Justyna Szulich-Kałuża

dr hab. Justyna Szulich-Kałuża (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów

Stanowisko: Profesor KUL


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Emotions in the Perspective of Sociology
  [Emocje w perspektywie socjologicznej]
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Media mechanisms of generating emotions during the first wave of the Covid-19 pandemic. Interdisciplinary research report
  [Medialne mechanizmy generowania emocji podczas pierwszej fali pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych]
  [w:] Pielęgniarstwo XXI Wieku
 • Framing Emotions on Mainstream Media Instagram Feeds During the First Wave of the COVID-19 Pandemic
  [Ramowanie emocji na kanałach instagramowych mediów mainstreamowych w okresie pierwszej fali pandemii COVID-19 ]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Emotions and Religions. Media Representations and Visual Metaphors of Emotions on the World Wide Web
  [Emocje i religie. Reprezentacje medialne i metafory wizualne emocji na witrynach www]
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Reviewer of an article for a scientific journal
  [Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego]
  [w:] Studies and Analyses of Political Science
 • Recenzent artykułu
  [w:] Res Rhetorica
 • Recenzent artykułu
  [w:] Miesięcznik Marketing i Rynek

2022


Książka naukowa recenzowana

 • Komunikacja Koscioła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Catholic Church in Poland, Her Faithful, and the Restrictions on Freedom to Practise Religion during the First Wave of the COVID-19 Pandemic
  [Kościół katolicki w Polsce, jego wierni i ograniczenia swobody praktyk religijnych w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19]
  [w:] Religions
 • Digital Competence in Cybercrime Behaviours: A Study Based on Eurobarometer Research
  [Kompetencje cyfrowe użytkowników internetu w zachowaniach cyberprzestępczych. Studium na podstawie badań Eurobarometru]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Religious or Spiritual? Empirical Manifestations of Contemporary Changes in Poles’ Self-Declarations and Media Representations
  [Religijny czy duchowy? Empiryczne przejawy współczesnych przemian w autodeklaracjach Polaków i reprezentacjach medialnych]
  [w:] Verbum Vitae

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redakcja naukowa tomu nr 2/2022: Komunikacja wartości. Wartość komunikacji
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wielowymiarowość recenzji filmu religijnego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ewolucja roli dziennikarza w erze algorytmów i danych
 • Rola i skutki upubliczniania w mediach informacji i opinii przez środowiska pozadziennikarskie

Udział w konferencji krajowej

 • Znaczenie edukcji medialnej w walce z dezinformacją

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Nauka dla społeczeństwa. Przygotowanie "Leksykonu terminów medialnych"

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pandemia i życie religijne: dyskurs medialny i katolicy o komunikacji Kościoła katolickiego w Polsce
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Metafory wizualne pandemii COVID-19 w memach internetowych
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Tożsamość religijna w dobie mediatyzacji religii
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Etyka mediów - utopia czy powinność, red. Michał Drożdż, Katarzyna Drąg
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Artykuł w czasopiśmie

 • Ojciec profesor Leon Dyczewski – in memoriam
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Organizacja konferencji

 • Eksperci w mediach - interpretatorzy, tłumacze rzeczywistości czy aktorzy komunikowania politycznego?

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Współprowadzenie konferencji

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,

2020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Medialne kreacje społeczeństw wielokulturowych na przykładzie wizerunku Lublina w lokalnej prasie.
 • Kulturotwórcze konteksty komunikacji społecznej w ujęciu Leona Dyczewskiego
 • Społeczne postrzeganie przemocy w internecie - analiza porównawcza

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Wstęp
 • Struktura IDiKS

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa Roczników Nauk Społecznych
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10-lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Recenzja artykułu naukowego

 • O doniosłości niepewności i myśłi słabej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent rozprawy doktorskiej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Przyszłość pomiaru mediów. Polskie i zagraniczne praktyki
 • Kościół w dobie koronawirusa

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Mediatyzacja religii i praktyk religijnych w okresie pandemii Covid 19

Inny wyjazd naukowy

 • Wizyta studyjna na Uniwersytecie Wiedeńskim
 • Wizyta studyjna ze studentami w Rozgłośni Radia Jasna Góra

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dyskurs o wielokulturowości Lublina w lokalnej prasie
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Kreowanie wizerunku Kościoła katolickiego w dyskursie polskiej prasy
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Jaki jest współczesny stereotyp Matki Polki? Analiza komunikatów medialnych na temat macierzyństwa
  [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica

Recenzja książki naukowej

 • Etyka mediów - utopia czy powinność
 • Medialny obraz kształtowania stosunków polsko-niemieckich. Na podstawie analizy tygodników ,,Der Spiegel’’ i ,,Polityka’’ w latach 2005-2017

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Społeczny wymiar zagrożeń w cyberprzestrzeni w świetle badań Eurobarometru
 • Zbiorowe tworzenie emocji w narracjach z użyciem memów

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje, Sesja panelowa I

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Społeczne postrzeganie przemocy w internecie - analiza porównawcza

Udział w konferencji

 • IV Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii. Meandry Metodologii

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Lubelska Koalicja na rzecz integracji

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL

 • Mediatyzacja emocji. Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje diagnostyczne

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Olimpiada wiedzy o filmie i komunikacji społecznej

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych - na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Semantyczne i wizualne modele „nowego ojcostwa” upowszechniane w publikacjach „Przekroju” i „Polityki”
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • Współczesne konflikty wojenne w cyfrowej rzeczywistości na przykładzie memów o wojnie na wchodniej Ukrainie
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Portretowe odsłony Leszka Mądzika - w poszukiwaniu malarskich inspiracji na fotoportretach artysty
 • Wartość rodziny w dobie przemian społeczno-kulturowych w refleksji Leona Dyczewskiego
 • Status fotografii we współczesnej kulturze - artystyczne kreacje czy technologiczne sztuczki?
 • W trosce o kulturę komunikacji i kulturotwórcze media. Socjologia mediów

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Artes liberales : teatr, sztuka, media : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kreowanie wizerunku Kościoła katolickiego w dyskursie polskiej prasy
 • Obraz wojny na fotografiach w mediach społecznościowych
 • Fotografia w komunikacji wizualnej - artystyczne kreacje czy technologiczne sztuczki?

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE

 • Traces of the presence of Zofia Kossak in the borderland territories
  [Ślady obecności Zofii Kossak na obszarach przygranicznych]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

 • KUL i świat mediów: ludzie - dokonania - inspiracje (1918-2018). Leksykon i Repozytorium medialne

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Matki w popkulurze - zwykłe czy niezwykłe? O ekspertyzacji macierzyństwa w dyskursie medialnym
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Debata o małżeństwie w niemieckiej prasie

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kultury narodowe w kontekście europejskości i wielokulturowości w refleksji Leona Dyczewskiego
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Społeczne uwarunkowania edukacji medialnej w rodzinie
  [w:] Journal of Modern Science

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pluralizm religijności i duchowości w przekazach prasowych
 • Wymiary świętości Jana Pawła II w publikacjach wysokonakładowych tygodników z okresu kanonizacji

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • The role of visualization in social-media information campaigns
  [Rola przedstawień wizualnych w kampaniach informacyjnych mediów społecznościowych]

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • The Plualism of Spirituality in Press Coverage
  [Pluralizm duchowości w przekazach prasowych]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Inkluzywność definicyjnych ujęć rodziny w mediach
 • Wizerunek Obywateli Państw Trzecich w prasie ogólnopolskiej
 • Fotokultury w zmediatyzowanej komunikacji
 • Model dziennikarstwa zaangażowanego na przykładzie dyskursu o zapłodnieniu in vitro w "Przekroju " i "Polityce"

Artykuł w czasopiśmie

 • Wizerunek starości w mediach
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzja artykułu: Obrzędowość rodzinna - zwyczaje, obrzędy i wierzenia czasu narodzin związane z matką i dzieckiem. Studium wsi Białobrzegi w województwie lubelskim
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Recenzja artykułu: Cybernetyczny model systemu autonomicznego w zastosowaniu do badań nad kulturą
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Recenzent artykułu: Konsumpcjonizm zagrożeniem dzieci i młodzieży. Wyzwania dla edukacji
  [w:] Journal of Modern Science
 • Recenzent artykułu: Przedszkole Róży i Karoliny Agazzi w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z zaniedbanych środowisk wiejskich
  [w:] Journal of Modern Science

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Różnorodność kompetencji medialnej nadawców

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Edukacja pokoleń medialnych - szanse, ograniczenia, perspektywy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Debata wokół małżeństwa w niemieckich mediach - komentarz socjologa
 • Rodzina "zwykłego" czlowieka w sieci na przykładzie fotografii galerii C0llected Visions
 • Jak być matką dzisiaj - o ekspertyzacji macierzyństwa w mediach

Organizacja konferencji

 • V Studenckie Spotkania Komunikacji: Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w komunikacji międzykulturowej

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Wizerunek OPT w prasie ogólnopolskiej
 • Rodzina tradycyjna, czy nowoczesna - o kreacjach rodziny w mediach

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Prowadzenie sesji naukowej: Wielość w różnorodności, różnorodność w wielości

Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja międzynarodowa

 • Framing of the Ukraine-Russia conflict in media. Representations of the conflict in discourse on the social media and Internet portals: DELFI, korespondent.net, prawda.com.ua, kyivpost.com and onet.pl
  [Ramowanie konfliktu Ukraina-Rosja w mediach. Reprezentacje konfliktu w dyskursie mediów społecznościowych i portalach internetowych: DELFI, korespondent.net, prawda.comua, kyivpost.comi onet.pl]

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora

Działalność odczytowa

 • Wykład: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Tendencje przemian ojcostwa i roli ojca we współczesnym społeczeństwie
 • Rodzina kreatorem wzorów komunikowania: nowe wyzwania
 • Ojcowie Rosji XXI wieku. Szkic do portretu
 • Wizerunek rodziny w mediach

Artykuł w czasopiśmie

 • Medialne kreacje rodziny
  [w:] http://lublin.gosc.pl/doc/1929366.Medialne-kreacje-rodziny
 • Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor statystyczny tekstu: Identification of Arguments and Argumentative Connectors:
  [w:] Trivium

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent artykułu: Telewizja publiczna "narzędziem" w konstruowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Organizacja konferencji krajowej

 • Kultura w mediach. Media w kulturze
 • IV Studenckie Spotkania Komunikacji: Kompetencje w komunikacji wizualnej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Społeczne uwarunkowania edukacji medialnej w rodzinie
 • Inkluzywny charakter definiowania rodziny w mediach

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Prowadzenie sesji naukowej: Komunikacja wizualna w teorii i praktyce

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Techniki badawcze w analizie przekazu reklamowego

Hasło encyklopedyczne

 • Unitas

Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

 • Cyfrowy podział społeczeństwa

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Fenomen zwrotu wizualnego oraz kwestia studiów wizualnych we współczesnej kulturze
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Model dziennikarstwa zaangażowanego na przykładzie dyskursu dziennikarzy „Przekroju” i „Polityki” o zapłodnieniu in vitro

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Tożsamość religijna w przekazach prasowych
 • Intertekstualność, tekstualizacja i dekonstrukcja przekazów medialnych - dylematy badacza mediów
 • Wizerunek rodziny w mediach

Organizacja konferencji

 • III Studenckie Spotkania Komunikacji: Kompetencje medialne nadawców
 • Absolwent dziennikarstwa na rynku pracy

Udział w festiwalu nauki

 • Lubelski Festiwal Nauki: Człowiek-Nauka-Pasja

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Strategie językowe w prasowym dyskursie o rodzinie (na przykładzie analiz "Gazety Wyborczej" i "Polityki" w latach 2004-2005)
 • Kompetencje w odczytywaniu przekazów medialnych

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Tożsamość i komunikacja

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Tradycyjne metody ilościowe i jakościowe w badaniu sieci

Udział w konferencji

 • III Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców „Nowe media. Nowe problemy i metody badawcze?”

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Role rodzinne wizualizowane na fotografiach "Przekroju" i "Polityki"
 • Sposoby wizualizacji rodziny w "Przekroju" i "Polityce" w latach 1985-1989 i 2005-2009

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Analiza dyskursu
 • Co łączy muzykę, film i fotografię z socjologią

Organizacja konferencji

 • Kompetencje medialne w społeczeństwie informacyjnym
 • I Studenckie Spotkania Komunikacji

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Umiejętność odczytu przekazów medialnych

Udział w konferencji

 • II Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców pt. "Interdyscyplinarne horyzonty badań mediów"

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • Językowe i wizualne projekty tożsamościowe rodziny lansowane w polskiej prasie opiniotwórczej

2010


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

 • Strategie językowe i wizualne w kreowaniu obrazu małzenstwa i rodziny w tygodnikach opiniotwórczych
 • Prasowe strategie językowe i wizualne w kształtowaniu tożsamości rodziny

2009


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Odmiany tożsamości
 • Stałość i zmienność tożsamości

2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Współczesne macierzyństwo w dyskursie medialnym - na przykładzie polskiej prasy
 • Obraz Jana Pawła II w tygodnikach opiniotwórczych i kobiecych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Piotr Sztompka. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wyobrażenia mlodzieży w Polsce o malżeństwie
  [w:] PAEDAGOGIA CHRISTIANA

2006


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Familienvorstellungen Jugendlicher in Polen
  [Wyobrażenia młodzieży w Polsce o rodzinie]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Teoretyczne i metodologiczne podstawy socjologii wizualnej
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • Wyobrażenia młodzieży w Polsce o rodzinie
  [w:] PAEDAGOGIA CHRISTIANA

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Społeczny obraz świata w fotografii - o zastosowaniu analiz fotografii w badaniach socjologicznych

2005

 • Piętno gorszości Polski i Polaków w magazynie "Der Spiegel"

 • 2004


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wybrani sąsiedzi Niemiec w ocenie publicystów "Der Spiegel"
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Polska i francuska kultura końca XX wieku w prasie europejskiej. Studium porównawcze na przykładzie "Der Spiegel"

  2002


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Portrety europejskich polityków w tygodniku Der Spiegel w latach 1989-1997
   [w:] Zeszyty Prasoznawcze

  1999

 • Obraz Polaka w tygodniku "Der Spiegel"
  [w:] Przegląd Zachodni

 • Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Polacy w Niemczech. Red. M. Lis
   [w:] Studia Polonijne

  Artykuł w czasopiśmie

  • Obraz Polaka w tygodniku niemieckim "Der Spiegel"
   [w:] Mikrus Dziennikarski

  1997


  Nagroda krajowa

  • Nagroda im. Floriana Znanieckiego za rok 1996