prof. dr hab. Paweł Matyaszewski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Katedra Kultur i Literatur Romańskich

Stanowisko: Profesor zwyczajny


EU languages workshop - French - warsztaty

Cele przedmiotu:
1. Nauka języka francuskiego na poziomie A1
2. Poznanie podstawy gramatyki języka francuskiegona poziomie A1
3. Poznanie słownictwa na poziomie A1
4. Swoboda wypowiedzi na poziomie A1
Efekty kształcenia:
WIEDZA: W1: znajomość gramatyki na poziomie A1; W1: znajomość słownictwa na poziomie A1; W3: znajomość elementów kulturowych na poziomie A1; W4: znajomość elementów komunikacyjnych na poziomie A1

UMIEJĘTNOŚCI: U1: umiejętność mówienia na poziomie A1; U2: umiejętność pisania na poziomie A1; U3: umiejętność czytania na poziomie A1: U4: umiejętność komunikacji na poziomie A1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): KS1: komunikatywność; KS2: otwartość; KS3: łatwość nawiązywania kontaktów; KS4: określanie cech kulturowych

Metody dydaktyczne:
1. Praca z podręcznikiem; 2. Animacja konwersacji; 3. Zadawanie prac domowych z gramatyki; 4. zadawanie prac domowych z kompozycji
Treści programowe:
1. Opis osoby; 2. Liczebniki do miliona; 3. Tryb rozkazujący; 4. Zakupy: jedzenie, restauracja, kolory; 5. Rodzajnik cząstkowy; 6. Zaimki wskazujące; 7. Rozkaz, prośba, emocje
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
By otrzymać zaliczenie, student musi osiągnąć znajomość języka na poziomie A1 i wykazać się dostatecznym/dobrym/bardzo dobrym opanowaniem przerabianego na zajęciach. Maksymalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 3. Weryfikacja ma miejsce w trakcie zajęć, bądź też jest wynikiem zadawanych prac domowych lub testów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podręcznik do nauki języka francuskiego: Le Nouveau sans frontieres 1

