Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną

Stanowisko: Profesor KUL


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Tropowana antyfona maryjna Salve Regina w XV-wiecznym psałterzu oliwetańskim z Łodzi
  [w:] Collectanea Theologica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Psałterz ferialny z Muzeum Archidiecezji Łódzkiej – jedyne źródło liturgiczno-muzyczne proweniencji oliwetańskiej w Polsce

Recenzja książki naukowej

 • Franciszek Ścigalski (1782-1846). Requiem in F. Edycja krytyczna i komentarz rewizyjny
 • Pieśni nabożne na święta uroczyste według porządku Kościoła Świętego Katolickiego, na cały rok z wielką pilnością zebrane
 • Psalterium – Graduale Carthusiense (s. XV./XVI.). Liturgicko-muzikologická štúdia a faksimile

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Rozprawa doktorska

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Wielkie formy muzyczne miejscem teologicznej pamięci o Świętych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ks. Eugeniusz Gruberski (1870-1923) wobec idei reformatorskich muzyki kościelnej przełomu XIX i XX wieku
 • Ratyzbona, Płock, Czerwińsk – starania ks. prof. Eugeniusza Gruberskiego o reformę muzyki kościelnej w diecezji płockiej

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Didaktischen Unterricht durchführen
  [Prowadzenie zajęć dydaktycznych]

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Komisja ds. Oceny Śródokresowej

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Koryfeusz Muzyki Polskiej 2023

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Nauki i Technologii (COST)

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Łacińskie źródła monodii liturgicznej z klasztoru oo. Karmelitów w Oborach
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe

Recenzja książki naukowej

 • Wschodniosłowiański śpiew liturgiczny dawnej Rzeczpospolitej na przykładzie XVI-wiecznego Irmologionu Ławrowskiego

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Czy muzyka religijna kultywuje wartości chrześcijańskie w Europie?

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Chorał gregoriański źródłem wartości duchowych
 • Psałterz ferialny z Muzeum Archidiecezji Łódzkiej - jedyne źródło liturgiczno-muzyczne proweniencji oliwetańskiej w Polsce

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Ad fontes cathedralis Cracoviensis, Recepcja rękopisu Missale plenarium AKKK Ms 3

Udział w konferencji krajowej

 • 100 lat muzykologii uniwersyteckiej w Poznaniu

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Didaktischen Unterricht durchführen
  [Prowadzenie zajęć dydaktycznych]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Chorał gregoriański źródłem kultury muzycznej Kościoła

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

 • Źródła liturgiczno-muzyczne Opactwa Cystersów w Krakowie - Mogile jako przedmiot badań kultury staropolskiej

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Koryfeusz Muzyki Polskiej 2022

Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim

 • Komitet Roboczy ds. oceny programów studiów Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Rada Przemysłów Kreatywnych przy Prezydencie Miasta Lublin
 • Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna III stopnia

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Nieznany kodeks liturgiczno-muzyczny z Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Wstępny opis źródła i edycja melodii

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Un salterio manoscritto di provenienza olivetana in Polonia
  [Rękopiśmienny psałterz proweniencji oliwetańskiej w Polsce]
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Primate Stefan Wyszyński – an eulogist of Gregorian chant
  [Prymas Stefan Wyszyński - piewca chorału gregoriańskiego]
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • A Nineteenth-Century Processional from the Archive of Bonifratres in Cracow (Kraków). A Contribution to Research into Latin Monody
  [ XIX- wieczny procesjonal z Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie – źródło do badań monodii łacińskiej]
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Propozycje inkulturacji w muzyce liturgicznej w Polsce
  [w:] Teologia i Człowiek

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Chorał gregoriański – relikt przeszłości, czy wyzwanie teraźniejszości?

Artykuł w czasopiśmie

 • Ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak (22.03.1935-15.07.2020). Życie w służbie liturgii i muzyki
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa Suplementu Encyklopedii Katolickiej
  [w:] Encyklopedia Katolicka

Recenzja książki naukowej

 • W służbie muzyce i liturgii. 25 lat gliwickiego ośrodka kształcenia muzyków kościelnych

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Stypendium w ramach programu CEEPUS

 • CEEPUS III - Freemover Letter Teacher

Kierownictwo realizowanego projektu - budżet państwa

 • Rękopiśmienny psałterz z Muzeum Archidiecezji Łódzkiej w aspekcie tradycji liturgiczno-muzycznej

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Melodie wersetów allelujatycznych Commune Sanctorum w wybranych graduałach polskich z XV-XVI wieku. Studium muzykologiczne
 • Rękopiśmienne potrydenckie kancjonały oo. paulinów na Jasnej Górze jako świadectwo ich ówczesnej kultury liturgiczno-muzycznej

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Koryfeusz Muzyki Polskiej 2021 – członek Kolegium Elektorów

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Melodie prefacji pozamszalnych w Pontificale Plocense z XII wieku
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Paleographic Characteristics of Musical Notation in the Twelfth-Century Pontificale Plocense
  [Cechy paleograficzne notacji muzycznej w Pontificale Plocense z XII wieku]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra. Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 10(2019), ISSN 2083-0416, ss. 220
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa Viridatis musicae
  [w:] Viridatis musicae

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent czasopisma
  [w:] Muzyka
 • Recenzent tomu XX
  [w:] Studia Elbląskie
 • Recenztent czasopisma naukowego
  [w:] Studia Gdańskie
 • Recenztent czasopisma naukowego
  [w:] Muzyka

Recenzja książki naukowej

 • Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII wieku. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne
 • Polska bibliografia organów, t. IV
 • Polska bibliografia organów, t. IV

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Katedry Instrumentologii INoS KUL: Instrumenty i muzyka instrumentalna. Rozwój w kontekście historycznym i praktyka wykonawcza

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa

 • Rękopiśmienny psałterz z Muzeum Archidiecezji Łódzkiej w aspekcie tradycji liturgiczno-muzycznej

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Komisja habilitacyjna

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Koryfeusz Muzyki Polskiej 2020 – członek Kolegium Elektorów

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II w świetle opracowania Dolores Moniki Nowak PDDM
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
 • Pontificale Plocense z XII wieku jako źródło do badań monodii gregoriańskiej
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Monodia liturgiczna jako przedmiot badań muzykologicznych - próba syntezy
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe
 • Das Reimoffizium von der Hl. Katharina im Pontificale von Płock aus dem 12. Jahrhundert
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe
 • Psalmodia w Pontificale Plocense z XII wieku jako istotne kryterium identyfikacji proweniencji źródeł liturgiczno-muzycznych
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Nowości wydawnicze
  [w:] Musica Ecclesiastica
 • Nowości wydawnicze
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
 • [Rec.:] Tomasz Jeż, Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017, ss. 627, ISBN 978-83-65886-11-8
  [w:] Roczniki Teologiczne

Hasło encyklopedyczne

 • Ścibor Józef
 • Pawlak Ireneusz Jakub

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Muzykologia
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Muzykologia
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent tomu XIX (2019)
  [w:] Studia Elbląskie

Recenzja książki naukowej

 • Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia
 • Płockie organy katedralne
 • Ewa Bielińska-Galas, Introity o świętych w polskiej tradycji średniowiecznej, Lublin 2017
 • Między mową a śpiewem. Słowo, muzyka i obrzęd w kontekście przemian

Recenzja artykułu naukowego

 • Twórczość religijna Wojciecha Łukaszewskiego w świetle duchowej postawy kompozytora
 • „Gratulemur in honore” - endemiczne oficjum o św. Katarzynie Aleksandryjskiej
 • Katolicki nauczyciel i wychowawca
 • „Złoty środek” jako zasada wychowawcza i ascetyczna

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Paläographische Merkmale der Musiknotation im Pontificale von Płock aus dem 12. Jahrhundert
  [Cechy paleograficzne notacji muzycznej w Pontificale Plocense z XII wieku]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Catholic University in Ružomberok

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa
 • Kwerenda naukowa

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

 • Umowa Instytutu Mmuzykologii KUL z Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University (Ukraina)

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Hymn O Redemptor sume carmen w Pontyfikale Płockim z XII w. Studium muzykologiczne
 • Józef Wieniawski (1837-1912) – epoka, człowiek i dzieło. Studium historyczno-muzykologiczne

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Koryfeusz Muzyki Polskiej 2019

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Teoria i praktyka muzyki kościelnej. Tradycja i współczesność
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Granice inkulturacji w muzyce liturgicznej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Ks. Jerzy Bisztyga, 200 lat diecezji sandomierskiej. Tradycja muzyczna Kościoła sandomierskiego, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2017, ss. 342, ISBN 978-83-810-1130-3
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe
 • Nowości wydawnicze
  [w:] Musica Ecclesiastica

Artykuł w czasopiśmie

 • O. prof. dr hab. Józef Ścibor CSsR – niestrudzony badacz modalności gregoriańskiej
  [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra
 • Święto Muzyki kościelnej w Instytucie Muzykologii KUL
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja artykułu naukowego

 • Chrystus na Górze Oliwnej op.85 Ludwiga van Beethovena. Próba introspekcji (część II)
 • Definicja patriotyzmu i jego odmiany
 • Obiektywna norma moralna i niebezpieczeństwo jej odrzucenia jako fundamentu prawdy życia i wychowania człowieka
 • Dramat uzależnień młodego pokolenia i drogi prewencji
 • Małżeństwo sakramentalne. Elementy pastoralno-psychologiczne
 • Patriotyzm: Służba Bogu i Ojczyźnie – szczytową postacią racjonalności człowieka na przykładzie kilku Polaków z kręgu nauki, wiary i kultury polskiej
 • Pieśni ku czci Trójcy Przenajświętszej w „Śpiewniku archidiecezji katowickiej”
 • Nauczyciele szkół powszechnych z terenu Gór Świętokrzyskich ofiarami niemieckiego okupanta w latach 1939-1945
 • Promocja muzyki sakralnej na arenie międzynarodowej przez Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti w latach 2007-2017
 • Instrumenty i księgi muzyczne w dokumentach Kanoników Regularnych Laterańskich (1781-1861)
 • Ofertorium mszalne dawniej i dziś

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Introity o świętych w polskiej tradycji średniowiecznej

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Teoria i praktyka muzyki kościelnej. Tradycja i współczesność

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Melodie prefacji pozamszalnych w Pontificale Plocense z XII wieku
 • Praktyka alternatim w rękopiśmiennym Cantionale (R 583) z Jasnej Góry

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Teoria i praktyka muzyki kościelnej. Tradycja i współczesność

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Pontificale Plocense z XII wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rymowane matutinum o św. Katarzynie Aleksandryjskiej w Pontyfikale Płockim z XII wieku w polskiej kulturze religijno-muzycznej

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

 • Muzyczno-liturgiczne dziedzictwo Zakonu Braci Mniejszych (oo. Bernardynów) na ziemiach polskich od XV do XX wieku

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Polskie dziedzictwo narodowe w zakresie officium rhytmicum w średniowiecznych źródłach muzycznych od XIII do XV wieku

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Piotr Rudnicki, Kultura muzyczna Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach w XX wieku
 • Twórczość Apolinarnego Szeluty w kontekście muzyki europejskiej pierwszej połowy XX wieku

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Komisja rekrutacyjna na studia III stopnia
 • Komisja habilitacyjna

Nagroda wewnętrzna

 • Aktywna Polityka Płacowa

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nowości wydawnicze
  [w:] Musica Ecclesiastica
 • Praktyka alternatim w rękopiśmiennym Cantionale (R. 583) z Jasnej Góry
  [w:] Teologia i Człowiek
 • Dramatyzacja mandatum fratrum w świetle Mszału Jagiellonów
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe
 • Tropowane ordinarium missae w rękopiśmiennym graduale paulińskim ms. R659/III-913
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] „Gloriam Dei per musicam pronuntiare”. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną, red. ks. Stanisław Garnczarski, ks. Janusz Królikowski, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2017, ss. 121
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe
 • [Rec.:] Tomasz Adamczyk (red.), Wolność ocalona. Chrześciojańskie światło na ludzkich drogach. V Kongres Kultury Chrześcijańśkiej, KUL, Lublin, 13-16 października 2016, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL 2016, ss. 443, ISBN 978-83-7306-736-3
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
 • Annales Lublinenses pro Musica Sacra
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars

Artykuł w czasopiśmie

 • Pamięci Ojca prof. dr. hab. Józefa Ścibora CSsR (1930-2017)
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Annales Lublinenses pro Musica Sacra
  [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzet tomu XVIII (2017)
  [w:] Studia Elbląskie
 • Recenzent czasopisma
  [w:] Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Głosy organowe w świetle traktatu „Spiegel der Orgelmacher und Organisten” [1511],
  [w:] Studia Elbląskie
 • Działalność warsztatu organmistrza Andreasa Hildebrandta w Elblągu i jego okolicach w latach 1711-1725
  [w:] Studia Elbląskie
 • Teologia i symbolika gestów w odnowionych obrzędach święceń prezbiteratu
  [w:] Studia Elbląskie
 • Rezurekcyjna teologia oleju katechumenów
  [w:] Studia Elbląskie

Recenzja książki naukowej

 • Miłosz Aleksandrowicz, Teoretyczne podstawy francuskiej polifonii liturgicznej XVII wieku, Lublin 2017, ss. 675
 • Teoretyczne podstawy francuskiej polifonii liturgicznej XVII wieku

Recenzja artykułu naukowego

 • Lęk jako przeszkoda w życiu duchowym (na przykładzie osobowości schizoidalnej)
 • Pieśni mszalne ks. Franciszka Walczyńskiego
 • Twórczość fortepianowa kompozytorów polskich w latach 2000-2017 na przykładzie wybranych utworów
 • Edukacja dla prawdy – odpowiedź na osobową naturę człowieka

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Uniwersalizm i partykularyzm jezuickiej kultury artystycznej. Konteksty – tradycja – źródła

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Granice inkulturacji w muzyce liturgicznej

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Twórczość bardowska na przykładzie działalności Lubelskiej Federacji Bardów
 • Koncepcja dojrzałości artysty w świetle wybranych utworów Czesława Niemena (1939 - 2004)
 • Twórczość muzyczna ks. Carmila Tocănela OFMconv. (1907-1973).
 • Warszawski salon XIX-wieczny jako miejsce kultywowania narodowych tradycji muzycznych
 • Hymny Światowych Dni Młodzieży. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne
 • Festiwal Twórczości Religijnej "Fide et Amore" - założenia programowe i ich realizacja

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Organizacja uroczystości uniwersyteckiej

 • Uroczystość św. Cecylii w Instytucie Muzykologii KUL

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Śpiew Exsultet w XVI-wiecznym Missale Paulinorum
  [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra
 • Repertuar liturgiczno-muzyczny w rękopiśmiennym graduale karmelitańskim (b.s.) z Obór
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Muzykologia – nauka o muzyce, IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Absolwentów Katedry Monodii Liturgicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (24-26 października 2014 r.)
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe
 • Obchody ku czci św. Cecylii w Instytucie Muzykologii KUL
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Processionale z klasztoru oo. karmelitów w Oborach
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
 • Tropowane Gloria z mszy „De Beata Virgine” w Mszale Jagiellonów z Jasnej Góry. Przyczynek do badań śpiewów postgregoriańskich
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe
 • Monodia łacińska w XLI edycji Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego
  [w:] Teologia i Człowiek
 • Wersety allelujatyczne w graduale karmelitańskim (b.s.) z Obór
  [w:] Warszawskie Studia Pastoralne
 • The Exsultet Chant in the Sixteenth-Century Missale Paulinorum
  [Śpiew Exsultet w XVI-wiecznym Missale Paulinorum]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Remigiusz Pośpiech (red.), Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry (wydanie fototypiczne)
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
 • [Rec.:] Ks. Stanisław Garnczarski (red.), Ks. Ireneusz Pawlak, De musica sacra in Polonia. Quaestiones selectae, t. I-II, Wyd. Biblos, Tarnów 2013, ss. 429 (t. I), ss. 552 (t. II), t. III, Wyd. Biblos, Tarnów 2015, ss. 370, t. I ISBN 978-83-7793-193-6, t. II ISBN 978-83-7793-194-3, t. III ISBN 978-83-7793-407-4
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł w czasopiśmie

 • Jubileusz 60-lecia Instytutu Muzykologii KUL
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Annales
  [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra

Recenzja książki naukowej

 • Ks. Ireneusz Pawlak. De musica sacra in Polonia. Quaestiones selectae
 • Studia Hildegardiana Sariensia

Recenzja artykułu naukowego

 • Przejawy kultury muzycznej w kolegiacie zamojskiej na przełomie XVI i XIX wieku
 • Wybrane zagadnienia dotyczące kompetencji pedagogicznych nauczyciela-muzyka
 • Związki alchemii i chemii z muzyką
 • Zainteresowania muzyczne młodzieży na przykładzie II klasy V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach
 • Journal plaisant, historique, politique et litéraire (1793-1795). Prywatny miesięcznik księcia Fryderyka Augusta brunszwickiego jako źródło historii życia muzycznego na dworze oleśnickim
 • Rola Ruhololaha Khalegiego w rozwoju nowożytnej muzykologii irańskiej na tle europejskiej tradycji muzycznej
 • Ludomir Różycki - twórczość fortepianowa
 • Teologiczno-retoryczny kontekst słowa i muzyki w koncercie wokalnym Salve coelestis Pater Franza Tundera (1614-1664) na bas solo, skrzypce i b.c.
 • Kampanologia jako nauka badająca dzwony kościelne. Ich funkcje i znaczenie w kulturze polskiej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Organy w kościołach Włocławka. Studium instrumentoznawczo-akustyczne.
 • Organy firmy Biernacki w kościołach diecezji włocławskiej. Studium instrumentoznawcze.
 • Organy z XVIII i XIX wieku na terenie diecezji włocławskiej. Rozwiązania konstrukcyjne i wolumen brzmieniowy.
 • Działalność organmistrzowska rodziny Meinertów. Studium historyczno-instrumentoznawcze
 • Życie i twórczość Ansgarego Maliny OFM (1892-1969) śląskiego chórmistrza – kompozytora – liturgisty. Studium teologiczno-muzykologiczne
 • Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Problem proweniencji melodii Exsultet w Missale Paulinorum

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Duchowość chorału gregoriańskiego

Prezentacja na konferencji

 • Prezentacja Katedry Polifonii Religijnej

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Universitätsbibliothek - Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Muzykalia Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu jako źródła do historii kultury muzycznej ośrodków południowo-wschodniej Rzeczypospolitej. Katalogi, słowniki, opracowania, edycje

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII wieku. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne
 • Koncepcja muzyki kościelnej w ujęciu ks. Ireneusza Pawlaka
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Depułtyczach
 • Msze jednogłosowe w języku polskim w latach 1984-2014. Studium źródłoznawcze

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Związek Kompozytorów Polskich - Sekcja Muzykologów

Udział w festiwalu nauki

 • Ukulele – instrument strunowy szarpany

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ks. Eugeniusz Gruberski (1870-1923) – reformator muzyki kościelnej w diecezji płockiej
  [w:] Pro Musica Sacra

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Repertuar gregoriański w nowym wydaniu (2013) niemieckiego śpiewnika liturgicznego Gotteslob

Książka

 • 100-lecie Chóru Prymasowskiego : materiały z uroczystości jubileuszowych : Gniezno, 27-28.09.2014

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Roczniki Teologiczne. Muzykologia
  [w:] Roczniki Teologiczne

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Seminare
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe
 • Liturgia Sacra
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Cantare amantis est : wieloautorska monografia naukowa z okazji 80. urodzin ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Teoria harmonii Jeana Ph. Rameau. Traité de l’harmonie (1722), Nouveau systême de musique theoruque (1726),

Recenzja książki naukowej

 • Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku
 • Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry [wydanie fototypiczne]
 • Twórczość kompozytorów słowiańskich I połowy XX wieku. Zagadnienia wybrane
 • CANTIONALE ECCLESIASTICUM na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Recenzja artykułu naukowego

 • Inspiracje muzyką dawną w twórczości kompozytorskiej Pawła Łukaszewskiego na przykładzie wybranych utworów: Luctus Mariae, Via Crucis i Resurrectio
 • Sztuka retoryczna Bartłomieja Pękiela na przykładzie pierwszego ustępu „Audite mortales”
 • Kult św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy w polskiej pieśni religijnej na przykładzie pieśni J. Łuciuka, M. Świerzyńskiego, A. Chlondowskiego i Z. Piaseckiego
 • Sztuka retoryczna Bartłomieja Pękiela na przykładzie pierwszego ustępu „Audite mortales”,
 • Życie, działalność i twórczość kompozytorska Mariana Borkowskiego – rekonesans
 • Ethos muzyki i determinizm sztuki
 • „Chrystus na Górze Oliwnej” op. 85 Ludwika van Beethovena. Próba introspekcji

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Muzykalia z klasztoru oo. karmelitów w Oborach

Udział w konferencji krajowej

 • Twórczość kompozytorów słowiańskich I połowy XX wieku

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Universitätsbibliothek - Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Komisja habilitacyjna

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano (Deutschsprachige Sektion)

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nieszpory - śpiewana modlitwa Kościoła
  [w:] Teologia i Człowiek

Udział w konferencji krajowej

 • Omnis creatura laudet Creatorem suum

Udział w konferencji

 • Muzykologia – nauka o muzyce

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Komisja habilitacyjna

Udział w festiwalu nauki

 • Cymbały białoruskie – historia i współczesność

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Duchowość chorału gregoriańskiego
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars

2012

 • Sekwencje mszalne – jedna z klasycznych form śpiewów postgregoriańskich
  [w:] Teologia i Człowiek
 • Muzyka instrumentalna w liturgii po Soborze Watykańskim II
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars

 • 2011


  Hasło encyklopedyczne

  • Piosenka religijna
  • Pieśń religijna

  2010


  Książka naukowa recenzowana

  • Śpiewy późnośredniowieczne w antyfonarzach płockich z XV/XVI wieku na podstawie responsoriów Matutinum.

  Hasło encyklopedyczne

  • Organista : 2. W liturgii

  2009


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Analiza melodii oficjum o św. Cecylii w rękopiśmiennym antyfonarzu płockim z XIV wieku (Muzeum Diecezjalne w Płocku, B.S.)
   [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Formularz mszalny „De Sanctissima Trinitate”. Studium muzykologiczne

  2008


  Książka naukowa recenzowana

  • Śpiewy mandatum w polskich drukach muzyczno-liturgicznych XVII wieku.

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Kancjonał – księgą liturgiczną?
   [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
  • Muzyka w liturgii w nauczaniu Piusa XII
   [w:] Roczniki Teologiczne

  Hasło encyklopedyczne

  • Merulo Claudio

  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Psalm responsoryjny w liturgii mszalnej
   [w:] Teologia i Człowiek

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Terminacje psalmowe w rękopiśmiennym antyfonarzu płockim z XIV wieku
   [w:] Additamenta Musicologica Lublinensia

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Muzyka w liturgii. Materiały z II Sesji Naukowej dla Organistów i Muzyków kościelnych Diecezji Płockiej.

  Organizacja konferencji krajowej

  • Zadania organisty w dobie posoborowej i jego stała formacja

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Muzyka w liturgii w nauczaniu Piusa XII

  2006


  Książka naukowa recenzowana

  • Oficjum rymowane o św. Zygmuncie w antyfonarzach płockich z przełomu XV/XVI wieku : studium historyczno-muzykologiczne

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Hymny łacińskie najstarszą formą hymnodii
   [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Wokół posługi organisty w parafii. Materiały z I Sesji Naukowej dla Organistów i Muzyków kościelnych Diecezji Płockiej.

  2005


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Rękopiśmienny antyfonarz płocki z XIV wieku (Muzeum Diecezjalne w Płocku, B.S.)
   [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Problem autorstwa „Ubi caritas” i jego analiza muzykologiczna w świetle Graduałów Piotrkowskich.

  2004


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Dzieje wielkoczwartkowego obrzędu Mandatum
   [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars