Ks. dr Andrzej Megger

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Liturgii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Mistagogia liturgiczna biskupa Jana Bernarda Szlagi. Aspekt biblijny
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia
 • The Roman Missal of Paul VI, Third Edition in the Perspective of a Post-Conciliar Hermeneutic of Continuity.
  [Trzecie wydanie Mszału rzymskiego Pawła VI w perspektywie posoborowej hermeneutyki ciągłości]
  [w:] Questions Liturgiques/Studies in Liturgy

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Mistagogia liturgiczna biskupa Jana Bernarda Szlagi

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Idzi Radziszewski - Founder and First Rector of Catholic University of Lublin
  [Idzi Radziszewski - założyciel i pierwszy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]

Organizacja konferencji krajowej

 • 55. Tydzień Eklezjologiczny „Objawienie a objawienia”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ks. Jerzy Buxakowski – teolog w służbie odnowy liturgii
 • Logocentryzm liturgii chrześcijańskiej w ujęciu teologii liturgicznej Benedykta XVI

Staż finansowany ze środków kraju członkowskiego UE

 • Lehrpraktikum im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Deutschland)
  [Staż dydaktyczny w ramach współpracy bilateralnej z Katolickim Uniwersytetem Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)]

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Liturgical theology of the Christian East (liturgical eschatology)
  [Teologia liturgiczna chrześcijańskiego Wschodu (eschatologia liturgiczna)]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • The liturgical movement as a social movement. Activities of Virgil Michel OSB (1890-1938).
  [Ruch liturgiczny jako ruch społeczny. Działalność Virgila Michela OSB (1890-1938).]

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Świętość w czasie: rok liturgiczny w ekonomii zbawienia
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Missale Romanum Editio Typica Tertia (2008) – Mszał Pawła VI czy Jana Pawła II?

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Symbolika kościoła
 • Eucharystia - wielka tajemnica wiary

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • The Eucharist: Mysterium - Actio - Vita. 50 Years of the Roman Missal of Pope Paul VI
  [Eucharystia: Misterium - Actio - Vita. 50 lat Mszału rzymskiego papieża Pawła VI]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Faith and freedom in Poland at the turn of history
  [Wiara i wolność w Polsce na przełomie dziejów]

Organizacja konferencji krajowej

 • Kościół Świętych. 54. Tydzień Eklezjologiczny

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Święte świętym". Uświęcająca rola Eucharystii
 • Mistagogia liturgiczna biskupa Jana Bernarda Szlagi

Staż finansowany ze środków UE

 • Schulungsreise in der beruflichen Bildung - Erasmus+ Aktion 1 Mobilität
  [Szkolenie o charakterze "job shadowing" (Erasmus+)]

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Liturgical theology as a synthesis of theology and christian life
  [Teologia liturgiczna jako synteza teologii i życia chrześcijańskiego]

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Biskup Kazimierz Józef Kowalski (1896-1972) jako prekursor odnowy liturgicznej w diecezji chełmińskiej w świetle „Orędownika Diecezji Chełmińskiej”
  [w:] Studia Pelplińskie

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Sakramentalia
  [w:] Pielgrzym

Organizacja konferencji krajowej

 • Trzecia edycja Mszału Rzymskiego w języku polskim. Tradycja, translacja, teologia, wyzwania

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Missale Romanum Editio Typica Tertia 2008 - Mszał Pawła VI czy Jana Pawła II

Udział w konferencji krajowej

 • Kobieta w liturgii Kościoła

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Trauma komunizmu
 • Inicjatywa badawcza Wiara i Wolność

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Rok liturgiczny

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Obrzędy Komunii świętej w świetle posoborowych dokumentów Kościoła. Studium teologiczno-liturgiczne

2020


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL w roku akademickim 2018/2019
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Sekcji Liturgiki i Homiletyki KUL w roku akademickim 2019/2020
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Recenzja]: Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego. Ks. M. Kołodziej, Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego, Wrocław KPKiPW PWT 2019, ss. 196, ISBN: 78-83-63642-74-7
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Rytuał Kościoła domowego
  [w:] Pielgrzym

Artykuł w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z 55. Sympozjum Wykładowców Liturgiki (Nowe Opole, 10-12 września 2019 r.)
  [w:] Anamnesis

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Studia Liturgiczne 16: Liturgia w relacji do nauk pozateologicznych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Świętość w czasie: rok liturgiczny w ekonomii zbawienia

Udział w konferencji krajowej

 • Namaszczenie olejem w liturgii i poza liturgią

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Liturgika fundamentalna

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Uczestnictwo wiernych w Eucharystii w ujęciu Benedykta XVI
 • Mistagogia liturgiczna w nauczaniu J. Ratzingera/Benedykta XVI
 • Miejsce muzyki w liturgii w posoborowym nauczaniu Kościoła

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w parafii

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Impositio manuum w liturgii sakramentu bierzmowania. Zarys historyczno-liturgiczny
  [w:] Roczniki Teologiczne

Hasło encyklopedyczne

 • Studia Liturgiczne

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Wprowadzenie

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • books Quia fecit mihi magna... : księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa

Udział w konferencji międzynarodowej

 • „Educati ducati con cura allo Spirito liturgico” (SC 29). Dallo studio scientifico alle prospettive pastorali
  [„Wychowywać w duchu liturgii” (SC 29). Od badań naukowych po perspektywy duszpasterskie]

Organizacja konferencji krajowej

 • Liturgia w relacji do nauk pozateologicznych. 55. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych

Udział w konferencji krajowej

 • Inkulturacja drogą dialogu Kościoła z kulturami świata

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Study visit
  [Wizyta studyjna]

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Metodologia e direzioni di ricerca moderne dell'ermeneutica liturgica
  [Metodologia i współczesne kierunki badań hermeneutyki liturgicznej]

2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nieodkryty dokument: Compendium Eucharisticum (2009)
 • Odkryć Nieznanego. Duch Święty sprawcą liturgii

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Międzynarodowe sympozjum „Liturgia i Nowa Ewangelizacja”. Lublin, KUL, 8-9 czerwca 2017 roku
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • „Eucharystia – tajemnica celebrowana”. 53. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Łódź, Wyższe Seminarium Duchowne, 12-14 września 2017 roku
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL w roku akademickim 2017/18
  [w:] Roczniki Teologiczne

Udział w konferencji międzynarodowej

 • »Ex oriente lux? Ostkirchliche Liturgien und westliche Kultur«
  [Ex oriente lux? Wschodnie liturgie i zachodnia kultura]

Organizacja konferencji krajowej

 • Miejsce liturgii w teologii. 54. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Impositio manuum" w liturgii sakramentu bierzmowania
 • „Ars celebrandi” według III wydania Mszału Rzymskiego
 • Odkryć Nieznanego. Duch Święty sprawcą liturgii

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Teologia liturgiczna w krajach niemieckojęzycznych

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Błogosławieństwa znakami miłosierdzia Bożego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kryteria interpretacji czytań w lekcjonarzu mszalnym
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • "Studia Pelplińskie" w służbie liturgii
  [w:] Studia Pelplińskie
 • Confirmation - Is It Still the Sacrament of Christian Initiation?
  [Bierzmowanie - czy nadal sakrament inicjacji chrześcijańskiej?]
  [w:] Teologia i Człowiek

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL w roku akademickim 2016/2017
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Sprawozdanie z 52. sympozjum wykładowców liturgiki (Tarnów, 13-15 września 2016 r.)
  [w:] Anamnesis

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Wprowadzenie

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Studia liturgiczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Liturgia i nowa ewangelizacja

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • W kierunku ewangelizacyjnej odnowy kultu Eucharystii poza Mszą św.

Organizacja konferencji krajowej

 • Eucharystia – Tajemnica celebrowana

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Czy ars celebrandi wpływa na actuosa participatio
 • Nieodkryty dokument – Compendium eucharisticum

Udział w konferencji krajowej

 • Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Eucharystia w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Aleksander Schmemann, Liturgia śmierci i kultura współczesna, przekład Jarosław Charkiewicz, Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna 2015, ss. 160. ISBN: 978-83-60311-96-7
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł w czasopiśmie

 • ŚWIĘTY JÓZEF W LITURGII KOŚCIOŁA I POBOŻNOŚCI LUDOWEJ 51. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL w roku akademickim 2015/16
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Studia Liturgiczne

Organizacja konferencji krajowej

 • Dyrektorium homiletyczne - rewolucja czy echo Soboru?
 • Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych - "Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego”.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Bierzmowanie: czy jeszcze sakrament inicjacji chrześcijańskiej?
 • Kryteria interpretacji czytań w Lekcjonarzu mszalnym

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Liturgia parafialna znakiem Kościoła
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Sacrum i profanum w liturgii
 • Ks. Stanisław Człapa (1938-2013) – wykładowca i duszpasterz żyjący odnową liturgii

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła. Red. ks. Bogusław Migut, ks. Zbigniew Głowacki, ks. Waldemar Pałęcki MSF. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 ss. 417. ISBN 978-83-7702-930-5
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Liturgia jako źródło życia – misterium paschalne w liturgii
  [w:] Pielgrzym
 • Czym jest liturgia?
  [w:] Pielgrzym
 • Działanie Chrystusa przez znaki
  [w:] Pielgrzym
 • Liturgia wymianą błogosławieństw
  [w:] Pielgrzym
 • Duch Święty w liturgii
  [w:] Pielgrzym
 • Misterium Chrystusa w sakramentach Kościoła
  [w:] Pielgrzym

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Sacrum i profanum w liturgii

2014


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Liturgistów Polskich

2011


Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Dlaczego warto przebaczyć? (Mt 18,23-35).
 • Kto jest zaproszony na ucztę? (Mt 22,1-14/Łk 14,15-24).

2010


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Abp Piero Marini. Liturgia i piękno. Nobilis pulchritudo [tytuł oryg. Liturgia e bellezza. Nobilis pulchritudo]. Tł. W. Dzieża
  [w:] ROCZNIKI LITURGICZNO-HOMILETYCZNE