Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Recenzja książki naukowej

 • Referendum w Kenii
 • Obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia i okresu Paschalnego w prawie Kościoła łacińskiego
 • Ukraiński Kościół Greckokatolicki w optyce troski i zainteresowania Jana Pawła II. Zagadnienia wybrane

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja doktoratu

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Prawa kobiet w konfliktach zbrojnych / Women's rights in armed conflicts.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Aktualność norm prawa kanonicznego a praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego wobec osób niepełnosprawnych w Polsce

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Prawa kobiet w konfliktach zbrojnych / Women's rights in armed conflicts
 • Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

Organizacja konferencji krajowej

 • Przeciwdziałanie przestępczości a aktualne problemy prawne podczas pandemii koronawirusa
 • Skuteczne metody walki ze zjawiskiem przestępczości w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych
 • Strategia aktywizowania młodych w polityce

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Działalność Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rzecz Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Udział w konferencji krajowej

 • Skuteczne metody walki ze zjawiskiem przestępczości w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych
 • Stulecie Powstań Śląskich. Górny Śląsk wczoraj i dziś
 • Inauguracja Instytutu De Republica
 • Przeciwdziałanie przestępczości a aktualne problemy prawne podczas pandemii koronawirusa
 • Ukraiński Kościół greckokatolicki w orbicie troski i zainteresowania Jana Pawła II
 • Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Strategia aktywizowania młodych w polityce

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

 • Ks. dr hab., Tomasz Białobrzeski, prof. UKSW - wykład (Microsoft Teams)
 • Ks. dr hab., Marek Saj, prof. UKSW - wykład (Microsoft Teams)

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Rada Naukowa - Instytut De Republica

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Kapituła Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Different Forms of Violence - Selected Issues
  [Rózne formy przemocy. Wybrane zagadnienia]
  [w:] Review of European and Comparative Law

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Ius Matrimoniale

Recenzja książki naukowej

 • Salus animarum jako istota reformy procesowej papieża Franciszka

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja doktoratu

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Udział w konferencji krajowej

 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Członkostwo w radzie naukowej instytucji

 • Rada Programowa dla kierunku prawo kanoniczne na kadencję 2020-2024.

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Uniwerytecka Komisja Oceniająca
 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024
 • Uniwersytecka Komisja ds. Nauki
 • Uniwersytecka Komisja Wydawnicza
 • Komisja ds. podziału środków w ramach Aktywnej Polityki Płacowej
 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Członek Kapituły Konkursu - 2020
 • Fundacja - Instytut Prawa Ustrojowego

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pedophilia – definitions of the disorder. Selected clinical, legal, and social issues
  [Pedofilia – definicje zaburzenia. Wybrane zagadnienia kliniczno–prawno–społeczne]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Hasło w leksykonie

 • Ekskomunika większa
 • Myron
 • Boska liturgia
 • Ekskomunika mniejsza
 • Stopnie święceń
 • Przynależność duchownego
 • Ordo romanus
 • Wtajemniczenie chrześcijańskie
 • Typiki

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Udział w konferencji krajowej

 • III Międzynarodowy Kongres Ruchu "Europa Christi" - Kościół i państwo w służbie rodziny
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor w przewodzie doktorskim
 • Promotor w przewodzie doktorskim

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Członek uniwersyteckiej komisji ds. oceny grantów misyjnych
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej
 • Członek Rady Bibliotecznej KUL
 • Członek Kapituły Konkursu Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wkład naukowców KUL w rozwój kościelnego prawa karnego
 • Wkład naukowców KUL w rozwój kościelnego prawa karnego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Odpowiedzialność kanoniczno-karna rodziców według kan. 1366 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Pojęcie przestępstwa w prawie kanonicznym i prawie polskim
  [w:] Studia Redemptorystowskie

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja doktoratu

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kodeks Prawa kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Udział w konferencji krajowej

 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotor w przewodzie doktorskim

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ustanie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy. Rys historyczno-prawny

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja doktoratu

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Non Nova sed Nove - Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji
 • Sprawy kanonizacyjne po "Sanctorum Mater" - 10 lat doświadczeń

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Prawo jako wychowawca. Wychowanie do prawa

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Prawo jako wychowawca. Wychowanie do prawa
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia ekspercka w sprawie N.N. - prośba o ułaskawienie do Prezydenta RP
 • Opinia ekspercka w sprawie N.N. /art. 150-151 Kodeks karny wykonawczy/

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Ekspert - Ośrodek Analiz i Ekspertyz Prawnych

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Srebrny za długoletnią służbę Prezydenta RP

Organizacja konkursów i olimpiad

 • VII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pojęcie i cel kary w Kościele. Rys historyczno-prawny
  [w:] Studia Prawnicze KUL
 • Death Penalty Dilemmas. Selected Issues
  [Dylematy dotyczące kary śmierci : wybrane zagadnienia]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Udział w konferencji międzynarodowej

 • MISERICORDIA ET IUS. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Udział w konferencji krajowej

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji. 50 lat Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • An Edict forgotten by contemporary people – the one that once moved the world
  [Zapomniany przez współczesnych Edykt – który kiedyś poruszył świat]
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Uprawnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w powojennej Polsce. Wybrane zagadnienia
  [w:] Перемиські Архиєпархіальні Відомості

Recenzja książki naukowej

 • Rozwój mediów w przekazie wiary w archidiecezji lubelskiej po roku 1989

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich - 25 lat od promulgacji

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w obowiązującym systemie prawnym Kościoła katolickiego. Wybrane zagadnienia
 • Uprawnienia kard. Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w powojennej Polsce

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich - 25 lat od promulgacji
 • Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Konferencja z okazji 50-lecia pracy naukowej Ks. prof. Józefa Krukowskiego
 • Wielcy obrońcy życia
 • Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline, Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku k 25. výročiu CCEO

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Auctoritas in iudicium
 • Mitis Iudex Dominus Iesus

Udział w konferencji krajowej

 • IV Ogólnopolska konferencja naukowa - Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Auctoritas in iudicium
 • Mitis Iudex Dominus Iesus

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

 • Emilia Mazurek - zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie
 • Anna Frączkiewicz (sędzia) - Przewodnicząca, III Wydział Cywilny Rodzinny - Sąd Okręgowy w Lublinie

2014


Książka naukowa recenzowana

 • Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Obliczanie czasu w prawie kanonicznym. Wybrane zagadnienia
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie
 • Recenzent
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Prymat papieski w służbie jedności Kościoła
 • Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II
 • W trosce o zdrowie i życie człowieka
 • Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich
 • Rodzina i polityka w 20. rocznicę Międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014

Udział w konferencji krajowej

 • Rodzina drogą Kościoła
 • Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania
 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych kanonistów
 • Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży
 • Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE.

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

 • Sędzia Anna Frączkiewicz - Przewodnicząca, III Wydział Cywilny Rodzinny - Sąd Okręgowy w Lublinie
 • Renata Leszcz - zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Niemce

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Uznanie za zmarłego a możliwość zawarcia nowego małżeństwa : wybrane zagadnienia prawa cywilnego i kanonicznego
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Integracja w globalnej wiosce - media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 75. rocznicę śmierci J.E. ks. Abp. Józefa Teodorowicza Metropolity Lwowskiego Obrządku Ormiańskiego
 • Hodie et cras - Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 30 lat od promulgacji
 • Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych (w 65. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Dekret wdowieństwa" w prawie kanonicznym

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Źródła finansowania Kościoła w Polsce

Udział w konferencji krajowej

 • Źródła finansowania Kościoła w Polsce
 • Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości
 • Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne
 • Wiesław Chrzanowski, patriota, wychowawca, polityk
 • Antoni Kość jako filozof prawa
 • Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych
 • „Między poczuciem odrębności a świadomością narodową. Współczesne oblicze etniczne polskiej «ściany wschodniej»”
 • Lexalia 2013 - Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

 • Anna Frączkiewicz (sędzia)

Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji

 • Wydziałowy Komitet Obchodów 100-lecia KUL

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Jurysdykcja międzynarodowa w sprawach małżeńskich. Wybrane zagadnienia
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Kazimierz Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2011, ss. 308.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, red. Ryszard Sztychmiler, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2009, ss. 248.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Książka

 • Informator Archidiecezji Lubelskiej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła
 • Konferencja naukowa „Wokół chrześcijańskiego wschodu. Egipt i Sandomierz biskupa Adama Prospera Burzyńskiego (1755-1830)”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Szkolenie z pisania kościelnych pism procesowych, Lexalia – Dni WPPKiA

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koła Kanonistów KUL pt. Adwokat kościelny – czyli kto?

Udział w konferencji krajowej

 • Konferencja Naukowa „Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa prawna i politologiczna”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koła Kanonistów KUL pt. Adwokat kościelny – czyli kto?

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kontakty „Solidarności” ze Stolicą Apostolską w dokumentach archiwum Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Wybrane zagadnienia
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Sytuacja prawna Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w powojennej Polsce. Wybrane zagadnienia
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Ks. Janusz M. Czerski, Liturgie Kościołów Wschodnich. Liturgia Kościoła bizantyjskiego, ormiańskiego i koptyjskiego, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2009, ss. 342
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Bizantynistyczna „Patriarchaty Wschodu w starożytności”
 • Postępowanie administracyjne w Kościele

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Technologie informatyczne w sądownictwie - doświadczenia i perspektywy”
 • Konferencja Naukowa „Układowe metody stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)”
 • Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie
 • Lublin-Lwów. Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Konferencja w 70. rocznicę śmierci Prof. Romana Longchamps de Bérier (1883-1941)

2010


Udział w konferencji międzynarodowej

 • Il Codice delle Chiese Orientali: la storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kontakty „Solidarności” ze Stolicą Apostolską (w dokumentach archiwum Konferencji Episkopatu Polski)

Udział w konferencji krajowej

 • „Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL”

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ochrona praw autorskich w odniesieniu do dokumentów Jana Pawła II (Karola Wojtyły), Benedykta XVI (Josefa Ratzingera) oraz Stolicy Apostolskiej. Wybrane zagadnienia
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • O. Poман Шафран, Синоди Києво-Галицької Митрополії (1596-1991). Організаційно-душпастирський аспект, Львів: Видавництво Свічадо 2008, ss. 296
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Dyskusja panelowa (udział w dyskusji z ramienia Konferencji Episkopatu Polski)

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kościół a prawa autorskie"
 • Podstawy regulacji stosunków Państwo - Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Warsztaty z dokumentów potrzebnych do stwierdzenia nieważności małżeństwa
 • Referat i konsultacje prawne (z ramienia Kościoła rzymskokatolickiego) w ramach spotkania przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce

Udział w konferencji krajowej

 • „Rola Kościoła w odzyskaniu niepodległości”
 • Konferencja naukowa w ramach II Dni Kanonistów nt. „Kościół i Europa - wspólna droga"
 • „Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wezwania do przestrzegania prawa wolności i obowiązku solidarności z innymi...”
 • „Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski...”
 • „Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej...”
 • „Aktualne problemy sporne odpowiedzialności międzynarodowo-prawnej za naruszenie prawa”

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Problemy finansowe Kościoła katolickiego w Polsce

Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji

 • "Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki"

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Katolickie Kościoły wschodnie nie mające własnej hierarchii (wybrane zagadnienia)
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Dimitrios Salachas, Krzysztof Nitkiewicz, Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale, Roma 2007, ss. 189
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Ks. Józef Krętosz, Wschodnie katolickie obrządki w Polsce, Katowice 2008, ss. 166
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Naciągacze zarabiają na papieżu (rozmowa Aldony Minorczyk-Cichy)
  [w:] Dziennik Zachodni - Polska The Times

Udział w konferencji krajowej

 • Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sakrament bierzmowania w okresie odnowy posoborowej. Rys historyczno-prawny
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • G. Wojciechowski, Las competencias patriarcales en El derecho canonico oriental, Lublin: Wyd. KUL 2007, ss. 218
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Prawo rodzinne w Polsce i na Ukrainie - Doświadczenia, zmiany, współpraca

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

 • Umowa bilateralna KUL z Felician College w USA

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP

2006


Książka naukowa recenzowana

 • Realizacja zasady jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie Kościoła katolickiego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Celebracja sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w katolickich Kościołach wschodnich (refleksje na tle norm Kościoła łacińskiego)
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Przygotowanie dzieci i dorosłych do przyjęcia sakramentu chrztu w katolickich Kościołach wschodnich
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w nauczaniu Ojców Apostolskich
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja z okazji 15-lecia wejścia w życie KKKW "Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • "Inne" Kościoły sui iuris

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja z okazji 15-lecia wejścia w życie KKKW "Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich

2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przygotowanie do chrztu dzieci w prawie i liturgii Kościoła katolickiego w Polsce
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Stypendium finansowane ze środków Kościoła

 • Corso di lingua e cultura italiana
  [Stypendium językowe (j. włoski)]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Finansowanie Kościoła w Polsce. Forma pomocy ośrodków zagranicznych
 • Stypendia naukowe i językowe kapłanów z Polski. Forma pomocy ośrodków zagranicznych
 • Finansowanie zakonów kontemplacyjnych w Polsce. Forma pomocy ośrodków zagranicznych

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sviatosti kresanskej iniciacie v uceni Apostolskich Otcov - l cast
  [Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w nauczaniu Ojców Apostolskich]
  [w:] Duchovny Pastier. Revue pre Teologiu a Duchovny Zivot (ISSN: 0139-861X)
 • Sviatosti kresanskej iniciacie v uceni Apostolskich Otcov - lI cast
  [Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w nauczaniu Ojców Apostolskich - cz. II]
  [w:] Duchovny Pastier. Revue pre Teologiu a Duchovny Zivot (ISSN: 0139-861X)

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Kanonik Honorowy Prześwietnej Kapituły Archikatedralnej

2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wykład prof. dra hab. Cyrila Vasila SJ na temat: „Patriarchaty w ustroju hierarchicznym Kościoła katolickiego”
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół
 • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w świetle Magisterium Kościoła katolickiego do Vaticanum II
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

2002

 • "Unitas in varietate". Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz prezentacji polskiego wydania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (KUL, Lublin 20 II 2002)
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

 • Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Unitas in varietate. Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz prezentacja polskiego wydania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (KUL, Lublin 20 II 2002)

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • Unitas in varietate. Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz prezentacja polskiego wydania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich

  2001


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Sviatost birmovania (krizmacie) v kodexach kanonickeho prava v Katolickej cirkvi – I cast
   [Sakrament bierzmowania (chryzmacji) w prawie kodeksowym Kościoła katolickiego ]
   [w:] Duchovny Pastier. Revue pre Teologiu a Duchovny Zivot (ISSN: 0139-861X)
  • Jedność sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie i liturgii Kościoła katolickiego
   [w:] Prawo, Administracja, Kościół
  • Sviatos birmovania (krizmacie) v kodexoch kanonickeho prava v Katolickej cirkvi – II cast
   [Sakrament bierzmowania (chryzmacji) w prawie kodeksowym Kościoła katolickiego]
   [w:] Duchovny Pastier. Revue pre Teologiu a Duchovny Zivot (ISSN: 0139-861X)

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Dimitrios Salachas, L’iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino, Bologna-Roma 1991, ss. 200
   [w:] Prawo, Administracja, Kościół

  2000


  Książka

  • Archidecezja lubelska. Historia i administracja

  1999

 • Kalendarz liturgiczny i skrócony informator Archidiecezji Lubelskiej na rok 2000

 • 1998


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Sakrament bierzmowania (chryzmacji) w prawie kodeksowym Kościoła katolickiego

  Książka

  • Kalendarz liturgiczny i skrócony informator Archidiecezji Lubelskiej na rok 1999

  1997

 • Kalendarz liturgiczny i skrócony informator Archidiecezji Lubelskiej na rok 1998

 • 1996

 • Kalendarz liturgiczny i skrócony informator Archidiecezji Lubelskiej na rok 1997

 • Stypendium finansowane ze środków Kościoła

  • English Language Scholarship
   [Stypendium językowe (j. angielski)]

  1995


  Książka

  • Kalendarz liturgiczny i skrócony informator Archidiecezji Lubelskiej na rok 1996