Ks. dr hab. Stanisław Fel (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


2019


Książka naukowa recenzowana

 • Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Gospodarka wolnorynkowa w społecznej nauce Kościoła katolickiego
 • Katolicka nauka społeczna w ujęciu Józefa Majki

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Fr. Józef Majka (1918-1993). Life and Ideas. Summary
  [Ks. Józef Majka (1918-1993). Życie i myśl. Zakończenie]
 • Wstęp

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Ksiądz Józef Majka (1918-1993). Życie i myśl

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Die Einstellung der polnischen Gesellschaft zur EU im Kontext der aktuellen sozial-wirtschaftlichen Entwicklung
  [Stosunek społeczeństwa polskiego do UE w kontekście obecnego rozwoju społeczno-gospodarczego]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pluralizm ujęć praw człowieka. Na przykładzie polemiki między Hanną Waśkiewicz a Franciszkiem J. Mazurkiem

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Model społecznego ośrodka readaptacji wykreowanego w projekcie "Employment Bridge to the future" jako aplikacja wyników interdyscyplinarnych badań naukowych

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Idee katolickiej nauki społecznej w myśli socjologicznej Jana Turowskiego
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Społeczeństwo-gospodarka-etyka. Perspektywa katolickiej nauki społecznej
 • Znaczenie społecznych badań empirycznych dla etyki. Na przykładzie sprawiedliwości społecznej

Hasło encyklopedyczne

 • Rauscher Anton
 • Kohl Helmut
 • Roos Lothar

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Jan Turowski (1917-2006). Sociological thought. Summary
  [Jan Turowski (1917-2006). Myśl socjologiczna. Streszczenie]
 • Wstęp

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Jan Turowski (1917-2006). Myśl socjologiczna

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Katolicka nauka społeczna według ks. prof. Józefa Majki

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Soziale Gerechtigkeit als normative und deskriptive Kategorie
  [Sprawiedliwość społeczna jako kategoria normatywna i opisowa]
 • Ideologien der sozialen Gerechtigkeit
  [Ideologiczne uwarunkowania postrzegania sprawiedliwości społecznej]
 • Gegenwärtige Konzepte sozialer Gerechtigkeit. Teil 2
  [Współczesne sposoby rozumienia sprawiedliwości społecznej. Część 2. ]
 • Praktische Anwendbarkeit empirischer Gerechtigkeitsforschung in der Wirtschaft und Gesellschaft
  [Empiryczne badania sprawiedliwości społecznej i ich implikacje dla gospodarki i społeczeństwa ]
 • Gegenwärtige Konzepte sozialer Gerechtigkeit
  [Współczesne sposoby rozumienia sprawiedliwości społecznej]
 • Praktische Anwendbarkeit empirischer Gerechtigkeitsforschung in der Wirtschaft und Gesellschaft. Teil 2.
  [Empiryczne badania sprawiedliwości społecznej i ich implikacje dla gospodarki i społeczeństwa. Część 2]
 • Soziale Gerechtigkeit in der öffentlichen Debatte
  [Sprawiedliwość społeczna w debacie publicznej]

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Walidacja kwalifikacji zawodowych nabywanych w ramach edukacji pozaformalnej na przykładzie certyfikacji VCC
  [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa
 • Judaism – Protestantism – Catholicism: Religious Paths of Economic Initiative
  [Judaizm – Protestantyzm – Katolicyzm: Religijne ścieżki inicjatywy gospodarczej ]
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • Judaizm i ekonomia. Związek judaizmu z życiem gospodarczym
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Stefana Kardynała Wyszyńskiego koncepcja narodu

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Soziale, wirtschaftliche und politische Lage in Polen AD 2017
  [Społeczna, gospodarcza i polityczna sytuacja Polski w 2017 roku.]

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Religiosity as a factor protecting against problem behaviour in adolescence
  [Religijność jako czynnik zabezpieczający przed zachowaniami problemowymi w okresie dorastania]
  [w:] Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change.
 • Idea humanizacji gospodarki według "Gaudium et spes" w wybranych rozwiązaniach organizacji przedsiębiorstw
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Realizacja zasady sprawiedliwości w karaniu przestępców
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Powstanie i status zasady zrównoważonego rozwoju
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Prawa człowieka
 • Social principles in the inclusion of young ex-prisoners
  [Zasady społeczne w procesie inkluzji młodych byłych więźniów]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Gliederungssysteme angewandter Ethik. Ein Handbuch, Hrsg. Wilhelm Korff, Markus Vogt, Freiburg, Basel–Wien: Herder 2016, ss. 790.
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Innowacyjne narzędzia do diagnozy potencjału readaptacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Formy przystosowania młodzieży w rodzinie z problemem alkoholowym
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • The economy - the common good – happiness. The International Conference at the University of Vienna
  [Gospodarka - dobro wspólne - szczęścia. Międzynarodowa konferencja na Uniwersytecie Wiedeńskim]
  [w:] The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II
 • The Importance of Family Support in the Process of the Adjustment of Current and Former Prisoners
  [Znaczenie wsparcia rodziny w procesie przystosowania obecnych i byłych więźniów]
  [w:] The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II
 • Katolicka nauka społeczna w twórczości naukowej Janusza Mariańskiego
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • Sąsiedzki kapitał społeczny a używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Gospodarka a moralność
 • Sustainable development policy as a strategy for combating social exclusion, based on the example of unemployment
  [Polityka zrównoważonego rozwoju jako strategia na rzecz zwalczania wykluczenia społecznego, w oparciu o przykład bezrobocia]
 • Innovation as a tool for social policy and welfare
  [Innowacja jako narzędzie polityki społecznej i dobrobytu]
 • John Paul II and Human Rights
  [Jan Paweł II a prawa człowieka]
 • Jan Paweł II a prawa człowieka
 • The Social Market Economy in Poland – A Postulate or a Reality? Summary
  [Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce – postulat czy rzeczywistość? Podsumowanie]
 • Wkład katolickiej myśli społecznej w powstanie i kształt społecznej gospodarki rynkowej

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Oblicza współczesnej biedy
 • Intricacies of patriotism. Towards a complexity of patriotic allegiance
  [Meandry patriotyzmu. W kierunku złożoności lojalności patriotycznej ]
 • Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce – postulat czy rzeczywistość?

Staż finansowany ze środków UE

 • Wissenschaftliches Praktikum
  [Staż naukowy]

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Judaism and Economics: The Link between Judaism and Economic Life
  [Judaizm i Ekonomia: Związek między judaizmem i życiem gospodarczym]
  [w:] The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ksiądz Profesor Franciszek Janusz Mazurek - uczony i nauczyciel akademicki
 • Social responsibility of the economy. An interdisciplinaty view
  [Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce : księga pamiątkowa ku czci śp. Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka
 • Społeczna odpowiedzialność gospodarki : perspektywa interdyscyplinarna

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Specyfika ujęcia wolności ekonomicznej w myśli społecznej Jana Pawła II
  [w:] Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy Ekonomia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in Polen. Zwischen Sozialkatholizismus und Marktwirtschaft
  [Religia i państwo dobrobytu. Między katolicyzmem społecznym a gospodarka rynkową]
 • Economy socially embedded. Summary
  [Gospodarka społecznie zakorzeniona. Podsumowanie]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny
 • Gospodarka społecznie zakorzeniona : wybrane problemy z socjologii gospodarki

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wolność religijna i znaczenie religii dla społeczeństwa - perspektywa chrześcijańska

Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE

 • Projekt innowacyjny pt. Model wspólpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim
 • Projekt innowacyjny pt. Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współprace podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającyn zkałady karne

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Projekt innowacyjny pt. Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współprace podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne

2007


Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

 • Zapobieganie przemocy w świecie przemocy. Czy możliwe jest przewyciężenie instytucji wojny?