Piotr Szczur

Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Kościoła

Stanowisko: Profesor


2023


Recenzja książki naukowej

 • Wysoka k. Łancuta. Studia, szkice i materiały z dziejów parafii i miejscowości

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Kościół w świecie. Świat w Kościele

2022


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Formy celebracji Eucharystii do IV wieku

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Anger in Homiletic Teaching of Saint John Chrysostom. The Analysis of "Homilies on Matthew"
  [Gniew w nauczaniu homiletycznym św. Jana Chryzostoma. Analiza "Homilii na Ewangelię według św. Mateusza"]
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja książki naukowej

 • Ku jedności kościelnej. Studia nad Ignacym Antiocheńskim w 1900. rocznicę śmierci

Organizacja konferencji krajowej

 • Teoretyczny i praktyczny wymiar cnót kardynalnych w kulturze bizantyńskiej. VI Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu "Wybrane aspekty kultury bizatyńskiej" (Lublin, 17-18 listopada 2022)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Formy celebracji Eucharystii do IV wieku
 • Gniew (θυμός / ὀργή) w nauczaniu homiletycznym Jana Chryzostoma
 • Formy celebracji eucharystycznej do IV wieku

Udział w konferencji krajowej

 • Kościół i Eucharystia
 • Teoretyczny i praktyczny wymiar cnót kardynalnych w kulturze bizantyńskiej. VI Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu "Wybrane aspekty kultury bizatyńskiej" (Lublin, 17-18 listopada 2022)
 • Angelologia Ojców Kościoła

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Kradzież w dobie późnego Cesarstwa Rzymskiego a wczesne chrześcijaństwo. Od Septymiusza Sewera do Grzegorza I Wielkiego

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Odbiorcy jałmużny biskupiej w Kościele starożytnym. Zarys problematyki
 • Obraz idealnego biskupa w świetle Chryzostomowych panegiryków ku czci biskupów Antiochii

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Myśl mariologiczna Jana Chryzostoma w świetle „In Matthaeum homiliae”
  [w:] VOX PATRUM
 • Λῃσταί w świetle źródeł literackich przełomu er (I wiek przed Chrystusem i I wiek po Chrystusie)
  [w:] VOX PATRUM
 • Kościół wobec chorych fizycznie i duchowo w świetle wybranych wschodnich tekstów prawnych IV wieku
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Kościół i człowiek

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kradzież jako grzech w nauczaniu Ojców Kościoła

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Mariologia Ojców Kościoła

Udział w konferencji krajowej

 • Mariologia Ojców Kościoła

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ojcowie greccy o Maryi i Jej roli w historii zbawienia

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ojcowie greccy o Maryi i Jej roli w historii zbawienia

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Jasnogórska Matka Kościoła

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Kerygmat jako metoda i treść misji Kościoła w nauczaniu i praktyce pisarzy wczesnochrześcijańskich
 • Jan Chryzostom obrońcą zgodności przekazu ewangelistów i harmonii Ewangelii
 • Institute of Church History and Patrology
  [Instytut Historii Kościoła i Patrologii]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] О. Кащук, Монотелітство у Візантії VII століття: доктрина, політика та ідеологія влади , Львів 2019
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja książki naukowej

 • Ideał życia chrześcijańskiego w kazaniach radiowych Alfreda Cholewińskiego SJ: chrześcijaństwo ponownie odkrywane

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Pneumatologia Ojców Kościoła

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ojcowie greccy i łacińscy o głoszeniu chrześcijańskiego Boga

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Pneumatologia Ojców Kościoła

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Pneumatologia Ojców Kościoła

Organizacja konferencji krajowej

 • Bizantyńskie doktryny z zakresu filozofii władzy, teologii politycznej oraz ideologii wojny

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Problem bogactwa w myśli Jana Chryzostoma

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Bizantyńskie doktryny z zakresu filozofii władzy, teologii politycznej oraz ideologii wojny

Udział w konferencji krajowej

 • Bizantyńskie doktryny z zakresu filozofii władzy, teologii politycznej oraz ideologii wojny

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Srebrny za długoletnią służbę

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wyjątkowość pozycji świętego Piotra w Kościele na podstawie wypowiedzi Jana Chryzostoma
 • Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Chrześcijanie Wschodu. 2000 lat historii (Paryż, 26 IX 2017 – 14 I 2018)
  [w:] VOX PATRUM
 • Teologia i duchowość monastyczna w epoce patrystycznej (Sekcja Patrystyczna, Tyniec, 19-21 IX 2017)
  [w:] VOX PATRUM
 • Kolekty zwyczajne i nadzwyczajne jako źródła środków na jałmużnę biskupią (do IV wieku). Zarys problematyki
  [w:] Res Historica
 • Bibliografia drukowanych prac Doktora Stanisława Kalinkowskiego
  [w:] VOX PATRUM
 • Antyczne źródła i ich współczesne interpretacje (Lublin, KUL, 6-7 X 2017)
  [w:] VOX PATRUM
 • Antiochia Syryjska jako ośrodek ascezy i monastycyzmu w drugiej połowie IV w.
  [w:] VOX PATRUM
 • Dr Stanisław Kalinkowski: Curriculum vitae
  [w:] VOX PATRUM
 • Ks. Profesor Franciszek Drączkowski (26 IV 1941 - 15 III 2018). Niestrudzony propagator myśli Ojców Kościoła
  [w:] VOX PATRUM
 • Głód jako problem ekonomiczny i społeczny w świetle nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma
  [w:] VOX PATRUM
 • Image and Metaphor of the Sea in the “Homilies on the Gospel of Saint Matthew” by John Chrysostom
  [Obraz i metafora morza w "Homiliach na Ewangelię według św. Mateusza" Jana Chryzostoma]
  [w:] VOX PATRUM
 • Myśl teologiczna św. Marka Eremity (V w.) (Warszawa, UKSW, 20 VI 2018)
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Św. Jan Chryzostom, Mowy do Antiocheńczyków o posągach, przekład i komentarz J. Iluk, Gdańsk 2017
  [w:] VOX PATRUM
 • [Rec.:] Wojciech Stawiszyński, Bibliografia patrystyczna 1901-2016. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia, Wydanie trzecie, rozszerzone, poprawione i zmienione, Tyniec – Kraków 2017, Wydawnictwo Benedyktynów, ss. 1098
  [w:] VOX PATRUM

Hasło encyklopedyczne

 • Prace Instytutu Historii Kościoła
 • Degórski Bazyli Remigiusz Stefan OSPPE
 • Szczur Piotr
 • Studia Historyczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Posty w nauczaniu Ojców Kościoła
  [w:] Głos Katolicki =
 • Miłosierdzie Pana na wieki wyśpiewywać będę (Ps 88,2)
  [w:] Głos Katolicki =

Recenzja książki naukowej

 • Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej 1918-2018
 • Soteriologiczne wątki w New Age i współczesnym laicyzmie w świetle teologicznej krytyki

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Obraz i podobieństwo Boże w teologii Ojców Kościoła

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Obraz i podobieństwo Boże w teologii Ojców Kościoła

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • XIII Studencka Konferencja Starożytnicza: „Cantata quae nescierim melius. Magia, czary i wróżbiarstwo w starożytności” (Kraków, UJ, 12-14 V 2017)
  [w:] VOX PATRUM
 • Doroczne spotkanie Kanadyjskiego Stowarzyszenia Studiów Patrystycznych (Toronto, Ryerson University, 28-30 V 2017)
  [w:] VOX PATRUM
 • Walentyniańska interpretacja biblijnego opisu stworzenia człowieka (Rdz 1, 26-27) w przekazie Klemensa Aleksandryjskiego
  [w:] VOX PATRUM
 • Jan Chryzostom o śpiewie i muzyce. Zarys problematyki
  [w:] VOX PATRUM
 • Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej (64. tomu „Vox Patrum”) Księdzu Profesorowi Józefowi Wolińskiemu (Paryż – Issy-les-Moulineaux, 1 X 2016)
  [w:] VOX PATRUM
 • Sztuka nubijska w kontekście bizantyńskim, etiopskim i koptyjskim (Warszawa, UKSW, 25-26 XI 2016)
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] P. Filipczak, An introduction to the Byzantine administration in Syro-Palestine on the eve of the Arab conquest, transl. by A. Mękarski, Byzantina Lodziensia 26, Łódź 2015
  [w:] VOX PATRUM
 • [Rec.:] B. Czyżewski, Piękno chrztu świętego, Kraków – Szydłówek 2016
  [w:] VOX PATRUM
 • [Rec.:] J. Grzywaczewski, Great Persecutions and the Reconciliation of the Lapsi, Warszawa 2015
  [w:] VOX PATRUM
 • [Rec.:] A. Stępniewska, Matki Ojców Kościoła, Lublin 2015
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Czy Chrystus narodził się 25 grudnia?
  [w:] Głos Katolicki =

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor Naczelny
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja książki naukowej

 • Iuvenes errantes 2015

Organizacja konferencji krajowej

 • Architektura sakralna i kultura religijna Dolnego Śląska
 • Słowo i obraz w kulturze bizantyńskiej
 • Siła i bezsilność władzy, zbiorowości i jednostki w świecie grecko-rzymskim i bizantyńskim

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Relacje katolicko-protestanckie na Śląsku. Jawor i Świdnica

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Rok 1917 w dziejach Kościoła i społeczeństwa
 • Kościół a jedność. 500-lecie reformacji
 • Architektura sakralna i kultura religijna Dolnego Śląska

Udział w konferencji krajowej

 • Kościół a jedność. 500-lecie reformacji
 • Rok 1917 w dziejach Kościoła i społeczeństwa
 • Teologia i duchowość monastyczna w epoce patrystycznej
 • Antyczne źródła i ich współczesne interpretacje
 • Architektura sakralna i kultura religijna Dolnego Śląska
 • Słowo i obraz w kulturze bizantyńskiej
 • Siła i bezsilność władzy, zbiorowości i jednostki w świecie grecko-rzymskim i bizantyńskim

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL (zespołowa I stopnia)

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kościół Apostolski o wyzwalaniu niewolników. Zarys problematyki
  [w:] VOX PATRUM
 • Chrześcijańskie malarstwo w Nubii (Warszawa, UKSW, 27 XI 2015)
  [w:] VOX PATRUM
 • Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski: Curriculum vitae
  [w:] VOX PATRUM
 • Egzegeza św. Hieronima (Saint-Étienne – Lyon, 15-16 X 2015)
  [w:] VOX PATRUM
 • Funkcja nauczycielska kobiety w myśli Jana Chryzostoma
  [w:] VOX PATRUM
 • Kobieta w historii zbawienia według Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Częstochowa, 21-23 IX 2015)
  [w:] VOX PATRUM
 • Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego. W 50. rocznicę ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego „Perfectae caritatis” (Katowice, UŚ, 25-26 IX 2015)
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ojcowie greccy o żołnierzach i służbie wojskowej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] J. Iluk, O godnym życiu we wspólnocie. Antologia aforyzmów i didaskaliów św. Jana Chryzostoma. Wyboru z pism patriarchy Konstantynopola dokonał, ułożył i wstępem poprzedził J. Iluk, Gdańsk 2015
  [w:] VOX PATRUM
 • [Rec.:] Jan Chryzostom, Homilie Homilie panegiryczne o świętym Pawle, przekład i wstęp Joanna Szwed-Kostecka, opracowanie ks. Arkadiusz Baron, Kraków 2015
  [w:] VOX PATRUM

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor Naczelny
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja książki naukowej

 • Pastors of the 5th Century: A Comparative Study of the Pastoral Works of St. Peter Chrysologus and Salvian of Marseilles
  [Duszpasterze V wieku: Studium porównawcze dzieł duszpasterskich św. Piotra Chryzologa i Saliana z Marsylii]
 • The Studies Regarding Monasticism and Voluntary Poverty in the Patristic Church

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ojcowie greccy o żołnierzach, służbie wojskowej i wojnie

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami
 • Kościół i pokój

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Początki życia pustelniczego w Kościele

Udział w konferencji krajowej

 • Egzegeza biblijna wczesnochrześcijańskiego Wschodu i jej echa na Zachodzie

Staż finansowany ze środków Kościoła

 • Stage et conférences sur les questions sociales dans l'enseignement de S. Jean Chrysostome dans la Faculté de Théologie Orthodoxe de l'Université Alexandru Ioan Cuza de Iași
  [Staż i wykłady z zakresu problematyki społecznej w nauczaniu św. Jana Chryzostoma na Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Joana Kuzy w Jassach]

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL (zespołowa I stopnia)

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przebaczenie grzechów w nauczaniu Jana Chryzostoma. Zarys problematyki
  [w:] VOX PATRUM
 • Wykaz drukowanych prac Ks. Prof. Józefa Wolińskiego
  [w:] VOX PATRUM
 • VII Krakowskie Spotkania Starożytnicze: "Margines społeczny i marginalizacja w starożytności" (Kraków, UJ, 18-20 III 2015)
  [w:] VOX PATRUM
 • Rev. Prof. Joseph Wolinski : bref « curriculum vitae »
  [Ks. prof. Józef Woliński: Krótkie Curriculum vitae]
  [w:] VOX PATRUM
 • Wzory kultury antycznej. Reguły zachowań starożytnych Greków i Rzymian (Katowice, UŚ, 28-29 V 2015)
  [w:] VOX PATRUM
 • Nicetas z Remezjany. Wiara – liturgia – życie (Warszawa, UKSW, 7 V 2015)
  [w:] VOX PATRUM
 • Prof. dr hab. Bazyli Degórski O.S.P.P.E. laureatem nagrody "Feniks”
  [w:] VOX PATRUM
 • Hermeneutyka wina (Katowice, UŚ, 24 XI 2014)
  [w:] VOX PATRUM
 • Interpretacja powołania człowieka w nauce Ojców Kościoła (Kalisz, UAM, 25 X 2014)
  [w:] VOX PATRUM
 • Antropologia duchowa Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Gniezno, 22-24 IX 2014)
  [w:] VOX PATRUM
 • VI Krakowskie Spotkanie Starożytnicze "Oeconomia inepte! Gospodarka w starożytności" (Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 19-21 III 2014)
  [w:] VOX PATRUM
 • Mnisi jako "żołnierze" Chrystusa w nauczaniu Jana Chryzostoma. Analiza 69. i 70. homilii z cyklu "Homilii na Ewangelię według św. Mateusza"
  [w:] VOX PATRUM
 • Ks. prof. Józef Woliński: Curriculum vitae
  [w:] VOX PATRUM
 • Czy dusza walczy z ciałem? Wybrane aspekty antropologii św. Jana Chryzostoma
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Liber Pontificalis, t. 1: Księga Pontyfików 1-96 (do roku 772), układ i opracowanie M. Ożóg – H. Pietras SJ, tłum. P. Szewczyk (1-90), M. Jesiotr (91-96), SCL 9, ŹMT 74, Kraków 2014; t. 2: Księga Pontyfików 97-112 (772-891), układ i opracowanie M. Ożóg – H. Pietras SJ, tłum. M. Jesiotr (97-98), B. Frontczak (99-108. 112), A. Caba (109), SCL 10, ŹMT 75, Kraków 2015
  [w:] VOX PATRUM
 • [Rec.:] Dokumenty synodów od 506 do 553 roku, układ i opracowanie A. Ba¬ron – H. Pietras, ŹMT 73, Kraków 2014
  [w:] VOX PATRUM

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor Naczelny
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja książki naukowej

 • Podstawowe postulaty ascezy na podstawie epistolografii chrześcijańskiej IV i V wieku

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Polacy i ich duszpasterze we Francji

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Polacy i ich duszpasterze we Francji

Organizacja konferencji krajowej

 • Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie
 • Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkany

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Reguła św. Augustyna i najstarsze konstytucje kanoników regularnych

Udział w konferencji krajowej

 • Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkany
 • Relacje kościelne i dyplomatyczne Polski ze Stolicą Apostolską
 • Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie
 • Bogactwa Kościoła

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Dr Oleksandr Kashchuk (Ukraina, Lwów: Ukraiński Katolicki Uniwersytet)

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rola postrzegania duchowego w nauczaniu katechetycznym Jana Chryzostoma
  [w:] VOX PATRUM
 • Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna: "Między «religio licita» a «religio regalis» - Kościół i teologia czasu przemian" (Lublin, KUL, 21-23 X 2013)
  [w:] VOX PATRUM
 • Praca w życiu chrześcijanina. Stanowisko św. Jana Chryzostoma
  [w:] Verbum Vitae
 • Jubileusz 50-lecia Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL
  [w:] VOX PATRUM
 • Międzynarodowa Konferencja Bizantynistyczna "Epokowe przełomy i odrodzenia w historii Bizancjum" (Lublin, 15 XI 2013)
  [w:] VOX PATRUM
 • Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum (Lublin, UMCS, 26-28 V 2014)
  [w:] VOX PATRUM
 • The pastoral care as a task of bishop in the practice of St. John Chrysostom. An outline of the issues
  [Opieka duszpasterska jako zadanie biskupa w praktyce św. Jana Chryzostoma. Zarys problematyki]
  [w:] Studia Antiquitatis Christianae
 • Rola "zmysłów wiary" w zrozumieniu sakramentów inicjacji chrześcijańskiej według Cyryla Jerozolimskiego
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pochodzenie Kościoła melecjańskiego w przekazie Jana Chryzostoma

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] W. Ceran, Artisans et commerçants à Antioche et leur rang social (seconde moitié du IVe siècle de notre ère), traduction de la langue polonaise par E. Kolańska, édition revue, corrigée et mise à jour par P. Filipczak, Byzantina Lodziensia 18, Łódź 2013
  [w:] VOX PATRUM

Hasło encyklopedyczne

 • Zozym

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor Naczelny
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja książki naukowej

 • Biskup Franciszek Jaczewski (1832-1914). Studia biograficzne z okazji 100. rocznicy śmierci

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji krajowej

 • Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum

Udział w konferencji krajowej

 • Kościół jest piękny
 • Marek Antoniusz. Historia i tradycja
 • Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum
 • Antropologia duchowa Ojców Kościoła

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Wykłady dla Uniwersytetu Otwartego KUL

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Odpowiedzialność za wychowanie dzieci w wybranej literaturze wczesnochrześcijańskiej
  [w:] VOX PATRUM
 • John Chrysostom’s Assessment of Drunkennes
  [Pijaństwo w ocenie św. Jana Chryzostoma]
  [w:] VOX PATRUM
 • Czy człowiek bogaty może być zbawiony? Stanowisko Klemensa Aleksandryjskiego
  [w:] Teologia Patrystyczna =

Hasło encyklopedyczne

 • Symeon z Mezopotamii
 • Ursacjusz i Walens z Mursy
 • Tytus z Bostry
 • Teofil z Nicei
 • Teofil Młodszy
 • Teodor Lektor
 • Syrmijskie formuły
 • Subordynacjonizm

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor Naczelny
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja książki naukowej

 • Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (II połowa IV wieku)
 • Mowa misyjna Jezusa w interpretacji patrystycznej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Epokowe przełomy i odrodzenia w historii Bizancjum
 • Między "religio licita" a "religio regalis". Kościół i teologia czasu przemian (w 1700. rocznicę "Edyktu Mediolańskiego")

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Epokowe przełomy i odrodzenia w historii Bizancjum
 • Lucjusz Korneliusz Sulla. Historia i tradycja
 • Między "religio licita" a "religio regalis". Kościół i teologia czasu przemian (w 1700. rocznicę "Edyktu Mediolańskiego")

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Dr Daniel Niţă-Danielescu (Rumunia, Jassy: Uniwersytet "Alexandru Ioan Cuza" w Jassy)
 • Prof. dr hab. Gheorghe Petraru (Rumunia, Jassy: Uniwersytet "Alexandru Ioan Cuza" w Jassy)
 • Prof. dr hab. Ionel Ene (Rumunia, Galati: Uniwersytet „Dunărea de Jos” din Galaţi)
 • Dr Oleksandr Kashchuk (Ukraina, Lwów: Ukraiński Katolicki Uniwersytet)

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wady ludzi starych w ocenie Jana Chryzostoma
  [w:] VOX PATRUM
 • Przygotowanie do kapłaństwa w Antiochii w czasach Jana Chryzostoma
  [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
 • Ojcowie Kościoła wobec bogactwa kościołów i przepychu liturgii. Zarys problematyki
  [w:] VOX PATRUM
 • Chrześcijanie wobec bogactwa w nauczaniu Klemensa Aleksandryjskiego
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Miejsce i rola wiary w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej w ujęciu Klemensa Aleksandryjskiego
 • Królestwo Boże i Kościół w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Zarys problematyki

Hasło encyklopedyczne

 • Rabula
 • Retycjusz
 • Rufin z Akwilei
 • Rustyk Diakon
 • Recja
 • Rabuli Ewangeliarz
 • Rurycjusz

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor Naczelny
  [w:] VOX PATRUM

Redakcja rozdziału publikacji naukowej

 • Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym

Recenzja książki naukowej

 • Wczesne chrześcijaństwo a religie

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji krajowej

 • Antyczna i Bizantyńska sztuka kulinarna

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Królestwo Boże i Kościół w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
 • Pijaństwo w ocenie Jana Chryzostoma

Udział w konferencji krajowej

 • Kontynuacja i zmiana w procesie chrystianizacji starożytnego świata
 • Zło w człowieku, Kościele i świecie według Ojców Kościoła
 • Antyczna i bizantyńska sztuka kulinarna
 • Królestwo Boże a Kościół

Organizacja konferencji

 • Muzyka w Bizancjum: „Kanon paschalny” Jana Damasceńskego

Udział w konferencji

 • Muzyka w Bizancjum: „Kanon paschalny” Jana Damasceńskego

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Ojcowie Kościoła wobec bogactwa kościołów i przepychu w liturgii

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • Bulgarian Association of Byzantinists and Medievalists

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Komunia Boga z człowiekiem w nauczaniu św. Jana Chryzostoma
  [w:] Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia
 • Krzyż jako fundament kosmosu w nauczaniu Ireneusza z Lyonu i Jana Chryzostoma
  [w:] Scripturae Lumen
 • Dzieło stworzenia w „Homiliach na Księgę Rodzaju” św. Jana Chryzostoma
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia
 • Jan Chryzostom a duszpasterstwo osób nie mówiących po grecku
  [w:] VOX PATRUM
 • U źródeł wczesnochrześcijańskiego tytułu „męczennik" (martys – martyr)
  [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pasterz jako ojciec wiernych w myśli i praktyce duszpasterskiej św. Jana Chryzostoma
 • Jan Chryzostom jako apologeta w świetle "Contra Iudaeos et gentiles quod Christus sit Deus"
 • Warunki wysłuchania modlitwy indywidualnej na przykładzie modlitwy Dawida w
 • Miejsca kultu męczenników i ich rola w propagowaniu wiary nicejskiej w Antiochii w czasach Jana Chryzostoma

Hasło encyklopedyczne

 • Paweł I, św., bp
 • Patrystyka
 • Paweł z Emesy, bp
 • Paweł z Verdun, św., bp
 • Piotr Iberyjczyk
 • Peregryn, bp
 • Paweł z Afrodyzji
 • Patrologia
 • Paweł IV, św.
 • Paweł z Edessy, bp
 • Patrofil ze Scytopolis, Patrofilos, bp
 • Paweł z Antiochii
 • Paulin
 • Paweł z Callinicum

Redakcja rozdziału publikacji naukowej

 • Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym

Recenzja książki naukowej

 • Rola Pisma Świętego i artes liberales w kształtowaniu nauk teologicznych i świeckich według Kasjodora
 • 20 lat Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego. Floryda - St. Petersburg 1991-2011
 • 20 Years of Mercy of God Polish Mission St. Petersburg, Florida (1991-2011)

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recensore
  [Reviewer]
 • Recenzent
 • Recenzent
 • Recenzent
 • Recenzent

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Patriarchaty Wschodu w starożytności
 • Radość u Ojców Kościoła

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Radość u Ojców Kościoła

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Radość u Ojców Kościoła
 • Patriarchaty Wschodu w starożytności

Organizacja konferencji krajowej

 • Heterodoksyjne tło doktryny wczesnochrześcijańskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Komunia Boga z człowiekiem w nauczaniu św. Jana Chryzostoma

Udział w konferencji krajowej

 • Heterodoksyjne tło doktryny wczesnochrześcijańskiej
 • Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Diakon dr Oleh Kindiy (Ukraina, Lwów: Ukraiński Katolicki Uniwersytet)
 • Dr Oleksandr Kashchuk (Ukraina, Lwów: Ukraiński Katolicki Uniwersytet)
 • Dr Viktor Zhukovskyy (Ukraina, Lwów: Ukraiński Katolicki Uniwersytet)

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ideał doskonałości chrześcijańskiej według Jana Chryzostoma
  [w:] Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia
 • Jan Chryzostom wobec sprzecznych wypowiedzi św. Pawła
  [w:] Szkoła Seraficka (ISSN: 1898-7842)

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wkład Katedry Patrologii Greckiej w historiografię kościelną
 • Modlitwa liturgiczna w Kościele bizantyjskim. Refleksje nad "Boską Liturgią świętego ojca naszego Jana Chryzostoma"

Hasło encyklopedyczne

 • Opus imperfectum in Matthaeum
 • Panonia
 • Papa bar Aggaj
 • Nowat
 • Parmenian
 • Pafnucy
 • Olimpiusz
 • Paschalis
 • Palladiusz
 • Parmenian
 • Pammachiusz
 • Pamfiliusz z Jerozolimy
 • Panodor

Redakcja rozdziału publikacji naukowej

 • Kościół starożytny - Królestwo Chrystusa i instytucja

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Kościół starożytny - królestwo Chrystusa i instytucja

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ludzie starzy widziani oczyma Jana Chryzostoma

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej

Organizacja konferencji krajowej

 • Ojcowie Kościoła o inicjacji chrześcijańskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Trudne czasy

Udział w konferencji krajowej

 • Ks. Jerzy Popiełuszko – patron na trudne czasy
 • Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym
 • Ojcowie Kościoła o inicjacji chrześcijańskiej

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • Association Internationale d’Études Patristiques

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rewolta podatkowa w Antiochii (387) w świetle przekazów Jana Chryzostoma i Libaniusza. Retoryka i fakty historyczne
  [w:] Roczniki Historii Kościoła
 • Cele chrześcijańskiego małżeństwa w nauczaniu Jana Chryzostoma
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Niewolnictwo jako problem duszpasterski w nauczaniu Jana Chryzostoma
 • Ks. Mirosław Kalinowski
 • Medytacja słowa Bożego pokarmem dla duszy w ujęciu greckich Ojców Kościoła
 • Kościół wobec niewolnictwa (I-IV w.). Zarys problematyki

Hasło encyklopedyczne

 • Nemezjusz z Emesy

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Dlaczego Wielkanoc jest świętem "ruchomym"?
  [w:] Głos Katolicki =

Redakcja rozdziału publikacji naukowej

 • Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Organizacja konferencji krajowej

 • Koncepcja Kościola w okresie patrystycznym

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Jan Chryzostom wobec sprzecznych wypowiedzi św. Pawła
 • Medytacja słowa Bożego pokarmem dla duszy w ujęciu greckich Ojców Kościoła

Udział w konferencji krajowej

 • Refleksja Ojców Kościoła nad słowem Bożym
 • Koncepcja Kościola w okresie patrystycznym
 • Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła

2008


Książka naukowa recenzowana

 • Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Słowo Boże w nauczaniu św. Cezarego z Arles
  [w:] VOX PATRUM
 • Nauka Jana Chryzostoma o Piśmie Świętym : analiza pierwszej homilii (wstępnej) z cyklu "Homilii ne Ewangelię według św. Mateusza"
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Nauka Jana Chryzostoma o modlitwie w świetle "Homilii na 1 List św. Pawła do Tymoteusza"
  [w:] Teologia Patrystyczna =

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zasady pedagogii św. Jana Chryzostoma w homiliach antiocheńskich

Hasło encyklopedyczne

 • Melecjusz z Mopsuestii
 • Mensuriusz
 • Milcjades (papież)
 • Melitta
 • Milcjades
 • Melania Młodsza
 • Maryn
 • Melania Starsza
 • Melaniusz z Rennes
 • Melecjusz z Lykopolis

Udział w konferencji krajowej

 • Ojcowie Kościoła a duszpasterstwo

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kościół pierwotny wobec nikolaitów
  [w:] Roczniki Teologiczne

Hasło encyklopedyczne

 • Pelagiusz
 • Pryscylianizm
 • Pryscylian
 • Pelagianizm

2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przyczyny wyboru i depozycji Jana Chryzostoma z urzędu biskupa Konastantynopola. (Próba reinterpretacji przekazów historycznych)
  [w:] VOX PATRUM
 • Wątki patrystyczne w "Kronice polskiej" Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem
  [w:] Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia
 • Vetera et nova w koncepcji aretologii Klemensa Aleksandryjskiego
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Szkło w cesarstwie rzymskim (Wystawa, Paryż, 31 I – 27 VIII 2006)
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Hilasmos w tradycji biblijnej i patrystycznej pierwszych dwóch wieków
 • List św. Leandra do Florentyny regułą monastyczną?

Hasło encyklopedyczne

 • Marus
 • Makary Aleksandryjski
 • Marceli II (papież)
 • Marcin I
 • Maksymilla i Pryscylla
 • Mamas z Cezarei
 • Marcelin (lucyferianin)
 • Marcelin (papież)
 • Marcelin Komes
 • Lucyniusz
 • Lucyd
 • Marceli I (papież)
 • Marek I
 • Marcjan
 • Lupus z Troyes
 • Makary Egipski
 • Makrobiusz (biskup Nicius)
 • Makrobiusz (biskup Hippony)
 • Makryna Młodsza
 • Makryna Starsza
 • Maksym z Riez
 • Maksym z Turynu
 • Maksymian z Rawenny
 • Maksymin z Mediolanu
 • Maksymilian z Lorch
 • Maksymin
 • Maksymin z Antiochii
 • Marceli z Paryża
 • Marceli z Ancyry
 • Marcelina
 • Marek Diakon
 • Marek Eremita
 • Mariusz (bp Avenches)
 • Mariusz Merkator
 • Marocja
 • Nikolaici
 • Mamert
 • Marceli I (papież)
 • Martyriusz z Jerozolimy
 • Marek z Monte Cassino

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL (indywidualna III stopnia)

2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Formy "świadczenia" chrześcijańskiego (martyria) w nauce Klemensa Aleksandryjskiego
  [w:] Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Modlitwa dziękczynienia w świetle "Homilii na 1 List do Tymoteusza" św. Jana Chryzostoma

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Komunia „na rękę” – powrót do źródeł
  [w:] Głos Katolicki =

Redakcja rozdziału publikacji naukowej

 • Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 3: Dyskusje, komunikaty, uzupełnienia, dokumenty końcowe

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wiara matką miłości chrześcijańskiej według Klemensa Aleksandryjskiego
  [w:] Verbum Vitae
 • Św. Cyprian wobec biskupa Rzymu
  [w:] VOX PATRUM
 • Urząd prezbitera w świetle pism Klemensa z Aleksandrii
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Święć się imię Twoje" w wykładzie św. Grzegorza z Nyssy
 • Martyria w pismach Klemensa Aleksandryjskiego

Hasło encyklopedyczne

 • Licencjusz
 • Lapsi
 • Leander z Sewilli
 • Leon II
 • Leandra reguła
 • Leoncjusz z Jerozolimy
 • Leon z Sens
 • Leon I
 • Justyn Męczennik
 • Leoncjusz z Tripolis
 • Leporiusz
 • Klemens Aleksandryjski (bibliografia)

Redakcja rozdziału publikacji naukowej

 • Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 1: Wykłady i wprowadzenia do dyskusji grupowych
 • Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2: Materiały spotkań sekcyjnych

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 1: Wykłady i wprowadzenia do dyskusji grupowych
 • Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 3: Dyskusje, komunikaty, uzupełnienia, dokumenty końcowe
 • Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2: Materiały spotkań sekcyjnych

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL (zespołowa I stopnia)

2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wpływ starożytnej myśli greckiej na kształtowanie się koncepcji roztropności (fronesis) u Klemensa z Aleksandrii
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Wystawa melchickich ikon arabskich (Paryż, 16 V – 17 VIII 2003)
  [w:] VOX PATRUM

2002


Książka naukowa recenzowana

 • Oblicza miłości. "Miłość daje się poznać w sposób wieloraki". Cnoty pokrewne i towarzyszące agape według Klemensa Aleksandryjskiego

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Urząd biskupa w świetle pism Klemensa Aleksandryjskiego

2001


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Aretologia agapetyczna Klemensa Aleksandryjskiego w zarysie
  [w:] Roczniki Teologiczne

2000

 • Wystawa sztuki koptyjskiej (Paryż, 15 V – 3 IX 2000)
  [w:] VOX PATRUM

 • Stypendium finansowane ze środków Kościoła

  • Bourse RENOVABIS
   [Stypendium RENOVABIS]

  1999


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wkład Katedr Patrologii KUL w przybliżanie nauki Ojców Kościoła
   [w:] VOX PATRUM

  1997


  Udział w konferencji krajowej

  • Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej

  1994


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Chrystus: Bóg - Człowiek. Tytuły chrystologiczne w "Enarrationes in Psalmos" św. Augustyna (Psalmy I-CL)
  • Słowo - Bóg Odwieczny. Tytuły chrystologiczne w "Enarrationes in Psalmos" św. Augustyna (Psalmy CI-CL)