dr hab. Alina Rynio

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2020


Książka naukowa recenzowana

 • Idea narodu i odpowiedzialności za naród w kazaniach milenijnych Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studium homiletyczno-pedagogiczne

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Aktualność myśli pedagogicznej o.Jacka Woronieckiego
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rola wzorów osobowych w budowaniu autorytetu nauczyciela i wychowawcy
 • Specyfika profilu badań podejmowanych w Katedrze Pedagogikim Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko - duszpasterz ludzi pracy i kapelan "Solidarności"
 • Cechy i oblicza miłości w nauczaniu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI
 • Ponadczasowa wartość i atrakcyjność pedagogicznego przesłania czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

Recenzja książki naukowej

 • Nauczanie Jana Pawła II w procesie wychowawczo-Dydaktycznym szkoły. Tom I. Edukacja przez projekty drogą zgłebiania nauczania Jana Pawła II
 • Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań wychowawczych
 • Integralna troska o chorego u kresu życia
 • Etyczno-morlne podstawy życia społecznego w świetle nauczania Karola Wojtyły- Św. Jana Pawła II. Wybrane aspekty
 • Autoformacja dziś. Wokół problematyki bycia wychowawcą
 • Inkluzja społeczna osób bezdomnych w narracjach
 • Nauczanie Jana Pawła II w procesie lekcyjnym

Recenzja artykułu naukowego

 • Pedagogiczna perspektywa duchowości człowieka

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Wychowanie do odpowiedzialności. Studium teorii i praktyki pedagogiki integralnej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Patriotic education in the teaching of God's servant - Cardinal Stefan Wyszyński
  [Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego]
  [w:] Studia Theologica Varsaviensia
 • Pilna potrzeba refleksji nad samoświadomością,podmiotowością i wychowaniem godnym osoby
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • Przesłanie świętego Jana Pawła II kierowane do osób "w podeszłym wieku"
  [w:] Ateneum Kapłańskie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Piękno życia w twórczej aktywności świętego Jana Pawła II
 • Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Organizacja konferencji krajowej

 • KUL w hołdzie swojemu Rektorowi. Etyczno-pedagogiczne przesłanie o. Jacka Woronieckiego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Aktualność pedagogicznego przesłania o. Jacka Woronieckiego
 • Integralne wychowanie osoby jako centralna intuicja w tradycji edukacyjnej Kościoła
 • Wychowawcza wartość biografii sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nauczyciel jako wzór osobowy w wychowaniu moralnym
  [w:] Studia Elbląskie
 • Teoria wychowania w akademickiej działalności Profesor Teresy Kukołowicz
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • Wychowawczy wymiar biografii sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego
  [w:] Ateneum Kapłańskie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Mądrość jako zapomniana wartość edukacyjna w nabywaniu kompetencji biograficznej
 • Wychowanie dzieci w rodzinie w nauczaniu św. Jana Pawła II
 • Zasłużony dla pedagogiki nauczyciel akademicki Profesor Stefan Kunowski (1909-1977)
 • Znaczenie rodziny w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Wychowanie patriotyczne służące polskości, która jest przywilejem
  [w:] Powinność

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Wychowanie do odpowiedzialności. Studium teorii i praktyki pedagogiki integralnej
 • Redaktor 16 nr serii Biblioteki Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Nieoceniona wartość osoby : 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni = The inestimable value of person : 25 years of the Faith and Light Community in Bochnia

Recenzja książki naukowej

 • Rodzina w przestrzeni życia społecznego
 • Ontyczne i społeczne podstawy pedagogiki rodzinnej. Studium z filozofii wychowania i edukacji,

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Bezpieczeństwo w sieci w opinii gimnazjalistów powiatu tarnobrzeskiego

Organizacja konferencji krajowej

 • Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka
 • Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
 • Konferencja Nauczycieli i Wychowawców Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • : Doktorancki przykład wykorzystania metody projektu popularyzującego osobę i nauczania Prymasa Tysiąclecia
 • Cechy i oblicza miłości w nauczaniu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI
 • Współczesne konteksty i przejawy braku troski o wychowanie do odpowiedzialności
 • Doktorancki przykład wykorzystania metody projektu popularyzującego osobę i nauczania Prymasa Tysiąclecia
 • Święty Jan Paweł II nauczycielem patriotyzmu dotyczącego wszystkich i każdego
 • Integralne wychowanie osoby kluczowym obszarem badań pracowników Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej
 • Nauczyciel wzorem osobowym w wychowaniu moralnym
 • Integralne wychowanie osoby według Świętego Jana Pawła II – widziane przez pryzmat antropologicznych podstaw, celów, zasad i dziedzin
 • Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • Drogi służenia integralnemu rozwojowi osoby ludzkiej i społeczeństwa przez nauczanie, badania i podejmowane inicjatywy społeczne

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa II stopnia za koordynowanie Światowego Zjazdu Absolwentów KUL w Instytutach Wydziału Nauk Społecznych
 • Medal Jubileuszowy 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ustanowiony dla upamiętnienia 100. rocznicy powstania Uniwersytetu przyznany przez Rektora KUL

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wychowawczy wymiar biografii kompozytora i pianisty, profesora Andrzeja Nikodemowicza
  [w:] Biografistyka Pedagogiczna
 • Ponadczasowa wartość integralnej formacji według Edmunda Bojanowskiego,
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • Łączyła nas troska o prawdę i dobro
  [w:] Biografistyka Pedagogiczna

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Myśl pedagogiczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Posłuszeństwo, jedność i wolność w komunikowaniu pamięci o Chrystusie i świadczeniu o Nim w dobie globalizacji
 • Wychowanie młodzieży w posłudze Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Refleksje wokół podmiotowości w wychowaniu i edukacji
 • Wychowanie młodzieży w posłudze duszpasterskiej Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Wzory osobowe a budowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy
 • Odpowiedzialność rodziców za religijno-moralne wychowanie dziecka w rodzinie chrześcijańskiej.
 • Powszechność doświadczenia cierpienia i śmierci w rodzinie, “prawo do płaczu” i pedagogia umierania w świetle nauczania Jana Pawła II
 • Tradycyjne i współczesne środowiska wychowania chrześcijańskiego
 • Psychopedagogiczne konotacje potrzeby i możliwości integralnego rozwoju i wychowania

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Rozumienie kultury w nauczaniu św. Jana Pawła II (cz. III)
  [w:] Powinność

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa "Studiów Elbląskich"
  [w:] Studia Elbląskie

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Pedagogika personalno-egzystencjalna ks. Janusza Tarnowskiego
  [w:] Polska Myśl Pedagogiczna
 • Dialog wychowawczy jako propozycja metody wychowania we współczesnej rodzinie, szkole, społeczeństwie.
  [w:] Polska Mysl Pedagogiczna
 • Fideizm w pedagogicznej koncepcji Stefana Szumana
  [w:] Polska Myśl Pedagogiczna

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Redaktor
 • Redaktor 12 tomu Biblioteki Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL
 • Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Samowychowanie w ujęciu wybranych autorów XXwieku
 • Nieoceniona wartość osoby 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni
 • W kręgu wychowania integralnego. Refleksja teologiczno-pedagogiczna

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Recenzja książki naukowej

 • Rodzina w przestrzeni życia społecznego

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Pedagogiczne aspekty personalizmu Wojciecha Chudego
 • Rec.pracy dokt.
 • Rec. w przewodzie dokt.

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Opinia w przewodzie hab.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wychowanie dziecka w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II
 • Wychowanie dzieci w rodzinie w ujęciu Jana Pawła II

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Budowanie więzi w małżeństwie

Organizacja konferencji krajowej

 • Potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego
 • XVI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców - Współczesne możliwości integralnego wychowania

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Mądrość jako zapomniana wartość edukacyjna w nabywaniu kompetencji biograficznej
 • Zasłużony dla pedagogiki nauczyciel akademicki Profesor Stefan Kunowski
 • Jakiego człowieka chciał wychować Prymas Tysiąclecia
 • Wychowanie młodzieży w posłudze Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Potrzeba i możliwości integralnego rozwoju i wychowania
 • Specyfika rozwoju młodzieży szkolnej a potrzeba współpracy podstawowych środowisk edukacyjnych

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Złoty krzyż zasługi, nr 155-2017-13

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna IV stopnia

2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Historyczno-kulturowe tło rozwoju pedagogiki katolickiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Tche integraf education of a person as anopportunity to develop and retain human identity In „liquid modrtnity”
  [Integralne wychowanie osoby szansą rozwoju i zachowania tożsamości człowieka w płynnej nowoczesności]
 • Wychowanie integralne w przedszkolach katolickich
 • Etyczno-społeczny wymiar pracy w nauczaniu Jana Pawła II
 • Oryginalność i nowatorstwo działalności pedagogicznej Cecylii Plater -Zyberkówny

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Rozumienie kultury w nauczaniu św. Jana Pawła II (cz.I)
  [w:] ”Powinność” Pismo Kulturalno-Społeczne Ziemi Chełmskiej
 • O autorytecie nauczyciela
  [w:] Powinność

Hasło encyklopedyczne

 • Integralne wychowanie
 • Integralny rozwój człowieka
 • Wychowanie do życia wspólnotowego
 • Wzór osobowy

Artykuł w czasopiśmie

 • Konferencja z udziałem minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Temat : Szkoła
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Recenzja książki naukowej

 • Innowacje edukacji języka angielskiego w liceach ogólnokształcących w świetle teorii szkoły twórczej. (Na przykładzie badań województwa świętokrzyskiego)
 • Ku pełni człowieczeństwa. Pedagogiczno-religijne przesłanie encyklik Jana Pawła II
 • Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy

Recenzja artykułu naukowego

 • Wątki realizmu klasycznego w Pedagogii polskiej Władysława Seredyńskiego czytane w perspektywie „Rozważań o wychowaniu” o. Mieczysława Alberta Krąpca
 • Harcerze w sutannach – sylwetki duchownych, instruktorów ZHP Lwowskiej Chorągwi Harcerzy w okresie międzywojennym
 • Założenia realizmu ontologicznego i aksjologicznego w koncepcji wychowania Jacka Woronieckiego .
 • Czym jest realizm w pedagogii osoby?
 • Pracownicy Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa w biografiach edukacyjnych zachowujących pamięć o ludziach, instytucji i historii Polski

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Funkcjonowanie systemu rodzinnego w sytuacji emigracji zarobkowej rodziców
 • Działalność szkół specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w województwie podkarpackim w latach 1991-2010

Organizacja konferencji krajowej

 • XV Ogólnopolska Konferencjia Nauczycieli i Wychowawców. W trosce o kształt Polskiej edukacji. Jakiej reformy potrzeba szkole.?

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wyjątkowa biografia profesora Andrzeja Nikodemowicza, Lublinianina z wyboru
 • Jan Paweł II jako nauczyciel i wychowawca
 • Budowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy
 • Odpowiedzialność rodziców za religijno-moralne wychowanie dziecka w rodzinie chrześcijańskiej. Tradycja i współczesność.