Historia Francji - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Poznanie najważniejszych etapów historii Francji
Zdobywanie umiejętności samodzielnego myślenia, analizy oraz kojarzenia faktów historycznych i kulturowych poznawanych na innych zajęciach
Poszerzenie wiedzy o historii Francji i jej kulturze
Wymagania wstępne:
Znajomość historii powszechnej na poziomie licealnym
Znajomość języka francuskiego na poziomie elementarnym
Zainteresowanie historią Francji i jej kulturą
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę o historii Francji z uwzględnieniem głównych epok, sztandarowych postaci, najważniejszych wydarzeń
Student zna podstawową terminologię nauk historycznych w języku polskim i francuskim
Student posiada wiedzę o dorobku historiografii francuskiej na tle historiografii światowej
Student posiada ogólną wiedzę o miejscu nauk historycznych w systemie nauk humanistycznych
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność kojarzenia wiedzy historycznej z wiedzą o kulturze nabytą na innych zajęciach
Student potrafi konfrontować wiedzę o historii Francji nabytą na zajęciach z wiedzą o historii powszechnej
Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
Student posiada umiejętność kojarzenia ustaleń różnych nauk historycznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi pracować w grupie przyjmując na siebie różne funkcje i role
Student potrafi zastosować nowoczesne techniki medialne w celu prezentacji swojej wiedzy
Student jest w stanie przewidywać ewentualne zastosowanie dla zdobytej wiedzy w obranym przez siebie zawodzie
Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Metody dydaktyczne:
Wykład, prezentacja multimedialna, debata, mikroreferaty przygotowane przez studentów.
Treści programowe:
1. Wstępne sformułowanie zasad pracy, zakresu czasowego i tematycznego konwersatorium
2. Leurs ancêtres les Gaulois : czy można się czegoś dowiedzieć z komiksu o Asterixie ?
3. Galia celtycka a Galia rzymska ( barbarzyństwo i cywilizacja ?)
4. Państwo Franków, chrystianizacja Galii, renesans karoliński, traktat z Verdun
5. Francja w czasach kapetyńskich : czas klasztorów, czas katedr, „francuskie” wyprawy krzyżowe
6. Wojna stuletnia i schyłek średniowiecza
7. XVI wiek, renesans i wojny religijne
8 XVII w. barok i klasycyzm, budowanie absolutyzmu
9 Oświecenie i rewolucja
10 Rewolucje i eksperymenty ustrojowe XIX wieku
11 III Republika
12 II wojna światowa i Państwo Francuskie
13 IV i V Republika
14 Maj 1968: rewolta czy rewolucja?
15 Historia Francji, próba konkluzji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
Wiedza niedostateczna - brak podstawowej znajomości przedmiotu. Nieznajomość terminologii nauk historycznych w języku polskim i francuskim
Student nie posiada umiejętności kojarzenia wiedzy historycznej z wiedzą o kulturze nabytą na innych zajęciach. Student nie potrafi konfrontować wiedzy o historii Francji nabytej na zajęciach z wiedzą o historii powszechnej. Student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy ani rozwijać umiejętności badawczych kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
Student nie potrafi pracować w grupie, a często nie wykazuje chęci podjęcia takiej pracy
Ocena dostateczna:
Wiedza dostateczna – opanowanie podstawowej znajomości historii Francji. Student posiada podstawową wiedzę o historii Francji. Zna na poziomie podstawowym terminologię nauk historycznych w języku polskim i francuskim
Student posiada umiejętności kojarzenia wiedzy historycznej z wiedzą o kulturze nabytą na innych zajęciach na poziomie podstawowym. Student potrafi konfrontować wiedzę o historii Francji nabytą na zajęciach z wiedzą o historii powszechnej na poziomie podstawowym. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego na poziomie podstawowym.
Student prawidłowo wykonuje pracę w grupie bez względu na wyznaczone funkcje i role na poziomie podstawowym.
Ocena dobra:
Wiedza satysfakcjonująca Dobra znajomość omawianego materiału. Student posiada określoną obok wiedzę na poziomie dobrym
Student posiada wymienione obok umiejętności na poziomie dobrym.
Student bez trudności podejmuje pracę w grupie bez względu na wyznaczone funkcje i role na poziomie dobrym.
Ocena bardzo dobra:
Wiedza ponadprzeciętna bardzo dobre opanowanie omawianego materiału, Umiejętność samodzielnej systematyzacji i własnej interpretacji materiału
Student wykazuje wymienione obok umiejętności na poziomie ponadprzeciętnym. Wykazuje przy tym wysoką inwencję i kreatywność.
Student bez trudności podejmuje pracę w grupie bez względu na wyznaczone funkcje i role na poziomie ponadprzeciętnym. Ponadto chętnie wnosi swoje własne pomysły do organizacji pracy grupy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
G. Duby, Histoire de la France, Paris, Larousse, 2006.
G. Duby, R. Mandrou, Historia kultury francuskiej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1967.
A. Dulewicz, Encyklopedia sztuki francuskiej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
J. Kowalski, M. Loba, A. Loba, J. Prokop. Dzieje kultury francuskiej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
P. Miquel, Histoire de la France, Paris, Fayard, 1976.

Język francuski - CEF A1 - lektorat

Cele przedmiotu:
1. Nauka języka francuskiego na poziomie A1
2. Poznanie podstawy gramatyki języka francuskiegona poziomie A1
3. Poznanie słownictwa na poziomie A1
4. Swoboda wypowiedzi na poziomie A1
3. Poznanie słownictwa na poziomie A1
4. Swoboda wypowiedzi na poziomie A1
Efekty kształcenia:
WIEDZA: W1: znajomość gramatyki na poziomie A1; W1: znajomość słownictwa na poziomie A1; W3: znajomość elementów kulturowych na poziomie A1; W4: znajomość elementów komunikacyjnych na poziomie A1

UMIEJĘTNOŚCI: U1: umiejętność mówienia na poziomie A1; U2: umiejętność pisania na poziomie A1; U3: umiejętność czytania na poziomie A1: U4: umiejętność komunikacji na poziomie A1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): KS1: komunikatywność; KS2: otwartość; KS3: łatwość nawiązywania kontaktów; KS4: określanie cech kulturowych
Metody dydaktyczne:
1. Praca z podręcznikiem; 2. Animacja konwersacji; 3. Zadawanie prac domowych z gramatyki; 4. zadawanie prac domowych z kompozycji
Treści programowe:
1. Opis osoby; 2. Liczebniki do miliona; 3. Tryb rozkazujący; 4. Zakupy: jedzenie, restauracja, kolory; 5. Rodzajnik cząstkowy; 6. Zaimki wskazujące; 7. Rozkaz, prośba, emocje
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
By otrzymać zaliczenie, student musi osiągnąć znajomość języka na poziomie A1 i wykazać się dostatecznym/dobrym/bardzo dobrym opanowaniem przerabianego na zajęciach. Maksymalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 3. Weryfikacja ma miejsce w trakcie zajęć, bądź też jest wynikiem zadawanych prac domowych lub testów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podręcznik do nauki języka francuskiego: Le Nouveau sans frontieres 1.

Język francuski - CEF B1 - lektorat

Cele przedmiotu:
1. Nauka języka francuskiego na poziomie A2+/C1
2. Poznanie podstawy gramatyki języka francuskiegona poziomie A2 +/C1
3. Poznanie słownictwa na poziomie A2 +/C1
4. Swoboda wypowiedzi na poziomie A2+/C1
Wymagania wstępne:
1. Znajomość gramatyki języka francuskiego na poziomie A2
2. Znajomość słownictwa na poziomie A2
3. Umiejętność wypowiedzi ustnej na poziomie A2
4. Umiejętność wypowiedzi pisemnej na poziomie A2
Efekty kształcenia:
WIEDZA W1: znajomość gramatyki na poziomie A2+/C1; W1: znajomość słownictwa na poziomie A2+/C1; W3: znajomość elementów kulturowych na poziomie A2+/C1; W4: znajomość elementów komunikacyjnych na poziomie A2+/C1


UMIEJĘTNOŚCI U1: umiejętność mówienia na poziomie A2+/C1; U2: umiejętność pisania na poziomie A2+/C1; U3: umiejętność czytania na poziomie A2+/C1: U4: umiejętność komunikacji na poziomie A2+/C1


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) KS1: komunikacyjność; KS2: otwartość; KS3: łatwość nawiązywania kontaktów; KS4: określanie cech kulturowych
Metody dydaktyczne:
1. Praca z podręcznikiem; 2. Animacja konwersacji; 3. Zadawanie prac domowych z gramatyki; 4. zadawanie prac domowych z kompozycji
Treści programowe:
1. Zdrowie; 2. Transport i komunikacja 3. Prasa, media; 4. Formy dyskusji i argumentacji; 5. Czasy przeszłe i przyszłe; 6. Zaimki \"y\" oraz \"en\"; 7. Zaimki względne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
By otrzymać zaliczenie, student musi osiągnąć znajomość języka na poziomie A2+/C1 i wykazać się dostatecznym/dobrym/bardzo dobrym opanowaniem przerabianego na zajęciach. Maksymalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 3. Weryfikacja ma miejsce w trakcie zajęć, bądź też jest wynikiem zadawanych prac domowych lub testów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podręcznik do nauki języka francuskiego: Le Nouveau sans frontieres 1 i 2.

Metodologia badań w literaturoznawstwie - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest:
C1: wprowadzenie do metodologii badań w literaturoznawstwie; C2: prezentacja głównych teorii literatury; C3: analiza przykładowych interpretacji
Wymagania wstępne:
studia wyższe licencjackie z zakresu literaturoznawstwa
Efekty kształcenia:
WIEDZA: W1: metodologia badań literackich; W2: znajomość głównych teorii literackich; W3: pogłębiona znajomość literatury francuskiej; W4: nabycie podstawy kultury literackiej

UMIEJĘTNOŚCI: U1: rozpoznanie tekstu literackiego: U2: swoboda interpretacji: U3: umiejętność analizy; U4: swoboda poruszania się po teorii literatury

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): K1: komunikacja tekstualna; K2: komunikacja intertekstualna: K3: komunikacja interkulturowa; K4: komunikacja teoretyczna
Metody dydaktyczne:
praca nad tekstem, wspólna analiza, próba indywidualnej interpretacji
Treści programowe:
1. Wprowadzenie w teorię literatury; 2. Wprowadzenie w metodologię badań; 3. Pozytywizm; 4. Formalizm rosyjski; 5. Strukturalizm; 6. Poststrukturalizm; 7.Hermeneutyka; 8. Polska szkoła komunikacji literackiej; 9. Dekonstrukcjonizm; 10. Fenomenologia; 11. Psychoanaliza; 12. Kulturowa teoria literatury; 13.Feminizm; 14. Postkolonializm; 15. Próba bilansu i praktycznego zastosowania teorii literackiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Kolokwia, prezentacje - ocena w zależności od osiągniętych wyników i nakładu pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Zofia Mitosek, \"Teorie badań literackich\", Warszawa 1986; Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, \"Teorie literatury XX wieku\", podręcznik i antologia, Kraków 2006; Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz (red.), \"Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i i problemy\", Kraków 2006.

Między ideą a literaturą - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 zredagowanie pracy magisterskiej
C2 pogłębienie wiedzy z zakresu badań literatury i krytyki literackiej
C3 umiejętność analitycznego myślenia i wypowiedzi pisemnej na wybrany temat literacki
Wymagania wstępne:
1. bardzo dobra znajomość języka francuskiego (poziom C2)
2. dobra znajomość literatury francuskiej
3. indywidualne zainteresowanie się literaturą i krytyką literacką
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK W1 Opanowanie podstawowej terminologii związanej z pracą naukową nad literaturą
EK W2 Opanowanie podstawowych pojęć związanych z metodologią badań
EK W3 Poszerzenie wiedzy o literaturze francuskiej
EK W4 Poszerzenie wiedzy o krytyce literackiej
EK W5 Zdobycie wiedzy służącej indywidualnej pracy naukowej

UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 Umiejętność posługiwania się terminologią badań literackich
EK U2 Umiejętność aplikacji metod naukowych we własnych poszukiwaniach badawczych
EK U3 Umiejętność samodzielnego myślenia
EK U4 Umiejętność redakcji tekstu naukowego
EK U5 Umiejętność analizy tekstów literackich

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Kompetencje językowe – student poszerza swoje słownictwo związane z pracą naukową w języku francuskim
EK K2 Kompetencje intelektualne – student poszerza swoje zdolności samodzielnego myślenia
EK K3 Kompetencje socjologiczne – student rozwija swoje zdolności pracy w grupie i uczestniczy w działaniach integrujących go z innymi
EK K4 Kompetencje dydaktyczne – student nabywa umiejętności pozwalających mu samemu w wykonywaniu w przyszłości zawodu nauczyciela
EK K5 Kompetencje kulturowe – student postrzega problem literatury francuskiej w znacznie szerszym kontekście kulturowym i cywilizacyjnym
Metody dydaktyczne:
1. Tekst pisany
2. Komputer
3. Kserokopiarka
4. Rzutnik multimedialny
Treści programowe:
K1. Wprowadzenie ogólne do przedmiotu – cel i zakres seminarium 4
K2. Wybór tematu – metoda, przykłady 4
K3. Struktura pracy magisterskiej – schemat, terminologia, konstrukcja 8
K4. Analiza tekstów literackich na wybranych przykładach 20
K5. Analiza tekstów krytycznych na wybranych przykładach 20
K6. Samodzielne referaty studentów – prezentacja, dyskusja 24
K7. Ocena stanu zaawansowania redakcji prac magisterskich 20
K8. Ocena całości zredagowanych prac magisterskich 20
Suma godzin 120
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę 2
Niedostateczne opanowanie omawianego materiału
Nieumiejętność wykorzystania w praktyce zdobywanej wiedzy
Student nie posiada żadnych komptencji w przekazywaniu zdobywanej wiedzy

Na ocenę 3
Podstawowe przyjęcie i zrozumienie przestawianych na zajęciach zagadnień i pojęć
Student potrafi posługiwać się zdobywaną wiedzą w stopniu podstawowym
Student umie czerpać ze zdobywanej wiedzy w sposób ledwo zadowalający

Na ocenę 4
Aktywne uczestnictwo w zajęciach wskazujące na dobre opanowanie materiału zajęć dydaktycznych
Student wykazuje swobodę w operowaniu wykładanymi treściami
Student może przekazywać innym swoje umiejętności w stopniu zadowalającym

Na ocenę 5
Bardzo dobra znajomość omawianego materiału oraz taka sama aktywność intelektualna
Bardzo dobra umiejętność wykorzystania zdobywanej wiedzy
Student może być autorytetem wśród innych osób
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001; K. Dybeł, B. Marczuk, J. Prokop, Historia literatury francuskiej, Warszawa 2005; A. Adam, G. Lerminier, E. Morot-Sir, Literatura francuska, Warszawa 1974; J. Heinstein, Historia literatury francuskiej od początków do czasów najnowszych, Wrocław 1997; A. Thibaudet, Historia literatury francuskiej od Rewolucji do XX wieku, Warszawa 1997.
Literatura podstawowa i uzupełniająca jest określana na bieżąco w zależności od wybranego przez studenta tematu badawczego.

Oświecenie we Francji - wykład

Cele przedmiotu:
1. Prezentacja historii i myśli francuskiego Oświecenia
2. Analiza najważniejszych tekstów epoki Oświecenia we Francji
3. Ukazanie ponadczasowości refleksji oświeceniowej
Wymagania wstępne:
1. Podstawowa znajomość historii Francji i Europy nowożytnej
2. Umiejętność analizy tekstu
3. Zainteresowania historyczne i literackie
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK W1 odkrywanie podstawowych pojęć związanych z francuskim Oświeceniem
EK W2 odkrywanie najsłynniejszych autorów osiemnastowiecznej Francji
EK W3 odkrywanie istotnych wydarzeń i pojęć z historii kultury Francji doby Oświecenia
EK W4 odkrywanie podstawowych pojęć filozoficznych/politycznych/literackich epoki Oświecenia we Francji


UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 umiejętność analizy tekstów.
EK U2 umiejętność samodzielnej refleksji
EK U3 umiejętność kojarzenia zjawisk literackich i kulturowych
EK U4 umiejętność odkrywania w historii idei problemów współczesnościKOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Kompetencje językowe: student rozwija swoją znajomość języka francuskiego w stopniu pozwalającym mu na swobodną pracę nad tekstami literackimi
EK K2 Kompetencje intelektualne – student rozwija swoje zdolności i umiejętność samodzielnej refleksji i analizy
EK K3 Kompetencje socjologiczne – poprzez pracę w grupie, student potrafi sam określić zadania i metody służące realizacji okreś¬lonego projektu zbiorowego
EK K4 Kompetencje dydaktyczne – student nabywa umiejętności samokształcenia, a zarazem przekazywania swej wiedzy innym
EK K5 Kompetencje kulturowe – student nabywa i poszerza swoją znajomość podstawowych pojęć i fenomenów kultury i cywilizacji Francji
Metody dydaktyczne:
1. Przekaz ustny
2. Rzutnik multimedialny
3. Analiza tekstu
Treści programowe:
1. Co to jest światło?
2. Co to jest Oświecenie? (Kant)
3. Oświecenie - jedność czy różnorodność?
4. Kosmopolityzm
5. Podróż jako metoda filozoficzna
6. W poszukiwaniu szczęścia
7. Religia i religie w XVIII wieku
8. Między religią a polityką
9. Wolnomularstwo
10. Fenomen Encyklopedii
11. Między formą a treścią - problem sposobu wypowiedzi
12. Kobieta w Oświeceniu
13. Rewolucja - od nowego człowieka ku nowemu światu
14.Rewolucja vs Kontrewolucja
15. Francja przed i po 1789 - próba bilansu


Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę niedostateczną
brak jakichkolwiek postępów w nabywaniu wiedzy
Student nie wykazuje umiejętności samodzielnego myślenia
Brak umiejętności zdobywania wiedzy
Na ocenę dostateczną
Nauczenie się podstawowych pojęć i terminów

Umiejętność posługiwania sie zdobywaną wiedzą w stopniu podstawowym
Umiejętność wykorzystania zdobywanej wiedzu w stopniu przeciętnym
Na ocenę dobrą
wystarczające opanowanie
omawianego materiału
Zadowalająca umiejętność samodzielnego myślenia
Swobodne orientowanie się w tematyce
Na ocenę bardzo dobrą
Student wykazuje się wielce zadowalającą wiedzą
Bardzo dobra umiejętność kojarzenia faktów i swobodne posługiwanie się zdobywana wiedzą
Bardzo dobre i inteligentne posługiwanie się opanowanym materiałem
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
P. Chaunu, Cywilizacja Wieku Oświecenia, Warszawa 1989; Z. Libera, Oświecenie, Warszawa 1991; J. Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat, Warszawa 1993; M. Senkowska-Gluck, Żyć po rewolucji, Warszawa 1994; U. Im Hof, Europa Oświecenia, Warszawa 1995; Michel Vovelle (pod red.), Człowiek Oświecenia, Warszawa 2001