Jan Izdebski

dr hab. Jan Izdebski (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji

Stanowisko: Profesor KUL

2022

Prace licencjackie
 • Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
 • Zadania gminy w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych
 • Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany imienia i nazwiska
 • Kontrola społeczna administracji publicznej
 • Status prawny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
 • Kompetencje Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
 • Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
 • Kompetencje naczelnika urzędu celno-skarbowego
 • Kompetencje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Prace magisterskie
 • Kompetencje dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego
 • Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego
 • Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • Obowiązek meldunkowy jako rodzaj obowiązku prawnego
 • Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego

2021

Prace licencjackie
 • Zasady tworzenia struktur organizacyjnych w administracji rządowej
 • Gmina w strukturze administracji samorządowej
 • Zadania Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przeciwdziałania korupcji
 • Status prawny Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Status prawny Prezesa Rady Ministrów
 • Organizacja i funkcjonowanie ośrodków adopcyjnych
 • Zadania Straży Granicznej w zakresie kontroli ruchu granicznego
 • Status prawny Głównego Inspektora Farmaceutycznego
 • Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
 • Zadania samorządu gminy
 • Prawne formy działania administracji publicznej
 • Zadania Policji w warunkach klęsk żywiołowych
 • Status prawny pracowników samorządowych
 • Zasadniczy podział terytorialny państwa i podziały specjalne
Prace magisterskie
 • Kompetencje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Administracyjnoprawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w Polsce
 • Organizacja i zadania Urzędu Stanu Cywilnego w Urszulinie po II wojnie światowej
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym
 • Prawnoadministracyjne aspekty ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce
 • Administracyjnoprawne aspekty nabycia obywatelstwa polskiego
 • Samorząd terytorialny w wykonywaniu zadań publicznych
 • Administracyjnoprawne instrumenty ochrony konsumenta w zakresie usług turystycznych

2020

Rozprawy doktorskie
 • Współdziałanie powiatów w wykonywaniu zadań ochrony zdrowia
Prace licencjackie
 • Status prawny funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Reglamentacje działalności gospodarczej w zakresie międzynarodowego transportu drogowego
 • Kontrola społeczna administracji publicznej
 • Kompetencje naczelnika urzędu celno-skarbowego
 • Podmioty Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • Zażalenie jako środek odwoławczy w postępowaniu administracyjnym
 • Kompetencje ministra właściwego do spraw sportu
 • Powiatowa administracja zespolona
 • Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad działalnością samorządowych kolegiów odwoławczych
Prace magisterskie
 • Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały
 • Domniemanie legalności decyzji administracyjnej
 • Administracyjne kary pieniężne
 • Postępowanie przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego
 • Zasady rozpatrywania skarg i wniosków w postępowaniu administracyjnym
 • Kompetencje organów nadzoru budowlanego dotyczące katastrofy budowlanej
 • Pozwolenie na posiadanie broni palnej jako decyzja administracyjna

2019

Prace magisterskie
 • Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
 • Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Prawa i obowiązki inwestora jako uczestnika procesu budowlanego
 • Zadania Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie zgłoszeń INTRASTAT
 • Procedura zmiany granic administracyjnych gminy
 • Zadania Szefa Służby Cywilnej
 • Procedura zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego
 • Zasady korzystania z dróg publicznych
 • Naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ prowadzący postępowanie celne
 • Taryfa celna Unii Europejskiej
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne
 • Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Komendant Oddziału Straży Granicznej jako organ prowadzący postępowanie administracyjne
 • Postępowanie w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego
 • Zasady łączenia i podziału samorządowych instytucji kultury
 • Zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 • Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w stanie klęski żywiołowej
 • Postępowanie dowodowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję

2018

Rozprawy doktorskie
 • Zasada proporcjonalności w lokalnym planowaniu przestrzennym
Prace magisterskie
 • Rodzaje dowodów w postępowaniu podatkowym
 • Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych
 • Postępowanie w sprawach wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych
 • Zadania organów nadzoru budowlanego
 • Konsul jako organ prowadzący postępowanie administracyjne
 • Status upoważnionego przedsiębiorcy w postępowaniu celnym
 • Biblioteka publiczna jako kategoria zakładu administracyjnego
 • Kompetencje kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

2017

Prace magisterskie
 • Udział Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu administracyjnym
 • Administracyjnoprawne aspekty pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zadania Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy państwowej
 • Zadania powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 • Współpraca Służby Celnej z organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi
 • Partycypacja społeczna w zakresie działalności kulturalnej na terenie Miasta Chełm
 • Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze w samorządzie terytorialnym
 • Ograniczenie praw i wolności jednostki w stanie klęski żywiołowej
 • Postępowanie w sprawach zmiany imienia i nazwiska
 • Planowanie i koordynacja kontroli działalności organów administracji rządowej
 • Wzruszanie prawidłowych decyzji ostatecznych
 • Postępowanie w sprawie uznania za obywatela polskiego
 • Postępowanie w sprawach udzielania zezwoleń na pobyt czasowy
 • Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego
 • Kontrola celna osób i towarów w ruchu lotniczym
 • Kompetencje Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego do wydawania decyzji administracyjnych
 • Pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej
 • Stosunek służbowy funkcjonariuszy celnych
 • Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu pomocy społecznej
 • Zadania Straży Granicznej z zakresu zarządzania kryzysowego

2016

Prace magisterskie
 • Obowiązek uzyskania zezwolenia jako warunek podejmowania działalności gospodarczej
 • Partycypacja społeczna w działaniu samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Lublin
 • Administracyjnoprawne instrumenty zapobiegania korupcji w samorządzie terytorialnym
 • Środki dowodowe w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Rzecznik patentowy jako pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym
 • Reguły sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych w postępowaniu administracyjnym
 • Idea społeczeństwa obywatelskiego w działaniach samorządu
 • Właściwość organów celnych w postępowaniu administracyjnym
 • Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych
 • Kompetencje organów celnych w zakresie przewozu zwierząt
 • Konstrukcja prawna środków zaskarżenia bezczynności organów administracji publicznej
 • Przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego
 • Koordynacja i współdziałanie organów administracji publicznej jako forma realizacji zadań publicznych
 • Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym
 • Sejmik województwa jako organ stanowiący akty prawa miejscowego
 • Pozycja prawna przedsiębiorcy w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Zakres jawności działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

2015

Prace magisterskie
 • Udział biegłego w postępowaniu administracyjnym
 • Zasady ustalania wartości celnej w postępowaniu celnym
 • Wszczęcie postępowania antydumpingowego
 • Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym
 • Zasady doręczania pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej
 • Postępowanie administracyjne przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego
 • Udział strony w postępowaniu wyjaśniającym w procedurze administracyjnej

2014

Prace magisterskie
 • Kompetencje organów celnych do wydawania decyzji administracyjnych
 • Środki dowodowe w postępowaniu w sprawach z zakresu pomocy społecznej
 • Decyzje administracyjne wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • Tryb postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na broń
 • Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym
 • Kompetencje organu prowadzącego postępowanie podatkowe
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie wadliwej decyzji administracyjnej
 • Obowiązki organu podatkowego w postępowaniu dowodowym
 • Środki zaskarżenia bezczynności organu administracji publicznej
 • Kompetencje Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego do wydawania decyzji administracyjnych
 • Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako organ wydający decyzję administracyjną

2013

Prace licencjackie
 • Zadania samorządu województwa w zakresie ochrony zdrowia.
 • Organy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • Kompetencje Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego
 • Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • Administracyjnoprawne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych
 • Status prawny Biuletynu Informacji Publicznej
 • Metody naboru kadr w administracji publicznej.
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny jako zakład administracyjny
Prace magisterskie
 • Kontrola zewnętrzna sprawowana nad zakładami opieki zdrowotnej
 • Czynności poborcy skarbowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Status prawny organu prowadzącego postępowanie podatkowe
 • Wszczęcie postępowania podatkowego
 • Kontrola administracji publicznej sprawowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Status prawny towaru celnego w postępowaniu przed organami celnymi.
 • Stwierdzenie nieważności decyzji w postępowaniu administracyjnym
 • Formy postępowania dowodowego w procedurze administracyjnej
 • Decyzje administracyjne wydawane przez kuratora oświaty
 • Bezczynność i przewlekłość postępowania organu administracji publicznej
 • Instytucja zgłoszenia celnego jako element postępowania przed organami celnymi
 • Środki dowodowe w postępowaniu w sprawach celnych
 • Rodzaje środków dowodowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym
 • Akt administracyjny jako prawna forma działania organów Policji
 • Czynności funkcjonariuszy celnych w postępowaniu w sprawach celnych
 • Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu przed organami celnymi
 • Status prawny agenta celnego

2012

Prace licencjackie
 • Administracyjno-prawne aspekty funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Struktura organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Prawne formy działania organów Policji
 • Prawa i obowiązki destynatariusza zakładu administracyjnego
 • "Organizacja i funkcjonowanie szkoły jako zakładu administracyjnego"
 • Rada gminy jako organ stanowiący w gminie
 • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie administracji publicznej
Prace magisterskie
 • Tryb postępowania administracyjnego w sprawach orzekania o niezdolności do pracy
 • Czynności procesowe w postępowaniu podatkowym
 • Przedstawicielstwo w postępowaniu w sprawach celnych
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej
 • Elementy decyzji administracyjnej
 • Wpływ zasady praworządności na tok postępowania administracyjnego
 • Kontrola legalności prawa miejscowego przez sądy administracyjne
 • Czynności materialno – techniczne w postępowaniu administracyjnym
 • Instytucja wyłączenia pracownika oraz organu w postępowaniu administracyjnym
 • Środki dowodowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w postępowaniu administracyjnym
 • Dowód z dokumentu w postępowaniu administracyjnym
 • Instytucja odwołania w postępowaniu w sprawach celnych
 • Egzekucja administracyjna z nieruchomości
 • Kontrola realizacji zadań administracji publicznej z zakresu ochrony zdrowia
 • Wpływ terminów na tok postępowania administracyjnego

2011

Prace licencjackie
 • Obywatelstwo jako element statusu prawnego jednostki w prawie administracyjnym
 • Władcze formy działania administracji publicznej
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy społecznej
 • Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrów
 • Zmiana imion i nazwisk jako zagadnienie części szczegółowej prawa administracyjnego
 • Organizacja i funkcjonowanie Biura Rzecznika Praw Dziecka
 • Struktura administracji skarbowej
 • Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej
 • Struktura organizacyjna Narodowego Banku Polskiego
Prace magisterskie
 • Reprezentacja stron w postępowaniu administracyjnym
 • Skutki decyzji administracyjnej
 • Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym
 • Tryb postępowania administracyjnego w sprawie wydawania wiz
 • Podmioty postępowania podatkowego
 • Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym
 • Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym
 • Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
 • Obowiązki administracji publicznej wynikające z zasady prawdy obiektywnej
 • Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym
 • Obowiązek wydania ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
 • Decyzja administracyjna w sprawach z zakresu ochrony osób i mienia
 • Postępowanie wyjaśniające w procedurze administracyjnej
 • Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Formy rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego
 • Stosunek zakładowy
 • Instytucja skarg i wniosków w postępowaniu administracyjnym
 • Skutki wywłaszczenia nieruchomości
 • Nabycie obywatelstwa polskiego w drodze aktu administracyjnego

2010

Prace licencjackie
 • Organizacja i funkcjonowanie gminnych ośrodków pomocy społecznej
 • Niewładcze formy działania administracji publicznej
 • Statut zakładu administracyjnego jako źródło prawa administracyjnego
 • Status prawny pacjenta w ujęciu prawa administracyjnego
 • Wojewódzka administracja zespolona
 • Rejestracja stanu cywilnego jako zadanie administracji publicznej
Prace magisterskie
 • Istota decyzji jako przedmiotu zaskarżenia do sądu administracyjnego
 • Style kierowania w administracji publicznej
 • Postępowanie wyjaśniające w procedurze administracyjnej
 • Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym
 • Środki egzekucyjne o charakterze niepieniężnym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Środki egzekucyjne od należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Etapy postępowania podatkowego
 • Rola organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym
 • Ustrój Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Wszczęcie postępowania sądowo-administracyjnego
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego
 • Stadia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym
 • Weryfikacja decyzji administracyjnych w trybach nadzwyczajnych
 • Wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • Stadia postępowania sądowo-administracyjnego
 • Środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Zakres uprawnień Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym
 • Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej
 • Przerwanie toku postępowania administracyjnego

2009

Prace licencjackie
 • Sądowa kontrola administracji w latach 1944-1980
 • Zakres postępowania w sprawach celnych
 • Administracyjno prawne aspekty uzyskiwania licencji pracownika ochrony
 • Stadia postępowania administracyjnego
 • Podmioty postępowania w sprawach celnych
 • Skarga do sądu administracyjnego
 • Czynności procesowe w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Zasady ogólnego postępowania administracyjnego
 • Zasady postępowania w sprawach celnych
 • Zasady postępowania podatkowego
Prace magisterskie
 • Rola sądownictwa powszechnego w kontroli administracji publicznej
 • Instytucja mediacji w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Rola sądów administracyjnych w ochronie praw jednostki
 • Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym
 • Zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Tryb postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 • Kontrola zamówień publicznych
 • Rozwój regulacji postępowania administracyjnego w okresie II RP
 • Weryfikacja decyzji ostatecznych w postępowaniu administracyjnym
 • Przetargi w systemie zamówień publicznych
 • Sądownictwo administracyjne w okresie II Rzeczpospolitej
 • Podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym
 • Koncesjonowanie działalności gospodarczej
 • Pojęcie dowodu w procedurze administracyjnej
 • Status prawny jednostki w ujęciu prawa administracyjnego
 • Zasady postępowania dowodowego w procedurze administracyjnej
 • Rozgraniczanie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym
 • Administracyjno-prawne wymogi związane z wytwarzaniem i obrotem bronią i amunicją
 • Etapy postępowania w sprawach celnych
 • Uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego
 • Organy postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Pojęcie strony postępowania administracyjnego

2008

Prace licencjackie
 • Wadliwość decyzji administracyjnej
 • Weryfikacja orzeczeń sądów administracyjnych
 • Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym
 • Postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Właściwość organów administracji publicznej
 • Bezstronność organu prowadzącego postępowanie administracyjne
 • Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego
 • Organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Organ celny jako organ prowadzący postępowanie administracyjne
 • Postępowanie administracyjne w sprawach zwrotu majątku związków zawodowych i organizacji społecznych
Prace magisterskie
 • Tryb postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Rodzaje środków dowodowych w postępowaniu podatkowym
 • Uproszczone postępowania administracyjne
 • Gospodarcze procedury celne
 • Modele sądownictwa administracyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Przemiany zakresu właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Wiążąca Informacja Taryfowa jako przykład decyzji administracyjnej
 • Kontrola celna.
 • Pozycja strony postępowania podatkowego
 • Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu nadania i pozbawienia statusu uchodźcy.
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • Organy celne w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Środki prawne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Realizacja zasady prawdy obiektywnej w postępowaniu podatkowym.
 • Postępowanie przed urzędem patentowym
 • Ugoda administracyjna.
 • Tryb postępowania w sprawach o przyznanie renty socjalnej

2007

Prace licencjackie
 • Ewolucja prawa ochrony przyrody w Polsce.
 • Pozycja organu prowadzącego postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych.
 • Koszty sądowe w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Rola organu prowadzącego postępowanie administracyjne.
 • System środków dowodowych w postępowaniu administracyjnym
 • Administracyjnoprawne instrumenty ochrony klimatu w polskim systemie prawnym
 • Zasady postępowania z odpadami.
 • Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym.
 • Prawo do pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Administracyjnoprawne instrumenty ochrony roślin
 • Ustrój Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • Tryb postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu prawa budowlanego.
 • Ochrona wód morskich przed zanieczyszczeniem.
 • Ustrój Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Zasada praworządności w postępowaniu podatkowym.
 • Środki zaskarżania w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Właściwość sądów administracyjnych.
 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • Ochrona środowiska w działalności gospodarczej.
 • Instytucja odwołania w postępowaniu administracyjnym.
 • Egzekucja administracyjna z nieruchomości.
 • Podmioty na prawach strony w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Prawomocność i skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych.
 • Postępowanie odwoławcze w ordynacji podatkowej.
 • Ochrona jakościowa wód w polskim systemie prawnym.
 • Obowiązki posiadaczy odpadów w prawie ochrony środowiska
 • Konserwatorska ochrona przyrody.
 • Finansowanie zadań publicznych w ochronie środowiska.
 • Administracyjnoprawne instrumenty ochrony lasów.
Prace magisterskie
 • Pozycja strony w postępowaniu w sprawach celnych.
 • Tryb postępowania administracyjnego w świetle przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Zaskarżanie rozstrzygnięć sądu administracyjnego
 • Wznowienie postępowania administracyjnego
 • Koncepcja sądowej kontroli administracji w latach 1945-1980 w Polsce
 • Rola klauzul generalnych w postępowaniu administracyjnym.
 • Dyrektor Izby Celnej jako organ prowadzący postępowanie administracyjne
 • Status prawny funkcjonariuszy celnych
 • Rozwój regulacji postępowania w sprawach celnych.
 • Geneza i rozwój sądownictwa administracyjnego w polskim systemie prawnym.
 • Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym.
 • Przywrócenie sądownictwa administracyjnego w polskim systemie prawnym
 • Postępowanie wyjaśniające w procedurze administracyjnej.
 • Orzeczenia sądów administracyjnych.
 • Status prawny sędziego sądu administracyjnego.
 • Wzruszenie decyzji ostatecznej w postępowaniu administracyjnym.
 • Sądownictwo administracyjne w II Rzeczpospolitej.
 • Rola organu rentowego w postępowaniu administracyjnym.
 • Rola zasad ogólnych w postępowaniu podatkowym.
 • Dekodyfikacja postępowania administracyjnego.
 • Zakres kognicji sądów administracyjnych.
 • Pozycja strony w postępowaniu w sprawach ubezpieczeń społecznych.
 • Rola postępowania dowodowego w postępowaniu w sprawach celnych.
 • Środki zaskarżania w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

2006

Prace licencjackie
 • Kontrola administracji publicznej przez sądownictwo powszechne.
 • Weryfikacja decyzji w postępowaniu podatkowym.
 • Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej.
 • Wszczęcie postępowania sądowo-administracyjnego.
 • Ustrój Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • Wznowienie postępowania podatkowego.
 • Rola organu celnego w postępowaniu w sprawach celnych
 • Zasada dwuinstancyjności w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Status prawny urzędników sądów administracyjnych.
 • Postępowanie rozpoznawcze przed sądem administracyjnym.
 • Stadia postępowania w sprawach celnych
 • Najwyższy Trybunał Administracyjny.
 • Przywrócenie sądowej kontroli administracji w polskim systemie prawnym
 • Podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym.
 • Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo - administracyjnym
 • Zasada dwuinstancyjnowści w postępowaniu administracyjnym
 • Przedstawicielstwo w postępowaniu w sprawach celnych.
 • Nieważność decyzji administracyjnej.
 • Naczelnik urzędu celnego jako organ prowadzący postępowanie administracyjne.
 • Strony postępowania sądowoadministracyjnego.
 • Tryb postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
 • Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Skarga do sądu administracyjnego
 • Zasady postępowania sądowoadministracyjnego.
 • Naczelny Sąd Administracyjny w latach 1980 - 2002
 • Strona postępowania podatkowego.
 • Stadia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
 • Warunki udzielania pozwolenia na budowę.
 • Postępowanie administracyjne w sprawach zakwaterowania żołnierzy zawodowych
 • Czynności procesowe w postępowniu administracyjnym.
 • Regulacja postępowania w sprawach celnych w świetle wspólnotowego kodeksu celnego.
 • Instytucja odwołania w postępowaniu w sprawach celnych.
Prace magisterskie
 • Struktura organizacyjna Policji.
 • Proces inwestycyjno - budowlany.
 • Bezpośredni wybór wójta.
 • Struktura i zakres działania samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
 • Reforma ochrony zdrowia w Polsce
 • Pozycja ustrojowa burmistrza
 • Instytucjonalne formy pomocy społecznej
 • Wójt jako organ wykonawczy gminy na przykładzie gminy Brzeziny
 • Pozycja ustrojowa starosty
 • Zasady funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej
 • Zadania gminy w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
 • Pojęcie nadzoru i kontroli w samorządzie terytorialnym
 • Struktura organizacyjna administracji skarbowej
 • Reforma ochrony zdrowia na podstawie Szpitala Powiatowego w Busku Zdroju
 • Ustrój Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Struktura organizacyjna Komendy Głównej Policji
 • Struktura organizacyjna Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Pozycja ustrojowa i zadania Rzecznika Praw Dziecka
 • Administracyjnoprawny status cudzoziemców w Polsce.
 • Porządek i bezpieczeństwo jako zadanie administracji publicznej.
 • Zmiany w strukrurze opieki zdrowotnej w Polsce.
 • Struktura administracji celnej.
 • Prawo do ochrony zdrowia - aspekty administracyjno-prawne
 • Prawne formy współdziałania samorządu terytorialnego
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 • Proces zarządzania w służbie zdrowia.
 • Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu pomocy społecznej
 • Postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy policji
 • Zadania gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
 • Ustrój sądownictwa administracyjnego
 • Inwestycje samorządowe na przykładzie gminy Strawczyn
 • Organizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej na przykładzie Szpitala w Busku Zdroju

2005

Prace licencjackie
 • Ustrój sądownictwa administracyjnego
 • Pojęcie przedsiębiorcy.
 • Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej.
 • Środki prawne w postępowaniu administracyjnym.
 • Wszczęcie postępowania sądowo - administracyjnego.
 • Podstawy prawne funkcjonowania banków spółdzielczych
 • Ustrój Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • Skarga do sądu administracyjnego
 • Ustrój Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym
 • Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Reforma sądownictwa administracyjnego
 • Proces inwestycyjno - budowlany
 • Reforma sądownictwa administracyjnego w Polsce.
 • Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Zasada dwuinstancyjności w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
 • Struktura organizacyjna Policji
Prace magisterskie
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 • Organy samorządu gminnego
 • Zadania administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej
 • Finansowanie budżetu powiatu
 • Organy samorządu powiatowego
 • Pochodzenie towarów
 • Prwne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez administracje publiczną w regionie radomskim
 • Szkoła publiczna jako przykład zakładu administracyjnego