dr hab. Hanna Witczak (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Stanowisko: Profesor KUL

2023

Prace magisterskie
 • Status prawny zwłok ludzkich
 • Zasada ochrony dobrej wiary w przepisach Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
 • Treść i charakter prawny władzy rodzicielskiej
 • Instytucja wykonawcy testamentu w polskim prawie spadkowym
 • Dokonanie czynności prawnej w formie elektronicznej
 • Czynności prawne mortis causa w polskim prawie cywilnym
 • Dokonywanie czynności prawnych przez osoby małoletnie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych
 • Testament notarialny
 • Regulacja stosunków sąsiedzkich w przepisach Kodeksu cywilnego
 • Nabycie własności nieruchomości w drodze sukcesji syngularnej mortis causa
 • Bezskuteczność testamentu
 • Znalezienie rzeczy jako zdarzenie cywilnoprawne

2022

Prace magisterskie
 • Ochrona własności i ochrona posiadania
 • Zaprzeczenie biologicznego pochodzenia dziecka
 • Wpływ rozwoju techniki na interpretację przesłanek odpowiedzialności cywilnej na podstawie art. 436 Kodeksu cywilnego
 • Wyłączenie od dziedziczenia na podstawie czynności prawnej
 • Dopuszczalność roszczeń wrongful conception, wrongful birth, wrongful life w polskim systemie prawnym
 • Dokonywanie czynności prawnych przez małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej
 • Wyłączenie bezprawności naruszenia dóbr osobistych
 • Zadośćuczynienie za niedopełnienie obowiązku wierności małżeńskiej
 • Alimentacja pełnoletnich dzieci przez rodziców
 • Wydziedziczenie na podstawie czynności prawnej i na podstawie orzeczenia sądu
 • Konstrukcja prawna umowy zrzeczenia się dziedziczenia
 • Znaczenie klauzuli zasad współżycia społecznego w prawie spadkowym
 • Warunek jako element treści czynności prawnej
 • Skutki wadliwości czynności prawnej na przykładzie błędu
 • Forma dokumentowa czynności prawnych
 • Nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • Immisje pośrednie niematerialne
 • Status prawny osoby bliskiej, osoby najbliższej oraz najbliższego członka rodziny w przepisach Kodeksu cywilnego

2021

Prace magisterskie
 • Darowizna mortis causa
 • Umowa odwróconego kredytu hipotecznego
 • Status prawny kuratora osoby prawnej na tle kodeksu cywilnego
 • Środowisko jako materialny substrat dóbr osobistych
 • Odrzucenie spadku przez małoletniego spadkobiercę
 • Kształtowanie się instytucji zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w Kodeksie Cywilnym
 • Stowarzyszenie jako przedsiębiorca
 • Ewolucja unormowań kodeksu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przedmiocie statusu prawnego nasciturusa
 • Więź ze zwierzęciem jako dobro osobiste
 • Rozgraniczenie nieruchomości
 • Testamenty szczególne w polskim prawie spadkowym
 • Postępowania o prawa stanu cywilnego a sytuacja prawna małżonka spadkodawcy w dziedziczeniu ustawowym
 • Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

2020

Rozprawy doktorskie
 • Cywilnoprawne apekty transseksualizmu w Polsce
Prace magisterskie
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta
 • Status prawny wspólnika spółki cywilnej
 • Akt poświadczenia dziedziczenia jako alternatywny sposób stwierdzenia praw do spadku
 • Testament ustny w świetle orzecznictwa
 • Odpowiedzialność cywilna za szkodę na osobie wyrządzoną ruchem mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody
 • Status małoletniego w prawie spadkowym
 • Dziedziczenie ustawowe wstępnych spadkodawcy
 • Odwołanie testamentu
 • Nadużycie prawa do zachowku
 • Odwołanie darowizny
 • Konwersja testamentu allograficznego w testament ustny
 • Wady oświadczenia woli w prawie spadkowym
 • Cywilnoprawny status osób fizycznych wykazujących zaburzenia psychiczne

2019

Prace magisterskie
 • Postanowienie o uznaniu za zmarłego i skutki jego uchylenia
 • Postępowanie o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • Wyłączenie małżonka od dziedziczenia na podstawie art. 940 Kodeksu cywilnego
 • Odrzucenie spadku
 • Ochrona życia w przepisach kodeksu cywilnego
 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • Skutki niedochowania innej formy szczególnej
 • Wady oświadczenia woli w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
 • Pozbawienie prawa do zachowku
 • Odpowiedzialność cywilna za szkodę na osobie
 • Upływ czasu jako sposób nabycia własności
 • Sukcesja praw majątkowych poza porządkiem dziedziczenia
 • Status prawny współwłaściciela nieruchomości
 • Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe
 • Odpowiedzialność za dług z tytułu zachowku
 • Naruszenie swobody testowania jako przyczyna niegodności dziedziczenia
 • Postępowanie o orzeczenie ubezwłasnowolnienia
 • Testamenty z udziałem świadków
 • Czynności notarialne w prawie spadkowym po otwarciu spadku
 • Dokonanie czynności prawnej przez przedstawiciela

2018

Prace magisterskie
 • Groźba jako wada oświadczenia woli
 • Wzruszalność czynności prawnych
 • Status prawny zapisobiercy windykacyjnego
 • Skutki wadliwego wyrażenia woli
 • Testament ustny
 • Sposoby dokumentowania praw do spadku
 • Skutki niedochowania zastrzeżonej formy
 • Dopuszczenie się przestępstwa jako przyczyna wyłączenia od dziedziczenia
 • Rodzaje pełnomocnictwa w przepisach Kodeksu Cywilnego
 • Zachowek wyrazem solidarności podyktowanej więzami rodzinnymi
 • Służebność przesyłu
 • Prawo do prywatności osób publicznych
 • Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego
 • Ochrona dobrej wiary w przepisach Kodeksu Cywilnego
 • Status prawny wspólnika spółki cywilnej
 • Problematyka prawna sąsiedztwa nieruchomości
 • Nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie

2017

Prace magisterskie
 • Ochrona dóbr osobistych osoby fizycznej po jej śmierci
 • Znaczenie klauzul generalnych w prawie cywilnym na przykładzie klauzuli zasad współżycia społecznego
 • Swoboda sumienia i wyznania jako dobro osobiste
 • Ułomne osoby prawne jako podmiot prawa cywilnego
 • Odwołanie darowizny
 • Niegodność dziedziczenia de lege lata i de lege ferenda
 • Unieważnienie małżeństwa
 • Realizacja roszczenia z tytułu zachowku
 • Szczególna więź rodzinna jako dobro osobiste
 • Zrzeczenie się prawa własności
 • Powstanie prokury
 • Ochrona własności w prawie rzymskim i we współczesnym prawie polskim
 • Dokonanie czynności prawnej pod wpływem błędu
 • Sytuacja małżonka spadkodawcy w prawie spadkowym
 • Nabycie prawa własności od osoby nieuprawnionej
 • Postępowanie o uznanie za zmarłego
 • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w przepisach Kodeksu Cywilnego

2010

Prace licencjackie
 • Obowiązek alimentacyjny w stosunkach rodzice - dzieci
 • Stwierdzenie nabycia spadku w nowym stanie prawnym
 • Dokonanie czynności prawnej pod wpływem błędu
 • Testament ustny
 • Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie w świetle nowych przepisów
 • Aukcyjny i przetargowy tryb zawarcia umowy na podstawie kodeksu cywilnego
 • Prawo do zachowku
 • Nabycie spadku przez spadkobiercę
 • Testamenty szczególne
 • Rodzaje przedstawicielstwa w kodeksie cywilnym
 • Ustalenie pochodzenia dziecka pozamałżeńskiego w postępowaniu sądowym
 • Przysposobienie zagraniczne
Prace magisterskie
 • Zgoda osoby trzeciej jako przesłanka ważności czynności prawnej
 • Nabycie prawa własności rzeczy od nieuprawnionego
 • Sytuacja prawna małżonka w prawie spadkowym
 • Dokonanie czynności prawnej pod przymusem
 • Środki ochrony posiadania i prawa własności
 • Dodatkowe zastrzeżenia umowne
 • Zawarcie i wykonanie umowy darowizny
 • Wadliwość uznania ojcostwa
 • Świadkowie testamentu
 • Ochrona prawa do wizerunku
 • Umowy dotyczące spadku
 • Sporządzenie i odwołanie testamentu
 • Ewolucja unormowań dotyczących umowy przedwstępnej w prawie polskim
 • Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
 • Utrata użytkowania wieczystego
 • Skutki niedochowania zastrzeżonej formy

2009

Prace licencjackie
 • Postępowanie w sprawach o rozwód
 • Początek i koniec zdolności prawnej osoby fizycznej
 • Wpisy do ksiąg wieczystych
 • Skutki uznania dziecka
 • Strony i treść stosunku kurateli w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo
 • Zachowek jako instytucja chroniąca interesy najbliższej rodziny spadkodawcy
 • Nabycie praw rzeczowych przez zasiedzenie
 • Dziedziczenie testamentowe
 • Ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej
Prace magisterskie
 • Zawieranie i wykonywanie umów z udziałem konsumentów
 • Charakter prawny wspólności majątkowej małżeńskiej
 • Dokonywanie czynności prawnych przez osoby małoletnie
 • Realizacja roszczenia z tytułu zachowku
 • Dziedziczenie ustawowe de lege lata i de lege ferenda
 • Wady oświadczenia woli
 • Wpływ zaburzeń psychicznych na sytuację cywilnoprawną osoby fizycznej
 • Sposoby ustania małżeństwa
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem mechanicznego środka komunikacji
 • Sposoby utraty własności
 • Obowiązek dostarczania środków utrzymania w stosunkach między małżonkami w czasie trwania małżeństwa i po jego ustaniu
 • Testamenty z udziałem świadków
 • Granice zasady swobody umów w prawie polskim
 • Naprawienie szkody na osobie
 • Błąd jako wada oświadczenia woli
 • Przesłanki zasądzenia i wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
 • Zasada łagodzenia rygoryzmu przepisów prawnych przez klauzule generalne
 • Przeszkody małżeńskie
 • Sankcje wadliwego testamentu
 • Testament wojskowy
 • Prawa i obowiązki stron umowy faktoringu
 • Ochrona mienia w przepisach Kodeksu Cywilnego
 • Charakter prawny umowy o przeniesienie własności nieruchomości
 • Sankcja bezskuteczności względnej w prawie polskim
 • Ustanowienie odrębnej własności lokali
 • Skutki prawne uznania za zmarłego
 • Niegodność dziedziczenia

2008

Prace licencjackie
 • Pierwotne sposoby nabycia prawa własności rzeczy ruchomej
 • Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
 • Dokonywanie czynności prawnych przez osoby wykazujące zaburzenia psychiczne
 • Tryby i sposoby zniesienia współwłasności
 • Hipoteka umowna
 • Powstanie stosunku przysposobienia
 • Uznanie dziecka
Prace magisterskie
 • Ustalenie i rejestracja stanu cywilnego osoby małoletniej
 • Skutki przysposobienia
 • Swoboda kształtowania treści testamentu
 • Ustalenie pochodzenia dziecka pozamałżeńskiego
 • Stosunki sąsiedzkie
 • Rzeczowe formy zabezpieczenia wierzytelności
 • Naprawienie szkody w przypadkach uszkodzenia ciała lub spowodowania rozstroju zdrowia
 • Zasiedzenie jako nabycie prawa własności nieruchomości
 • Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych w reklamie
 • Przetargowy tryb zawarcia umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego
 • Factoring
 • Przyjęcie i odrzucenie spadku
 • Skutki rozwodu
 • Przedawnienie roszczeń
 • Postępowanie w sprawach o uznanie za zmarłego
 • Umowa o przeniesienie prawa własności nieruchomości
 • Skutki rozwodu a skutki unieważnienia małżeństwa
 • Rozwiązanie a odwołanie darowizny
 • Względna niezdolność do dziedziczenia
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • Naprawienie szkody na osobie i mieniu wyrządzonej na skutek wypadku drogowego
 • Uprawnienia małżonka i krewnych spadkodawcy w dziedziczeniu ustawowym
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta i rzeczy
 • Regulacje umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym

2007

Prace magisterskie
 • Prawa i obowiązki stron umowy darowizny
 • Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 • Status prawny spadkobiercy
 • Ustrój ksiąg wieczystych.
 • Wadliwość czynności prawnych dokonanych pod wpływem błędu lub groźby
 • Prawo do zachowku
 • Wykonywanie włady rodzicielskiej w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Ochrona posiadania
 • Przesłanki i skutki przysposobienia
 • Ofertowy tryb zawarcia umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego
 • Ustalenie pochodzenia dziecka
 • Swoboda dokonywania czynności prawnych
 • Ustroje majątkowe małżeńskie
 • Hipoteka jako sposób zabezpieczenia wierzytelności
 • Dziedziczenie ustawowe przez małżonka i krewnych spadkodawcy
 • Testament w prawie polskim
 • Forma czynności prawnych
 • Prawa i obowiązki stron umowy leasingu
 • Treść Testamentu
 • Najem lokalu mieszkalnego
 • Wygaśnięcie użytkowania wieczystego.
 • Ustanie małżeństwa
 • Umowa darowizny
 • Zgoda pacjenta na badanie lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego
 • Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim
 • Umowa z następcą
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • Przysposobienie zagraniczne
 • Testament i ustawa jako tytuły powołania do dziedziczenia.
 • Uprawnienia małżonka i dzieci spadkodawcy w dziedziczeniu ustawowym.
 • Eksmisja z lokalu mieszkalnego
 • Podział majątku wspólnego małżonków
 • Umowa przedwstępna
 • Wyłączenie od dziedziczenia w prawie polskim
 • Odpowiedzialność cywilna za mobbing
 • Wspólność ustawowa małżeńska
 • Współwłasność w częściach ułamkowych.
 • Nieważność a bezskuteczność testamentu