Krzysztof Smykowski

Ks. dr Krzysztof Smykowski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Bioetyki Teologicznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Doświadczenia na zwierzętach w wypowiedziach Kościoła Anglii
  [w:] Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice
 • Teologiczno-liturgiczne treści obrzędu błogosławieństwa zwierząt
  [w:] Studia Warminskie

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z dyskusji online pt. „Zwierzę – istota Boża” wokół raportu pt. „Katolicy i boże zwierzęta. Jak wypełniamy zadanie bycia człowiekiem”
  [w:] Studia Elbląskie

Recenzja książki naukowej

 • Charyzmatyczny kapucyn. Maurycy Kubrak

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Dyskuja pt. "Zwierzę - istota boża"

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ szkolnictwo wyższe - akcja 1 „mobilność”

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Komisja Bioetyczna
 • Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

2022


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Integralność ludzkiego ciała z perspektywy teologicznomoralnej – analiza dwóch przypadków
 • Wstęp

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Integralność ciała ludzkiego jako powinność moralna. Przesłanie moralne Kościoła

Działalność odczytowa

 • Słownik bioetyczny

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Protection of life ‒ moral norms and their implementation
  [Ochrona życia - normy moralne i ich implementacja]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zależność przedsoborowej myśli teologicznomoralnej od refleksji prawnej i prawnokanonicznej. Analiza na podstawie kwestii relacji człowieka do zwierząt
  [w:] Teologia i Moralność
 • Komisje etyczne i ich zadania w świetle Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia
  [w:] Teologia i Moralność

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa I stopnia za przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Człowiek i zwierzęta. Szkice teologicznomoralne

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kształtowanie się świadomości obowiązków człowieka wobec zwierząt w podręcznikach teologii moralnej przełomu XIX i XX wieku
  [w:] Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice

Recenzja książki naukowej

 • Tożsamość bioetyki katolickiej

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Komisja Bioetyczna

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna IV stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe

Działalność odczytowa

 • Poznać i zrozumieć człowieka jako istotę cielesną - podstawy bioetyki teologicznej

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Szacunek dla ciała osoby ludzkiej. Spojrzenie teologa moralisty
 • Obrona życia ludzkiego w Kościele katolickim - wymiar instytucjonalny

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zwierzęta w publikacjach polskich myślicieli katolickich I połowy XX wieku
  [w:] Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Wokół sporu o prawa zwierząt. Rec.: Elżbieta Buczek, Michał Jóźwiak, Eksperymenty na zwierzętach. Czy istnieją „prawa zwierząt”? Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2018, ss. 95
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Teologia, Kultura, Społeczeństwo

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Szacunek dla ciała osoby ludzkiej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Godność osoby ludzkiej

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Kościół wobec globalnej seksualizacji społeczeństw"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Człowiek - rodzina - naród. Przesłanie św. Jana Pawła II"

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ szkolnictwo wyższe - akcja 1 „mobilność”

Staż finansowany ze środków międzynarodowych spoza UE

 • The Executive Program for Catholic Leadership

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ecological Conversion and Its Pastoral Ministry as a Stipulation for True Reconciliation
  [Nawrócenie ekologiczne i jego duszpasterstwo jako warunek prawdziwego pojednania]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Czy chrześcijanie mogą „narzucać” swoje prawa ludziom mającym inny światopogląd? Uwagi na marginesie debaty społecznej w Polsce
  [w:] Sympozjum
 • Propozycje zmian w przepisach dotyczących ochrony zwierząt. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Poronienie z perspektywy teologicznomoralnej
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w posoborowej liturgii Kościoła
 • Działania szkół wyższych i instytucji finansujących naukę na rzecz etyki badań z udziałem ludzi
 • Współczesny rozwój technologii medycznych wyzwaniem dla etyki
 • Theological-Moral Foundations
  [Podstawy teologicznomoralne]

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Doświadczenia na zwierzętach jako przedmiot refleksji interdyscyplinarnej” (Lublin, 25.04.2018 r.)
  [w:] Teologia i Moralność

Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym

 • [Rec.:] Artur Hącia. Psychiatra i jego misja w nauczaniu Kościoła, Lublin: Poligrafia Salezjańska 2017, ss. 449.

Hasło encyklopedyczne

 • Kongres Teologów Polskich

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Troska o środowisko naturalne przejawem miłości ojczyzny

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowe Seminarium pt. „Dotkliwość procedur w doświadczeniach na zwierzętach”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Blask prawdy i miłości. Humanae vitae i Veritatis splendor dzisiaj”

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana z okazji Światowego Dnia Zwierząt Laboratoryjnych pt. „Doświadczenia na zwierzętach jako przedmiot refleksji interdyscyplinarnej”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Terapia daremna z perspektywy bioetyki katolickiej
 • Doświadczenia na zwierzętach w nauczaniu Kościoła i w refleksji teologicznomoralnej
 • Teologicznomoralne aspekty doświadczeń na zwierzętach

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Kościół wobec pluralizmu w życiu społecznym. Dialog czy konflikt?"
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Badania Młodych Naukowców Inspirowanych Chrześcijaństwem"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Medyczne i kulturowe aspekty nadużycia alkoholu na przestrzeni dziejów”
 • Szkolenie Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • Kształtowanie się świadomości obowiązków człowieka wobec zwierząt w podręcznikach teologii moralnej przełomu XIX i XX wieku – kwerenda

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt. Studium teologicznomoralne

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Using Animals for Education and Entertainment. Attempt at Theological and Moral Assessment
  [Wykorzystanie zwierząt do celów edukacyjnych i rozrywkowych. Próba oceny teologicznomoralnej]
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Wykorzystanie zwierząt do celów edukacyjnych i rozrywkowych. Próba oceny teologicznomoralnej
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Działalność i postulaty organizacji Catholic Concern for Animals
  [w:] Studia Ecologiae et Bioethicae
 • Nowe przepisy dotyczące doświadczeń na zwierzętach. Najważniejsze zmiany i próba oceny
  [w:] Studia Ecologiae et Bioethicae
 • Polowanie na zwierzęta w świetle podstawowych zasad teologii moralnej
  [w:] Studia Bydgoskie
 • Człowiek i zwierzęta towarzyszące. Refleksje teologa moralisty
  [w:] Verbum Vitae
 • Theological and Moral Aspects of Vegetarianism
  [Teologicznomoralne aspekty wegetarianizmu]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Wybrane moralne aspekty prostytucji
  [w:] Sympozjum
 • Inspiracje i metoda filozoficzna w teologii Hansa Ursa von Balthasara
  [w:] Studia Ełckie

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z Bydgoskich Dni Bioetycznych – Konferencji Naukowej pt. „Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgowej”, Bydgoszcz, 22.4.2017 r.
  [w:] Studia Ecologiae et Bioethicae
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych i 35-lecia Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 12.4.2017 r.
  [w:] Studia Ecologiae et Bioethicae
 • Implikacje teologicznomoralne adhortacji Amoris laetitia. Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Teologów Moralistów (Nysa, 11-13 czerwca 2017)
  [w:] Teologia i Moralność

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Kryzys współczesnego człowieka
  [w:] Tygodnik Bydgoski (ISSN: 2543-6481)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Współczesny rozwój technologii medycznych wyzwaniem dla etyki

Udział w konferencji międzynarodowej

 • VIII Międzynarodowa Konferencja im. Ks. Prof. Tadeusza Stycznia organizowana z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pt. "Postawy wobec życia"
 • "‘Wenn ICH nicht mehr ICH bin ...’ Krankheitsbedingte Persönlichkeitsveränderungen ethisch reflektiert". Mitteleuropäisches Netzwerk für Bioethik Jahrestagung
  [Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "‘Kiedy już nie jestem sobą ...’ Refleksja etyczna na temat zmian osobowościowych związanych z chorobą"]

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Integralność ludzkiego ciała jako powinność moralna i granice jego naruszalności"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Integralność ludzkiego ciała z perspektywy teologicznomoralnej – analiza dwóch przypadków

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nadzieja - postęp - wyzwolenie. Dziedzictwo papieskich encyklik społecznych”
 • Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki "Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?"
 • Konferencja Naukowa pt. "Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgu"
 • Konferencja naukowa zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych oraz 35-lecie działalności Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Konferencja naukowa pt. "Regulacja in vitro – aspekty bioetyczne i prawne"
 • Konferencja naukowa pt. "Dobre praktyki w transporcie zwierząt, skutki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe"
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Implikacje teologicznomoralne adhortacji «Amoris laetitia»”
 • Szkolenie Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Teologicznomoralne podstawy praw zwierząt i ich aplikacja do zagadnień szczegółowych

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zasada porządku miłości we współczesnej bioetyce
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Zagrożenia związane z pracą zawodową : refleksje teologa moralisty
  [w:] Studia Ełckie
 • Sytuacja współczesnej rodziny w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia
  [w:] Studia Bydgoskie

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z VII Międzynarodowej Konferencji im. Ks. Prof. Tadeusza Stycznia organizowanej z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pt. „Instytucje broniące życia”. Lublin, 4 kwietnia 2016 r.
  [w:] Studia Ełckie
 • Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Sympozjum Religioznawczego pt. „Zwierzęta w systemach religijnych”
  [w:] Studia Ełckie
 • Sprawozdanie z konferencji pt. „Encyklika Laudato Si’ inspiracją badań i działań w zakresie ochrony środowiska”, Warszawa 16.03.2016 r.
  [w:] Studia Ecologiae et Bioethicae
 • Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej. Sprawozdanie z konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków (Bydgoszcz, 21-23 września 2015 r.)
  [w:] Warszawskie Studia Pastoralne
 • Sprawozdanie z Bydgoskich Dni Bioetycznych – Konferencji Naukowej pt. „Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia”, Bydgoszcz, 2.04.2016 r.
  [w:] Studia Ecologiae et Bioethicae

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Rec.: Szkodliwość doustnej antykoncepcji hormonalnej, red. D.Ł. Jaraczewska, Warszawa 2015, ss. 235.
  [w:] Studia Bydgoskie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Obrona życia w nauczaniu Kościoła katolickiego

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Internationale Wissenschaftliche Konferenze "Unfruchtbarkeit als ethische Herausforderung"
  [Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Niepłodność jako wyzwanie etyczne" ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Utkałeś mnie w łonie mej matki…” – o godności Dziecka Bożego
 • Zwierzęta w myśli kanonicznej i teologicznomoralnej przełomu XIX i XX wieku

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Encyklika «Centesimus annus» po 25 latach”
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „«Byłem przybyszem, a...». Teologia moralna wobec współczesnego zjawiska migracji”
 • Konferencja Naukowa pt. "Początek ludzkiego życia - bioetyczne wyzwania i zagrożenia"
 • Encyklika Laudato Si’ inspiracją badań i działań w zakresie ochrony środowiska

Udział w konferencji

 • Sympozjum z okazji X rocznicy śmierci ks. prof. Janusza Nagórnego pt. „Świadek Ewangelii nadziei”

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Europejskie Stowarzyszenie Teologów Katolickich

Udział w festiwalu nauki

 • Czy mamy alternatywę wobec doświadczeń na zwierzętach?

Działalność odczytowa

 • Człowiek istotą cielesną – podstawy bioetyki katolickiej

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Treści moralne w kaznodziejstwie w świetle Dyrektorium homiletycznego
  [w:] Warszawskie Studia Pastoralne
 • The Possibility of Conducting Experiments on Animals. Moral Theologian’s Reflections
  [Dopuszczalność prowadzenia doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt. Refleksje teologa moralisty]
  [w:] Studia Ecologiae et Bioethicae
 • Wokół sporu o ubój rytualny. Między prawem do wolności religijnej a prawami zwierząt
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Teologicznomoralne aspekty ruchu drogowego

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • „Etyczne aspekty edukacji seksualnej w wieku dziecięcym”. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bioetyków Centralnej Europy. Wiedeń, 23-25 października 2015 r.
  [w:] Studia nad Rodziną
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Teologii Moralnej KUL pt. „Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Kościoła”, Lublin, 9 grudnia 2015 r.
  [w:] Studia Ełckie
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Tożsamość płciowa i transseksualizm: Fakty i kontrowersje. Perspektywa interdyscyplinarna”. Opole, 7 listopada 2015 r.
  [w:] Studia Ełckie
 • Teologia moralna wobec ekologicznej perspektywy ochrony środowiska
  [w:] Studia Ecologiae et Bioethicae

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Eberhard Schockenhoff, Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania, tłum. K. Glombik, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2014, ss. 611
  [w:] Studia Ecologiae et Bioethicae
 • [Rec.:] P. Marzec, Naprotechnologia. Nowoczesna troska o płodność. Ujęcie teologicznomoralne, Tarnów 2015, ss. 251
  [w:] Studia Bydgoskie

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa "Studiów Bydgoskich"
  [w:] Studia Bydgoskie

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Studia Ecologiae et Bioethicae

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Tożsamość płciowa. Fakty i kontrowersje. Perspektywa interdyscyplinarna"
 • Mitteleuropäisches Netzwerk für Bioethik Internationale Wissenschaftliche Konferenze "Ethische Aspekte der Sexualpädagogik im Kindesalter"
  [Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana Stowarzyszenie Bioetyków Centralnej Europy pt. "Etyczne aspekty edukacji seksualnej w wieku dziecięcym" ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wybrane moralne aspekty prostytucji

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Kościoła"
 • Teologia moralna wobec ekologicznej perspektywy ochrony środowiska

Udział w festiwalu nauki

 • Czy wolno nam eksperymentować na zwięrzętach
 • Czym jest teoria gender?

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zwierzęta jako przedmiot przedsoborowej myśli teologicznomoralnej
  [w:] Studia Bydgoskie

Artykuł w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika «Veritatis splendor» Jana Pawła II po 20 latach” (Lublin, 3.12.2013)
  [w:] Teologia i Moralność
 • Sakrament pokuty - współczesne wyzwania. W 30-lecie "Reconciliatio et paenitentia" Jana Pawła II
  [w:] Studia Bydgoskie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Teologicznomoralne aspekty ruchu drogowego

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Wokół współczesnego sporu o małżeństwo i rodzinę. W 20.rocznicę „Listu do Rodzin” św. Jana Pawła II

Udział w konferencji krajowej

 • Sakrament pokuty – współczesne wyzwania. W 30-lecie Reconciliatio et paenitentia Jana Pawła II.

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Podstawowe zasady ekologii ludzkiej. Refleksje teologa moralisty w oparciu o nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Ekologia rodziny w ujęciu prof. Włodzimierza Fijałkowskiego”, Lublin, 21 marca 2013 r.
  [w:] Studia nad Rodziną
 • Teologiczne interpretacje sprzeciwu sumienia. Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania naukowego Stowarzyszenia Teologów Moralistów, które odbyło się w dniach 9-11 czerwca 2013 r.
  [w:] Studia Bydgoskie
 • O ekologii ekumenicznie. Apel Kościołów w Polsce o ochronę Stworzenia (Lublin, 23 stycznia 2013)
  [w:] Teologia i Moralność

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika Veritatis splendor Jana Pawła II po 20. latach”

Udział w konferencji krajowej

 • Teologiczne interpretacje sprzeciwu sumienia. Ogólnopolskie spotkanie naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów
 • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Ekologia rodziny w ujęciu prof. Włodzimierza Fijałkowskiego”,

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Implikacje filozoficznej natury prawdy w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara
  [w:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Etyka i ekonomia w świetle nauczania Benedykta XVI” Bydgoszcz, 10-12 czerwca 2012 r.
  [w:] Roczniki Teologii Moralnej
 • Nowy ateizm – nowa ewangelizacja. Rozmowy o moralności na dziedzińcu pogan. Relacja z ogólnopolskiego spotkania naukowego Stowarzyszenia Teologów Moralistów, które odbyło się w dniach 18–19 czerwca 2012 r. w Niepokalanowie.
  [w:] Studia Bydgoskie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Znaczenie ekologii ludzkiej w obliczu współczesnych zagrożeń ekologicznych

Udział w konferencji krajowej

 • Nowy ateizm – nowa ewangelizacja. Rozmowy o moralności na dziedzińcu pogan. Ogólnopolskie spotkanie naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Teologów Moralistów

2011


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Rec.: Marian Pokrywka, Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny, Lublin 2010
  [w:] Studia Bydgoskie

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Hansa Ursa von Balthasara filozoficzna natura prawdy
  [w:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Rec.: Duch Święty w naszej codzienności, red. K. Guzowski, G. Barth, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2010, ss. 383
  [w:] Studia Gdańskie