Wojciech Gizicki

dr hab. Wojciech Gizicki (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Prace licencjackie
 • Rozwój technik kamuflażu wykorzystywanych na potrzeby pola walki
 • Przygotowanie i przebieg wybranych zamachów terrorystycznych motywowanych religijnie w XXI wieku
 • Wojna przegrana wewnętrznie. Postawy społeczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki wobec wojny w Wietnamie
 • Sposoby doboru i wykorzystania psów w służbach mundurowych
 • Metody zwalczania przestępczości zorganizowanej na przykładzie działań Europolu
 • Atak na lotnisko w Doniecku jako przykład działań hybrydowych
 • Udział sił zbrojnych Rosji w konfliktach międzynarodowych w okresie rządów Władimira Putina
 • Praktyki wykorzystania dzieci w wybranych konfliktach zbrojnych
 • Rodzaje i metody przestępczości transgranicznej na przykładzie wschodniej granicy Polski
 • Narzędzia i metody wykorzystywane w wybranych zamachach terrorystycznych w XXI wieku
 • Doświadczenia weteranów współczesnych konfliktów zbrojnych
Prace magisterskie
 • Rola i zadania jednostek specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Bioterroryzm jako asymetryczne zagrożenie współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Współpraca wojskowa pomiędzy Polską i NATO po 1999 roku
 • Strategie wojenne we współczesnych konfliktach zbrojnych
 • Szanse i wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego w rejonie Morza Bałtyckiego
 • Cele i metody międzynarodowej współpracy Policji w świetle Układu z Schengen
 • Bezpieczeństwo europejskie w kontekście współczesnych wyzwań demograficznych

2019

Prace licencjackie
 • Zwalczanie przestępczości na przykładzie działań Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i Lublinie
 • Nielegalne przekroczenia granicy na obszarze działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
 • Specyfika działań Wojsk Obrony Terytorialnej na przykładzie 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego ps.''Zapora''
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa energetycznego Polski w XXIw.
 • Atak na World Trade Center w perspektywie doświadczeń bezpośrednich świadków zdarzenia
 • Polska - Ukraina: strategiczne partnerstwo po 2004 roku. Podobieństwa i różnice
 • Zarządzanie kryzysowe na przykładzie powiatu Tomaszów Lubelski w latach 2014-2018
 • Założenia strategii wojskowej na przykładzie wybranych państw świata
Prace magisterskie
 • Wykorzystanie formacji konnych na przykładzie służb mundurowych we wspólczesnej Polsce
 • Rola i zadania kobiet w wybranych instytucjach bezpieczeństwa w Polsce
 • Od Newport do Brukseli. Proces reformy NATO w latach 2014-2018
 • Zagrożenia i wyzwania w cyberprzestrzeni w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa
 • Polski przemysł obronny po 1989r
 • Wizerunek Żandarmerii Wojskowej oraz jego społeczna recepcja
 • Problem kary śmierci we współczesnym świecie w opinii studentów w wybranych państwach
 • Bezpieczeństwo społeczno - kulturowe w Europie w świetle małżeństw mieszanych wyznaniowo
 • Państwa upadłe.Powody i konsekwencje upadku państw w XXI wieku
 • Survival jako praktyczna forma edukacji dla bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo Europy w świetle wyzwań i zagrożeń płynących z Bliskiego Wschodu w XXI wieku
 • Zmiany w funkcjonowaniu Służby Celnej w Polsce po 2007 roku
 • Międzynarodowe konsekwencje rozwoju radykalnego islamu po Arabskiej Wiośnie
 • Metody walki z terroryzmem międzynarodowym po 2001 roku

2018

Prace licencjackie
 • Przestępstwa i wykroczenia transgraniczne na przykładzie wschodniej granicy RP
 • Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Zapobieganie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w III RP
 • Zjawisko handlu ludźmi w perspektywie międzynarodowej
 • Bezpieczeństwo zewnętrznej granicy UE na przykładzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Wojna informacyjna jako narzędzie walki w XXI wieku
 • Zagrożenia bezpieczeństwa współczesnych szlaków morskich
 • Bezpieczeństwo Państw Europy Środkowo-Wschodniej w świetle działań Rosji po 2008 roku
 • Metody działań terrorystów w XX i XXI wieku.Analiza porównawcza
 • Wojska Lądowe w systemie bezpieczeństwa Polski
 • Nielegalny handel bronią w perspektywie międzynarodowej
Prace magisterskie
 • Prawne i praktyczne problemy dostępu do broni palnej w wybranych państwach
 • Przestępczość zorganizowana jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa
 • Rola i zadania zwierząt w służbach mundurowych
 • Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowo-Wschodniej
 • Międzynarodowe wsparcie procesów stabilizacyjnych w państwach byłej Jugosławi
 • Zmiany aktywności wojskowej USA w Europie po 1989 roku
 • Koncepcja Międzymorza jako próba stworzenia strefy bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej po zimnej wojnie
 • Współczesne narzędzia terrorystyczne - charakterystyka problemu
 • Nowoczesne technologie w systemach bezpieczeństwa państw świata.
 • Dynamika zmian w działalności służb specjalnych w wybranych państwach po 1989 roku
 • Broń masowego rażenia jako zagrożenie bezpieczeństwa globalnego
 • Zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w system bezpieczeństwa NATO
 • Polityka bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej po zimnej wojnie

2017

Prace licencjackie
 • Szkolenie z obrony przed zagrożeniami dla szkół ponadgimnazjalnych. Koncepcja i realizacja
 • Postawy społeczne i aspołeczne na przykładzie badań więźniów w Radomiu i Lublinie.
 • Kontrola graniczna jako element systemu bezpieczeństwa III RP.
 • Dostęp do broni w systemach prawno-politycznych wybranych państw świata
 • Doświadczenia III RP w obszarze funkcjonowania instytucji świadka koronnego
 • Ruchy migracyjne jako wyzwanie dla polityki bezpieczeństwa RP po 2004r
 • Udział sił zbrojnych III RP w misjach pokojowych na Bałkanach do 1999 roku
 • Obrona terytorialna jako piąty komponent Sił Zbrojnych RP. Koncepcje i realizacja
 • Zadania Policji w systemie bezpieczeństwa publicznego na przykładzie powiatu lipskiego
 • Rola i zadania Straży Granicznej w III RP
 • Polityka bezpieczeństwa Turcji w okresie rządów Recepa Erdogana
 • Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce na poziomie województwa
Prace magisterskie
 • Rola i zadania formacji mundurowych w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie wybranych państw europejskich
 • Wojna na Ukrainie w polskim dyskursie prasowym
 • Wyzwania dla bezpieczeństwa podczas międzynarodowych imprez sportowych
 • Współpraca służb policyjnych państw strefy Schengen
 • Współczesne migracje do Europy w polskim dyskursie prasowym
 • Polityczno- społeczne skutki ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku dla systemu bezpieczeństwa globalnego
 • Narkomania jako przykład patologii społecznej oraz jej wpływ na bezpieczeństwo społeczne w świetle literatury przedmiotu
 • Priorytety polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina
 • Polityka bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej w perspektywie współpracy wyszehradzkiej
 • Polityka bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec po 1990 roku

2016

Prace dyplomowe
 • Rekrutacja i selekcja funkcjonariuszy Straży Granicznej na przykładzie Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Ochrona zabytków w aspekcie zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu janowskiego
 • Wyposażenie i uzbrojenie pododdziałów antyterrorystycznych w kraju
 • Zarządzanie kryzysowe w powiecie lipskim na przykładzie akcji przeciwpowodziowej w 2010 r.
 • Praktyka ochrony praw człowieka w działaniach Policji
 • Rola Policji w zabezpieczaniu imprez masowych na przykładzie miasta Lublin
 • Plan zarządzania kryzysowego Kierownika Jednostki Organizacyjnej Policji na przykładzie „Planu działania Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie na wypadek wystąpienia powodzi”.
 • Rola starosty w systemie zarządzania kryzysowego, na przykładzie powodzi w powiecie puławskim w 2010 roku.
 • Wybrane problemy współpracy Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej z Agencją FRONTEX.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacji zaistnienia wypadków przy pracy
 • Ewakuacja osób i mienia z budynku użyteczności publicznej na przykładzie obiektu wysokiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 • System działania gminnego zarządzania kryzysowego na przykładzie powodzi w Wilkowie z 2010 r.
 • Zadania Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w bezpieczeństwie kraju.
 • Społeczne zagrożenia bezpieczeństwa RP na przykładzie województwa lubelskiego.
 • Bezrobocie jako determinant bezpieczeństwa społecznego
 • Znaczenie komunikacji w sytuacjach kryzysowych na przykładzie wybranych działań realizowanych przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Ochrona wybranych zabytków sakralnych na terenie miasta Chełma
Prace licencjackie
 • Bezpieczeństwo meczów piłki nożnej w świetle prawa międzynarodowego i polskiego
 • Bezpieczeństwo kulturowe na przykładzie społeczności muzułmańskich we Francji
 • Wybrane problemy prywatyzacji bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym
 • Rola kuratora w systemie resocjalizacji nieletnich
 • Idea Międzymorza w procesie kształtowania bezpieczeństwa Polski w XX i XXI wieku
 • Zamachy samobójcze jako przykład aktywności terrorystycznej
 • Rola i funkcje formacji proobronnych w Polsce
 • Zarządzanie kryzysowe na przykładzie powodzi w Tarnobrzegu i Sandomierzu w 2010 roku. Analiza porównawcza
 • Zakład Karny jako środowisko pracy w opinii funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • Aktywność karteli narkotykowych jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa na przykładzie Meksyku
 • Przyczyny i skutki konfliktu izraelsko - palestyńskiego
Prace magisterskie
 • Cele i metody działania wybranych organizacji terrorystycznych w Europie
 • Ewolucja polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 roku na przykładzie strategii bezpieczeństwa narodowego
 • Polityka bezpieczeństwa Polski i Turcji. Analiza porównawcza
 • Polityka bezpieczeństwa Rosji za kadencji prezydentów Borysa Jelcyna i Władimira Putina. Analiza porównawcza
 • Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski po 1989 roku
 • Sytuacja polityczno-społeczna na Półwyspie Koreańskim po 1953 roku
 • Bezpieczeństwo chrześcijan w wybranych państwach Bliskiego Wschodu

2015

Prace magisterskie
 • Rola służb wywiadowczych w kształtowaniu polityk bezpieczeństwa wybranych państw świata
 • Analiza wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Polski
 • Analiza zagrożeń bezpieczeństwa publicznego na przykładzie miasta Lublin
 • Problem terroryzmu w Wielkiej Brytanii. Separatyzm irlandzki i fundamentalizm muzułmański - studium porównawcze

2014

Prace dyplomowe
 • Usytuowanie Województwa Lubelskiego na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia
 • Organizacja rządowe i pozarządowe wobec ubóstwa na przykładzie województwa lubelskiego
 • Współpraca samorzątu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na przykładzie samorządu województwa lubelskiego
 • Rola organizatora w stosunku do jednostek organizacyjnych samorządu województwa lubelskiego na przykładzie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
 • Problemy funkcjonowania ludzi starszych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego
 • "Wyrównać szanse lubelskiej młodzieży - programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży z terenu województwa lubelskiego"
 • Wsparcie potencjału naukowo-badawczego w świetle realizacji projektu "Stypendia Naukowe dla doktorantów II" poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
 • Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych RPO Województwa Lubelskiego 2007-2013
 • Etos urzędnika publicznego
 • Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) indywidualnym projektem kluczowym Samorządu Województwa Lubelskiego realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 • Telepraca jako innowacyjna forma zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
 • Projekt Wsparcia Regionalnej Sieci Współpracy, jako przykład wsparcia przemysłu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
 • Możliwości i ograniczenia innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w Kancelarii Marszałka
Prace licencjackie
 • Współczesne piractwo i terroryzm morski
 • Kryptowaluty jako realne zagrożenie dla światowego systemu finansowego.
 • Polska a wspólna polityka transportowa Unii Europejskiej.
 • Gaz łupkowy a bezpieczeństwo energetyczne w Polsce
 • Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej
 • Wykorzystanie nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Izrael - czynnik stabilizacji czy destabilizacji w regionie Bliskiego Wschodu
 • Wyzwania dla bezpieczeństwa podczas wielkich imprez sportowych
 • Ekspansywna polityka Chin w Azji
 • Profesjonalizacja wojska polskiego jako wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego

2013

Prace licencjackie
 • Metody zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce
 • Rola służb specjalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego państwa na przykładzie Polski
 • Polityka antyterrorystyczna wybranych państw Unii Europejskiej
 • Terroryzm jako asymetryczne zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego
 • Problemy bezpieczeństwa w relacjach Rosji i Ukrainy po rozpadzie ZSRR

2012

Prace licencjackie
 • Proces kształtowania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w dokumentach traktatowych Unii Europejskiej
 • Wpływ migracji islamskich na bezpieczeństwo wewnętrzne wybranych państw europejskich
 • Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej
 • Droga Polski do NATO
 • Wpływ Układu z Schengen na bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
 • Rola ONZ w utrzymaniu pokoju na świecie
 • Kryzys gospodarczy i jego wpływ na bezpieczeństwo krajów Unii Europejskiej
 • Znaczenie misji pokojowych w Afganistanie w kształtowaniu bezpieczeństwa euroatlantyckiego
 • Bezpieczeństwo transatlantyckie w dobie cyberterroryzmu