dr Dariusz Bucior

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Handlowego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2021

Prace magisterskie
 • Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim
 • Wypowiedzenie umowy leasingu
 • Skutki wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
 • Ochrona wierzycieli łączących się spółek handlowych
 • Odpowiedzialność członków zarządu w przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce z o.o.
 • Czynności prawne „z samym sobą” dokonywane przez członka zarządu spółki kapitałowej
 • Obowiązek lojalności wspólników spółek handlowych

2020

Prace magisterskie
 • Dopuszczalność udzielenia pełnomocnictwa lub prokury członkowi zarządu spółki kapitałowej
 • Zastaw cywilny i rejestrowy na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Reklama billboardowa – dopuszczalność w świetle prawa administracyjnego i publicznego
 • Ochrona konsumenta przed reklamą leków i produktów leczniczych wprowadzającą w błąd

2017

Prace magisterskie
 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka cywilna
 • Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ochrona praw uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego
 • Pożyczki wspólników i akcjonariuszy udzielane spółce kapitałowej i inne czynności o podobnym skutku
 • Pojęcie niewypłacalności
 • Rozwiązanie spółki handlowej na podstawie orzeczenia sądu
 • Zawarcie umowy między przedsiębiorcami w trybie ofertowym
 • Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
 • Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej
 • Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawnej
 • Strategie obrony przed wrogimi przejęciami w polskim porządku prawnym
 • Sądowa egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością