Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Książka naukowa recenzowana

 • The Theological and legal dimension of Canon Law
  [Teologiczny i prawny wymiar Prawa Kanonicznego]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The values and the rules of law
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Strengths and weaknesses in the operation of administrative law
  [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2019


Hasło w leksykonie

 • Kardynał Kamerling, Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego
 • Milczenie
 • Anatema
 • Biskup Misyjny
 • Misje
 • Apostolskie Listy

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Patronat Misyjny w Hiszpanii, Portugalii i w państwach kolonizowanych w okresie od XVI do XIX wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kto jest odpowiedzialny za eduakację do korzystania z Internetu - etyka internetowa

Udział w konferencji

 • Konferencja naukowa: "Współczesne wyzawania samorządu terytorialnego".

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Historia gminy Gniezno
 • The clerk and their ethical acting in public administration
  [Urzędnik i jego etyczne wykonywanie administarcji publicznej]
 • Rozwój osobowości kobiety i mężczyzny w sakramentalnym związku małżeńskim

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawo narodów do rozwoju i przyjęcia Ewangelii poprzez działalność misyjną Kościoła realizacją powszechnych praw człowieka
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rozwój osobowości kobiety i mężczyzny w sakramentalnym związku małżeńskim

Udział w konferencji krajowej

 • Oblicza i wyzwania imigracji w Polsce

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Środki dowodowe z wywiadu w kanonicznym procesie małżeńskim
 • Menedżerskie zarządzanie działalnością administracji publicznej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Konflikt interesu w sferze publicznej administracji państwowej
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zawieranie małżeństw mieszanych w kontekście migracji ludności

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Rola uniwersytetów w edukacji i wychowaniu studentów w kulturze polskiej
 • Nowa ewangelizacja a praktyka modlitwy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Środki dowodowe z wywiadu w kanonicznym procesie małżeńskim

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Tradycyjne wychowanie religijne w rodzinie a wymogi życia w społeczeństwie współczesnym
 • Prewencja przed korpucją w wykonywaniu administracji publicznej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawnokanoniczne implikacje nakazu misyjnego
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Etyka w służbie publicznej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa siłą napędową gospodarki i zysku państwa
 • Urzędnik a etyczne wykonywanie zadań administracji publicznej
 • Zawieranie małżeństw mieszanych w kontekście migracji ludności

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa stabilizatorem bezpieczeństwa międzynarodowego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Tradycyjne wychowanie religijne w rodzinie a wymogi życia w społeczeństwie współczesnym

Udział w konferencji krajowej

 • Mitis Iudex Dominus Jesus. Ogolnoplska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Eklezjologiczne modele Kościoła inspiracją dla ewangelizującej wspólnoty wiary. Studium teologiczno-kanoniczne
 • Odrębność, wolność i bogactwo kultur świata wobec tworzenia jednolitej europejskiej edukacyjnej przestrzeni
 • Wójt jako organ władzy w samorządzie terytorialnym
 • Uzależnienie internetowe młodzieży i dzieci - czy młodzież i dzieci są bezpieczne w świecie wirtualnym?
 • Gniezno - kolebką początków państwowości polskiej za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego
 • Bariery komunikacyjne w relacjach interpersonalnych w kierowaniu w administracji publicznej

Recenzja artykułu naukowego

 • Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP z 2013 roku
 • Alkoholizm zagrożeniem funkcjonowania rodziny oraz przyczyną działań przestępczych
 • Historia ewangelizacji Charcas (Boliwia) w XVI - XVIII wieku.
 • Wpływ rodziny dysfunkcyjnej na przygotowanie do związku małżeńskiego
 • Obowiązki proboszcza związane z zabezpieczeniem danych osobowych zawartych w dokumentach parafialnych
 • Drugi synod diecezji siedleckiej. Wybrane zagadnienia prawne i kanoniczne.
 • Chińskie osobowe nazwy własne
 • Nabożeństwo za zmarłych w buddyzmie chińskim

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Uzależnienie internetowe młodzieży i dzieci - czy mlodzież i dzieci są bezpieczne w świecie wirtualnym?

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Bariery komunikacyjne w relacjacvh interpersonalnych w kierowaniu w administracji publicznej

Udział w konferencji

 • Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.
 • Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji
 • Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy.

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Konkurs na pracę pisemną pt." Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce".

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pogaństwo i chrześcijaństwo w prawie rzymskim okresu dominatu
 • Communio jako punkt docelowy obowiązywalności prawa kościelnego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Siła i słabość w działaniu prawa administracyjnego
  [w:] Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Misje "ad gentes" i "inter gentes" jako owoce ewangelizacji prowadzonej przez Kościół katolicki

Hasło w leksykonie

 • Administracja kościelna

Recenzja książki naukowej

 • Początki doktrynalne misji

Recenzja artykułu naukowego

 • Tolerancja mieszkańców dzielnic warszawskich wobec obiektów religijnych w przestrzeni miasta.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Odrębność, wolność i bogactwo kultur świata wobec tworzenia jednolitej Europejskiej edukacyjnej przestrzeni.

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Hodie et Cras - Dziś i Jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Prawo narodów do rozwoju i do przyjęcia Ewangelii poprzez prowadzoną działalność misyjną Kościoła, jako realizowanie powszechnych praw człowieka.

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców Lublin, 1 czerwca 2013 roku

Udział w konferencji krajowej

 • Systemy antykorupcyjne w administarcji publicznej.

Udział w konferencji

 • Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego jego Eminencji Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu.
 • XV Zjazd Wykładowców i Ludzi Nauki Polskiej Prowincji SVD Zgromadzenia Słowa Bożego, Pieniężno, 29.08.2013r.

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Konkurs na pracę pisemną pt." Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce".

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Parafia personalna i posługa proboszcza migrantów. Studium kanoniczno-pastoralne.
 • Metoda menedżerska zarządzania dzialalnością instytucji publicznych - menedżer jako kiwerownik skuteczności
 • Możliwości i wymogi kulturowo-kanoniczne zawierania małżeństw mieszanych w kontekście migracji ludności.
 • Ekologizm jako skrajne podejście do szacunku wobec przyrody. "Szanuj przyrodę" - imperatyw moralny.
 • Sołtys i rada sołecka - uwagi na temat zadań w administarcji publicznej państwa.

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Wiara motywem podejmowania działalności misyjnej Kościoła Ad gentes.
 • Socjalna sistema prawa

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Analiza zagrożeń wynikających ze stanu środowiska w Polsce - ochrona gleb.
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny
 • Strajk w katolickiej nauce społecznej.
  [w:] NURT SVD
 • Pobożne fundacje w prawie kanonicznym. Pojęcie pobożnej fundacji.
  [w:] NURT SVD
 • Polityczny wymiar Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.
  [w:] NURT SVD

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pogaństwo i chrześcijaństwo w prawie rzymskim okresu dominatu.

Udział w konferencji krajowej

 • Udział w konferencji krajowej

2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Rodzina katolicka jako środowisko edukacji i wychowania dzieci dla przyszłej pracy i nabycia umijętności rekreacji.
 • Współczesne zagrożenia trwałości małżeństwa sakramentalnego i potrzeba starannego przygotowania dla nupturientów.
 • Norma korygująca w Kościele

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Metody badawcze w prawie i prawie kanonicznym.
 • "Inkulturacja" jako metoda realizacjimisyjnego posłania Kościoła.
 • Funkcja Ludini u Kulturi Spożiwania (w j. polskim: Pozycja człowieka w kulturze konsumpcji);

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Pozycja człowieka w kulturze konsumpcyjnej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Współczesne zagrożenia trwałości małżeństwa sakramentalnego i potrzeba starannego przygotowania dla nupturientów.
 • Rodzina katolicka jako środowisko edukacji i wychowania dzieci dla przyszłej pracy i nabycia umiejętności rekreacji
 • Ekologizm jako skrajne podejście do szacunku wobec przyrody - "szanuj przyrodę" - jako imperatyw moralny.

2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Relacja - Obsługa - Klient - Etyczne i prawne aspekty handlu.
 • Podstawy kanoniczne działalności misyjnej Kościoła zawarte w Piśmie Świętym

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Historia Domu Misyjnego św. Wojciecha w Pieniężnie do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem okresu Trzeciej Rzeszy.
  [w:] NURT SVD. Półrocznik Misjologiczno-Religioznawczy Rocznik 44 zeszyt 2(2010) tom 128
 • Matteo Ricci SJ (1552-1610) - misjonarz Chin, prekursor dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.
  [w:] NURT SVD
 • Dlaczego Mahatma Gandhi nie został chrześcijaninem?
  [w:] NURT SVD

Recenzja książki naukowej

 • Biblia a misje

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Podstawy kanoniczne działalności misyjnej Kościoła zawarte w Piśmie Świętym.

2009


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Obowiązek wychowania chrześcijańskiego dzieci w rodzinie i sankcje kanoniczne wobec narażania wiary na szwank.

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Małżeństwo w Islamie
  [w:] NURT SVD

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Relacja - obsługa - klient - etyczne i prawne aspekty handlu

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Prowadzenie obrad Konferencji międzynarodwej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Troska o zdrowie - nikotynizm i narkotyki zagrożeniem człowieka.
 • Obowiązek wychowania chrześcijańskiego dzieci w rodzinie i sankcje kanoniczne wobec narażania wiary na szwank.

2008


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Człowiek "korona stworzenia" - powołany do odpowiedzialności za Ziemię.
 • Odrębność psychologiczna nupturientów a budowanie wspólnoty w małżeństwie sakramentalnym.
 • Ius commissio missionis i ius mandatum XIX - wieczne prawo misyjne.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Globalizacja a ewangelizacyjne zadania Kościoła
  [w:] NURT SVD
 • Prawotwórcza rola słowa wypowiadanego we wspólnocie Kościoła. Jak słowo staje się obowiązującym prawem
  [w:] NURT SVD

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Człowiek "korona stworzenia" - powołany do odpowiedzialności za Ziemię.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Odrębność psychologiczna nupturientów a budowanie wspólnoty w małżeństwie sakramentalnym.
 • Ius commissio missionis i ius mandatum - XIX - wieczne prawo misyjne.

2007


Książka naukowa recenzowana

 • Kardynał kamerling świętego Kościoła rzymskiego : urząd, historia, zadania

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Międzynarodowe korporacje zagrożeniem dla środowiska naturalnego.
 • Rzeczywistość reklamy - cel, przesłanie i ocena społeczno-etyczna

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Fidei donum" jako idea pomocy personalnej w misji ewangelizacyjnej Kościoła
  [w:] NURT SVD

Hasło w leksykonie

 • Ekologia i jej rozwój
 • Edukacja ekologiczna

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Rzeczywistość reklamy - cel, przesłanie i ocena społeczno-etyczna.
 • Międzynarodowe korporacje zagrożeniem dla środowiska

2006


Książka naukowa recenzowana

 • Elementy misji ewangelizacyjnej Kościoła powszechnego. Studium teologiczno-kanoniczne

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Eucharystia źródłem i szczytem dzieła ewangelizacji.
 • Elementy zabezpieczenia ekologicznego państw w zakresie społeczno-ekonomicznym, kulturowym i etycznym.
 • Non amor sed consensus nuptias facit - interptretacja kanonu 1057 par. 1 i 2.
 • Ochrona środowiska naturalnego problemem kanonicznym.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kanoniczne regulacje małżeństwa sakramentalnego w praktyce misyjnej
  [w:] NURT SVD
 • Formacja misyjna, pastoralna, ekumeniczna dla kapłanów i alumnów w prawie kanonicznym jako wyzwanie współczesności
  [w:] NURT SVD
 • Kanoniczne aspekty sakramentu pokuty i pojednania w świetle Motu Proprio "Misericordia dei" Jana Pawła II
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Regulacja prawna dotycząca uczelni katolickich w ustawodawstwie kościelnym oraz w ustawodawstwie Rzeczpospolitej.
  [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne Tom 7 (2006)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Elementy zabezpieczenia ekologicznego państw w zakresie społeczno-ekonomicznym, kulturowym i etycznym

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Eucharystia źródłem i szczytem dzieła ewangelizacji.

2005


Książka naukowa recenzowana

 • Rodzina katolicka środowiskiem wychwoania potomstwa do rozumienia małżeństwa

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Proces przygotowawczy Synodu Biskupów o Kościele w Afryce i adhortacja apostolska Ecclesia in Africa
  [w:] NURT SVD
 • Zadania misyjne wszystkich wiernych w Kościele partykularnym
  [w:] NURT SVD
 • Teologiczny charakter prawa kanonicznego i jego porządkująca rola w społeczności Kościoła
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Świadomość misyjna w Kościele łacińskim - doktryna a praktyka życia wiernych
  [w:] NURT SVD

Artykuł w czasopiśmie

 • Bracia Werbiści na misjach - formacja, praca i dzialalność apostolska
  [w:] Animator

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Świadomość misyjna w Kościele łacińskim. Doktryna a praktyka życia wiernych.

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ewangelizacja kultur przez inkulturację
  [w:] NURT SVD
 • Dialog międzyreligijny w kontekście współczesnego świata i Kościoła
  [w:] NURT SVD
 • Integracja stworzenia - w poszukiwaniu intuicji ekologicznych w etyce
  [w:] NURT SVD
 • Nowa ewangelizacja środkiem odnowy człowieka czasów współczesnych - interpretacja kanonu 208 i kanonu 211
  [w:] NURT SVD

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Integracja stworzenia - w poszukiwaniu intuicji ekologicznych w etyce.

2003


Książka naukowa recenzowana

 • Normatywny wymiar ekologicznych i sozologicznych idei w systemie prawa państwowego i kościelnego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Owoce ewangelizacji prowadzonej przez Kościół katolicki w Rosji w minionym stuleciu
  [w:] NURT SVD
 • Celibat wymogiem do święceń według obowiązującego prawa kościelnego
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Znaczenie Zgromadzenia Księży Werbistów w Polsce i w świecie
  [w:] NURT SVD

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Ewangelizacja narodów w ujęciu norm kanonicznych Kodeksu Kanonów Wschodnich z 1990 roku.
  [w:] NURT SVD
 • Misyjny charakter Kościoła powszechnego w Statutach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999).
  [w:] NURT SVD

2002


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Nowa ewangelizacja, rozwój narodów i dialog międzyreligijny Kościoła łacińskiego w świetle nauczania papieskiego, w schematach kodeksowych i w Kodeksie Jana Pawła II.
 • Teologiczne aspekty ekologiii i ochrony środowiska naturalnego.
 • Posługa pastoralno-duszpasterska Kościola łacińskiego i jej publiczne oddziaływanie na współistnienie państwa.
 • Eutanazja jako "dobra śmierć" - ocena na podstawie norm moralnych, religijnych i prawa karnego.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Teologiczne aspekty ekologiii i ochrony środowiska naturalnego.
 • Świadomość seksualności i osobowości nupturientów probierzem zdolności do wypełnienia "onera coniugalia" w związku sakramentalnym.

Udział w konferencji krajowej

 • Między prawowiernością a wolnością poszukiwań teologicznych.

2001


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • "Misje" w projektach kodeksowych i w Kodeksie Jana Pawła II

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Posługa misyjna Kościoła partykularnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Świecki katechista wykonujący ministeria Kościoła łacińskiego na misjach według Prawa Kanonicznego.
 • Prawne aspekty ekologii i ochrony środowiska naturalnego - uregulowania prawne o środowisku.
 • Co to jest paradygmat ekologiczny? Analiza i próba określenia.

2000


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Misyjność Kościoła powszechnego w aspekcie historycznym i prawnym - definicja misji "Ad gentes"
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Książka naukowa nierecenzowana

 • Wybrane zagadnienia z Prawa Kościelnego.

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Świadomość ekologiczna jako próg rozeznania zagrożeń środowiska naturalnego.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Inkulturacja w dziele misji ewangelizacyjnej Kościoła łacińskiego.

Udział w konferencji

 • Kościół i jego porządek prawny wobec jednoczącej się Europy.

1999


Książka naukowa recenzowana

 • Organizacja działalności misyjnej Kościoła katolickiego w świetle prawa kanonicznego

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Stan zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego szeroka charakterystyka.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Rola Stolicy Apostolskiej w posłannictwie misyjnym Kościoła.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Papieskie Dzieła Misyjne i ich rola w wypełnianiu misyjnego posłannistwa Kościoła.
  [w:] NURT SVD

1998


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Misyjna formacja chrześcijan w świetle dokumentów Kościoła katolickiego.

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • "Bez przetrwania przyrody nie ma przetrwania ludzkiego". Nowy paradygmat ekologiczny. Z cyklu "Ekologia i Prawo".
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych