dr hab. Wojciech Staszewski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2018

Prace magisterskie
 • Tymczasowe stosowanie traktatów
 • Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii
 • Ochrona praw kobiet w regionalnych systemach ochrony praw człowieka
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty zakazu stosowania broni chemicznej
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu lotniczego w prawie międzynarodowym
 • Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży
 • Status prawnomiędzynarodowy europejskich państw miniaturowych
 • Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego
 • Status jeńców wojennych w świetle prawa międzynarodowego
 • Morskie funkcje konsulów
 • Funkcje konsularne
 • Zasady prowadzenia wojny morskiej w świetle prawa międzynarodowego
 • Kryteria nadania statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym i w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych
 • Przywileje i immunitety pomieszczeń misji dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych

2013

Prace magisterskie
 • Status prawny morza terytorialnego
 • Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości w świetle prawa międzynarodowego
 • Zasady prowadzenia wojny morskiej w świetle prawa międzynarodowego
 • Opieka dyplomatyczna w prawie międzynarodowym i praktyce polskiej
 • Zbrodnia przeciwko ludzkości w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii
 • Instytucja obywatelstwa Unii Europejskiej
 • Zasady rekrutacji i szkolenia członków służby zagranicznej Królestwa Niderlandów
 • Funkcje konsula o charakterze sądowym
 • Zasady prowadzenia wojny lądowej w świetle prawa międzynarodowego
 • Problematyka wielokrotnego obywatelstwa w prawie międzynarodowym
 • Status prawny wyłącznej strefy ekonomicznej
 • Europejski Urząd Policji
 • Postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

2012

Prace magisterskie
 • Światowa Organizacja Zdrowia
 • Polsko - ukraińska współpraca w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej
 • Międzynarodowy Trybunał Karny - skład i kompetencje
 • Problem dzieci-żołnierzy w świetle prawa międzynarodowego
 • Instytucja obywatelstwa w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego
 • Prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska morskiego
 • Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych
 • Konflikt koreański w świetle prawa międzynarodowego
 • Prawnomiędzynarodowa ochrona dzieci podczas konfliktu zbrojnego
 • Wojskowe aspekty wykorzystania przestrzeni kosmicznej w świetle prawa międzynarodowego
 • Immunitet jurysdykcyjny przedstawicieli dyplomatycznych i urzędników konsularnych
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej w świetle dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Ochrona mniejszości narodowych w prawie międzynarodowym i w prawie łotewskim
 • Status jeńców wojennych
 • Swoboda komunikowania się misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego
 • Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego
 • Pojęcie i zakaz agresji w prawie międzynarodowym
 • Kara śmierci w prawie międzynarodowym
 • Ochrona osób niepełnosprawnych w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego
 • Koncepcja zrównoważonego rozwoju w świetle prawa międzynarodowego
 • Zagadnienie samostanowienia narodów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji narodu kurdyjskiego

2011

Prace magisterskie
 • Prawnomiędzynarodowa ochrona dziedzictwa kulturalnego w świetle dokumentów UNESCO
 • Specjalny Trybunał dla Sierra Leone
 • Odpowiedzialność karna osób fizycznych w świetle prawa międzynarodowego
 • Zawieranie umów międzynarodowych
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty współpracy regionalnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej
 • Opieka dyplomatyczna
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu w świetle dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Europejski Nakaz Aresztowania
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej
 • Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu w świetle dokumentów Rady Europy i Unii Europejskiej
 • Swoboda przepływu osób w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Instytucja konsula honorowego w prawie międzynarodowym i w polskiej praktyce konsularnej
 • Przywileje i immunitety dyplomatyczne
 • Wolności morza otwartego
 • Klasyfikacja państw w świetle prawa międzynarodowego
 • Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w świetle dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy
 • Zwalczanie terroryzmu lotniczego w świetle prawa międzynarodowego
 • Prawnomiędzynarodowa ochrona wolności religijnej
 • Status uchodźcy w świetle dokumentów europejskich
 • Zwyczaj międzynarodowy jako źródło prawa międzynarodowego

2010

Prace magisterskie
 • Status prawny statku powietrznego w żegludze międzynarodowej
 • Zbrodnia ludobójstwa w świetle prawa międzynarodowego
 • Odpowiedzialność jednostki w świetle prawa międzynarodowego
 • Unia Afrykańska
 • Dyplomatyczne sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych
 • Zwalczanie terroryzmu lotniczego w świetle prawa międzynarodowego
 • Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
 • Stosunki polsko – norweskie w latach 1918 – 2009 w świetle prawa międzynarodowego
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej
 • Zakaz użycia siły w świetle prawa międzynarodowego
 • Zwalczanie piractwa morskiego w świetle prawa międzynarodowego
 • Zwalczanie dopingu w sporcie w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego

2009

Prace magisterskie
 • Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w systemie ONZ
 • Zapobieganie i zakaz handlu ludźmi w świetle prawa międzynarodowego
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej w świetle prawa międzynarodowego
 • Misje pokojowe ONZ, NATO i OBWE
 • Restytucja dzieł sztuki po II wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego
 • Zasada ciągłości i tożsamości państwa na przykładzie ZSRR i Federacji Rosyjskiej
 • Ochrona powietrza w prawie międzynarodowym
 • Światowa Organizacja Handlu
 • Uzyskanie statusu uchodźcy w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego
 • Ochrona ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego
 • Prawnomiędzynarodowy status Zakonu Maltańskiego
 • Wielokrotne obywatelstwo w świetle prawa międzynarodowego
 • Dyplomatyczne sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych
 • Nietykalność osobista przedstawicieli dyplomatycznych i urzędników konsularnych

2008

Prace magisterskie
 • Ściganie zbrodni wojennych w świetle dokumentów międzynarodowych
 • Ochrona uchodźców w prawie międzynarodowym
 • Wojna lądowa w świetle prawa międzynarodowego
 • Stosunki polsko - niemieckie w świetle prawa międzynarodowego w latach 1991 - 2007
 • Zakres jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
 • Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych - Interpol
 • Prawne aspekty zwalczania korupcji w Unii Europejskiej
 • Ochrona mniejszości narodowych w prawie międzynarodowym
 • Funkcje konsularne
 • Jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
 • Międzynarodowa ochrona wód morskich
 • Ochrona pracowników migrujących w prawie międzynarodowym
 • Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego
 • Funkcje misji dyplomatycznej
 • Operacje pokojowe Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
 • Ochrona praw kobiet w świetle prawa międzynarodowego
 • Status prawny wschodniej granicy Polski jako zewnętrznej granicy Unii Europejskiej
 • Morskie uprawnienia konsulów
 • Międzynarodowa ochrona praw dziecka w konfliktach zbrojnych
 • Misje stabilizacyjne w świetle prawa międzynarodowego
 • Prawo do życia w świetle prawa międzynarodowego

2007

Prace licencjackie
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty polsko - białoruskiej współpracy transgranicznej
 • Rys historyczny kształtowania się instytucji konsula
 • Kompetencje Międzynarodowego Trybunału Karnego
 • Umowa międzynarodowa jako źródło prawa międzynarodowego
 • Zbrodnie wojenne w świetle dokumentów międzynarodowych
 • Kompetencje Parlamentu Europejskiego
Prace magisterskie
 • Przywileje i immunitety członków misji dyplomatycznej.
 • Przywileje i immunitety członków urzędu konsularnego
 • Funkcje misji dyplomatycznej
 • Powszechny system międzynarodowej ochrony praw człowieka.
 • Prawnomiędzynarodowy status Stolicy Apostolskiej
 • Status morza otwartego w świetle prawa międzynarodowego
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty wschodniego wymiaru polityki Unii Europejskiej
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty operacji pokojowych ONZ, OBWE i NATO
 • Misje specjalne
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty rozbrojenia w zakresie broni atomowej
 • Parlament Europejski
 • Instytucja ekstradycji w świetle prawa międzynarodowego.
 • Prawnomiędzynarodowa ochrona ludności cywilnej w konflikcie zbrojnym.
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej.
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy.
 • Stosunki polsko-hiszpańskie w latach 1918-2006 w świetle prawa międzynarodowego
 • Opieka konsularna

2006

Prace licencjackie
 • Komitet Konsultacyjny Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy
Prace magisterskie
 • Wolność osobista i jej gwarancje w dokumentach międzynarodowych
 • Międzynarodowa ochrona praw dziecka w konfliktach zbrojnych
 • Prawnomiędzynarodowa ochrona jeńców wojennych
 • Instytucja obywatelstwa w świetle prawa międzynarodowego
 • Zagadnienia biomedycyny w świetle dokumentów z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka
 • Stosunki polsko-amerykańskie w latach 1989 - 2005 w świetle prawa międzynarodowego
 • Ochrona praw dziecka w świetle dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy
 • Status uchodźców w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego.
 • Nietykalność osobista przedstawicieli dyplomatycznych i urzędników konsularnych
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w świetle prawa międzynarodowego
 • Ochrona praw dziecka w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Ochrona praw kobiet w świetle prawa międzynarodowego
 • Przywileje i immunitety członków urzędu konsularnego
 • Zagadnienie ograniczenia i zniesienia kary śmierci w świetle dokumentów międzynarodowych.
 • Światowa Organizacja Handlu
 • Sytuacja prawna pracowników migrujących w świetle prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty przeciwdziałania korupcji w świetle konwencji europejskich
 • Ochrona praw człowieka w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych

2005

Prace licencjackie
 • Budowa umowy międzynarodowej
Prace magisterskie
 • Obywatelstwo Unii Europejskiej
 • Funkcje konsularne
 • Prawnomiędzynarodowy status Ukrainy.
 • Stosunki polsko-litewskie w latach 1991 - 2004 w świetle prawa międzynarodowego
 • Status przestrzeni kosmicznej w świetle prawa międzynarodowego
 • Zwalczanie terroryzmu w świetle prawa międzynarodowego

2004

Prace magisterskie
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej.