Elżbieta Rydz

dr hab. Elżbieta Rydz (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Rozwojowej

Stanowisko: Profesor KUL

2023

Prace magisterskie
 • Style tożsamości i poczucie skuteczności a aktywność obywatelska w okresie adolescencji
 • Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich oraz wspieranie autonomii dziecka przez rodziców a wzrost potraumatyczny u młodych dorosłych
 • Religijność a samoocena i satysfakcja z życia u osób w okresie dorosłości
 • Wykluczenie społeczne a samoocena i satysfakcja z życia u osób w okresie dorosłości
 • Funkcje motoryczne a rozwój pamięci wzrokowo-przestrzennej i rozumowania przestrzennego u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Retrospektywna ocena postaw rodziców a poziom satysfakcji ze związku małżeńskiego osób w okresie wczesnej dorosłości
 • Parentyfikacja a style tożsamości i bunt młodzieńczy w okresie adolescencji

2022

Prace magisterskie
 • Postawy wobec pandemii koronawirusa a samowspółczucie i dobrostan psychiczny u osób w okresie wczesnej dorosłości
 • Parentyfikacja a samowspółczucie i dobrostan psychiczny u młodych dorosłych
 • Altruizm a samoocena u adolescentów posiadających i nieposiadających rodzeństwa
 • Samowspółczucie i skłonność do martwienia się a motywacja osiągnięć u osób we wczesnej dorosłości
 • Skłonność do martwienia się i samoocena a samowspółczucie u młodych dorosłych​
 • Style tożsamości a motywacja do pracy i satysfakcja z pracy wśród młodych dorosłych
 • Przywiązanie i normy socjokulturowe dotyczące wyglądu a występowanie zaburzeń odżywiania
 • Religijność i przebaczenie a lęk przed śmiercią w okresie późnej dorosłości
 • Inteligencja emocjonalna i prężność psychiczna a kompetencje interpersonalne w pokoleniu X i pokoleniu Z
 • Poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z życia rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci

2021

Prace magisterskie
 • Cechy osobowości i orientacja temporalna, a satysfakcja ze związku u osób we wczesnej i średniej dorosłości
 • Duchowość i uważność, a materializm u młodych dorosłych
 • Inteligencja emocjonalna i samoocena a satysfakcja z życia i dobrostan u matek funkcjonujących w różnych modelach rodziny
 • Uwaga selektywna i kontrola hamowania a rozwój motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym
 • Cechy osobowości i religijność, a materializm u osób we wczesnej i średniej dorosłości
 • Uważność i samowspółczucie a prężność psychiczna u adolescentów
 • Inteligencja emocjonalna i empatia a kształtowanie się samowspółczucia u osób we wczesnej dorosłości
 • Samowspółczucie a style radzenia sobie ze stresem i samostygmatyzacja związana z poszukiwaniem pomocy psychologicznej u młodzieży licealnej
 • Związek pomiędzy poziomem agresji a korzystaniem z gier elektronicznych z elementami agresji u adolescentów
 • Religijność i duchowość a samowspółczucie u osób w okresie późnej adolescencji

2020

Prace magisterskie
 • Integracje tożsamości i samoocena, a zadowolenie z wizerunku własnego ciała u kobiet w okresie adolescencji korzystających z serwisów społecznościowych
 • Obraz ciała i świadomość płci psychologicznej u młodych dorosłych kobiet trenujących amatorsko taniec
 • Inteligencja emocjonalna a komunikacja interpersonalna i satysfakcja ze związku w małżeństwie
 • Rozumienie empatyczne a poziom agresji u kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości
 • Altruizm a zazdrość w związkach romantycznych osób pochodzących z rodzin rozbitych
 • Rozwój fałszywych przekonań, a rozumowanie pojęciowe u dzieci w wieku od 3 do 5 lat
 • Religijność a jakość i sens życia u osób z grupy Anonimowych Alkoholików
 • Religijność a jakość małżeństw u osób z syndromem pustego gniazda
 • Style radzenia sobie ze stresem i poczucie koherencji a nawyki żywieniowe u młodzieży
 • Poczucie własnej skuteczności i strategie radzenia sobie ze stresem u adolescentów wychowujących się w domach dziecka i w rodzinach

2019

Prace magisterskie
 • Rozumienie fałszywych przekonań a poziom rozwoju mowy czynnej u dzieci w wieku 3-5 lat
 • Style przywiązania i poczucie punktualności zadań rozwojowych u młodych dorosłych pochodzących z rodzin rozwiedzionych
 • Status tożsamości a zachowania ryzykowne w okresie późnej adolescencji
 • Rozumienie fałszywych przekonań a poziom rozwoju mowy czynnej u dzieci w wieku 6-7 lat
 • Religijność a samoocena alkoholików zdrowiejących
 • Rozwój fałszywych przekonań a kompetencje emocjonalno – społeczne u dzieci w wieku od 3 do 5 lat
 • Style przywiązania a odczuwanie zazdrości o partnera w związkach uczuciowych we wczesnej dorosłości
 • Przełom połowy życia a motywacja osiągnięć i nadzieja na sukces
 • Inteligencja emocjonalna a integracja tożsamości u osób w późnej adolescencji
 • Rozwój fałszywych przekonań a rozumowanie pojęciowe u dzieci w wieku 6-7 lat
 • Postawa wobec przebaczenia i poczucie własnej skuteczności a satysfakcja z życia u osób w okresie późnej dorosłości.
 • Rozwój fałszywych przekonań a kompetencje emocjonalno-społeczne u dzieci w wieku 6-7 lat
 • Aprobata społeczna a poczucie spójności Ja realnego i Ja wykreowanego w sieci u osób w późnej adolescencji
 • Realizacja i punktualność zadań rozwojowych a satysfakcja z życia i samoocena u młodych dorosłych
 • Lęk przed porażką i samoocena a odnoszenie sukcesów szkolnych u młodzieży maturalnej
 • Rola wzrostu potraumatycznego i religijności w rozwoju samowspółczucia u młodzieży
 • Zachowania transgresyjne a gotowość do wejścia w dialog międzyreligijny u osób w okresie młodzieńczym
 • Przekonanie o własnej skuteczności i style radzenia sobie ze stresem a samoocena u młodzieży uprawiającej sport
 • Rozwój samooceny i osobowości a integracja tożsamości u adolescentów

2018

Prace magisterskie
 • Aktywność sportowa a kształtowanie się wybranych funkcji wykonawczych we wczesnej adolescencji
 • Poziom kompetencji społecznych i jakość relacji intymnych a style przywiązania u osób z rodzin z problemem alkoholowym
 • Rozwój obrazu siebie i stylu przywiązania a konsolidacja tożsamości u osób we wczesnej dorosłości
 • Motywacja osiągnięć a percepcja zmian życiowych u osób przebywających w ośrodkach terapii uzależnień
 • Style tożsamości a percepcja relacji w systemie rodzinnym u adolescentów
 • Percepcja jakości małżeństwa rodziców a struktura osobowości ich dorosłego dziecka
 • Rozumienie własnych i cudzych emocji opartych na fałszywych przekonaniach u dzieci w wieku 3-4 lat
 • Rozumienie emocji opartych na fałszywych przekonaniach a przyjmowanie własnej i cudzej perspektywy u dzieci w wieku 4-5 lat
 • Style przywiązania a style relacji intymnych oraz relacji z Bogiem we wczesnej dorosłości
 • Aspiracje zawodowe a preferencje zawodowe u osób w okresie wczesnej dorosłości
 • Wybrane psychospołeczne uwarunkowania postaw rodzicielskich u nauczycieli i pracowników służb mundurowych
 • Kształtowanie się poczucia humoru a poziom dziecięcych teorii umysłu u dzieci w wieku młodszym szkolnym
 • Przyjmowana perspektywa a poznawcza atrybucja emocji opartych na fałszywych przekonaniach u dzieci w wieku 6-7 lat

2017

Prace magisterskie
 • Planowanie kariery zawodowej a statusy tożsamości u młodzieży
 • Zaangażowanie w gry RPG a style tożsamości u młodzieży
 • Zainteresowania zawodowe a planowanie kariery zawodowej u młodzieży
 • Statusy tożsamości a poziom integracji w sytuacji kryzysu u młodych dorosłych
 • Kryzys w wartościowaniu a status tożsamości religijnej młodych dorosłych
 • Wybrane psychospołeczne predyktory zjawiska przebaczenia u osób dorosłych
 • Preferencje wartości i cele życiowe a nadzieja na sukces u osób wkraczających w dorosłość
 • Zachowania ryzykowne młodych dorosłych a percepcja postaw rodzicielskich ojców
 • Typ partycypacji społecznej a status tożsamości u młodych dorosłych
 • Kształtowanie się tożsamości płciowej a tożsamość osobowa u osób w okresie adolescencji
 • Motywacja osiągnięć a wypalenie zawodowe u pielęgniarek
 • Rozwój religijności a kształtowanie się tożsamości religijnej u młodzieży

2016

Prace magisterskie
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju tożsamości u młodych dorosłych
 • Psychologiczna analiza kryzysu małżeńskiego i jego transformacji w percepcji małżonków
 • Lęk przed śmiercią i cierpieniem a religijność u osób we wczesnej, średniej i póżnej dorosłości
 • Kształtowanie się świadomości dzieci przedszkolnych na temat okresu prenatalnego w świetle dziecięcych teorii umysłu
 • Cultural determinants of the religious and spiritual development in youth (Kulturowe uwarunkowania rozwoju religijnego i duchowego młodzieży)
 • Status tożsamości a gotowość do wejścia w związek małżeński u młodych dorosłych
 • Rozwój tożsamości religijnej i religijności polskiej młodzieży katolickiej

2009

Prace magisterskie
 • Obraz siebie a percepcja własnego macierzyństwa u kobiet w okresie wczesnej dorosłości
 • Percepcja zadań rozwojowych a wyuczona bezradność u młodzieży
 • Inteligencja emocjonalna a powodzenie małżeństwa u kobiet w okresie wczesnej dorosłości
 • Motywacja osiągnięć a nadzieja na sukces u sportowców
 • Poczucie osamotnienia a poziom religijności u osób w okresie późnej dorosłości. Empiryczne badania mieszkańców domów pomocy społecznej

2008

Prace magisterskie
 • Zgodność obrazu siebie a poziom konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych u osób w wieku adolescencji i wczesnej dorosłości
 • Kryzys połowy życia a przejawy agresywności u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
 • Relacja macierzyńska w percepcji matek dzieci autystycznych
 • Inteligencja emocjonalna a obraz siebie u kobiet z Domu Samotnej Matki
 • Percepcja relacji małżeńskiej rodziców a relacja religijna u młodych dorosłych
 • Rozwój psychoseksualny osób w okresie młodzieńczym. Empiryczne badania kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat
 • Percepcja własnych kompetencji społecznych oraz poziom realizacji podstawowych zadań rozwojowych przez jedynaków w okresie młodzieńczym
 • Rozwój pojęcia kłamstwa u dzieci w wieku młodszym szkolnym
 • Antycypacja własnego macierzyństwa u studiujących kobiet. Rozwojowe badania kobiet od 19 do 23 r.ż.
 • Kryzys połowy życia a system wartości u mężczyzn uzależnionych od alkoholu

2007

Prace magisterskie
 • Antycypacja własnej przyszłości u młodzieży żeńskiej i męskiej (rozwojowe badania osób w wieku 18-24 lat)
 • Psychologiczna analiza oddziaływania osób dorosłych na religijność swoich wnuków.Empiryczne badania osób religijnych w okresie późnej dorosłości
 • Rozwój świadomości śmierci u dzieci w wieku od 5 do 10 lat
 • Poziom religijności a przejawy zachowań ryzykownych u młodzieży
 • Decentracja interpersonalna a zachowania agresywne u męskiej młodzieży dorastającej
 • Rozwój przyjaźni u dzieci w wieku młodszym szkolnym. Empiryczne badania dzieci w wieku od 7 do 12 lat
 • Planowanie wolnego czasu u osób w okresie późnej dorosłości. Empiryczne badania osób powyżej 65 roku życia
 • Poziom religijności a skłonność do zachowań agresywnych u młodzieży licealnej
 • Wartości a plany życiowe u młodzieży maturalnej
 • Antycypowanie zdarzeń życiowo doniosłych u osób w wieku późnej dorosłości.Badania empiryczne osób w wieku 65 - 85 lat
 • Osiągnięcia szkolne a inteligencja dzieci z rodzin alkoholowych
 • Planowanie kariery zawodowej a doświadczenie pracy za granicą u studentów
 • Antycypacja decyzji o małżeństwie u młodzieży żeńskiej i męskiej (empiryczne badania osób w wieku od 19 do 24 lat)
 • Planowanie własnego małżeństwa u młodych dorosłych ( empiryczne badania osób w wieku 18-25 lat )