dr hab. Alina Rynio

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2020

Rozprawy doktorskie
 • Jakość relacji z ojcem osób uzależnionych uczestniczących w terapii w kontekście ich zachowań ryzykownych
Prace magisterskie
 • Wychowanie religijne a poczucie tożsamości narodowej na przykładzie rodzin polskiego pochodzenia zamieszkujących niemieckojęzyczną część Szwajcarii - studium indywidualnych przypadków
 • Młodzież szkolna wobec wartości godności człowieka. Badania w wybranych szkołach w Lublinie
 • Agresja wśród dzieci w wieku przedszkolnym w świetle literatury przedmiotowej
 • Zabawa jako forma aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym w świetle badań własnych

2019

Rozprawy doktorskie
 • Potencjał i ryzyko wychowania w kulturze popularnej
Prace magisterskie
 • Proces formacji i wychowania w życiu i działalności św. o. Rafała Kalinowskiego

2018

Prace magisterskie
 • Wychowanie do wolności jako istotny problem pedagogiki personalistycznej
 • Wychowanie religijno-moralne w rodzinach Kościoła Domowego przy Parafii Dobrego Pasterza w Lublinie
 • Wychowanie do świętości w świetle nauczania św. Jana od Krzyża

2017

Rozprawy doktorskie
 • Samowychowanie w ujęciu wybranych autorów katolickich XX wieku. Analiza porównawcza
 • Uwarunkowania funkcji blogów internetowych w życiu młodzieży szkolnej
 • Sytuacja szkolna dzieci z Kaukazu w szkołach powiatu bialskiego
Prace magisterskie
 • Wzory kobiecości w opinii harcerek Roztoczańskiego Związku Drużyn Harcerek "Puszcza" Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
 • Kształtowanie roli lidera w organizacji na przykładzie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
 • Wartości przekazywane dzieciom przez wychowawców środowiskowych ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie

2016

Rozprawy doktorskie
 • Wiedza pedagogiczna matek wielodzietnych. Studium empiryczne
 • Środowiskowe uwarunkowania zachowań altruistycznych młodzieży licealnej
Prace magisterskie
 • Zabawy "zawodoznawcze" dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym a ich wyobrażenia o przyszłym zawodzie.
 • Postrzeganie osób w podeszłym wieku przez młodzież gimnazjalną
 • Rola szkolnego doradcy zawodowego w kształtowaniu kariery zawodowej uczniów w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Miejsce ojca w rodzinie a jego relacje z dziećmi
 • Rola pedagoga szkolnego w terapii uczniów z dysleksją w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Studium indywidualnych przypadków
 • Miłość w życiu człowieka w opinii licealistów
 • Postrzeganie osób z niepełnosprawnością przez młodzież licealną
 • Wartości preferowane przez studentów pedagogiki i dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Wartości przekazywane dzieciom w wieku przedszkolnym na przykładzie wybranych filmów animowanych.
 • Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy w województwie lubelskim.

2015

Rozprawy doktorskie
 • Wychowanie do przyjaźni w dobie współczesnych przemian kulturowych
 • Kompetencje multimedialne nauczycieli religii w Archidiecezji Warszawskiej
Prace magisterskie
 • Autorytet rodzicielski w opinii młodzieży gimnazjalnej
 • Internet i związane z nim zagrożenia w opinii gimnazjalistów i ich rodziców.
 • Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie w posłudze duszpasterskiej Karola Wojtyły

2014

Rozprawy doktorskie
 • Postawy rodziców wobec wychowania seksualnego na przykładzie Ukrainy
 • Uwarunkowania adaptacji do izolacji więziennej osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie
 • Wartości nadające sens życia młodzieży ponadgimnazjalnej
Prace magisterskie
 • Dyskryminacja kobiet na współczesnym rynku pracy w świetle literatury naukowej
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli gimnazjalnych
 • Znaczenie Internetu w komunikacji interpersonalnej młodzieży licealnej
 • Wzory kulturowe życia młodzieży w mediach w opinii uczniów Gimnazjum nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim
 • Znaczenie Internetu w integralnym rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • Opinie młodzieży gimnazjalnej wobec nauczania katechezy w szkole
 • Wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa w świetle życia i twórczości świętej Joanny Beretty Molli

2013

Rozprawy doktorskie
 • Wychowanie dziecka w pedagogii Janusza Korczaka
 • Wychowanie do prawdy w ujęciu Wojciecha Chudego (1947 - 2007)
Prace magisterskie
 • Legalizacja narkotyków miękkich w percepcji młodzieży licealnej
 • Przyjaźń w życiu osób zakonnych. Studium empiryczne
 • Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży licealnej. Studium empiryczne.
 • Etos Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w wypowiedziach Prymasa Tysiąclecia
 • Depresja jako zaburzenie afektywne wśród młodzieży w świetle literatury psychopedagogicznej
 • Macierzyństwo - źródłem życia i miłości w świetle literatury psychopedagogicznej
 • Związki nieformalne w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2012

Prace magisterskie
 • Wartość osoby niepełnosprawnej w świetle wypowiedzi Jana Pawła II
 • Edukacja religijna dzieci i młodzieży w twórczości ks. Jerzego Bagrowicza
 • Aborcja w opinii studentów pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
 • Różnice treściowe prasy dzicięcej wydawanej przed i po 2000 na przykładzie wybranych egzemplarzy
 • Konotacje wiary w świadomości młodzieży licealnej
 • Pojmowanie miłości wśród narzeczonych przygotowujących się do życia w małżeństwie i rodzinie
 • Zjawisko eutanazji w opinii studentów pedagogiki i medycyny.
 • Wychowanie do odpowiedzialności w świetle przesłania Karola Wojtyły - Jana Pawła II
 • Facebook jako fenomen internetowej społeczności
 • Wartość przebaczenia w świadomości młodzieży licealnej
 • Zjawisko pornografii w mediach zagrożeniem dla małżeństwa i rodziny
 • Obraz małżeństwa i rodziny w świadomości studentów Pedagogiki i Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Autorytet w wychowaniu młodzieży w świetle literatury psychologiczno - pedagogicznej
 • Rola parafii pod wezwaniem świętej Anny w rozwoju społeczno- kulturowym mieszkańców wsi Korzeniów
 • Samowychowanie w świetle Listu do młodych Jana Pawła II
 • Funkcja edukacyjno-informacyjna Internetu w życiu młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
 • Miejsce nowoczesnych technologii edukacyjnych w świadomości osób będących uczesnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

2011

Prace magisterskie
 • Charakterystyka wybranych subkultur młodzieżowych w Polsce przed 1989 rokiem i współcześnie.
 • Wartości i aspiracje młodzieży na przykładzie uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Ideał wychowawczy zawarty w harcerskiej pieśni obrzędowej
 • Praca jako wartość w wychowaniu człowieka w życiu i twórczości błogosławionego Bronisława Markiewicza
 • Role kobiece w świadomości młodzieży studiującej
 • Wychowanie do miłości w formacji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na podstawie pism błogosławionej Franciszki Siedliskiej
 • Miłość wychowawcza w niekonwencjonalnym duszpasterstwie akademickim Karola Wojtyły
 • Samotność dorastającej młodzieży na przykładzie badań uczniów Gimnazjum Publicznego w Nałęczowie

2010

Rozprawy doktorskie
 • Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie - aspekt pedagogiczny
Prace magisterskie
 • Wartość dziecka w systemie wychowawczym Janusza Korczaka
 • Samobójstwa okresu adolescencji w świetle literatury psychopedagogicznej
 • Autorytet nauczyciela w opinii młodzieży licealnej
 • Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości
 • Teatr w życiu i twórczości Karola Wojtyły
 • Postrzeganie rodzin wielodzietnych przez młodzież studiującą w Polsce i na Ukrainie
 • Obraz małżeństwa i rodziny w świadomości maturzystów i studentów
 • Teatr jako metoda wychowania i terapii w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym

2009

Prace magisterskie
 • Sekty jako zjawisko zagrażające współczesnemu społeczeństwu w świetle literatury.
 • Rozumienie roli autorytetu w kształtowaniu tożsamości młodzieży (studium empiryczne)
 • Fenomen świętości w życiu i twórczości świętej Joanny Beretty Molli
 • Dewiacje seksualne w świadomości młodzieży licealnej. Studium empiryczne
 • Miłosierdzie w wychowaniu chrześcijańskim według błogosławionego ks.Michała Sopoćki
 • Mistrzostwo pedagogiczne w rozumieniu ks. Jerzego Mirewicza
 • Wychowanie chrześcijańskie w ujęciu Erazma z Rotterdamu

2008

Prace magisterskie
 • Ojcostwo darem umożliwiającym realizację powołania do miłości.
 • Wartość piękna w kształtowaniu młodego pokolenia w świetle nauczania Jana Pawła II
 • Wartość młodości w oparciu o nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Wychowawcza funkcja sakramentu pokuty i pojednania w świetle adhortacji Jana Pawła II ,,Reconciliato et paenitentia"
 • Polityka społeczna wobec osób w wieku podeszłym.
 • Wartość cierpienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w nauczaniu Jeana Vaniera.
 • Tajemnica cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II
 • Wychowanie do patriotyzmu jako element wychowania chrześcijańskiego
 • Formy pomocy rodzinie w środowisku miejskim na przykładzie Białej Podlaskiej
 • Wzory osobowe eksponowane w VII pielgrzymce Jana Pawła II do Polski
 • Wartość świadectwa życia w procesie wychowania chrześcijańskiego.
 • Ideał nauczyciela pracującego w szkole specjalnej w opinii rodziców.
 • Życie nienarodzonych jako wartość w opinii studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Resocjalizacyjno-wychowawcza funkcja pracy na przykładzie działalności Fundacji Pomocy Wzajemnej ,,BARKA"
 • Wartość osoby niepełnosprawnej i jej miejsce w świecie w świetle nauczania Jana Pawła II

2007

Rozprawy doktorskie
 • Personalistyczna filozofia wychowania jako fundament pedagogiki dialogu
Prace magisterskie
 • Wychowanie do czystości przedmałżeńskiej w opinii badanych studentów
 • Ocena działalności nieformalnych grup religijnych przez młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Kraśniku.
 • Szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem komputera u dzieci w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie badań empirycznych)
 • Pojęcie wolności w percepcji młodzieży gimnazjalnej
 • Wzór osobowy Jana Pawła II w percepcji młodzieży gimnazjalnej
 • Adaptacja do standardów szkolnych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
 • Cele życiowe w świadomości młodzieży licealnej
 • Rodzina jako środowisko wychowawcze w opinii młodzieży maturalnej
 • Ksiądz Aleksander Zienkiewicz jako osoba znacząca w wypowiedziach uczniów i wychowanków
 • Rodzinne uwarunkowania wychowania religijnego małego dziecka
 • Postawy młodzieży wobec narkomanii w opinii badanych licealistów
 • Uwarunkowania niepowodzeń edukacyjnych u dzieci w szkole podstawowej
 • Struktura postaw " Być" lub "Mieć" wśród uczestników wspólnoty neokatechumenalnej a ich odniesienie do przejawów patologii społecznej
 • Młodzież gimnazjalna wobec zjawiska przemocy w świetle badań empirycznych
 • Rola formatora w procesie integralnej formacji zakonnej
 • Wartości uznawane przez osoby w podeszłym wieku a ich postawy wobec śmierci
 • Percepcja treści nauczania Jana Pawła II u młodzieży licealnej
 • Postawy wobec alkoholizmu w opinii młodzieży licealnej
 • Postawy wobec zażywania narkotyków wśród młodzieży studiującej
 • Programy telewizyjne dla dzieci w ocenie rodziców
 • Przejawy i uwarunkowania zachowań agresywnych młodzieży gimnazjalnej
 • Relacje interpersonalne dzieci w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 3 w Kraśniku
 • Obraz nauczyciela-wychowawcy w opinii młodzieży szkół ponadpodstawowych

2006

Prace magisterskie
 • Katolicka Myśl Pedagogiczna w Drugiej Rzeczpospolitej w świetle materiałów II-go Zjazdu Pedagogów w Wilnie.