dr hab. Jadwiga Potrzeszcz (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Stanowisko: Profesor KUL


2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa - perspektywa filozoficznoprawna
 • Racjonalność aksjologiczna prawodawcy jako założenie interpretacyjne
 • Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Antoniego Kościa (stan na 24 sierpnia 2015 r.)
 • Z Rokietnicy w świat. Transkulturowa droga życia i filozofii prawa Antoniego Kościa (1949-2011)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Legal security – synthetic presentation
  [Bezpieczeństwo prawne - syntetyczna prezentacja]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa
 • Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Aksjologiczne podstawy stosowania prawa a prawo słuszne
 • Bezpieczeństwo prawne w demokratycznym państwie prawa

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Podmiot bierny a podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Życie i działalność naukowa Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną przyznana przez Rektora KUL

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny w ujęciu filozofii prawa

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne. II Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka, Lublin, 6 maja 2014 r.
  [w:] Studia Prawnicze KUL

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD
 • Ksiądz Profesor Antoni Kość SVD
 • Immanuela Kanta i Matthiasa Mahlmanna próba humanistycznego uzasadnienia godności człowieka

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Antoni Kość jako Filozof prawa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona z Prezentacją Księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013 r.
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Hasło encyklopedyczne

 • Sprawiedliwość - III. W prawie. A - W teorii prawa
 • Teoria prawa

Rozdział w książce

 • Noty o Autorach
 • Słowo od redaktorów
 • Wykaz prac dyplomowych wypromowanych przez Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD oraz recenzowanych przez Niego tutułów i prac dyplomowych
 • Recenzje wydawnicze książek, oceny i opinie sporządzone przez Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD
 • Referaty i wystąpienia wygłoszone w Polsce przez Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Antoni Kość (1949-2011)
  [w:] Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 • Exegisti monumentum aere perennius...Wspomnienie o śp. Księdzu Profesorze Antonim Kościu SVD
  [w:] Forum Prawnicze
 • Ksiądz Profesor Antoni Kość SVD (1949-2011)
  [w:] Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego
 • Antoni Kość (1949-2011)
  [w:] Państwo i Prawo

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Aksjologia prawa w ujęciu Czesława Martyniaka i Arthura F. Utza

Hasło encyklopedyczne

 • Ratio legis

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Filozoficznoprawna droga Arthura Kaufmanna
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2007
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Hasło encyklopedyczne

 • Rzesiński Jan Kanty
 • Opałek Kazimierz Tadeusz
 • Czochron Sebastian Jan Kanty
 • Kasparek Franciszek Ksawery
 • Sołtykowicz Józef Florian
 • Słotwiński Feliks

2007


Książka naukowa recenzowana

 • Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego