prof. dr hab. Andrzej Sękowski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

Stanowisko: Profesor


2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Psychological Predictors of Quality of Life in Individuals With to Be and to Have Attitudes
  [Psychologiczne predyktory jakości życia osób o postawach być i mieć]
  [w:] The Humanistic Psychologist
 • Wybrane obszary wsparcia psychologicznego uczniów zdolnych
  [w:] LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Style komunikowania się i narcyzm u osób uzdolnionych plastycznie
 • Zdolności twórcze w procesie psychoterapii

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wybrane psychologiczne aspekty wspomagania uczniów zdolnych

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Badania Różnic Indywidualnych - możliwości i ograniczenia

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Gerotranscendence and humor styles: themediating role of generativity and wisdom
  [Gerotranscendencja a style humoru: mediacyjna rola generatywności i mądrości]
  [w:] HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH
 • Psychological predictors of sense of quality of life in a group of actors
  [Psychologiczne predyktory poczucia jakości zycia w grupie aktorów]
  [w:] Roczniki Psychologiczne
 • Potrzeba poznania a inteligencja emocjonalna u osób z wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi
  [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
 • Mediacyjna rola inteligencji emocjonalnej w związkach temperamentu z potrzebą poznania u osób z wysokimi osiągnięciami akademickimi
  [w:] Polskie Forum Psychologiczne
 • Retrospektywnie spostrzegane postawy rodzicielskie a potrzeba poznania u osób z wysokimi osiągnięciami akademickimi
  [w:] PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zdolności

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Różnice psychologiczne pomiędzy aktorami teatralnymi a iluzjonistami w zakresie kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej
  [w:] Polskie Forum Psychologiczne
 • Niepokój egzystencjalny i samoocena jako mediatory związku materializmu z satysfakcją z życia
  [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)

2019

 • Postrzegana relacja z ojcem a osiagnięcia szkolne dziewcząt i chłopców
  [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
 • Postrzeganie własnej rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi
  [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
 • Temperament i inteligencja emocjonalna sportowców dyscyplin indywidualnych i zespołowych
  [w:] Czasopismo Psychologiczne
 • Rola samooceny i lęku-cechy w wyjaśnianiu subiektywnej jakości życia osób zorientowanych materialistycznie
  [w:] Czasopismo Psychologiczne

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Gifted Education in Europe
   [Edukacja uczniów zdolnych w Europie]
  • Wybrane aspekty wspomagania uczniów zdolnych w Europie

  2018


  Książka naukowa recenzowana

  • Rodzina uczniów zdolnych
  • Inwentarz Motywacji Osiagnięć H. Schulera, G. C. Thorntona, A. Frintrupa i M. Prochaski. LMI Podręcznik. Diagnoza profilowa i typologiczna

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Współczesne tendencje w badaniach nad wybitnymi zdolnościami oraz wspomaganiem osób zdolnych
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
  • Inconspicuous consumption: a departure from materialism or its new manifestation?
   [Nieostentacyjna konsumpcja – odejście od materializmu czy nowy jego przejaw?]
   [w:] Roczniki Psychologiczne
  • Motywacja osiągnięć a osobowość. Badania polskich i niemieckich studentów
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
  • Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u kobiet na stanowiskach kierowniczych
   [w:] Polskie Forum Psychologiczne
  • Communication in the families of high-achieving students
   [Komunikacja w rodzinach dzieci z wysokimi osiągnięciami szkolnymi]
   [w:] Polish Psychological Bulletin

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Samoocena i lęk jako predyktory poczucia jakości życia osób o wysokim nasileniu materializmu charakterologicznego

  Hasło encyklopedyczne

  • "Przegląd Psychologiczny". Organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Sękowski Andrzej Edward

  Redakcja działu czasopisma naukowego

  • Redaktor numeru tematycznego nr 3 tom 61 2018 "Psychologia różnic indywidualnych - psychologia zdolności"
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Psychologiczna charakterystyka funkcjonowania dziecka zdolnego

  Odznaczenie wewnętrzne

  • Medal 100-lecia KUL dla zasłużonych pracowników Wydziału Nauk Społecznych

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Postrzeganie postaw rodzicielskich przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi
   [w:] Czasopismo Psychologiczne
  • Psychologiczne predyktory poczucia jakości życia u osób o orientacji materialistycznej
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzent w przewodzie doktorskim

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • On individual differences in giftedness
   [Różnice indywidualne w zakresie zdolności]

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

  • Personality and the Social World
   [Osobowość i świat społeczny]

  Organizacja konferencji krajowej

  • 36. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Psychologia dla Zdrowia Osoby i Społeczeństwa

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Perspektywy badań nad społecznym i emocjonalnym funkcjonowaniem osób wybitnie zdolnych

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Specyfika studiów nad zdolnościami i twórczością w drugiej dekadzie XXI wieku

  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

  • Sukces człowieka w dobie zmian i rozwoju

  Odznaczenie krajowe państwowe

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  2016


  Książka naukowa recenzowana

  • Świat wartości uczniów zdolnych
  • Interpersonalne Skale Przymiotnikowe IAS Jerry’ego S. Wigginsa. Podręcznik. Adaptacja polska

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Preferencja kategorii wartości jako predyktor poczucia jakości życia u osób dorosłych uzdolnionych plastycznie
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
  • Potrzeba poznania jako czynnik wspierający rozwój zdolności
   [w:] PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
  • Konfrontacja ze sobą, z wartościami czy ze zmianą? Przegląd badań na temat związków twórczości i wartości
   [w:] Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Miejsce zdolności specjalnych w strukturze umysłu

  Tłumaczenie książki naukowej

  • Interpersonalne Skale Przymiotnikowe IAS J. S. Wigginsa. Podręcznik

  Recenzja książki naukowej

  • Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością.

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Psychologiczna perspektywa i uwarunkowania uzdolnień
   [Psychological perspective and conditions of giftedness]
  • Osiągnięcia akademickie i ich psychologiczne uwarunkowania
  • Using Satir's Conception and Techniques in Work with Gifted and Talented Children
   [Wykorzystanie koncepcji i technik Virginii Satir w pracy z dzieckiem zdolnym]

  Prezentacja na konferencji międzynarodowej

  • Before They Become Seniors. Life Satisfaction in Artistically Gifted Adults Aged 50-60 years: An Axiological Perspective.
   [Zanim staną się seniorami. Satysfakcja z życia osób dorosłych uzdolnionych plastystycznie w wieku 50-60 lat. Perspektywa wartości]

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Education of gifted students in Europe
   [Edukacja uczniów wybitnie uzdolnionych w Europie]
   [w:] Gifted Education International
  • Szczęśliwy głupiec, czy niezadowolony Sokrates? Poczucie dobrostanu osób wybitnie zdolnych.
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
  • Psychological perspectives on gifted education – selected problems
   [Psychologiczne perspektywy w edukacji uzdolnionych - wybrane problemy]
   [w:] Polish Psychological Bulletin
  • The emergence of sex differences in personality traits in early adolescence: A cross-sectional, cross-cultural study.
   [Pojawienie się różnic płciowych w cechach osobowości w wczesnej młodości: Przekrojowe badania międzykulturowe.]
   [w:] JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY
  • Psychologiczna charakterystyka zjawiska wybitnych zdolności - przegląd badań
   [w:] STUDIA SPOŁECZNE

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Intelligence, Creativity & Achievements Motivation as Predictors of Outstanding Achievements of Gifted Students
   [Inteligencja, twórczość i motywacja osiągnięć jako predyktory wybitnych osiągnięć uczniów zdolnych]
  • Human Achievements as a Subject of Psychological Research in Europe
   [Osiągnięcia człowieka jako przedmiot badań psychologicznych w Europie]
  • Creativity and Intelligence in giftedness
   [Twórczość i inteligencja a zdolności]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Current trends in research on intelligence, creativity and giftedness
   [Współczesne kierunki badań nad inteligencją, twórczością i wybitnymi zdolnościami]

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Wybitne zdolności - portrety sławnych osób z dysleksją

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Korzyści z wymiany między badaczami zajmującymi się odkrywaniem i weryfikowaniem wiedzy psychologicznej a praktykami psychoterapeutami.
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
  • Gender Stereotypes of Personality: Universal and Accurate?
   [Stereotypy dotyczące płci i osobowości: Uniwersalne i dokładne?]
   [w:] JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY
  • Education of Gifted Students – an axiological perspective
   [Edukacja wybitnie uzdolnionych uczniów - perspektywa aksjologiczna]
   [w:] Gifted Education International
  • Psychologia mądrości – w trosce o integralny rozwój uczniów zdolnych
   [w:] Chowanna

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Współczesne tendencje w badaniach postaw wobec osób niepełnosprawnych
  • Osobowe i środowiskowe uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych
  • Wgląd jako proces interakcji jednostki z otoczeniem. Argumenty na podstawie przeglądu literatury

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Giftedness, genius and creativity: Current and future perspective
   [Zdolności, geniusz i kreatywność: obecne i przyszłe perspektywy]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Twórczość i innowacyjność jako predyktory osiągnięć w edukacji

  2013


  Książka naukowa recenzowana

  • Inwentarz Motywacji Osiagnięć H. Schulera, G. C. Thorntona, A. Frintrupa i M. Prochaski. LMI Podręcznik

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Typ relacji semantycznej między bodźcem poprzedzającym a docelowym a szybkość podejmowania decyzji leksykalnej

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • The inaccuracy of national character stereotypes
   [Niedokładność w charakterze stereotypów narodowych]
   [w:] JOURNAL OF RESEARCH IN PERSONALITY

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Rodzina jako środowisko wsparcia ucznia zdolnego

  Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego

  • Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Giftedness, Genius And Creativity as a Subject of Psychological Research
   [Zdolności, geniusz i kreatywność jako przedmiot badań psychologicznych ]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Postawy wobec osób niepełnosprawnych w swietle współczesnych badań
  • Twórczość jako zdolność i jako potrzeba

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi

  2012


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Osiągnięcia człowieka jako przedmiot badań psychologicznych
  • Psychologiczne mechanizmy kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych
  • List Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL
  • Wybitne zdolności w perspektywie teorii i praktyki pedagogiki specjalnej

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Stereotypes of Age Differences in Personality Traits: Universal and Accurate?
   [Stereotypy różnic wiekowych w cechach osobowości: uniwersalne czy indywidualne?]
   [w:] JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY
  • Support of the Education of Gifted Students in Poland.
   [Wsparcie w edkuacji wybitnie zdolnych uczniów w Polsce]
   [w:] JOURNAL OF HIGH ABILITY STUDIES ECHA

  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Hervorragende Leistungen des Menschen aus Psychologischer Sicht
   [Wybitne osiągnięcia człowieka z psychologicznej perspektywy]
  • Personality predictors of achievements of gifted students in math, humanities and music
   [Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć uczniów uzdolnionych matematycznie, humanistycznie i muzycznie]

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Honorowym Gościem 48 Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Psychologicznego
   [w:] Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  Recenzja książki naukowej

  • Temperament i poznanie. Energetyczne i czasowe zaplecze umysłu

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzent pracy doktorskiej
  • Recenzent pracy doktorskiej
  • Recenzent pracy doktorskiej

  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  • Recenzet pracy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Ewy Zasępy

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Member of the Scientific Committee of the International Psychological Application Conference and Trends
   [Członek Komitetu Naukowego International Psychological Application Conference and Trends]

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Personality predictors of achievements of gifted students in math, humanities and music
   [Osobowościowe wyznaczniki matematycznych, humanistycznych i muzycznych osiągnięć wśród zdolnych uczniów]
  • Hervorragende Leistungen des Menschen aus psychologischer Sicht
   [Wybitne osiągnięcia człowieka z psychologicznej perspektywy]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Kreatywność w pracy pedagoga
  • Granice mądrości

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • Jak wiedza psychologiczna może wspierać praktykę psychoterapeutyczną?

  Stypendium w ramach programu Erasmus

  • Scholarship Erasmus
   [Stypendium w ramach programu Erasmus]

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Krajowy Funduszu na rzecz Dzieci
  • Towarzystwo nad Ociemniałymi, Laski k/Warszawy

  2011


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • The Psychology of Giftedness and the Psychology of Wisdom: One or multiple perspectives?
   [Psychologia zdolności i psychologia mądrości: jedna czy wiele perspektyw?]
  • Inwentarze osobowości Wielkiej Piątki.

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Całkiem wystarczająco na tle innych
   [w:] Roczniki Psychologiczne
  • Niepokój egzystencjalny i lęk u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych
   [w:] Studia z Psychologii
  • Uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Charakterystyka osobowości i stylów poznawczych osób uzdolnionych językowo
   [w:] Języki Obce w Szkole
  • Współpraca WNS z Katholische Hochschule Nordhein-Westfalen
   [w:] Przegląd Uniwersytecki
  • Zdolności człowieka jako wymiar psychologiczny
   [w:] Języki Obce w Szkole

  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

  • Associate Editors
   [w:] Journal of Individual Differences

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Ethics and Humanism in European Science, Environment and Culture
   [Etyka i humanizm w europejskiej nauce, środowisku i kulturze]

  Recenzja książki naukowej

  • Psychologiczne portrety młodego obywatela. Rozwojowe i podmiotowe uwarunkowania aktywności obywatelskiej młodzieży
  • Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka.

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzent pracy doktorskiej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Mechanizm twórczości zmianą w psychoterapii

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • Afekt i morale. Debata nad czynnikami osobowości.

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  Stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldt

  • Stipendium Alexander von Humboldt Stiftung
   [Stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldt]

  2010


  Książka naukowa recenzowana

  • Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii.

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Psychospołeczne uwarunkowania zmian postaw wobec osób z niepełnosprawnością.
  • Wprowadzenie do Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii
  • Przedmowa do Media w wychowaniu chrześcijańskim
  • Osiągnięcia człowieka w perspektywie psychologii zdolności.
  • Wybitne zdolności jako wymiar psychologiczny i pedagogiczny.
  • Aksjologiczne aspekty osiągnieć człowieka.

  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Cognitive and motivational predictors of achievements of gifted students In math, humanities and music.
   [Poznawcze i motywacyjne predyktory wybitnych osiągnięć uczniów zdolnych w matematyce, naukach humanistycznych i muzyce.]

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Sprawozdanie z posiedzenia Prezydentów i Delegatów Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych
   [w:] Strona Internetowa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Sprawozdanie z posiedzenia Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych
   [w:] Strona Internetowa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Students` Achievements Motivation, Their Anxiety, and Interpersonal Relationships.
   [Motywacja osiągnięć a lęk i relacje interpersonalne u studentów]

  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

  • Editorial Board
   [Rada Redakcyjna]
   [w:] Gifted Education International (ISSN 0261-4294)

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Current trends In research on intelligence, creativity and wisdom.
   [Obecne trendy w badaniach nad inteligencją, twórczością i mądrością]
  • Cognitive and Emotional Predictors of Gifted Students` Achievements in Math, Humanities and Music
   [Poznawcze i emocjonalne predyktory wybitnych osiągnięć uczniów zdolnych w matematyce, naukach humanistycznych oraz muzyce]

  Prezentacja na konferencji międzynarodowej

  • Locus of Control and Level of Authoritarianism and Selected Characteristics of the Political Mentality of the Poles
   [Lokalizacja kontroli i poziom autorytaryzmu w wybranych charakterystykach politycznej mentalności Polaków]
  • The Educational Techniques of Parents and Hope for the Success among youth in the Stage of late Adolescence
   [Edukacyjne techniki rodziców oraz nadzieja na sukces wśród młodzieży w okresie późnej adolescencji]
  • Students` Achievements Motivation, Their Anxiety, and Interpersonal Relationships
   [Motywacja osiągnięć, lęk i relacje interpersonalne u studentów]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Ważne pytania, nowe wyzwania.
  • Wybitne zdolności w perspektywie teorii i praktyki pedagogiki specjalnej.
  • Psychologiczna charakterystyka ucznia zdolnego.

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Wspomaganie ucznia zdolnego w świetle wiedzy psychologicznej i doświadczenia pedagogicznego.

  Stypendium w ramach programu Erasmus

  • Stypendium na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie w ramach programu Sokrates – Erasmus.

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Stowarzyszenie Stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta.

  Działalność odczytowa

  • Wykład pt. Praca z uczniem zdolnym jako wyznanie dla pedagoga i psychologa

  2009


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Current Trends in Studies on Exceptional Giftedness: Intelligence, personality, creativity, and imagination.
   [Współczesne tredny w badaniach wybitnych zdolności: inteligencja, osobowość, twórczość oraz wyobraźnia]
  • Inwentarz NEO4 i Ustrukturalizowany Wywiad dla Pięcioczynnikowej Teorii Osobowości w poradnictwie zawodowym i praktyce klinicznej.
  • System wartości osób zdolnych.
  • Wspieranie talentu sportowego w perspektywie psychologii zdolności.
  • On Individual Differences in Giftedness.
   [Różnice indywidualne wybitnie zdolnych]

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Uniwersalna struktura osobowości młodzieży: NEO-PI-R i NEO-PI-3 badania w 24 kulturach
   [The universal structure of personality in adolescence: NEO-PI-R and NEO-PI-3 findings from 24 cultures]
   [w:] ASSESSMENT
  • Perceptions of aging across 26 cultures and their culture-level associates
   [Spostrzeganie starzenia się wśród 26 kultur świata]
   [w:] PSYCHOLOGY AND AGING
  • Preferencje wartości uczniów zdolnych
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
  • Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego zdolnych uczniów o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych
   [w:] Czasopismo Psychologiczne
  • Wybitne zdolności – wyjątkowość czy codzienność?
   [w:] Czasopismo Psychologiczne

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzent w przewodzie doktorskim

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

  • Prowadzenie i udział w dyskusji panelowej pt: Christian Humanism versus Secular Humanism.
   [Prowadzenie i udział w dyskusji panelowej pt: Chrześcijański humanizm versus świcki humanizm ]

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • Udział w Zebraniu Dyrektorów Instytutów Psychologii oraz Dziekanów Wydziałów Psychologii.
  • Udział w dyskusji okrągłego stołu.

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Wybitne zdolności jako wymiar pedagogiczny i psychologiczny.

  Stypendium w ramach programu Erasmus

  • Stypendium w ramach programu Erasmus. Po byt na Uniwersytecie w Bielefeld.

  Nagroda krajowa

  • „Laur Stulecia” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  Wyróżnienie krajowe

  • Dyplom Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda I Stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  2008


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Wprowadzenie do Historia Teraźniejszość Przyszłość. Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Osiągnięcia człowieka w perspektywie badań psychologicznych.
  • Wstęp do Wybrane problemy współczesnej psychologii

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Laudacja na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Profesorowi dr hab. Józefowi Kozieleckiemu.
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
  • Job satisfaction and temperament structure of gifted people
   [Zadowolenie z pracy i struktura temperamentu zdolnych ludzi]
   [w:] Mensa Research Journal
  • Mity a rzeczywistość. Uwagi o funkcjonowaniu społecznym osób wybitnie zdolnych
   [w:] Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo
  • Ocena poczucia jakości życia u osób z upośledzeniem umysłowym w kontekście zmiennych psychospołecznych
   [w:] Studia z Psychologii w KUL
  • National Academic Award Winners over Time: Their Family Situation, Education and Interpersonal Relations
   [Laureaci olimpiad krajowych: Ich sytuacja rodzinna, edukacja oraz relacje interpersonalne]
   [w:] HIGH ABILITY STUDIES
  • W obronie Wielkiej Piątki. Pięcioczynnikowy model osobowości a narzędzia pomiaru Wielkiej Piątki
   [w:] Roczniki Psychologiczne

  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Intelligence, creativity and assessment category of gifted students.
   [Inteligencja, twórczość oraz kategorie oceny uczniów zdolnych]

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Historia, teraźniejszość, przyszłość. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Disabled People in Civil Society from the Perspective of Social Attitudes Towards the Disabled.
   [Osoba niepełnosprawna w społeczeństwie z perspektywy postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych]
  • Wspieranie osób zdolnych i utalentowanych.
  • Psychospołeczne uwarunkowania zmian postaw wobec osób niepełnosprawnych.

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

  • Participation in a round-table discussion.
   [Udział w dyskusji okrągłego stołu.]

  Prezentacja na konferencji międzynarodowej

  • Intelligence, creativity and assessment category of gifted students.
   [Inteligencja, twórczość i kategorie oceny wybitnie zdolnych uczniów]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wybitne zdolności – wyjątkowość czy codzienność?
  • Wybitne zdolności jako wymiar psychologiczny i pedagogiczny
  • Współczesne kierunki badań zdolności
  • Wspieranie talentu sportowego w świetle psychologii zdolności.
  • Zjawisko genialności w świetle współczesnych badań psychologicznych.

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Postawy wobec osób niepełnosprawnych w kontekście rynku pracy.
  • Psychologiczne determinanty osiągnięć szkolnych uczniów.
  • Psychologiczne uwarunkowania uczniów zdolnych.

  Działalność odczytowa

  • Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
  • Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
  • Wykład dla nauczycieli stypendystów Krajowego Fundusz na Rzecz Dzieci.

  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Powodzenie w kształceniu integracyjnym a wybrane zmienne psychospołeczne – weryfikacja modelu teoretycznego
   [w:] Roczniki Psychologiczne

  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

  • Consultant Editor
   [Rada Naukowa - Consultant Editor ]
   [w:] HIGH ABILITY STUDIES

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Stereotypy i uprzedzenia w relacjach transgranicznych

  Prezentacja na konferencji międzynarodowej

  • Persönlichkeit und sehr talentiert Schülerleistungen
   [Osobowość a osiągnięcia uczniów wybitnie zdolnych]

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Zdolności człowieka a wybór zawodu
  • Osiągnięcia człowieka w perspektywie badań psychologicznych

  Stypendium w ramach programu Erasmus

  • Stay at La Sapienza University in Rome in the Socrates - Erasmus
   [Pobyt na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie w ramach programu Socrates – Erasmus]

  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

  • Lecture at the University "La Sapienza" in Rome: "Psychology of Giftedness. Current Trends in Theory and Practice"
   [Wykład na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie pt. „Psychologia uzdolnień. Aktualne trendy w teorii i praktyce”]

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Przewodniczący uroczystej sesji naukowej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Przewodniczący Komitetu Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  Odznaczenie krajowe państwowe

  • Srebrny Krzyż Zasługi

  Działalność odczytowa

  • Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
  • Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

  2006


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Stymulowanie rozwoju zdolności w świetle teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu R.J. Sternberga
   [w:] Roczniki Psychologiczne
  • H. Schuler i M. Prochaska. Polska wersja Inwentarza Motywacji Osiagnięć - „Leistungsmotivations-inventar“ (LMI)
   [w:] Czasopismo Psychologiczne
  • Job Satisfaction and Temperament Structure of Gifted People
   [w:] HIGH ABILITY STUDIES
  • Academic achievement of students with visual impairment and their personality
   [ Wyniki w nauce uczniów z upośledzeniem wzroku i ich osobowość.]
   [w:] JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS

  Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

  • Secondment to the University La Sapienza in Rome within the framework of an intergovernmental Polish-Italian agreement (Professor's secondment)
   [Pobyt na Uniwersytecie La Sapienza (Rzym) w ramach międyrządowej umowy polsko – włoskiej (Misja profesorska)]

  Inny wyjazd naukowy

  • Pobyt badawczy na Uniwersytecie w Bilefeld (Niemcy)

  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

  • Lecture at the University "La Sapienza" in Rome: "Theory of Successful Intelligence and its Implications for the Research on Creativity and Giftedness"
   [Wykład na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie pt. „Theory of Successful Intelligencs and its Implications for the research on Creativity and giftedness"]

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

  • Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego uczniów zdolnych.

  Usługi dydaktyczne w kraju

  • Warsztaty z psychologii zdolności w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

  Odznaczenie krajowe resortowe

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej

  Wyróżnienie krajowe

  • Odznaczenie „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”

  Działalność odczytowa

  • Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
  • Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

  2005


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Personality Profiles of Cultures: Aggregate Personality Traits
   [w:] JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY
  • Universal features of personality traits from the observer’s perspective: Data from 50 cultures
   [w:] JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY
  • National character does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures
   [w:] INSTRUCTIONAL SCIENCE
  • Kategoria oceny a funkcjonowanie uczniów zdolnych
   [w:] Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Postawy społeczne a poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych

  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Inteligencja, twórczość, mądrość a wybitne zdolności

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Postawa twórcza – źródło szczęścia czy kula u nogi? Wywiad.
   [w:] Zeszyty Szkolne
  • Wydział Nauk Społecznych KUL
   [w:] Przegląd Uniwersytecki
  • Katedra Psychologii Rehabilitacji
   [w:] Przegląd Uniwersytecki
  • Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
   [w:] Przegląd Uniwersytecki

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Mądrość i sukces a funkcjonowanie osób wybitnie zdolnych

  Stypendium w ramach programu Erasmus

  • Tygodniowy pobyt na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie w ramach programu Socrates – Erasmus

  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

  • Influence of Personality on High Abilities
   [Osobowościowe uwarunkowania wybitnych osiągnieć]
  • Lecture at the University "La Sapienza" in Rome "Tradition and Current Trends in Research on Creativity and Giftedness". Lectures and seminars delivered within the framework of the Socrates Erasmus Programme
   [Wykład na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie pt. „Tradition and Current Trends in Research on Creativity and Giftedness”. Prowadzenie wykładów i seminariów w ramach programu Socrates Erasmus]

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

  • Procesy poznania utajonego u osób twórczych

  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

  • Członek Korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

  Członkostwo w komitecie lub komisji

  • Członek Senackiej Komisji Lokalowo – Mieszkaniowej

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Wiceprzewodniczący Komitetu Programowego XXXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. „Temat przewodni Zjazdu: „Żyć wspólnie: odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele”

  Działalność odczytowa

  • Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
  • Wykłady i warsztaty dla młodzieży wybitnie zdolnej – stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Organizacja sympozjum pt. „Zdolności i twórczość w teorii oraz praktyce edukacyjnej” w ramach XXXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków

  2004


  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Psychologia zdolności: współczesne kierunki badań.
  • Psychologia w perspektywie XXI wieku

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Uczeń zdolny w lokalnym systemie edukacji

  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

  • Current Trends in Research on Creativity
   [Aktualne trendy w badaniach nad kreatywnością]
  • Giftedness and creativity. Current trends of research
   [Uzdolnienia i kreatywność. Aktualne trendy w badaniach]

  Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji

  • Członek Rady Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Członek Rady Naukowej Międzywydziałowego Kolegium MISH w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  Działalność odczytowa

  • „Wybitne zdolności a rozwój osobowości”.
  • „Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej”.
  • „Wybitne zdolności a system kształcenia uczniów”

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Warsztaty psychologiczne dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

  2003


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Edukacja we wspólnocie narodów

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Powodzenie akademickie studentów niewidomych i słabo widzacych a ich osobowość
   [w:] Czasopismo Psychologiczne

  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

  • Koordynator Programu Socrates – Erasmus na Wydziale Nauk Społecznych KUL

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  2002


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • W kierunku typologii uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych
   [w:] Roczniki Psychologiczne

  Stypendium w ramach programu Erasmus

  • Eine Woche Aufenthalt am Institut für Psychologie an der Universität Bielefeld (Deutschland) im Rahmen des Sokrates - Erasmus.
   [Tygodniowy pobyt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Bilefeld (Niemcy) w ramach programu Socrates – Erasmus.]

  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

  • Psychologia mądrości a psychologia umysłu

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • Kierownik Zespołu Pełnomocników Wydziałowych ds. Międzynarodowych Programów Badawczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

  Działalność odczytowa

  • „Psychologiczne wyznaczniki sukcesu”

  2001


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Tendencje integracyjne a postawy wobec osób niepełnosprawnych

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Współczesne tendencje w badaniach wybitnych zdolności
   [w:] Roczniki Psychologiczne

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • "Forms of international cooperation psychological associations."
   [„Fromy współpracy międzynarodowej towarzystw psychologicznych”.]

  Członkostwo w komitecie lub komisji

  • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  Działalność odczytowa

  • „Zmiany w mentalności i postawach polskiego społeczeństwa – perspektywa psychologiczna”

  2000


  Stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

  • “The Role of Assessment category and Achievements of Gifted Students”.
   [Rola kategorii oceny a osiągnięcia uczniów wybitnie zdolnych]

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

  • Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć akademickich studentów niewidomych i słabo widzących.

  1999


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego

  • Redaktor Naczelny
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
  • Redaktor naczelny Przeglądu Psychologicznego
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

  • Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z pracy zawodowej osób zdolnych.

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne