Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury modernizmu (ćwiczenia)Z/2 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia)Zbo/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
3Dialektologia z socjolingwistyką (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
4Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Mariusz Koper
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr Anna Majewska-Wójcik
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
3Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Joanna Michalczuk
Zajęcia do wyboru
1Od Archangielska do kirgiskich stepów. Literackie obrazy Sybiru (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
2Polszczyzna w mediach (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
3Dyskursy emancypacyjne współczesnej humanistyki (wykład)Z/1 15 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
4Dzieła typowe, dzieła wybitne w literaturze XX wieku (wykład)Z/1 15 Ks. dr Grzegorz Głąb
Egzaminy
1Historia literatury modernizmu (egzamin)E/2 0 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Literatura powszechna nowożytna (egzamin)E/4 0 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)Zbo/1 15 dr Małgorzata Peroń
2Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej (warsztaty)Zbo/2 30 mgr Joanna Żytek
3Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/2 30 dr Monika Dacka
4Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Magier
5Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (praktyki)Z/1 30 Brak obsady
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Krytyka i polityka (wykład)Zbo/2 20 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
2Hierarchie: Mistrzowie (warsztaty)E/1 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
3Hierarchie: Sąsiedzi (warsztaty)Z/2 20 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
4Nowa kultura: Kultura w mediach (laboratorium)Z/2 20 dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze