Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Stanowisko: Profesor KUL


2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Mechanizmy socjalizacji zawodowej
 • Etyka urzędnicza
 • Etyka urzędnicza a teorie etyczne
 • Etyka urzędnicza a teorie administracji publicznej
 • Etyczne treści prawa do dobrej administracji
 • Interdyscyplinarność badań nad etyką urzędniczą
 • Europeizacja polskiego prawa publicznego na tle procesu identyfikacji i kształtowania się wspólnych wartości w europejskiej kulturze prawnej

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • O pożytkach interpretacyjnych brytyjskiej filozofii analitycznej
  [w:] Studia Prawa Publicznego
 • Multicentryczność systemu standardów etycznych administracji publicznej
  [w:] Studia Prawa Publicznego
 • Stowarzyszenia aktywności lokalnej w świetle prezydenckiego projektu ustawy samorządowej – próba oceny proponowanych rozwiązań
  [w:] PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Etos integralny i profesjonalizm w praktyce audytora wewnętrznego
 • Zmiany w przepisach obowiązujących
 • Status normatywny kodeksów etyki audytora wewnętrznego w Polsce
 • O metodologicznych perspektywach i ograniczeniach teorii stosowania prawa
 • Referenda lokalne w sprawach merytorycznych w świetle prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego – szansa czy zagrożenie?

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Standardy etyczne praktyki audytu wewnętrznego

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Edukacja w zakresie etyki zawodów prawniczych - o potrzebie pewnej akademickiej eutopii
  [w:] Prawo i Więź
 • Etyka urzędnicza – funkcje, zasady i postawy
  [w:] Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Etyka urzędnicza – etyczne standardy audytu wewnętrznego
 • The Right to Good Administration in Protecting the Right of Foreigners
  [Prawo do dobrej administracji w zakresie ochrony praw cudzoziemca]
 • Prawo do dobrej administracji w zakresie ochrony praw cudzoziemca

2013


Książka naukowa recenzowana

 • W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Etyka administracji publicznej – odpowiedzialność społeczna i zaufanie w dobie „społeczeństwa ryzyka”

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • W kierunku nowej etyki w administracji publicznej - stanowisko pluralizmu normatywnego
  [w:] Prawo i Więź

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Etyka urzędnicza - etyczne standardy audytu wewnętrznego

Artykuł w czasopiśmie

 • Ksiądz Profesor Antoni Kość SVD - prawnik, filozof i nauczyciel akademicki
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Antoni Kość (1949-2011)
  [w:] Państwo i Prawo
 • In memoriam Antoni Kość (1949-2011)
  [w:] Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Filozofia prawa wobec ochrony praw cudzoziemca w Unii Europejskiej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Misja wobec migrantów - Europa

Organizacja konferencji krajowej

 • Etyczne standardy praktyki audytu wewnętrznego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Źródła etycznych standardów w audycie wewnętrznym

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Etyczne standardy praktyki audytu wewnętrznego

Udział w konferencji krajowej

 • XX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa
 • XXX Dni Praw Człowieka - Prawa Zmarłych? In memoriam Ks. Prof. dr hab. Antoniemu Kościowi

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

 • Dr hab. Jarosław Mikołajewicz, prof. UAM

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Brązowy Prezydenta RP za Długoletnią Służbę

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • W sprawie inkluzywnego pozytywizmu prawniczego raz jeszcze
  [w:] Państwo i Prawo

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • W kierunku nowej etyki w administracji publicznej
 • Etos, profesjonalizm i koncepcja zdrowego rozsądku w urzędzie

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji w Posce
 • Służba Cywilna

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Administracja samorządowa

Udział w konferencji krajowej

 • Jakość administracji publicznej