dr hab. Jadwiga Potrzeszcz (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Prace magisterskie
 • Teoria państwa i prawa w myśli Thomasa Hobbesa
 • Nieposłuszeństwo obywatelskie jako sprzeciw wobec niesprawiedliwego prawa
 • Interpretacja podatkowa ogólna oraz interpretacja podatkowa indywidualna z perspektywy bezpieczeństwa prawnego
 • Etyczny wymiar kodeksów honorowych na przykładzie Polskiego Kodeksu Honorowego z 1919 roku
 • Zawód adwokata w kontekście etyki i psychologii

2019

Prace magisterskie
 • Problem aborcji z perspektywy prawa i moralności w polskim porządku prawnym
 • Sprawiedliwość naprawcza w prawie karnym
 • Dyrektywy wykładni językowej we współczesnych koncepcjach wykładni prawa
 • Własność prywatna a własność publiczna z perspektywy filozofii prawa
 • Pojęcie prawa według Herberta L.A. Harta i Ronalda Dworkina
 • Rola funkcjonariusza Policji w zapewnianiu społecznego poczucia bezpieczeństwa
 • Godność człowieka w myśli filozoficzno-prawnej Immanuela Kanta
 • Wolność działalności gospodarczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
 • Funkcjonowanie partii politycznych w demokratycznym państwie prawa w polskim porządku prawnym
 • Dobro wspólne w polskim porządku prawnym pod rządami Konstytucji z 1997 roku
 • Zasada proporcjonalności w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego

2018

Prace magisterskie
 • Sposoby uzasadniania kary śmierci w poglądach Johna Locke'a, Immanuela Kanta i Georga Wilhelma Friedricha Hegla
 • Etyczne i prawne granice wolności ekspresji artystycznej, na przykładzie działalności wybranych muzyków rockowych
 • Zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i do stanowionego przez nie prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego
 • Krytyka wybranych instytucji prawa publicznego gospodarczego z perspektywy Austriackiej Szkoły Ekonomii
 • Internalizacja prawa z perspektywy uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w poglądach Alexisa De Tocqueville'a
 • Zasada równości a zasada sprawiedliwości społecznej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

2017

Prace magisterskie
 • Friedricha Augusta von Hayeka koncepcja państwa i prawa
 • Problem niesprawiedliwych praw w ujęciu Johna Finnisa
 • Wartość prawdy obiektywnej w polskim procesie karnym
 • Prawo karne w ujęciu nowożytnej szkoły prawa natury
 • Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako dyrektywa poprawnej legislacji
 • Piękno jako wartość prawnie chroniona w polskim porządku prawnym - wybrane przykłady

2016

Prace magisterskie
 • Prawnonaturalne podstawy bezpieczeństwa prawnego
 • Wykładnia rozszerzająca a analogia w prawie
 • Teoria i praktyka wykładni prawa karnego
 • Bezpieczeństwo prawne jako wartość w wykładni prawa podatkowego
 • Stosowanie generalnych klauzul odsyłających na przykładzie klauzuli zasad współżycia społecznego
 • Relacje prawa pozytywnego do prawa naturalnego w poglądach filozoficznoprawnych Czesława Martyniaka

2015

Prace magisterskie
 • Poglądy filozoficznoprawne Czesława Martyniaka na tle niepozytywistycznych teorii prawa
 • Instytucja państwa i filozofia praw człowieka w poglądach Ayn Rand
 • Realizacja zasady słuszności na podstawie wybranych przykładów orzecznictwa sądów powszechnych w Polsce i Anglii

2014

Prace magisterskie
 • Specyfika wykładni prawa cywilnego
 • ROLA SĘDZIEGO W SYSTEMIE PRAWNYM COMMON LAW
 • Porównanie istoty recepcji prawa w Japonii w epoce Meiji i w trakcie okupacji amerykańskiej
 • Rola przymusu w prawie
 • Koncepcja dobra wspólnego a standardy demokratycznego państwa prawa

2013

Prace magisterskie
 • Język prawny z punktu widzenia współczesnej teorii prawa i lingwistyki
 • Status prawny kobiety w islamie
 • Niepozytywistyczna koncepcja prawa Roberta Alexy'ego
 • Stosowanie formuły Radbrucha na przykładzie procesów strzelców przy Murze Berlińskim
 • Prawo naturalne w ujęciu Hanny Waśkiewicz
 • Dyskrecjonalność sędziowska z perspektywy pewności prawa

2012

Prace magisterskie
 • Pojęcie sprawiedliwości u Tomasza z Akwinu i w Konstytucji RP
 • Godność człowieka w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP
 • Leona Petrażyckiego koncepcja prawa
 • Przestępczość nieletnich – aspekt teoretycznoprawny i socjologiczny
 • Sposoby dochodzenia roszczeń na wypadek naruszenia prawa do znaku towarowego w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki

2011

Prace dyplomowe
 • Społeczeństwo obywatelskie - przeszłość, teraźniejszość, perspektywy
 • Trybunał Konstytucyjny w kontekście idei podziału władzy
 • Źródła prawa administracyjnego w Polsce
 • Harcerstwo między ruchem społecznym a organizacją
 • Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych - kontrola zarządcza w pracy szkoły
 • Filozofia polityczna Carla Schmitta
 • Kompetencje starosty na przykładzie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim
 • Gospodarcza działalność regulowana
 • Recepcja prawa w Polsce Piastowskiej do początków XIII wieku
 • Muzyka rockowa w Polsce w latach osiemdziesiątych jako bunt młodzieży przeciw rządzącym
 • Ochrona rodziny w systemie prawa państwa polskiego
 • Skarga konstytucyjna w polskim systemie prawnym
 • Proces odchodzenia od prawnej dopuszczalności stosowania tortur
 • Geneza i istota formuły Radbrucha
 • Generalny inspektor ochrony danych osobowych jako strażnik prywatności
 • Obywatelstwo w polskim systemie prawnym
 • Pozycja ustrojowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2010

Prace dyplomowe
 • Idea podziału władzy w polskich konstytucjach
 • Status prawny cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Równoważenie i współpraca władz w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
 • Prawa rodziców w polskim systemie edukacyjnym
 • Problemy etyczne związane ze stosowaniem kary śmierci w nauczaniu Kościoła Katolickiego
 • Oskarżony, świadek i biegły jako osobowe źródła dowodowe w procesie karnym
 • Problematyka usprawiedliwiania podatków w świetle ideologii praw człowieka
 • Operacyjna rola NATO w zakresie utrzymywania pokoju w Bośni i Hercegowinie
 • Szwajcarskie służby mundurowe w świetle Konstytucji Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 roku
 • Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego
 • Rzecznik Praw Dziecka i jego zadania we współczesnej Polsce
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn na płaszczyźnie prawa pracy
 • Prawo człowieka do wolnosci sumienia i religii w polskim systemie prawnym
 • Granice ludzkiego życia i jego ochrona prawna
 • Prawa człowieka i obywatela w polskich konstytucjach (1921-1997)
 • Teoria umowy społecznej w kontekście uprzednio sformułowanych teorii genezy państw
 • Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych
 • Współpraca celna w Unii Europejskiej
 • Kompetencje wójta jako przedstawiciela organu prowadzącego szkołę
 • Przysposobienie dziecka - aspekt prawny i psychologiczny
 • Podstawy prawne funkcjonowania partii politycznych w Polsce
 • Godność człowieka jako źródło jego wolności i praw
Prace magisterskie
 • Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich

2009

Prace dyplomowe
 • Kształtowanie się i ochrona praw człowieka
 • Samorząd terytorialny w Polsce-społeczne aspekty funkcjonowania
 • Kara śmierci w społecznej nauce Kościoła
 • Przestępczość nieletnich w świetle badań
 • Problematyka podziału władzy w polskiej Konstytucji z 2.04.1997 r.
 • Rola Trybunału Konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawa
 • Mniejszości narodowe w Polsce i ich prawa
Prace magisterskie
 • Kształtowanie się idei sprawiedliwości społecznej w myśli chrześcijańskiej
 • Znaczenie teorii umowy społecznej w kształtowaniu się państwa i prawa z punktu widzenia filozoficznoprawnego

2008

Prace magisterskie
 • Nieposłuszeństwo obywatelskie w perspektywie filozoficzno-prawnej

2007

Prace magisterskie
 • Kodeks etyki samurajskiej i jego stosowanie w feudalnej Japonii