Jan Izdebski

dr hab. Jan Izdebski (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Immunitet radcy prawnego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Misja systemu szkolnictwa wyższego i nauki a misja uniwersytetu
  [w:] Krytyka prawa.Niezależne studia nad prawem

2019


Recenzja książki naukowej

 • Prawno-administracyjne uwarunkowania zarządzania humanistycznego w jednostkach samorządu terytorialnego jako zarządzania publicznego

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Organizational ties in the structures of public administration as a subject of regulation of administrative law
  [Więzi organizacyjne w strukturach administracji publicznej jako przedmiot regulacji prawa administracyjnego]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent artykułów dla czasopisma naukowego
  [w:] Krytyka prawa.Niezależne studia nad prawem
 • Recenzent artykułów dla czasopisma naukowego
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Udział w konferencji krajowej

 • XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego pt.: „Prawo administracyjne dziś i jutro”
 • Konferencja z okazji X - lecia studiów podyplomowych w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ochrona praw własności intelektualnej powstałych w ramach prac B+R

Skrypt dydaktyczny

 • Instytucje postępowania celnego

Udział w konferencji krajowej

 • Konferencja ogólnopolska "Współpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu"

Organizacja konkursów i olimpiad

 • V Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Rola administracji publicznej w kreowaniu innowacyjności

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Misja muzeum publicznego

Skrypt dydaktyczny

 • System Intrastat
 • Deklaracje Intrastat
 • Decyzja celna

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent rozprawy doktorskiej - Kontrola handlu bronią w świetle Traktatu o handlu bronią - wybrane zagadnienia prawne
 • Recenzja rozprawy doktorskiej - Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej

Udział w konferencji krajowej

 • Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego "Aksjologia prawa administracyjnego"

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia o RAPORCIE DOTYCZĄCYM STANU OCHRONY ORAZ KIERUNKÓW ZMIAN W ZAKRESIE PRAWNEJ OCHRONY ZABYTKÓW RUCHOMYCH W POLSCE przygotowanego w ramach realizacji Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2017 dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Związki nauki prawa administracyjnego z naukami o zarządzaniu
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja rozprawy doktorskiej
 • Recenzja rozprawy doktorskiej - dministracyjno-prawne aspekty funkcjonowania artystycznych jednostek edukacyjnych

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Prawo jako komunikat. Teoretyczne badania nad prawną i prawniczą terminologią polskiego języka migowego (PJM)

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Polska Komisja Akredytacyjna

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ochrona dóbr kultury w systemie norm prawa administracyjnego
  [w:] Muzealnictwo

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kształcenie administratywistów z punktu widzenia nauki administracji
 • Status prawny eksperta rynku sztuki w regulacjach prawa administracyjnego
 • Prawne aspekty kierownictwa w muzeach publicznych

Recenzja książki naukowej

 • Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne
 • Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego. Teoria i praktyka
 • Wybrane zagadnienia ustrojowe jednostek pomocniczych w małych gminach

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa, XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego DZIESIĘĆ LAT POLSKICH DOŚWIADCZEŃ W UNII EUROPEJSKIEJ

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Muzeum jako zakład publiczny

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Metody badawcze nauki administracji

Hasło w leksykonie

 • Prawa administracyjnego źródła
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania administracji
 • Kontrola administracji publicznej
 • Koncentracja i dekoncentracja administracji publicznej
 • Stosunek administracyjnoprawny
 • Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent czasopisma naukowego
  [w:] Gubernaculum et Administratio
 • Członek zespołu recenzentów czasopisma naukowego
  [w:] Zeszyt Naukowy

Recenzja książki naukowej

 • E- administracja – szanse i zagrożenia
 • Ocena (Diagnoza) formalno-prawnych podstaw i stanu organizacji bezpieczeństwa narodowego RP w aspekcie spełniania funkcji jednolitego i zintegrowanego systemu organizacyjnego i funkcjonalnego

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia prawna wraz z projektem nowelizacji ustawy o muzeach.
 • Opinia prawna dotycząca funkcjonowania przepisów umożliwiających łączenie instytucji muzealnej z innymi instytucjami kultury oraz ewentualnych kierunków zmian w przepisach prawa dotyczących procedur łączenia instytucji muzealnej

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal za Długoletnią Służbę Brązowy

2011


Kurs e-learningowy

 • Przebieg postępowania celnego
 • Opłaty pobierane przez organ celny
 • Agent celny
 • Zasady postępowania celnego w ordynacji podatkowej
 • Zasady postępowania celnego w prawie wspólnotowym

2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Achieving Common Good by Public Administration and the Principle of Equality
  [Równość obywateli a zasada realizacji dobra wspólnego przez administrację publiczną]
 • Misja administracji publicznej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kształcenie kadr na potrzeby samorządu terytorialnego w świetle nauk administracyjnych

Książka naukowa nierecenzowana

 • Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wybór źródeł.

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Metody badawcze nauk administracyjnych

Rozdział w książce

 • Postępowanie sądowoadministracyjne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza typu spinn off i spin out

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego
 • Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rozwój zainteresowań nauki administracji w systemie nauk administracyjnych
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Rola nauki administracji w identyfikowaniu patologii w organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja otwierająca projekt „Zostań swoim szefem”

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zasady ochrony przed dumpingiem
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pojęcie i zakres polityki celnej w ujęciu polityki administracyjnej

Hasło w leksykonie

 • Ludwik Górski (1894-1945)

Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego

 • Kompendium wiedzy administratywisty

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pojęcie i zakres reform administracji publicznej na przykładzie Krajowej Administracji Skarbowej
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Z historii administracji celnej

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Instytucja upoważnionego podmiotu gospodarczego szansą pogłębienia współpracy administracji celnej z podmiotami gospodarczymi

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wybór źródeł

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Warunki wykonywania działalności w zakresie międzynarodowego obrotu towarami
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Polityka administracyjna jako instrument realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
 • Funkcje prawa celnego realizowane przez administrację celną w latach 1945-1989
 • Poszukiwanie koncepcji struktury administracji skarbowej

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Prawnoadministracyjne podstawy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członkostwo w radzie programowej
  [w:] Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wspólna polityka rolna szansą polskiego rolnictwa

Udział w konferencji międzynarodowej

 • International scientific conference - Actual questions of law in post - modren society
  [Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Actual questions of law in post - modren society]

2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wspólna Polityka Rolna a międzynarodowy obrót handlowy (zagadnienia administracyjnoprawne)
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Pojęcie i zakres administracyjnych postępowań szczególnych w systemie prawa administracyjnego procesowego
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół

2004

 • Prawne i ekonomiczne podstawy ingerencji w międzynarodowy obrót handlowy
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół
 • Zastosowanie określenia niepreferencyjnego pochodzenia towarów
  [w:] Roczniki Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

 • 2003


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Ochrona praw własności intelektualnej przez administrację celną

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Zasada jawności i jej ograniczenia w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane

  2002


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska
   [w:] Prawo, Administracja, Kościół

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Kształtowanie struktur współczesnej administracji na przykładzie administracji celnej

  2001


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Reguły pochodzenia towarów
   [w:] Prawo, Administracja, Kościół
  • Prawnicze koncepcje nauki o administracji publicznej
   [w:] Prawo, Administracja, Kościół