Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Liturgii

Stanowisko: Profesor


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Eucharistic Dimension of Christian Spirituality
  [Eucharystyczny wymiar duchowości chrześcijańskiej]
  [w:] Questions Liturgiques
 • Cel Eucharystii w ujęciu teologii liturgicznej
  [w:] Teologia i Człowiek
 • Logocentrism of the Liturgy as Presented by Joseph Ratzinger/Benedict XVI
  [Logocentryzm liturgii w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI]
  [w:] Collectanea Theologica
 • Editorial: The Eucharist: Mysterium - Actio - Vita
  [Edytorial: Eucharystia Mysterium-Actio-Vita]
  [w:] Questions Liturgiques

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Logocentryczność kultu chrześcijańskiego w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Formacja liturgiczna w świetle listu apostolskiego Desiderio desideravi

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • The Eucharist for the life of the world: Eucharistic renewal in the school of John Paul II and Benedict XVI
  [Eucharystia dla życia świata. W szkole odnowy eucharystycznej Jana Pawła II i Benedykta XVI]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Obchód Świąt Wielkanocnych w liturgii greckokatolickiej i rzymskokatolickiej. Studium porównawcze
 • Eucharystia w Pismach Łukaszowych. Studium teologicznoliturgiczne
 • Recepcja odnowionego obrzędu sakramentu małżeństwa w diecezji odesko-symferopolskiej na Ukrainie
 • Liturgia w posłudze i nauczaniu sługi Bożego metropolity Andrzeja Szeptyckiego
 • Obrzędowość liturgiczna i pozaliturgiczna w formacji Federacji Skautingu Europejskiego
 • Liturgical Music in Igboland in Nigeria after Vatican II Council
  [Muzyka liturgiczna na terytorium plemienia Igbu w Nigerii po Soborze Watykanskim II]
 • Teologia i praktyka sakramentu pokuty i pojednania w świetle Обряди Покаяння 2006

2022


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Scouting in Poland during the Communist Period
  [Harcerstwo w Polsce w okresie komunizmu]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Trzecia edycja Mszału Rzymskiego w języku polskim. Tradycja, translacja, teologia, wyzwania [Studia Liturgiczne 17]

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Analiza ordo missae maioris altaris według rytu dominikańskiego w XIII wieku

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • The Eucharist: Mysterium - Actio - Vita: 50 Years of the Roman Missal of Pope Paul VI
  [Eucharystia: Mysterium - Actio - Vita: 50 lat Mszału Rzymskiego Pawła VI]
 • THE EUCHARIST: MYSTERIUM – ACTIO – VITA 50 YEARS OF THE ROMAN MISSAL OF POPE PAUL VI
  [Eucharystia:Mysterium, Actio, Vita. 50 lat Mszału Pawła VI]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Christian Spirituality without the Eucharist?
  [Duchowość chrześcijańska bez Eucharystii?]
 • Chrześcijanin jako "teolog". O mistagogii w rodzinie
 • Education as a Social and Individual Process
  [Wychowanie jako proces społeczny i indywidualny]
 • Theology at the Service of a Truly Christian Formation of Resistance and Regeneration
  [Teologia w służbie prawdziwie chrześcijańskiej formacji do oporu i odrodzenia]
 • Christian Spirituality without the Eucharist?
  [Duchowość chrześcijańska bez Eucharystii?]
 • Theology at the service of Christian formation to resistance and regeneration
  [Teologia w służbie przetrwania i odbudowy]

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • University of St. Thomas Houston (TX)
  [Uniwersytet St. Thomas Houston (TX)]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Mariologia formularzy mszalnych okresu zwykłego „Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie”
 • Eucharystia źródłem chrześcijańskiego życia w ujęciu Benedykta XVI
 • Sakramentalny wymiar liturgii w nauczaniu Josepha Ratzingera / Benedykta XVI
 • Sakrament pokuty i pojednania w ujęciu teologii liturgicznej
 • Teologia i duchowość celibatu kapłańskiego w nauczaniu św. Jana Pawła II
 • Zwyczaje, wierzenia i obrzędy związane ze śmiercią w regionie baranowickim na Białorusi. Studium litugiczno-pastoralne

2021


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Uczestnictwo w Eucharystii jako szczególne wyzwanie w okresie pandemii

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ku pełnemu uczestnictwu w Eucharystii w okresie pandemii
  [w:] Roczniki Teologiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Scouting in Poland during the communist period
  [Skauting w Polsce w okresie komunizmu]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wychowanie jako główne zadanie kultury

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Trauma Komunizmu
 • Inicjatywa badawcza Wiara i Wolność

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Muzyka liturgiczna w ujęciu ks. Ireneusza Pawlaka
 • Teologia kapłaństwa w nauczaniu abpa Fultona J. Sheena
 • Teologiczna interpretacja Boskiej Liturgii w ujęciu Mikołaja Kabasilasa i Aleksandra Schmemanna

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ofiarniczy wymiar Eucharystii podstawą jej więzi z misterium Chrystusa i życiem chrześcijańskim
  [w:] Teologia i Człowiek

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Życie liturgiczne w diecezji toruńskiej w świetle uchwał I Synodu Diecezji Toruńskiej

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Teologia liturgii i teologia liturgiczna Aidana Kavanagha OSB (1929-2006)
 • Obrzęd pokoju w liturgii rzymskiej. Studium teologiczno-liturgiczne
 • Muzyka liturgiczna w diecezji kijowsko-żytomierskiej po Soborze Watykańskim II
 • Teologia liturgii w Pismach Janowych. Zagadnienia wybrane
 • Przestrzeń liturgiczna w założeniach i praktyce reformy Soboru Watykańskiego II
 • Treści mariologiczne wybranych formularzy ze „Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie”
 • Teologia liturgiczna kard. Tomáša Špidlíka (1919-2010)

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Liturgia jako teologia żywa

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Institute of Liturgy and Homiletics
  [Instytut Liturgii i Homiletyki]
 • Liturgia jako «theologia prima». Kierunki i najważniejsze osiągnięcia badań nad liturgią na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła I

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Eucharystia sakramentem chrześcijańskiej inicjacji. Aspekt teologiczno-liturgiczny
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
 • The Eucharist as a Sacrament of Christian Initiation: Historical-Liturgical Aspect
  [Eucharystia jako sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Aspekt historyczno-liturgiczny]
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • The Eucharist as a Sacrament of Christian Initiation: Historical-Liturgical Aspects
  [Eucharystia sakramentem chrześcijańskiej inicjacji. Aspekt historyczno-liturgiczny]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Hasło encyklopedyczne

 • Krakowiak Czesław

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Reforma i odnowa liturgiczna na terenie diecezji grodzieńskiej po Drugim Soborze Watykańskim
 • Liturgia w życiu i działalności ks. Dominika Maja

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Komitet Naukowy

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Liturgiczna perspektywa teologii
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Mistagogia roku liturgicznego w ujęciu s. M. Renaty Fudakowskiej CSIC

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Liturgia jako «theologia prima». Kierunki i najważniejsze osiągnięcia badań nad liturgią na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • Scouting and Christian Vocation
  [Skauting a powołanie chrześcijańskie]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Liturgiczne ukierunkowanie teologii

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Celebracja liturgiczna jako locus homilii
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • The Study of the Liturgy. The Origin and Current Significance of a Theological Discipline
  [Badania nad liturgią. Początki i aktualne znaczenie dla teologii]
  [w:] Worship

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Słowo Boże jako sacramentum audibile
 • Duchowość liturgiczna jako zasada jedności duchowości chrześcijańskiej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] "A świątyni w nim nie dojrzałem..." Liturgia i eschatologia, red. Krzysztof Porosło, Tyniec: Wydawnictwa Benedyktynów 2012, ss. 198. ISBN: 978-83-7354-427-7
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • [Rec.:] Ks. Piotr Kulbacki, Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Studium w świetle myśli i dzieła ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin: Polihymnia 2012, ss. 574. ISBN: 978-83-7847-106-6
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Teologia liturgiczna w ujęciu ks. Adama Duraka (1949-2005)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Aktywne uczestnictwo w liturgii Eucharystii
 • Scouting in Poland, before during and after Communism
  [Skauting w Polsce przed w trakcie i po okresie komunizmu]

Organizacja konferencji krajowej

 • Eucharystia - Tajemnica celebrowana
 • Homilia jako przedmiot w refleksji naukowej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II środowiskiem rozwoju żywego Kościoła

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Eucharystia między historią a eschatologią
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Liturgiczny obraz Trójjedynego Boga
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Auf der Suche nach der Synthese in der Theologie. Die liturgische Theologie der römischen Schule
  [W poszukiwaniu syntezy w teologii. Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej]
  [w:] Liturgisches Jahrbuch

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł w czasopiśmie

 • Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Rola słowa Bożego w liturgii w świetle „Wprowadzenia do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego"
 • Mowa misyjna Jezusa (Mt 10,1-11,1) w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium homiletyczne
 • Mowa misyjna Jezusa (Mt 10,1-11,1) w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium homiletyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Duchowość liturgiczna jako teologia liturgiczna
 • The Liturgy as a “Political” Act
  [Liturgia jako akt polityczny]

Organizacja konferencji krajowej

 • Dyrektorium homiletyczne - rewolucja czy echo Soboru?
 • Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego
 • Liturgiczna formacja zakrystianów

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rok liturgiczny
 • Słowo Boże jako sacramentum audibile
 • Duchowość liturgiczna

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Przyjęcie prof. Adriana Reimersa
 • Przyjęcie prof. Andreasa Heinza

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Liturgia w życiu i działalności naukowej Jerzego Józefa Kopcia CP

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Liturgia jako obraz
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Współczesne kierunki badań nad liturgią

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Działanie Ducha Świętego w sakramencie święceń biskupa w świetle Pontyfikału rzymskiego
 • Mowy św. Leona Wielkiego jako przykład homilijnej mistagogii

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Place of the Liturgy in Theology
  [Miejsce liturgii w teologii]
 • Cooperation in the Scout Movement between Group Leaders and Parents
  [Współpraca drużnowych i rodziców w ruchu skautowym ]

Organizacja konferencji krajowej

 • Święty Józef w liturgii Kościoła i pobożności ludowej
 • 250 lat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce
 • Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia
 • Sakramentalny wymiar miłosierdzia Bożego
 • Liturgia i homilia we współczesnych badaniach teologicznych

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Visiting Scholar

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Liturgia a nowa ewangelizacja
 • Liturgia a nowa ewangelizacja

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Liturgia w życiu i nauczaniu błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego

2014


Organizacja konferencji krajowej

 • Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła
 • Liturgia we współczesnych badaniach teologicznych

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • The Church In Poland, Iconography, and John Paul II on the Human Person

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Liturgia między teologią a polityką
  [w:] ROCZNIKI LITURGICZNO-HOMILETYCZNE

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Teologia liturgiczna : w poszukiwaniu syntezy w teologii

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Opieka naukowa nad studentką Katariną Gelke podczas jej pobytu na KUL i przygotowania pracy licencjackiej

2012


Organizacja konferencji krajowej

 • Reforma i odnowa liturgii po Soborze Watykańskim II

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Mysterium Fascinans 2012

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Niemiecki Instytut Liturgiczny

Działalność odczytowa

 • Odczyty z duchowości liturgicznej kapłańskiej

2011


Organizacja konferencji krajowej

 • Miejsce Skautingu w życiu Kościoła

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Nos autem praedicamus Christum crucifixum

2010


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Pontificio Ateneo S. Anselmo. Pontificio Istituto Liturgico. Roma

2005


Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej

 • INTERNATIONAL UNION OF EUROPEAN GUIDES AND SCOUTS EUROPEAN SCOUTING FEDERATION

2002


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Stała współpraca z Katedrą Nauki o Liturgii (Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft) Liturgiewissenschaft na Wydziale Teologii w Trewirze oraz z Niemieckim Instytutem Liturgicznym (Deutsches Liturgisches Institut)

1996


Książka naukowa recenzowana

 • Znaki Misterium Chrystusa