Ks. dr hab. Stanisław Fel (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

2019

Prace magisterskie
 • Rola sportu w tworzeniu tożsamości narodowej
 • Nowa duchowość w polskich badaniach socjologicznych

2018

Rozprawy doktorskie
 • Geneza i status zasady zrównoważonego rozwoju w katolickiej nauce społecznej
Prace magisterskie
 • Współczesne przemiany rodziny w świetle nauczania społecznego Kościoła katolickiego

2017

Prace magisterskie
 • Społeczno-etyczne skutki konsumpcjonizmu. W ujęciu wybranych autorów
 • Uwarunkowania sekularyzacji według Władysława Piwowarskiego
 • Teorie i metody badawcze wykluczenia cyfrowego
 • Społeczno-ekonomiczne podstawy polityki rodzinnej w Polsce. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Społeczno-etyczny aspekt zrównoważonego rozwoju. Na podstawie literatury przedmiotu

2016

Prace magisterskie
 • Japoński model przedsiębiorstwa na przykładzie toyotyzmu
 • Znaczenie religii i Kościoła katolickiego w życiu społecznym w ujęciu Janusza Mariańskiego
 • Karla Polanyiego idea społecznego zakorzenienia gospodarki
 • Socjologiczne koncepcje zaufania

2015

Rozprawy doktorskie
 • Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • Personalistyczne ujęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Studium socjologiczne
 • Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej
Prace magisterskie
 • Innowacje jako czynnik rozwoju. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Dziecko w sytuacji rozłąki migracyjnej. Aspekt społeczno-etyczny
 • Kultura polska w ujęciu Leona Dyczewskiego

2014

Rozprawy doktorskie
 • Sprawiedliwość społeczna w społeczeństwie informacyjnym
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych
Prace magisterskie
 • Lider biznesu w społecznie odpowiedzialnej gospodarce
 • Dowartościowanie ojcostwa we współczesnej rodzinie na przykładzie inicjatywy "Tato.Net”
 • Sprawiedliwa globalizacja według Josepha E. Stiglitza
 • Samobójstwo w świetle polskiej literatury socjologicznej

2013

Prace magisterskie
 • Funkcje przedsiębiorcy. Aspekt społeczno-etyczny
 • Ekologizacja konsumpcji. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Józefa Majki koncepcja pracy
 • Wzorce konsumpcji w czasopismach kobiecych. Na przykładzie miesięczników "Świat kobiety " i "Glamour" z 2012 roku
 • Reklama społeczna na podstawie kampanii Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
 • Ewolucja statusu państwa narodowego w dobie globalizacji.
 • Dialog społeczny w Polsce po 1989 roku
 • Stalking w Polsce - występowanie i przeciwdziałanie zjawisku

2012

Prace magisterskie
 • Ewolucja relacji lekarz – pacjent. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Pełna Partycypacja w Zarządzaniu w świetle katolickiej nauki społecznej
 • Postawy społeczne uczestników programu „Rozmowy w toku”. Na podstawie odcinków emitowanych w 2011 roku
 • Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
 • Uwarunkowania współczesnej konsumpcji dziecięcej
 • Ewolucja modelu rodziny wiejskiej w Polsce po roku 1989. Na podstawie literatury

2011

Prace magisterskie
 • Wykluczenie społeczne w społeczeństwie konsupcyjnym. Na podstawie literatury przedmiotu.
 • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poakcesyjnych migracji zarobkowych Polaków
 • Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi w Polsce
 • Podmioty i uwarunkowania resocjalizacji na przykładzie Aresztu Śledczego w Lublinie
 • Uzależnienie młodzieży od Internetu. Aspekt społeczno-etyczny
 • Kreowanie kapitału ludzkiego w nowoczesnej organizacji
 • Znaczenie edukacji dla integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Rozwiązywanie konfliktów w nowoczesnej organizacji. Na podstawie literatury

2010

Prace licencjackie
 • Społeczno-etyczne podstawy klauzuli sumienia w etyce lekarskiej
 • Realizacja funkcji ekspresji osobowości w rodzinie
 • Elisabeth Noelle-Neumann teoria kreowania opinii publicznej
 • Założenia Zakładu Aktywności Zawodowej przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” i ich realizacja
 • Społeczno - etyczne dylematy w doktrynie "brudnych rąk"
 • Metody zabezpieczeń społecznych w wybranych projektach ubezpieczeń społecznych w latach 1991-1997
Prace magisterskie
 • Społeczno-etyczna ocena reklamy dziecięcej
 • Rozwiązywanie problemów uzależnienia alkoholowego w ruchu Anonimowych Alkoholików
 • Proces indywidualizacji we współczesnej kulturze organizacji pracy
 • Podstawy aksjologiczne oceny reklamy
 • Opinia publiczna a postawy obywatelskie
 • Ewolucja systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce po 1989 roku
 • Społeczno-gospodarcze uwarunkowania współczesnego terroryzmu
 • Rozwiązywanie problemu uzależnień przez organizację pozarządową na przykładzie stowarzyszenia AGAPE
 • Podstawy ładu gospodarczego w ujęciu Franciszka Jana Mazurka
 • Przemiany modelu rodziny w Polsce po 1989 roku. Aspekt społeczno-etyczny

2009

Prace licencjackie
 • Aktywizacja społeczeństwa na przyładzie działalności Centrum Wolontariatu w Lublinie
 • Społeczno–etyczne aspekty zjawiska mobbingu
 • Francisa Fukuyamy koncepcja kapitału społecznego
 • Specyfika przestępczości kobiet w Polsce
 • Prawo do pracy w ujęciu Franciszka Janusza Mazurka
 • Podstawy szacunku dla osób zmarłych. Ujęcie społeczno-etyczne
 • Etos pracownika socjalnego
 • Sponsoring jako element wizeruku firmy
 • Funkcje osoby zarządzającej zasobami ludzkimi
Prace magisterskie
 • Uzasadnienie potrzeby polityki rodzinnej
 • Personalistyczne kryterium oceny marginalizacji bezrobotnych
 • Bezrobocie w listach społecznych episkopatów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych
 • Personalistyczne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju
 • Przemoc w rodzinie w perspektywie społeczno- etycznej

2008

Prace licencjackie
 • Wartość pracy dla osób niepełnosprawnych
 • Kreatywna funkcja przedsiębiorcy
 • Założenia i cele aktywnej polityki społecznej w obszarze bezrobocia
 • Znaczenie kapitału ludzkiego w japońskim modelu przedsiębiorstwa
 • Obszary aplikacji zasady pomocniczości
 • Przyczyny ubóstwa na wsi i sposoby jego przezwyciężania. Na przykładzie gminy Nielisz
 • Skutki mobbingu dla stosunków pracy
Prace magisterskie
 • Wolność i prawda w encyklice Jana Pawła II "Veritatis splendor"

2007

Prace licencjackie
 • Reformy polityki społecznej w Polsce po 1989 roku
 • Państwo socjalne w programach wyborczych z 2005 roku Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej
 • Rola organizacji pozarządowych w działaniu pomocy społecznej
 • Skutki bezrobocia dla rodziny