Ks. dr hab. Mirosław Sitarz (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

2019

Rozprawy doktorskie
 • Urząd i kompetencje dziekana w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie synodalnym
 • Ponowne włączenie prezbitera do stanu duchownego. Studium historyczno-prawne
 • Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa partykularnego
Prace magisterskie
 • Prawo naturalne w interpretacji Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta

2018

Prace magisterskie
 • Legacja bierna Stolicy Apostolskiej w relacjach z Rzecząpospolitą Polską po 1989 roku

2017

Rozprawy doktorskie
 • Obowiązek i uprawnienie rodziców do wychowania dzieci według prawa kanonicznego
Prace magisterskie
 • Struktura i działalność Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Kompetencje biskupa diecezjalnego w wykonywaniu władzy sądowniczej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Archiwum diecezjalne według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Kompetencje koordynacyjne proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

2016

Rozprawy doktorskie
 • Recepcja Soboru Watykańskiego II i Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku w II Polskim Synodzie Plenarnym (1991-1999)
 • Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją
 • Status Ordynariatów personalnych dla Anglikanów w prawie Kościoła łacińskiego
Prace magisterskie
 • Zadania postulatora w procesie diecezjalnym i rzymskim
 • Struktura a kompetence diecézní kurie podle Kodexu kanonického práva z roku 1983 a partikulárního práva Královéhradecké diecéze
 • Farní vikář jako spolupracovník faráře
 • Kolegiátní kapitula v Mikulově. Studie historicko-právní.
 • Seminární formace kandidátů kněžství v Československu v letech 1949 - 1990
 • Mešní stipendia v Kodeksu kanonického práva z 1983 roku a v partikulárním právu Arcidiecéze olomoucké
 • Kněžská rada v Kodexu kanonického práva 1983 a v partikulárním právu Moravské církevní provincie
 • Úkony svěřené zvláště faráři v Kodexu kanonického práva z roku 1983 a v partikulárním právu České republiky
 • Biskup Rzymu i Kolegium Biskupów jako najwyższa władza Kościoła według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Duchovní služba Armády České republiky. Studie historicko-právní.
 • Strata klerického stavu. Historicko - právny pohľad
 • Postup při odvolání a přeložení farářů v Kodexu Kanonického Práva z roku 1983
 • Munus regendi diecezního biskupa v Kodexu kanonického práva z 1983 roku a českém partikulárním právu
 • Sbor poradců v Kodexu kanonického práva 1983 a v partikulárním právu České církevní provincie
 • Kompetence generálního vikáře v CIC 1983
 • Učitelská služba faráře v CIC 1983 a v partikulárním právu moravské církevní provincie
 • Utrata urzędu proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz prawa partykularnego Metropolii Przemyskiej
 • Prawo do sądu w prawie kanonicznym
 • Kuria diecezjalna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w partykularnym prawie Archidiecezji Przemyskiej
 • Prałatura personalna w prawodawstwie Kościoła katolickiego na przykładzie Opus Dei
 • Farní rady v kodexu z roku 1983 a v olomoucké arcidiecézi
 • Powierzanie urzędu proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz polskiego ustawodawstwa synodalnego

2015

Rozprawy doktorskie
 • Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II i norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku dotyczących środków społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym
 • Utrata przynależności do stanu duchownego w prawie Kościoła łacińskiego
 • Prawo patronatu w Polsce. Studium historyuczno-prawne
 • Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim
Prace magisterskie
 • Kompetencje legatów papieskich w stosunku do organizacji międzynarodowych
 • Kompetencje ordynariusza polowego w Polsce
 • Sede impedita w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym
 • Erygowanie parafii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

2014

Rozprawy doktorskie
 • Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
Prace magisterskie
 • Parafia powierzona zakonnikom
 • Obowiązki i prawa rodziny w prawodawstwie posoborowym
 • Synod diecezjalny według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i dokumentów pokodeksowych
 • Kompetencje konferencji biskupów dotyczące środków społecznego przekazu
 • Ekonom diecezjalny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim prawie partykularnym
 • Munus docendi biskupa diecezjalnego w prawodawstwie posoborowym
 • Diecezjalna rada duszpasterska w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim prawie partykularnym

2013

Prace magisterskie
 • Struktura i kompetencje kurii diecezjalnej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Usuwanie proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Postępowanie przy przenoszeniu proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Struktura i kompetencje Roty Rzymskiej
 • Urząd metropolity w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i partykularnym prawie polskim
 • Władza ustawodawcza biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Gwarancje wolności religijnej w Republice Czeskiej

2012

Prace magisterskie
 • Obowiązki i uprawnienia duchownych w zakresie władzy rządzenia według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i prawa partykularnego Archidiecezji Lubelskiej
 • Powierzenie i utrata urzędu kanclerza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Status prawny Państwa Miasta Watykan
 • Kompetencje legata papieskiego w relacji do państwa
 • Nowe Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II i Benedykta XVI

2011

Prace magisterskie
 • Struktura i kompetencje Synodu Biskupów
 • Kompetencje wikariusza generalnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1983
 • Prawo wyznaniowe Republiki Uzbekistanu
 • Zasada współdziałania państwa i Kościoła w kościelnym prawie publicznym
 • Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych
 • Urząd diakona stałego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w partykularnym prawie polskim
 • Wolność religijna w kościelnym prawie publicznym
 • Realizacja konkordatu w aktach normatywnych wykonawczych dotyczących małżeństwa

2010

Prace magisterskie
 • Rada kapłańska według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Wybór Bikupa Rzymu według ustawodawstwa Jana Pawła II i Benedykta XVI
 • Wybór Biskupa Rzymu. Studium historyczno-prawne
 • Instytucja dziekana według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Struktura i kompetencje konferencji biskupów według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
 • Rozwój struktur administracji kościelnej w Archidiecezji Lwowskiej w latach 1991-2007

2009

Prace magisterskie
 • Kompetencje proboszcza w zakresie uświęcającego zadania Kościoła według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Struktura i kompetencje Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Diecezjalna rada do spraw ekonomicznych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w partykularnym prawie polskim
 • Urząd administratora diecezji według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Publiczne stowarzyszenia wiernych. Studium historyczno-prawne

2008

Prace magisterskie
 • Zasady relacji państwo-Kościół w interpretacji ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Kompetencje Legatów Papieskich według KPK z 1983 r.
 • Kompetencje Kolegium Kardynałów w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Kardynałowie Świętego Kościoła Rzymskiego. Studium historyczno-prawne

2007

Prace magisterskie
 • Pozycja prawna kapelana wojskowego w Polsce
 • Kolegialne organy obligatoryjne w Kościele partykularnym według KPK'83

2002

Prace magisterskie
 • Celibat duchownych w Kościele Katolickim.Studium historyczno - prawne.