Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Prace magisterskie
 • Wpływ funduszy unijnych na rozwój gminy Księżpol
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym
 • Administracja publiczna w II Rzeczypospolitej
 • Samorząd gminy Drelów

2019

Rozprawy doktorskie
 • Model szkolenia i przeprowadzania egzaminów w procesie uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami w Polsce. Studium prawne.

2018

Prace magisterskie
 • Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego
 • Powiat po reformie samorządu terytorialnego w 1989 roku
 • Sołtys w systemie administracji publicznej
 • Organizacja i zasady funkcjonowania gminy
 • Przemiany ustrojowe i funkcjonowanie samorządu gminy Obsza
 • Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Horodło

2017

Rozprawy doktorskie
 • Ewolucja regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego związanego z budową elektrowni jądrowych w Polsce
Prace magisterskie
 • Samorząd terytorialny na szczeblu gminy w II Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przestępstwo krzywoprzysięstwa i fałszu w prawie karnym kanonicznym i polskim
 • Samorząd województwa po reformie w 1989 roku
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym w okresie dwudziestolecia międzywojennego
 • Zakres działania samorządu terytorialnego
 • Wójt jako organ wykonawczy samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

2016

Prace magisterskie
 • Gian Pietro Carafa jako inkwizytor w Kościele Rzymskim w latach 1542-1559

2015

Prace magisterskie
 • Przemiany ustrojowe na przykładzie historii samorządu gminy Garbów w latach 1945-1972
 • Samorząd powiatowy po transformacji ustrojowej z 1989 roku
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym po 1989 roku
 • Historia ustroju samorządu gminy po roku 1989

2014

Prace magisterskie
 • Pojęcie sprawiedliwej kary w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

2013

Prace licencjackie
 • Prezydent w ustawodawstwie II Rzeczypospolitej
 • Wpływ Rewolucji Francuskiej na ustrój społeczno - polityczny Francji
 • CENTRALNE ORGANY I TERENOWA ADMINISTRACJA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO
Prace magisterskie
 • Ochrona tajemnicy i sekretu spowiedzi w polskim prawie karnym i prawie kościelnym
 • Przestępstwa odstąpienia od wiary katolickiej i kanoniczne sankcje karne
 • Ekskomunika jako prawnokarny środek ochrony życia poczętego
 • Wina podstawą karalności według Kodeksu Jana Pawła II z 1983 roku

2012

Prace magisterskie
 • Samorząd wojewódzki w Polsce w latach 1918 - 1998
 • O. Tomas de Tovquemada i działalność Inkwizycji w Hiszpanii w latach od 1482 do 1498
 • Samorząd gminny w Polsce międzywojennej
 • System feudalny w państwach średniowiecznej Europy jako pierwotna forma samorządu terytorialnego
 • Samorząd powiatowy w Polsce w latach 1918-1998
 • Historia samorządu terytorialnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim

2011

Prace magisterskie
 • Przestępstwo w porządku prawa kanonicznego i polskiego
 • Poczytalność podstawą odpowiedzialności karnej w prawie polskim i kanonicznym
 • Tajemnica spowiedzi a zawodowy obowiązek dyskrecji
 • Sprawa księdza Stanisława Orzechowskiego w kościelnych normach karnych XVI wieku i w ocenie współczesnej

2010

Prace magisterskie
 • Budowanie systemu prawnego a wartości chrześcijańskie
 • Rola mediacji w prawie polskim i kanonicznym
 • Karna i etyczna odpowiedzialność za dokonywanie eutanazji
 • Przestępstwa przeciwko jedności Kościoła Katolickiego i sankcje karne

2009

Prace magisterskie
 • Ochrona karno-prawna obywateli przed przestępczością zorganizowaną
 • Prawne i etyczne aspekty reklamy
 • Suicidium w ujęciu etycznym i prawnym
 • Adwokat - gwarant rzetelnej obrony procesowej
 • Kobieta i mężczyzna jako przedmioty małżeństwa w porządku prawa polskiego i kanonicznego. Studium prawno-psychologiczne.
 • Wpływ środowiska patologicznego na powstawanie przestępstw wśród nieletnich

2008

Prace magisterskie
 • Przynależność wiernych Kościoła katolickiego do organizacji antykościelnych i konsekwencje kanoniczne
 • Prawo małżonków do separacji w ujęciu prawa polskiego i kanonicznego

2007

Prace magisterskie
 • Sankcje karno-kanoniczne dla katolików przystępujących do sekt i grup światopoglądowych
 • Wpływ dziecka na trwałość i rozwój rodziny
 • Prawo dziecka do adopcji według prawa polskiego i kanonicznego
 • Prawno-etyczne aspekty sztucznego zapłodnienia
 • Aborcja jako zamach na życie poczęte w ocenie prawno-etycznej
 • Natura i rodzaje związków parnterskich w ocenie etyczno-prawnej
 • Małżeństwo w Kościele Rzymskokatolickim i Cerkwi Prawosławnej - analiza porównawcza
 • Błędy wychowawcze w rodzinie przyczyną przestępczości nieletnich

2006

Prace magisterskie
 • Sytuacja prawna dziecka po rozwodzie.
 • Rozwód cywilny a orzeczenie nieważności małżeństwa sakramentalnego w Sądzie Biskupim.
 • Eksperymenty medyczne a jakość życia (studium prawno-etyczne).
 • Prawo własności kościelnej na przykładzie parafii św.Trójcy w Janowie Podlaskim.
 • Prawno-etyczne aspekty roli kobiet w społeczeństwie.

2005

Prace magisterskie
 • Prawo człowieka do środowiska - ocena moralno-prawna

2004

Prace magisterskie
 • Ochrona praw dziecka w prawie polskim i nauczaniu Kościoła
 • Status prawny dziecka w rodzinie zastępczej
 • Stowarzyszenie Christifedeles laici i ich rola w rozkrzewianiu wiary w regulacjach prawa polskiego i kanonicznego
 • Wykonywanie władzy sądowniczej Kościoła w diecezji Sandomierskiej w latach 1800 - 2003 (studium historyczno-prawne)
 • Podstawy prawne i etyczne międzynarodowych humanitarnych praw człowieka
 • Przeszkody zrywające a wadliwości zgody w małżeństwie sakramentalnym
 • Zdolność osoby fizycznej do czynności prawnych w prawie świeckim i kanonicznym
 • Małżeństo konkordatowe w myśli polskich prawników i kanonistów.

2003

Prace magisterskie
 • Prawo dizecka do życia - zagrożenia i jego ochrona prawno - moralna
 • Statut prawny i kanoniczny osób świeckich zatrudnionych w Kościele