Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Liturgii

Stanowisko: Profesor

2023

Rozprawy doktorskie
 • Mistagogia roku liturgicznego w ujęciu Piusa Parscha CRSA (1884-1954)
 • Liturgical Music in Igboland in Nigeria after Vatican II Council
Prace licencjackie
 • Kult oddawany Stwórcy przez stworzenie w ujęciu J. Ratzingera i M. Eliadego
 • Komunia Święta w liturgii rzymskiej. Obrzędy i teologia
 • Cudowna Ikona "Brama Miłosierdzia". Studium teologiczno-liturgiczne
 • Ministers og liturgical music in Nigeria - functions and formation
Prace magisterskie
 • Obchód Świąt Wielkanocnych w liturgii greckokatolickiej i rzymskokatolickiej. Studium porównawcze
 • Eucharystia w Pismach Łukaszowych. Studium teologicznoliturgiczne
 • Recepcja odnowionego obrzędu sakramentu małżeństwa w diecezji odesko-symferopolskiej na Ukrainie
 • Liturgia w posłudze i nauczaniu sługi Bożego metropolity Andrzeja Szeptyckiego
 • Obrzędowość liturgiczna i pozaliturgiczna w formacji Federacji Skautingu Europejskiego
 • Teologia i praktyka sakramentu pokuty i pojednania w świetle Обряди Покаяння 2006

2022

Rozprawy doktorskie
 • Zwyczaje, wierzenia i obrzędy związane ze śmiercią w regionie baranowickim na Białorusi. Studium litugiczno-pastoralne
 • Sakrament pokuty i pojednania w ujęciu teologii liturgicznej
Prace magisterskie
 • Sakramentalny wymiar liturgii w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
 • Mariologia formularzy mszalnych okresu zwykłego „Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie”
 • Teologia i duchowość celibatu kapłańskiego w nauczaniu św. Jana Pawła II
 • Eucharystia źródłem chrześcijańskiego życia w ujęciu Benedykta XVI

2021

Prace magisterskie
 • Teologiczna interpretacja Boskiej Liturgii w ujęciu Mikołaja Kabasilasa i Aleksandra Schmemanna
 • Muzyka liturgiczna w ujęciu ks. Ireneusza Pawlaka
 • Teologia kapłaństwa w nauczaniu abpa Fultona J. Sheena.

2020

Rozprawy doktorskie
 • Teologia liturgii i teologia liturgiczna Aidana Kavangha OSB (1929-2006)
 • Teologia liturgiczna kard. Tomáša Špidlíka (1919-2010)
Prace magisterskie
 • Treści mariologiczne wybranych formularzy ze „Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie”. Studium teologiczno-liturgiczne.
 • Liturgia wypełnianiem kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa według ks. Adama Ludwika Szafrańskiego
 • Przestrzeń liturgiczna w założeniach i praktyce reformy Soboru Watykańskiego II
 • Muzyka liturgiczna w diecezji kijowsko-żytomierskiej po Soborze Watykańskim II
 • Obrzęd pokoju w liturgii rzymskiej. Studium teologiczno-liturgiczne
 • Teologia liturgii w Pismach Janowych. Zagadnienia wybrane

2019

Rozprawy doktorskie
 • Reforma i odnowa liturgiczna na terenie diecezji grodzieńskiej po Drugim Soborze Watykańskim
Prace magisterskie
 • Liturgia w życiu i działalności ks. Dominika Maja

2018

Prace magisterskie
 • Ars celebrandi Eucharystii w posoborowym nauczaniu Kościoła
 • Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie przykładem posoborowej architektury sakralnej
 • Teologia liturgiczna sakramentu małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II
 • Kult maryjny po Soborze Watykańskim II na przykładzie sanktuarium w Krasnobrodzie

2017

Rozprawy doktorskie
 • Misterium Najświętszego Serca Pana Jezusa w ujęciu teologii liturgicznej
Prace magisterskie
 • Rola słowa Bożego w celebracjach liturgicznych "Obrzędów Pokuty" z 1996 r.
 • Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w ujęciu Josepha Ratzingera - Benedykta XVI
 • Sakrament małżeństwa w obrządku greckokatolickim i rzymskokatolickim
 • Liturgia niedzielnych Mszy świętych w okresie Adwentu jako przygotowanie na przyjście Chrystusa
 • Obraz Najświętszej Maryi Panny w prefacjach w "Zbiorze Mszy o Najświętszej Maryi Pannie"

2016

Prace magisterskie
 • Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia Eucharystii
 • Wielki Post w liturgicznej tradycji Bizantyjskiej
 • Teologia i liturgia Triduum Paschalnego w polskojęzycznych podręcznikach do liturgiki po II Soborze Watykańskim
 • Obrzędy wstępne Mszy Świętej. Studium liturgiczno-porównawcze.
 • Prezbiter jako sługa w nauczaniu Josepha Ratzingera
 • Teologia i celebracja Liturgii Godzin po II Soborze Watykańskim
 • Czas i przestrzeń w liturgii w nauczaniu Josepha Ratzingera

2015

Rozprawy doktorskie
 • Liturgia w życiu i nuczaniu błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
 • Liturgia w życiu i działalności naukowej Jerzego Józefa Kopcia CP
Prace magisterskie
 • Teologia Eucharystii w nauczaniu księdza Adama Ludwika Szafrańskiego
 • Liturgia w życiu i działalności ks. Wojciecha Danielskiego
 • Obrzędy Komunii Świętej. Studium liturgiczno-porównawcze.
 • Teologia i liturgia Triduum Paschalnego w świetle nauczania Benedykta XVI
 • Eucharystia jako źródło i szczyt kultu chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI

2014

Rozprawy doktorskie
 • Teologia liturgii Louisa Bouyera COr (1913-2004)
Prace magisterskie
 • Odnowione obrzędy święceń biskupa po II Soborze Watykańskim.
 • Odbudowa kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowogradzie Wołyńskim znakiem odrodzenia się Kościoła na Ukrainie
 • Błogosławiony Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski wzorem posługi kapłańskiej
 • Sakramentalny wymiar Miłosierdzia Bożego w nauczaniu bł. Michała Sopoćki
 • EGZORCYZM WIĘKSZY W ŁACIŃSKIEJ TRADYCJI KOSCIOŁA KATOLICKIEGO

2013

Rozprawy doktorskie
 • Ofiarniczy wymiar Eucharystii w nauczaniu Kościoła po Soborze Watykańskim II
 • Teologia liturgii Józefa Ratzingera - Benedykta XVI
Prace magisterskie
 • Rola ikony w liturgii świąt maryjnych tradycji Wschodniej na przykładzie święta Zwiastowania Pańskiego.
 • Kapłaństwo służebne w nauczaniu Benedykta XVI
 • Przygotowanie i złożenie darów w liturgii mszalnej. Studium liturgiczno-porównawcze.
 • Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w wybranych pismach św. Józefa Sebastiana Pelczara
 • Teologia i liturgia sakramentu namaszczenia chorych po II Soborze Watykańskim.

2012

Rozprawy doktorskie
 • Personalistyczna wizja sakramentów ks. prof. Wincentego Granata (1900-1979). Studium dogmatyczno-liturgiczne
 • Zwyczaje, wierzenia i obrzędy związane ze śmiercią w regionie kamienieckim na Podolu. Studium liturgiczno-pastoralne
 • Liturgia w życiu chrześcijańskim w ujęciu Jana Pawła II
Prace magisterskie
 • Liturgia poświęcenia kościoła i ołtarza po Soborze Watykańskim II

2011

Prace licencjackie
 • Homo Novus - cel formacji w Ruchu Światło Życie
Prace magisterskie
 • Obrzędy i zwyczaje związane z obchodem Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Okresu Wielkanocnego w rzymskokatolickiej parafii w Wilejce
 • Ofiarniczy charakter Liturgii eucharystycznej obrządku bizantyjskiego
 • Liturgia w nauczaniu Odo Casela OSB (1886-1948)
 • Homo Novus - cel formacji w Ruchu Światło Życie
 • Msza święta w nauczaniu Ks. Antoniego Nojszewskiego (1844-1921)
 • Różaniec medytacją misterium Chrystusa
 • Miłość drogą poznania Boga. Studium życia i pism św. Faustyny
 • Małżeństwo i rodzina sanktuarium Kościoła i społeczeństwa w nauczaniu Jana Pawła II.

2010

Prace magisterskie
 • Tajemnica Eucharystii w świetle encykliki Pawła IV "Mysterium Fidei" i Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharystia".
 • Romano Guardiniego ujęcie liturgii.
 • Krucjata Wyzwolenia Człowieka na Ukrainie. Studium pastoralno - liturgiczne.

2009

Prace licencjackie
 • Ideał życia kapłańskiego według ks. biskupa Zygmunta Łozińskiego.
Prace magisterskie
 • Odrodzenie życia duszpastersko-liturgicznego w greckokatolickiej parafii Św. Józefa w Mińsku w latach 1989-2008.
 • Ideał życia kapłańskiego według ks. biskupa Zygmunta Łozińskiego.

2004

Prace magisterskie
 • Formacja Eucharystyczna w parafii Rabcice po Soborze Watykańskim II.
 • Rola liturgii w kształtowaniu duchowości młodego człowieka na podstawie nauczania Jana Pawła II.