Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Rozprawy doktorskie
 • Aksjologia prawa intertemporalnego

2017

Rozprawy doktorskie
 • Antoniego Kościa ujęcie relacji prawa i moralności w kulturach prawnych Dalekiego Wschodu - Chin, Japonii i Korei

2012

Prace magisterskie
 • Odpowiedzialność prawna i etyczna urzędnika administracji publicznej w Polsce
 • Odpowiedzialność służbowa członka korpusu Służby Cywilnej w Polsce
 • Znaczenie i rola elektronicznej administracji publicznej w społeczeństwie ryzyka
 • Protekcjonizm w naborze i obsadzaniu wolnych stanowisk w administracji publicznej
 • Standardy etyczne w dobie rozwoju elektronicznej administracji publicznej
 • Zjawisko mobbingu w administracji publicznej w Polsce
 • Instytucja przeprowadzania ocen okresowych członków Korpusu Służby Cywilnej w Polsce

2011

Prace magisterskie
 • Zagadnienie doboru i stabilizacji kadr administracji publicznej
 • Rodzaje odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych
 • Wzorzec osobowy urzędnika administracji publicznej
 • Czynniki kształtujące jakość działań administracji publicznej
 • Profesjonalizm urzędnika administracji publicznej

2010

Prace magisterskie
 • Zagadnienie mobbingu jako rodzaj konfliktu w urzędzie
 • Zasady etyki określające wykonywanie zawodu radcy prawnego
 • Naczelne wartości etyczne zawodu sędziego
 • Zasady działania policji w Wydziałach do Walki z Korupcją
 • Społeczno-etyczna rola Rzecznika Praw Dziecka w Polsce
 • Kontrola sądowa jako element etycznej infrastruktury administracji publicznej
 • Etyka zawodu notariusza
 • Zagadnienia nienormowanego czasu pracy pracowników urzędów administracji publicznej w Polsce
 • Społeczno-etyczna rola Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce
 • Kodeks powinności kontrolującego państwowej kontroli specjalistycznej
 • Etyczno-wartościujące kryteria podejmowania decyzji administracyjnej
 • Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu administracyjnym
 • Aksjologiczne podstawy prawa do informacji publicznej
 • Etyczne podstawy ochrony środowiska w działalności gospodarczej
 • Etyczne standardy obsługi klienta urzędu
 • Etyka zawodowa pracowników służby leśnej

2009

Prace magisterskie
 • Obowiązek udzielania pomocy prawnej w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne – geneza, struktura, zadania
 • Zasadnicze wartości służby publicznej w Polsce
 • Rzecznik Praw Dziecka - rola i zadania
 • Budowanie etycznej administracji samorządowej na przykladzie Gminy Terespol
 • Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowo-administracyjnego w prawie polskim
 • Etyka zawodu sędziego
 • Etyka wykonywania zawodu prokuratora w Polsce
 • Zasada zapobiegania konfliktowi interesów w administracji publicznej
 • Korupcja - zjawisko i metody przeciwdziałania
 • Zasada prawa do sądu administracyjnego
 • Zasada jawności decyzji administracyjnej
 • Zasada niedyskryminacji w europejskiej administracji publicznej
 • Sądowa kontrola w administracji publicznej
 • Instytucje rynku pracy zapobiegające bezrobociu w Polsce

2008

Prace magisterskie
 • Standardy kontroli finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Kock
 • Zagadnienie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego
 • Kontrola jako element systemu infrastruktury etycznej administracji publicznej
 • Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie kontroli administracji publicznej w Polsce
 • Zasada jawności administracji publicznej samorządowej na podstawie dochodów gminy Drelów
 • Realizacja polityki ekologicznej państwa przez ograny administracji publicznej w Polsce
 • Zasady prowadzenia, kontroli, przechowywania i zabezpieczania Ksiąg Stanu Cywilnego
 • Zasada dostępu do informacji publicznej na przykładzie jawności informacji o środowisku
 • Zasada profesjonalizmu administracji publicznej na przykładzie administracji samorządowej w Polsce
 • Kontrola realizacji budżetu na przykładzie Gminy Kąkolewnica Wschodnia
 • Zasady sprawowania kontroli nad samorządem terytorialnym
 • Zasada odpowiedzialności w polskiej administracji publicznej
 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie zarzadzania i kontroli administracji

2007

Prace magisterskie
 • Zasada apolityczności administracji publicznej.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędnika samorządowego.
 • Zasada sprawiedliwości proceduralnej na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach.
 • Etyczne standardy zarządzania w nowoczesnej organizacji administracji publicznej.
 • Tajemnica służbowa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • Ewolucja służby cywilnej w Polsce - między upolitycznieniem a profesjonalizmem.
 • Korupcja urzędnicza w Polsce - skala zjawisk i przeciwdziałanie.
 • Etyczne aspekty prawa dostępu do informacji publicznej
 • Etyczne obowiązki pracownika samorządowego.
 • Określenie korupcji i formy korupcji według Najwyższej Izby Kontroli.
 • Obowiązki pracownika służby cywilnej na tle przebudowy administracji w Polsce po 1989 roku.
 • Prawa człowieka a wybrane zasady działania Policji w Polsce.
 • Etapy kształtowania się zadań i obowiązków policji polskiej w latach 1919-1939 na przykładzie woj. lubelskiego
 • Etyczne standardy działalności pracowników gminy.
 • Polski model służby cywilnej.
 • Etyka urzędnika w służbie publicznej w Polsce.
 • Modele służby cywilnej w państwach Unii Europejskiej.
 • Etyczne standardy organizacji i przeprowadzania wyborów w Polsce.
 • Etyczne zasady kształtujące europejską przestrzeń administracji publicznej.
 • Etyczne obowiązki Prezydenta Miasta.
 • Etyka zawodowa Policji Polskiej w latach 1919-1939.
 • Tajemnica akt stanu cywilnego.
 • Etyczne zasady doradztwa zawodowego.
 • Etyczne standardy organizacji i działania Urzędu Skarbowego na przykładzie US w Opolu Lubelskim.
 • Etyczne obowiązki Wójta Gminy.
 • Zasada społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu przedsiębiorstwem.