Organizacja konferencji

 • "Dziedzictwo przyjąć, pomnożyć, przekazać"

Prezentacja na konferencji

 • Mądry i otwarty patriotyzm Jana Pawła II
 • Myśl pedagogiczna Prymasa Tysiąclecia fundamentem atrakcyjnej pedagogii Świętego Papieża Jana Pawła II;

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Wychowanie do przyjaźni w dobie współczesnych przemian kulturowych
 • Wychowanie młodzieży w działalności Cecylii Plater Zyberkówny

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Słowo wprowadzające
 • Słowo wprowadzające

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The unique character of the pesence of Karol Wojtyla - John Paul II at the Catholic Universiti of Lublin
  [Wyjątkowy charakter obecności Karola Wojtyły - Jana Pawła II na KUL]
  [w:] Pedagogia e vita

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wielodzietne macierzyństwo służbą życiu człowieka
 • Aktualność i znaczenie pedagogicznego spojrzenia Janusza Korczaka na dziecko i jego wychowanie
 • Ontyczny wymiar wychowania podstawą integralnego wychowania osoby w nauczaniu Jana Pawła
 • Zachowanie tożsamości szkoły katolickiej szansą przezwyciężenia kryzysu wychowania,
 • Refleksje nad osobą i dziełem Karola Wojtyły - Jana Pawła II w kontekście jego więzi z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim
 • Potrzeba promowania aretologicznej tożsamości nauczyciela-wychowawcy

Książka popularyzująca naukę

 • "Bo po to jest pamięć by żyła obecność”

Rozdział w książce popularnonaukowej

 • Przedmowa do wydania polskiego

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Obudzić (nie)odkryty potencjał Małżeństwa i rodziny
 • Obrońca prawdy : materiały z konferencji: O prawdzie w życiu publicznym : błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w 30. rocznicę zbrodni, zorganizowanej przez Fundację Niepodległości i Instytut Europeistyki KUL Jana Pawła II 21 listopada 2014 r. oraz Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko obrońca prawdy o człowieku, zorganizowanej przez KU NSZZ "Solidarność" KUL przy współudziale Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL Jana Pawła II 14 kwietnia 2015 r.

Redakcja rozdziału publikacji naukowej

 • Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w służbie etosu „Solidarności”
 • Dziecko przedmiotem troski świętego Jana Pawła II
 • Istotowo-pedagogiczne aspekty kształtowania szacunku dla życia ludzkiego świetle Evangelium Vita świętego Jana Pawła II

Recenzja książki naukowej

 • Pedagogika nawrócenia i wychowania w nauczaniu Jana Pawła II
 • U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie,
 • Wychowanie religijne i moralne

Recenzja artykułu naukowego

 • Wsparcie małżeństw poprzez stowarzyszenia i ruchy religijne
 • Szkoły katolickie jako miejsce realizacji misji edukacyjnej Kościoła
 • Profetyczność Kościoła wobec wyzwań współczesnego świata – zadanie dla stałej formacji wewnątrzeklezjalnej,
 • Sakralność i profaniczność obrazka religijnego. Wokół problemów oddziaływania Kościoła na sferę wytwórczości dewocyjnej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Odpowiedzialność społeczna w kreowaniu kultury poszanowania życia poczętego w opinii kobiet w ciąży
 • Rec. Pracy doktorskiej
 • Innowacje edukacji języka angielskiego w liceach ogólnokształcących w świetle teorii szkoły twórczej. (Na przykładzie badań województwa świętokrzyskiego)
 • Jana Pawła II koncepcja chrześcijańskiego wychowania

Organizacja konferencji krajowej

 • Czy współczesna młodzież mówi nie uzależnieniom
 • Sympozjum w Roku Życia Konsekrowanego Wychowanie integralne dziecka w rodzinie i przedszkolu katolickim,
 • IV Dębicka Debata o Wychowaniu – Sympozjum Rodzina - jak dziś budować ją od wewnątrz i ochraniać od zewnątrz?
 • Międzynarodowy Kongres Rodziny. Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada
 • Sympozjum w Roku Życia Konsekrowanego. Wychowanie integralne dziecka w rodzinie i przedszkolu katolickim
 • Nauczyciel- przez trudności do sukcesu;
 • Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko - obrońca prawdy o człowieku
 • Obudzić (nie) odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada,
 • W jedności uobecniać Chrystusa w świecie.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Teoria wychowania w uniwersyteckiej działalności Profesor Teresy Kukołowicz
 • Między mistrzostwem a rzeczywistością.
 • Dwugłos: A. Rynio; D. Opozda, ref.: Rodzina w służbie społeczeństwu, społeczeństwo w służbie rodzinie - funkcja pomocnicza szkoły, samorządu, Kościoła i państwa
 • Wychowawczy potencjał małżeństwa i rodziny w nauczaniu św. Jana Pawła II
 • Wychowanie integralne w przedszkolach katolickich
 • Nauczyciel miedzy ideałem a rzeczywistością
 • Nauczyciel między ideałem a rzeczywistością
 • Współczesne wyzwania dla życia konsekrowanego
 • Istotowo-pedagogiczne aspekty kształtowania szacunku dla życia ludzkiego świetle Evangelium Vitea świętego Jana Pawła II
 • Rodzina w służbie społeczeństwu, społeczeństwo w służbie rodzinie - funkcja pomocnicza szkoły, samorządu, Kościoła i państwa
 • Istotowo-pedagogiczne aspekty kształtowania szacunku dla życia ludzkiego świetle Evangelium Vitae świętego Jana Pawła II
 • Nauczyciel między ideałem a rzeczywistością

Udział w konferencji krajowej

 • czynny udziała Kongresie Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny
 • Wartość życia a wychowanie . W 20-tą rocznicę ogłoszenia encykliki Jana pawła II Evangelium Vitae
 • Z pomocą człowiekowi... W pierwszą rocznicę śmierci ś.p. Profesor Teresy Kukołowicz

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Moralno-społeczne wychowanie osoby w świetle nauczania Jana Pawła II – w perspektywie Światowych Dni Młodzieży,
 • Społeczny wymiar rodziny w kontekście pomocniczej funkcji szkoły, samorządu, Kościoła i Państwa.

Udział w konferencji

 • A che vale la vostra vita a voi…
  [Co jest warte wasze życie dla was]

Staż finansowany ze środków UE

 • "Najlepsze praktyki" w transformacji KUL
  ["Najpepsze praktyki" w transformacji KUL]
 • Staż międzynarodowy

Nagroda wewnętrzna

 • Zespołowa nagroda rektorska II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki
 • Rektorska nagroda zespołowa II stopnia

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Topicality and relewancje of Janusz Korczak’s pedagogical approach to chldren and their upbringing
  [Aktualność i trafność podejścia pedagogicznego Janusza Korczaka dla dzieci i ich wychowania]
  [w:] Person and the Challenges-The Journal of Theology Education Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II
 • „W was jest nadzieja…". O wychowaniu młodzieży w posłudze duszpasterskiej Jana Pawła II
  [w:] ETHOS

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Specyfika wychowania do wiary w posłudze założyciela ruchu Comunione e Liberazione – Ks. Luigi Giussaniego
 • Pilnie oczekiwany wzór osobowy nauczyciela i wychowawcy
 • Odpowiedzialna wolność wyzwaniem dla pokolenia współczesnych uczniów i nauczycieli
 • Jakość edukacji akademickiej warunkowana potrzebą integralnego wychowania osoby
 • Nauczyciel - mistrzem czy urzędnikiem? Na marginesie wychowawczego zadania szkoły i pilnej potrzeby dzielności zawodowej nauczycieli
 • Specyfika pedagogii nadziei założyciela ruchu Comunione Liberazione ks. Luigiego Giussaniego

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Pedagogiczna rekomendacja

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji
 • Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji

Recenzja książki naukowej

 • Pedagogia osoby. Personalistyczne spotkania dialogowe w edukacji
 • Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee – twórcy – instytucje
 • Pedagogika nawrócenia i wychowania w nauczaniu Jana Pawła II

Recenzja artykułu naukowego

 • Cena i znaczenie odzyskanej niepodległości Polski w ujęciu św. Jana Pawła II
 • Jeśli pragniesz pokoju buduj pokojowe instytucje

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Rec. Pracy doktorskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Etyczno-społeczny wymiar pracy w nauczaniu Jana Pawła II
 • Nauczyciel miedzy mistrzostwem a zurzędniczeniem. Refleksje na marginesie wychowawczego zadania szkoły i pilnej dzielności zawodowej nauczycieli

Organizacja konferencji krajowej

 • Szkoła wobec ideologizacji i instrumentalizacji wychowania
 • III Dębicka Debata o Wychowaniu - Sympozjum Rodzina i edukacja wobec zmian cywilizacyjnych - jak znaleźć drogę?
 • Wczesna diagnoza i terapia wyzwaniem dla rodziców, terapeutów, pedagogów i psychologów

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wychowanie do wolności i odpowiedzialności jako postulat w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela
 • Integralne wychowanie osoby szansą rozwoju i przetrwania
 • Refleksje nad osobą i dziełem Karola Wojtyły- Jana Pawła II w kontekście jego więzi z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim
 • Potrzeba promowania aretologicznej tożsamości nauczyciela i wychowawcy
 • Zmiany cywilizacyjne w edukacji a zadania rodziny i szkoły
 • Ważność wczesnej diagnozy i terapii małego dziecka
 • Jana Pawła II wychowanie do świętości
 • Wartość dziecka w ujęciu ks. prof. Józefa Wilka
 • Jana Pawła II propozycja wychowania młodych

Udział w konferencji krajowej

 • O miłości, małżeństwie i rodzinie
 • Pedagogiczne przesłanie Jana Pawła II źródłem nadziei dla młodych,ubogich i marginalizowanych
 • IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich uczestnictwo bierne w charakterze Delegata Rektora KUL na zaproszenie abp Józefa Kupnego i o. Adama Schulza SJ

Udział w konferencji

 • Edukacja zdrowotna w szkole - wspieranie zdrowia uczniów najmłodszych

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Wartości nadające sens życia młodzieży ponadgimnazjalnej
 • Elżbieta Burdzań

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Współczesna młodzież jako pokolenie poszukujące pracy, wartości i ideałów

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wybrane paradoksy pedagogiki chrześcijańskiej podstawą jej tożsamości
  [w:] Forum Pedagogiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Święty Paweł Jako przykład nauczyciela i wychowawcy
 • Wyjątkowy charyzmat wzoru osobowego
 • Integralne wychowanie osoby w nauczaniu Jana Pawła II
 • Kalendarium życia i działalności Księdza Czesława Wali
 • Oczekiwane cechy osobowe nauczycieli i wychowawców
 • Rodzina środowiskiem integralnego wychowania w nauczaniu Jana Pawła II

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Wychowanie do prawdy. Rozważania wokół myśli Wojciecha Chudego
 • Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Głos z eremu. Ksiądz Infułat Czesław Wala

Recenzja książki naukowej

 • Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej
 • Biografia w literaturze i sztuce
 • Dziedzictwo myśli Pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Wychowanie do samowychowania w działalności Akademii młodzieżowej
 • Rec. Pracy doktorskiej
 • Rec. pracy dokt.
 • Personalistyczna koncepcja szkoły według Jana Pawła II

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Specyfika wychowania do wiary w posłudze założyciela ruchu Communione e Liberazione

Organizacja konferencji krajowej

 • Nauczyciel i szkoła wobec wychowania

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pilnie oczekiwany etos nauczyciela;
 • Odpowiedzialna wolność wyzwaniem dla pokolenia współczesnych uczniów i nauczycieli
 • Nauczyciel – mistrzem czy urzędnikiem
 • Święty Paweł jako nauczyciel i wychowawca
 • Specyfika wychowania do wiary w posłudze założyciela ruchu Communione e Liberazione
 • Specyfika pedagogii nadziei ks. Luigiego Giussaniego;
 • Wychowanie z udziałem mistrzów
 • Edukacyjne oddziaływanie osobowego charyzmatu ks. prof. Mieczysława Brzozowskiego
 • Wychowanie osoby w nauczaniu Jana Pawła II jako „twórczość w przedmiocie najbardziej osobowym”

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań – jak wychowywać?

Udział w konferencji krajowej

 • „Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”.

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Marta Filipowicz
 • Twórczość teatralna w integralnym rozwoju i wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium empiryczne
 • Wiedza pedagogiczna rodziców należących do Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie
 • Wielodzietność w percepcji osób w okresie wczesnej dorosłości. Studium pedagogiczne
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z alkoholowym zespołem płodowym w teorii i praktyce wychowania
 • Udział ojca w procesie opieki i wychowania dzieci w rodzinach pełnych i niepełnych
 • Alicja Janiak

Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa

 • Komitet Redakcyjny, w: Roczniki pedagogiczne

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pedagogiczne przesłanie błogosławionego Jana Pawła II podstawą tozsamości pedagogiki chrześcijańskiej s.57-76.
 • Wstęp

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Redaktor merytoryczny
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Recenzja książki naukowej

 • Uczestnictwo polskich i francuskich licealistów w kulturze. Studium empiryczne
 • Wychowanie dzieci z rodzin ubogich
 • Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Uwarunkowania funkcji blogów internetowych w życiu młodzieży gimnazjalnej i licealnej
 • Wiedza pedagogiczna matek zrzeszonych w stowarzyszeniach rodzin wielodzietnych w województwie podkarpackim

Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa

 • Komitet Redakcyjny, w: Roczniki pedagogiczne

2011


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Co-editores „The Person and the callenges “The Journaf theology, education, canon law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II ISSN 2083-8018
  [w:] „The Person and the callenges “The Journaf theology, education, canon law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Przygotowanie opinii programów studiów MISD

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Katarzyna Braun

Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa

 • Co-editores „The Person and the callenges “The Journal of theology, education, canon law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II ISSN 2083-8018

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Przewodniczenie Ogólnopolskiej Komisji Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczestników gimnazjum „Papież Słowian”.

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Międzynarodowego Centrum Odpowiedzialności Społecznej

Nagroda wewnętrzna

 • Medal złoty za długoletnią służbę, nr leg. 436-2011-53
 • Indywidualna nagroda rektorska I stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną oraz przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia
 • Zespołowa nagroda rektorska II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

2010


Usługi eksperckie w kraju

 • Nadzór merytoryczny nad organizacja i przebiegiem otwartego seminarium naukowego pt. „Współczesne problemy i perspektywy pedagogiki religii”

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Tożsamość i misja szkoły katolickiej w nauczaniu Jana Pawła II

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek zespołu ds. utworzenia Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • członek korespondent WNS TNKUL JP II

Wyróżnienie krajowe

 • Statuetka Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Środkowowschodni w hołdzie za ofiarną walkę o wolną Polskę i NSZZ ”Solidarność”, nr leg. 105

2009


Usługi eksperckie w kraju

 • Ewaluacja realizacji Projektu nrnr WND-POKL.0303.02-00-036/08 pt. „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”

2007


Odznaczenie krajowe resortowe

 • Order Komisji Edukacji Narodowej, nr leg. 105984

Nagroda wewnętrzna

 • Indywidualna nagroda rektorska II stopnia za całokształt dorobku naukowego i osiągnięcia społeczno-organizacyjne

2005


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • członek Zespółu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Nagroda wewnętrzna

 • Indywidualna nagroda rektorska za pracę habilitacyjną

2000


Odznaczenie krajowe państwowe

 • Srebrny krzyż zasługi, nr leg. 24402000-92

1991


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne