Elżbieta Rydz

dr hab. Elżbieta Rydz (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Rozwojowej

Stanowisko: Profesor KUL


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Personality Traits and the Spiritual and Moral Intelligence of Early Adulthood in Poland: Research Reports
  [ Cechy osobowości a inteligencja duchowa i moralna u osób we wczesnej dorosłości w Polsce: raporty z badań]
  [w:] Religions

2022

 • Transgressive Behaviours and Readiness to Engage in Interreligious Dialogue in Young Adulthood
  [w:] Religions
 • Identity Styles and Readiness to Enter into Interreligious Dialogue: The Moderating Function of Religiosity
  [w:] Religions
 • Samowspółczucie a style radzenia sobie ze stresem i samostygmatyzacją związana z poszukiwaniem pomocy psychologicznej u adolescentów
  [w:] Polskie Forum Psychologiczne

 • Recenzja książki naukowej

  • Recenzja wydawnicza książki naukowej Joanny Chwaszcz, Małgorzaty Łysiak i Stanisława Mamcarza pt. Jakość życia adolescentów w czasie pandemii COVID-19

  Recenzja artykułu naukowego

  • Review of a scientific article in the Journal of Clinical Medicine
   [Recenzja artykułu naukowego w Journal of Clinical Medicine]
  • Recenzja artykułu naukowego dla Polskiego Forum Psychologicznego

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzja pracy doktorskiej mgr Natalii Czyżowskiej pt. Poczucie sensu w życiu u osób w okresie wyłaniającej się dorosłości i możliwości jego wzmacniania

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wygłoszenie referatu pt. Style tożsamości a tolerancja religijna i gotowość do dialogu międzyreligijnego u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • XXX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej

  Wykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa

  • Jakość życia i jej wyznaczniki w obliczu doświadczeń wojennych – badania matek i dzieci ukraińskich

  2021


  Recenzja książki naukowej

  • Recenzja książki naukowej: Borowska, M., Kraśniewska, J. (2020). Konteksty religijności i rodziny.

  Recenzja artykułu naukowego

  • Review of a scientific article_ Journal of Religion and Health
   [Recenzja artykułu_ Journal of Religion and Health]

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Participation in the scientific committee of the European Assotiation on Developmental Psychology international scientific conference, EADP Summer Tour 2021, Development trends: concerns and opportunities.
   [Udział w komitecie naukowym międzynarodowej konferencji naukowej European Assotiation on Developmental Psychology, EADP Summer Tour 2021, Development trends: concerns and opportunities.]

  Organizacja konferencji krajowej

  • Udział w Komitecie Naukowym XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej: Współczesne drogi rozwoju, między obawą a nadzieją.

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wygłoszenie referatu: Kiełbus, M., Rydz, E. Zjawisko przebaczenia u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości.
  • Rydz, E., Tychmanowicz, A., Duda, A.: Struktura religijności osób w okresie późnej dorosłości - referat w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej.

  2020


  Recenzja artykułu naukowego

  • Review of a scientific article_ Journal of Religion and Health
   [Recenzja artykułu_ Journal of Religion and Health]
  • Recenzja artykułu naukowego_ Przegląd Psychologiczny

  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  • Recenzent w komisji habilitacyjnej

  Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

  • Projekt „BEZPIECZNA RODZINA”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr 1/NNW/4.3/2020.

  2019


  Książka naukowa recenzowana

  • Religijność seniorów. Uwarunkowania i funkcje

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Religijność osób w okresie starości w ujęciu C.Walesy poznawczo-rozwojowej koncepcji religijności

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Readiness to Engage in Interreligious Dialogue Test – internal structure, reliability and validity
   [w:] Mental Health Religion & Culture

  Recenzja książki naukowej

  • Fonoholizm – diagnoza i strategia pomocy

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzja rozprawy doktorskiej pt. Podmiotowe korelaty dobrostanu psychicznego osób starszych

  Organizacja konferencji krajowej

  • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Dialog w różnych przestrzeniach społecznych

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wybrane funkcje religijności osób w wieku senioralnym
  • Religijność a postawa przebaczenia, tendencja do przebaczenia i satysfakcja z życia u osób w okresie późnej dorosłości

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Udział w komitecie naukowym XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność

  Udział w zawarciu umowy z krajowym ośrodkiem naukowym

  • Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej zawartej w Krakowie w dn. 18.02.2019 pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

  Wykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa

  • Korzystanie z lootboxów przez Polaków – popularność, zagrożenia, regulacje prawne

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

  • Podmiotowe uwarunkowania gotowości do wejścia w dialog międzyreligijny
  • Podmiotowe uwarunkowania i funkcje religijności osób w wieku senioralnym

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda Rektora KUL indywidualna I stopnia

  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Tożsamość religijna a gotowość do wejścia w dialog międzyreligijny
   [w:] Przegląd Religioznawczy

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wspomaganie rozwoju religijności młodzieży w kontekście współczesnych ujęć teoretycznych

  Recenzja artykułu naukowego

  • Recenzja artykułu naukowego
  • Review of a scientific article
   [Recenzja artykułu naukowego]

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Test Gotowości do Wejścia w Dialog Międzyreligijny - struktura, rzetelność, trafność/ Test of Readiness to Enter Inter-Religious Dialogue - structure, reliability, accuracy
  • Kwestionariusz do Pomiaru Poziomu Dezintegracji K.Dąbrowskiego – wersja eksperymentalna (M. Kot, 2017): konstrukcja, wskaźniki psychometryczne

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Tożsamość religijna a kryzys w wartościowaniu u młodzieży
  • Centralność religijności a gotowość do wejścia w dialog międzyreligijny

  Udział w konferencji

  • Fertility Education (FEMM) - Medical Managment

  Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

  • Dr Monika Borowska

  Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

  • Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nr POWR.03.05.00-00-Z207/17

  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR

  • Projekt 3.5. Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Structure and Level of Religiosity Test
   [w:] Polish Psychological Bulletin
  • Religious identity status and readiness for interreligious dialogue in youth. Developmental analysis
   [w:] Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change.

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Podejście dwupodmiotowe w kształtowaniu religijności małego dziecka

  Recenzja artykułu naukowego

  • Recenzja artykułu naukowego (4), Annales UMCS, Sectio J. vol. XXX, z.1/2017
  • Recenzja artykułu naukowego (1), Annales UMCS, Sectio J. vol. XXX, z.1/2017
  • Reviewed article (5), Annales UMCS, Sectio J. vol. XXX, z.1/2017
   [Recenzja artykułu naukowego (5), Annales UMCS, Sectio J. vol. XXX, z.1/2017 ]
  • Recenzja artykułu naukowego (2), Annales UMCS, Sectio J. vol. XXX, z.1/2017
  • Recenzja artykułu naukowego (3), Annales UMCS, Sectio J. vol. XXX, z.1/2017

  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  • Recenzent komisji habilitacyjnej

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Psychological methods of measuring openness towards interreligious dialogue
   [Psychological methods of measuring openness towards interreligious dialogue (Psychologiczne metody pomiaru otwartości na dialog międzyreligijny)]
  • Types of spirituality and their importance in the development of religious identity
   [Types of spirituality and their importance in the development of religious identity (Rodzaje duchowości i ich znaczenie w rozwoju tożsamości religijnej)]

  Organizacja konferencji krajowej

  • Uwarunkowania drogi życia człowieka

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Test Gotowości do Wejścia w Dialog Międzyreligijny (Rydz, Bartczuk,Wieradzka-Pilarczyk, 2017)
  • Dorosły = dojrzały? W poszukiwaniu prawdy o psycho-społecznej i religijnej kondycji milenialsów
  • U źródeł tożsamosci - “Dolina Issy” Cz.Miłosza.
  • Strategie aplikacyjne C.Walesy poznawczo-rozwojowej koncepcji integralnego rozwoju religijności
  • Religijność osób w okresie starości w ujęciu poznawczo-rozwojowej koncepcji religijności C.Walesy
  • Style religijności człowieka dorosłego

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • Najnowsze kierunki badawcze w psychologii rozwojowej

  2016


  Recenzja książki naukowej

  • Innowacyjne narzędzia do diagnozy potencjału readaptacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym
  • Kim jest współczesny katolik? Wybrane aspekty psychologicznego obrazu młodych katolików
  • Kształtowanie sprawności moralnych

  Recenzja artykułu naukowego

  • Roczniki Psychologiczne
  • Studia z Psychologii w KUL
  • Horyzonty Psychologii
  • Psychologia Rozwojowa

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzent pracy dr pani mgr Natalii Pilarskiej pt. Przynależność do wspólnot religijnych a religijne radzenie sobie ze stresem wśród młodych katolików
  • Recenzent pracy doktorskiej

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Status of religious identity and readiness for a dialogue in religious youth. Developmental analysis.
   [Status tożsamości religijnej a gotowość do dialogu w sferze religijnej młodzieży. Analiza rozwojowa]

  Organizacja konferencji krajowej

  • Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Podejście dwupodmiotowe w wychowaniu religijnym małego dziecka.
  • Psychologiczne podstawy kształtowania religijności autonomicznej u młodzieży
  • Autentyzm w rozwoju religijności młodzieży

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • Rozwój i wychowanie według wartości

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Sympozjum tematyczne: Rozwój religijności

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Nowe media szansą czy zagrożeniem w rozwoju dziecka?

  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

  • Poziom konsolidacji tożsamości religijnej a gotowość do wejścia w dialog międzyreligijny

  2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Świadomość moralności religijnej u polskiej młodzieży katolickiej
  • Pomiędzy życiem a nieżyciem. Psychologiczna analiza dynamiki egzystencjalnej w przebiegu choroby nowotworowej

  Recenzja książki naukowej

  • Zaufanie jako sprawność moralna w wychowaniu
  • Various Aspects of Young Adults' Functioning
   [Różnorodne aspekty funkcjonowania młodych dorosłych]

  Recenzja artykułu naukowego

  • Polskie Forum Psychologiczne
  • Polskie Forum Psychologiczne
  • Polskie Forum Psychologiczne

  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

  • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

  Odznaczenie krajowe państwowe

  • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda indywidualna II stopnia

  Organizacja festiwalu nauki

  • XII Lubelski Festiwal Nauki

  Udział w festiwalu nauki

  • Nauka drogą do Nobla: Spotkanie z Misjonarkami Miłości Matki Teresy z Kalkuty

  2014


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Development of religiousness in young adults
   [Rozwój religijności młodych dorosłych]
  • Rozwój religijności/duchowości w rodzinie

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Centrality of religiosity and sense of coherence: a cross-sectional study with polish young, middle and late adults
   [Centralność religijności a poczucie koherencji u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości]
   [w:] International Journal of Social Science Studies
  • Explaining the relationship between Post-critical Beliefs and Sense of Coherence in Polish young, middle and late adults
   [Przekonania post-krytyczne a poczucie koherencji u osób we wczesnej, średniej i późnej dorosłości]
   [w:] Journal of Religion and Health

  Recenzja artykułu naukowego

  • Współczesne Problemy Psychiatrii
  • Psychologia Rozwojowa
  • Polskie Forum Psychologiczne
  • Polskie Forum Psychologiczne
  • Polskie Forum Psychologiczne

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Skala rozwoju i stylu religijności młodzieży i człowieka dorosłego
  • Psychologiczna analiza wybranych parametrów religijności u polskiej młodzieży katolickiej.

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Struktura religijności polskiej młodzieży katolickiej – psychologiczna analiza rozwojowa.
  • Psychologiczne uwarunkowania niepłodności: poziom stresu i jakość więzi małżeńskiej.

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda im. Prof. Josepha Sidorowskiego

  Organizacja festiwalu nauki

  • XI Lubelski festiwal Nauki

  2013


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Zastosowanie teorii dezintegracji pozytywnej w badaniach nad religijnością

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Koncepcja skali poziomu rozwoju religijności.
  • Wybrane aspekty międzypokoleniowej transmisji religijności: autorytety religijne polskiej młodzieży katolickiej.

  Stypendium finansowane z innych środków

  • Language fellowship, ELC Manchester Academy of English (England)
   [Stypendium językowe, ELC Manchester Academy of English (England)]

  2012


  Książka naukowa recenzowana

  • Tendencje rozwojowe religijności młodych dorosłych
  • Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka, t.2.

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Dziecięce teorie Boga - doniesienie z badań
  • Rozumienie uniwersalizmu śmierci przez dzieci w wieku przedszkolnym - doniesienie z badań
  • Understanding irreversibility of death in children (Rozumienie nieodwracalności śmierci przez dzieci przedszkolne)
  • Emocje skierowane do Boga a poczucie koherencji u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Strukturalne teorie rozwoju religijności.

  Prezentacja na konferencji międzynarodowej

  • Latent hyperprolactinaemia and infertility
   [Ukryta hiperprolaktynamia a niepłodność]

  Organizacja konferencji krajowej

  • II Międzyuczelniane Sympozjum Naukowe: Religijność, duchowość, psychologia, UPJPII – KUL

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Świadomość religijna w procesie optymalizacji rozwoju młodzieży
  • Podejmowanie decyzji a funkcje wykonawcze u dzieci przedszkolnych
  • Analiza danych uzyskanych metodą wywiadu eksploracyjnego w psychologii rozwoju religijności
  • Metodologiczne aspekty badań nad religijnością człowieka ze szczególnym uwzględnieniem analiz jakościowych
  • Integrująca funkcja religijności w kontekście trudnych zdarzeń życiowych
  • Wspomaganie rozwoju religijności młodzieży w kontekście współczesnych ujęć teoretycznych

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • Badawcze aspekty religijności

  2011


  Książka naukowa recenzowana

  • Contemporary Interpretations of the Theory of Positive Disintegration
   [Contemporary Interpretations of the Theory of Positive Disintegration (Współczesne zastosowania teorii dezintegracji pozytywnej)]

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Style poznania religijnego a postawy wobec Eucharystii
  • Important life decisions of young people
   [Decyzje życiowo doniosłe u młodzieży]
  • Anticipation of Life Events and Awareness of One’s Development in Late Adulthood
   [Antycypacja zdarzeń życiowych i świadomosć własnego rozwoju u osób w okresie późnej dorosłości]

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • The level of social desirability and religiosity in youth
   [Poziom akceptacji społecznej a religijność u młodzieży]
   [w:] Mental Health Religion & Culture

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Religijne przezywanie piękna u młodzieży
  • Psychospołeczne uwarunkowania kształtowania się autentyzmu religijnego u młodych dorosłych

  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

  • Grant wydawniczy MNiSW: Musiał D., Rydz E., (Eds.).(2012). The Psychology of Human Development - Selected Issues, Vol.2. Lublin: TN KUL JPII. (Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka, t.2.)
  • Grant wydawniczy: Rzechowska E., Steuden S., Musiał D., Rydz E. i Tatala M. (red.). (2011). Contemporary Interpretations of the Theory of Positive Disintegration, Lublin: TN KUL

  Odznaczenie krajowe państwowe

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej

  2009


  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

  • Centralność i treść systemu konstruktów religijnych a poczucie spójności wewnętrznej

  2007


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

  • Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP
  • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka - członek Zarzadu

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego