Ks. dr hab. Mirosław Sitarz (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

ŻYCIORYS NAUKOWY

 
 

Dorobek naukowy

 

Mirosław Sitarz urodził się 21 czerwca 1964 r. w Biłgoraju, w rodzinie katolickiej Józefa i Władysławy Sitarz, zd. Zygmunt. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Tereszpolu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Józefowie i po złożeniu egzaminu dojrzałości, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. W listopadzie 1988 r. obronił pracę magisterską na Wydziale Teologii KUL, pt. Posłannictwo Kościoła względem Narodu według Prymasa Wyszyńskiego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława Stanisława Bartnika. Święcenia Kapłańskie przyjął 10 grudnia 1988 r. z rąk J. E. Ks. Bpa Bolesława Pylaka. Po otrzymaniu święceń kapłańskich, został skierowany do pracy w parafii p.w. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Następnie od 23 czerwca 1990 r. pracował w parafii św. Mikołaja w Lublinie. Tam jako wikariusz kierował budową SCHRONISKA DLA DZIECI ULICY. Po ukończeniu budowy 30 marca 1992 r. został powołany do pracy w Kurii Metropolitalnej na stanowisku referenta w Wydziale Duszpasterskim i Wizytatora Archidiecezjalnego. W październiku 1992 r. skierowany na studia stacjonarne na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL i do pracy duszpasterskiej w kościele rektoralnym p.w. Wszystkich Świętych przy ul. Lipowej w Lublinie. Przez trzy lata tj. od 27 września 1994 do 3 października 1997 r. był redaktorem edycji lubelskiej Katolickiego Tygodnika „Niedziela”. Ze stanowiska referenta został zwolniony 27 marca 1995 r. Tytuł magistra licencjata prawa kanonicznego uzyskał z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem w dniu 22 czerwca 1995 r. Jako asystent w katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, kierowanej przez ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego, został zatrudniony 1 października 1996 r., a jako adiunkt od 2001 r. Pracę doktorską pisaną pod kierunkiem ks. prof. J. Krukowskiego obronił 15 czerwca 1998 r. Na podstawie ogólnego dorobku naukowego i rozprawy pt. Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku habilitował się 27 stycznia 2009 r. Od 1 października 2009 r. kieruje powierzoną mu Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Dodatkowo  od 1998 do 2004 r. pracował jako adiunkt i kapelan w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, gdzie w latach 1999-2001 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa. W latach 2004-2008 był adiunktem na Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie, a od 2009 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie.