prof. dr hab. Paweł Matyaszewski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Kultur i Literatur Romańskich

Stanowisko: Profesor zwyczajny


EU languages workshop - French - warsztaty

Cele przedmiotu:
1. Nauka języka francuskiego na poziomie A1
2. Poznanie podstawy gramatyki języka francuskiegona poziomie A1
3. Poznanie słownictwa na poziomie A1
4. Swoboda wypowiedzi na poziomie A1
Efekty kształcenia:
WIEDZA: W1: znajomość gramatyki na poziomie A1; W1: znajomość słownictwa na poziomie A1; W3: znajomość elementów kulturowych na poziomie A1; W4: znajomość elementów komunikacyjnych na poziomie A1

UMIEJĘTNOŚCI: U1: umiejętność mówienia na poziomie A1; U2: umiejętność pisania na poziomie A1; U3: umiejętność czytania na poziomie A1: U4: umiejętność komunikacji na poziomie A1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): KS1: komunikatywność; KS2: otwartość; KS3: łatwość nawiązywania kontaktów; KS4: określanie cech kulturowych

Metody dydaktyczne:
1. Praca z podręcznikiem; 2. Animacja konwersacji; 3. Zadawanie prac domowych z gramatyki; 4. zadawanie prac domowych z kompozycji
Treści programowe:
1. Umiejętność autoprezentacji; 2. Organizacja czasu: data, godzina, rozkład dnia, pory roku, miesiące, dni tygodnia; 3. Propozycja - akceptacja i odmowa; 4; Orientacja: kierunek, określenie miejsca, opis domu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
By otrzymać zaliczenie, student musi osiągnąć znajomość języka na poziomie A1 i wykazać się dostatecznym/dobrym/bardzo dobrym opanowaniem przerabianego na zajęciach. Maksymalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 3. Weryfikacja ma miejsce w trakcie zajęć, bądź też jest wynikiem zadawanych prac domowych lub testów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podręcznik do nauki języka francuskiego: Le Nouveau sans frontieres 1

Język francuski - CEF A1 - lektorat

Cele przedmiotu:
1. Nauka języka francuskiego na poziomie A1
2. Poznanie podstawy gramatyki języka francuskiegona poziomie A1
3. Poznanie słownictwa na poziomie A1
4. Swoboda wypowiedzi na poziomie A1
Efekty kształcenia:
WIEDZA: W1: znajomość gramatyki na poziomie A1; W1: znajomość słownictwa na poziomie A1; W3: znajomość elementów kulturowych na poziomie A1; W4: znajomość elementów komunikacyjnych na poziomie A1

UMIEJĘTNOŚCI: U1: umiejętność mówienia na poziomie A1; U2: umiejętność pisania na poziomie A1; U3: umiejętność czytania na poziomie A1: U4: umiejętność komunikacji na poziomie A1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): KS1: komunikatywność; KS2: otwartość; KS3: łatwość nawiązywania kontaktów; KS4: określanie cech kulturowych
Metody dydaktyczne:
1. Praca z podręcznikiem; 2. Animacja konwersacji; 3. Zadawanie prac domowych z gramatyki; 4. zadawanie prac domowych z kompozycji
Treści programowe:
1. Umiejętność autoprezentacji; 2. Organizacja czasu: data, godzina, rozkład dnia, pory roku, miesiące, dni tygodnia; 3. Propozycja - akceptacja i odmowa; 4; Orientacja: kierunek, określenie miejsca, opis domu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
By otrzymać zaliczenie, student musi osiągnąć znajomość języka na poziomie A1 i wykazać się dostatecznym/dobrym/bardzo dobrym opanowaniem przerabianego na zajęciach. Maksymalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 3. Weryfikacja ma miejsce w trakcie zajęć, bądź też jest wynikiem zadawanych prac domowych lub testów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podręcznik do nauki języka francuskiego: Le Nouveau sans frontieres 1

Język francuski - CEF A2+ - lektorat

Cele przedmiotu:
1. Nauka języka francuskiego na poziomie A1
2. Poznanie podstawy gramatyki języka francuskiegona poziomie A1
3. Poznanie słownictwa na poziomie A1
4. Swoboda wypowiedzi na poziomie A1
Efekty kształcenia:
WIEDZA: W1: znajomość gramatyki na poziomie A1; W1: znajomość słownictwa na poziomie A1; W3: znajomość elementów kulturowych na poziomie A1; W4: znajomość elementów komunikacyjnych na poziomie A1

UMIEJĘTNOŚCI: U1: umiejętność mówienia na poziomie A1; U2: umiejętność pisania na poziomie A1; U3: umiejętność czytania na poziomie A1: U4: umiejętność komunikacji na poziomie A1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): KS1: komunikatywność; KS2: otwartość; KS3: łatwość nawiązywania kontaktów; KS4: określanie cech kulturowych
Metody dydaktyczne:
1. Praca z podręcznikiem; 2. Animacja konwersacji; 3. Zadawanie prac domowych z gramatyki; 4. zadawanie prac domowych z kompozycji
Treści programowe:
1. Umiejętność autoprezentacji; 2. Organizacja czasu: data, godzina, rozkład dnia, pory roku, miesiące, dni tygodnia; 3. Propozycja - akceptacja i odmowa; 4; Orientacja: kierunek, określenie miejsca, opis domu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
By otrzymać zaliczenie, student musi osiągnąć znajomość języka na poziomie A2 i wykazać się dostatecznym/dobrym/bardzo dobrym opanowaniem przerabianego na zajęciach. Maksymalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 3. Weryfikacja ma miejsce w trakcie zajęć, bądź też jest wynikiem zadawanych prac domowych lub testów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podręcznik do nauki języka francuskiego: Le Nouveau sans frontieres 1

Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej średniowiecza i XVI wieku - konwersatorium

Cele przedmiotu:

C1W Poznanie elementarnej terminologii używanej w naukach humanistycznych, zrozumienie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
C2W Zdobycie i uporządkowanie wiedzy, obejmującej terminologię, teorie i metodologię z zakresu mediewistyki, paleografii
C3W Zdobycie i uporządkowanie wiedzy z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
C4W Zdobycie podstawowej wiedzy o powiązaniach literatury łacińskiej z literaturą powstającą w językach wernakularnych we Francji w Średniowieczu i XVI w.
C5W Poznanie i zrozumienie podstawowych metod analizy i interpretacji wytworów kultury Średniowiecza i XVI w.
Wymagania wstępne:
1. Ogólna znajomość kultury i literatury średniowiecza wyniesiona ze szkoły średniej
2. Zdolność kreatywności i logicznego myślenia
Efekty kształcenia:

WIEDZA
EK1W zna elementarną terminologię używaną w naukach humanistycznych, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
EK2W ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu mediewistyki, paleografii, wersologii i stylistyki francuskiej literatury dawnej
EK3W ma uporządkowaną wiedzę z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
EK4W ma podstawową wiedzę o powiązaniach literatury łacińskiej z literaturą powstającą w językach wernakularnych we Francji w Średniowieczu i XVI w.
EK5W zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury Średniowiecza i XVI w.


UMIEJĘTNOŚCI
EK1U posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie kultury oraz literatury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
EK2U umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
EK3U potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
EK4U potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w. oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
EK5U potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w., w języku polskim i języku obcym


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK1K potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
EK2K potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
EK3K prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu mediewisty
EK4K ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
EK5K ma świadomość rzetelnego i poprawnego wykonywania działań zawodowych oraz stosowania się do norm etycznych w pracy zawodowej; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania
Metody dydaktyczne:
Wykład i analiza tekstów literackich oraz krytycznych.
Treści programowe:
K1. Wstęp. Ogólne wiadomości dotyczące Średniowiecza. Wstęp do paleografii francuskiej. Periodyzacja. Literatura łacińskiego średniowiecza. 4
K2. Najstarsze teksty języka francuskiego 2
K3. BLOK LIRYCZNY.
• Renesans karoliński. Łacińskie sekwencje. Początki liryzmu.
• Liryzm Południa. Pod słońcem trubadurów. Katarzy. Krucjata przeciwko Albigensom
• Liryzm Północy. Formes fixes
• Poezja renesansu. Plejada. Ronsard 12
K4. BLOK ALEGORYCZNY
• Renesans karoliński. Łacińska literatura alegoryczna.
• Alegoria i dydaktyzm (starofrancuskie utwory alegoryczne i ich łacińskie wzory) 2
K5. BLOK EPICKI
• Renesans karoliński. Łacińskie Chansons de geste
• Chansons de geste – cykle
• Powieści średniowieczne
• Agrypa d’Aubigné. Poezja protestantyzmu. Wojny religijne
• Formy krótkie. Opowieści średniowieczne (lais, fabliaux) 4
K6. BLOK DRAMATYCZNY
• Renesans karoliński. Formy dramatu łacińskiego, początki dramatu w literaturze starofrancuskiej. 2
BLOK FILOZOFICZNY
• Filozofia w średniowieczu
• Próby Michela de Montaigne\\'a
• Humanizm Franciszka Rabelaisa 2
K15. Test 2
Suma godzin 30
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

Na ocenę 2
WIEDZA
Nie ma uporządkowanej wiedzy z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
UMIEJĘTNOŚCI
nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać umiejętności badawczych z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
nie ma świadomości odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.

Na ocenę 3
WIEDZA
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w. w stopniu dostatecznym
UMIEJĘTNOŚCI
w stopniu dostatecznym, umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma dostateczną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
Na ocenę 4
WIEDZA
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w. w stopniu dobrym
UMIEJĘTNOŚCI
w stopniu dobrym, umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
Na ocenę 5
WIEDZA
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w. w stopniu bardzo dobrym
UMIEJĘTNOŚCI
w stopniu bardzo dobrym, umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma bardzo dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
• Aktualna lista lektur (podana przez prowadzącego).
• Curtius, E. R. 2009. Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Kraków. Universitas.
• Lanson G. Tuffrau P. 1963. Historia literatury francuskiej w zarysie. Warszawa. PWN.
• Sosnowski R., Tylus P. 2010. Co mówią stare rękopisy. Kraków. Fibula.
Literatura uzupełniająca:

• Armand A. 1988. Moyen Âge. XVIe siècle. Paris. Hatier.
• Leopardi C. 2002. Letteratura latina medievale : (secoli VI-XV) : un manuale. Firenze. Edizioni del Galluzzo
• Foucher, J-P. 1963. La littérature latine du Moyen Age. Paris : Presses Universitaires de France.
• Berthelot A. 2006. Histoire de la littérature française du Moyen Âge. Rennes. PUR.
• Castex P.-G., Surer P. 1946. Manuel des études littéraires française. Paris. Hachette.
• Zink M. 1992. Littérature française du Moyen Âge. Paris. PUF.
• Poirion D. 1983. Précis de litératture française du Moyen Âge. Paris. PUF.
• Prou M. 1924. Manuel de paléographie. Paris. Auguste Picard.

Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XVIII wieku - wykład

Cele przedmiotu:
C1 prezentacja podstawowych pojęć i postaci literatury francuskiego Oświecenia
C2 refleksja nad związkiem literatury i fenomenem idei
C3 ukazanie kulturowych i filozoficznych podstaw Oświecenia we Francji
Wymagania wstępne:
1. podstawowa znajomość języka francuskiego (poziom B1)
2. podstawowa znajomość historii Francji
3. zainteresowanie się historią i literaturą Francji
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK W1 Znajomość podstawowych tekstów francuskiego Oświecenia
EK W2 Znajomość najsłynniejszych przedstawicieli myśli i literatury w osiemnastowiecznej Francji
EK W3 Znajomość najważniejszych wydarzeń z historii kultury Francji doby Oświecenia
EK W4 Znajomość podstawowych pojęć filozoficznych epoki Oświecenia we Francji
EK W5 Znajomość języka i mentalności francuskiego Oświecenia

UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 Umiejętność samodzielnej lektury tekstów.
EK U2 Umiejętność samodzielnej analizy tekstu
EK U3 Umiejętność kojarzenia zjawisk literackich
EK U4 Umiejętność łączenia zjawisk literackich z historią idei
EK U5 Umiejętność wpisania zjawiska literackiego w fenomen kultury

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Kompetencje językowe: student rozwija swoją znajomość języka francuskiego w stopniu pozwalającym mu na swobodną pracę nad tekstami literackimi
EK K2 Kompetencje intelektualne – student rozwija swoje zdolności i umiejętność samodzielnej refleksji i analizy
EK K3 Kompetencje socjologiczne – poprzez pracę w grupie, student potrafi sam określić zadania i metody służące realizacji okreś¬lonego projektu zbiorowego
EK K4 Kompetencje dydaktyczne – student nabywa umiejętności samokształcenia, a zarazem przekazywania swej wiedzy innym
EK K5 Kompetencje kulturowe – student nabywa i poszerza swoją znajomość podstawowych pojęć i fenomenów kultury i cywilizacji Francji
Metody dydaktyczne:
1. Tekst pisany
2. Komputer
3. Kserokopiarka
4. Rzutnik multimedialny
Treści programowe:
W1. Les Lumières – espace historique et culturel 2
W2. Les Lumières – climat intellectuel 2
W3. Les Lumières – méthode philosophique 2
W4. Montesquieu et l’univers de la politique 2
W5. Le siècle de Voltaire 2
W6. Les chemins du théâtre 2
W7. (R)évolution du roman 2
W8 Rousseau – « solitude et communauté » 2
W9 Le phénomène de l’Encyclopédie 2
W10 Le dialogue de Diderot 2
W11 Les Lumières – un siècle sans poètes? 2
W12 Vers le romantisme 2
W13 L’esthétique des Lumières 2
W14 La Révolution et les Lumières 2
W15 La contre-révolution française – phénomène, pensée, écriture 2
Suma godzin 30
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę 2
brak jakichkolwiek postępów w nabywaniu wiedzy
Student nie wykazuje umiejętności samodzielnego myślenia
Brak umiejętności zdobywania wiedzy
Na ocenę 3
Nauczenie się podstawowych pojęć i terminów

Umiejętność posługiwania sie zdobywaną wiedzą w stopniu podstawowym
Umiejętność wykorzystania zdobywanej wiedzu w stopniu przeciętnym
Na ocenę 4
wystarczające opanowanie
omawianego materiału
Zadowalająca umiejętność samodzielnego myślenia
Swobodne orientowanie się w tematyce
Na ocenę 5
Student wykazuje się wielce zadowalającą wiedzą
Bardzo dobra umiejętność kojarzenia faktów i swobodne posługiwanie się zdobywana wiedzą
Bardzo dobre i inteligentne posługiwanie się opanowanym materiałem
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Lagarde et Michard, Le XVIIIe siecle; P. Chaunu, Cywilizacja Wieku Oświecenia, Warszawa 1989; Michel Vovelle (pod red.), Człowiek Oświecenia, Warszawa 2001; U. Im Hof, Europa Oświecenia, Warszawa 1995; R. Mauzi (sous la dir.), Précis de littérature française du XVIIIe siècle, Paris, 1990; J. et M. Charpentier, Littérature du XVIIIe siècle, textes et documents, Paris1987; V. Rerrone, D. Roche (sous la dir.), Le monde des Lumières,Paris 1997.

Między ideą a literaturą - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 zredagowanie pracy magisterskiej
C2 pogłębienie wiedzy z zakresu badań literatury i krytyki literackiej
C3 umiejętność analitycznego myślenia i wypowiedzi pisemnej na wybrany temat literacki
Wymagania wstępne:
1. bardzo dobra znajomość języka francuskiego (poziom C2)
2. dobra znajomość literatury francuskiej
3. indywidualne zainteresowanie się literaturą i krytyką literacką
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK W1 Opanowanie podstawowej terminologii związanej z pracą naukową nad literaturą
EK W2 Opanowanie podstawowych pojęć związanych z metodologią badań
EK W3 Poszerzenie wiedzy o literaturze francuskiej
EK W4 Poszerzenie wiedzy o krytyce literackiej
EK W5 Zdobycie wiedzy służącej indywidualnej pracy naukowej

UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 Umiejętność posługiwania się terminologią badań literackich
EK U2 Umiejętność aplikacji metod naukowych we własnych poszukiwaniach badawczych
EK U3 Umiejętność samodzielnego myślenia
EK U4 Umiejętność redakcji tekstu naukowego
EK U5 Umiejętność analizy tekstów literackich

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Kompetencje językowe – student poszerza swoje słownictwo związane z pracą naukową w języku francuskim
EK K2 Kompetencje intelektualne – student poszerza swoje zdolności samodzielnego myślenia
EK K3 Kompetencje socjologiczne – student rozwija swoje zdolności pracy w grupie i uczestniczy w działaniach integrujących go z innymi
EK K4 Kompetencje dydaktyczne – student nabywa umiejętności pozwalających mu samemu w wykonywaniu w przyszłości zawodu nauczyciela
EK K5 Kompetencje kulturowe – student postrzega problem literatury francuskiej w znacznie szerszym kontekście kulturowym i cywilizacyjnym
Metody dydaktyczne:
1. Tekst pisany
2. Komputer
3. Kserokopiarka
4. Rzutnik multimedialny
Treści programowe:
K1. Wprowadzenie ogólne do przedmiotu – cel i zakres seminarium 4
K2. Wybór tematu – metoda, przykłady 4
K3. Struktura pracy magisterskiej – schemat, terminologia, konstrukcja 8
K4. Analiza tekstów literackich na wybranych przykładach 20
K5. Analiza tekstów krytycznych na wybranych przykładach 20
K6. Samodzielne referaty studentów – prezentacja, dyskusja 24
K7. Ocena stanu zaawansowania redakcji prac magisterskich 20
K8. Ocena całości zredagowanych prac magisterskich 20
Suma godzin 120
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę 2
Niedostateczne opanowanie omawianego materiału
Nieumiejętność wykorzystania w praktyce zdobywanej wiedzy
Student nie posiada żadnych komptencji w przekazywaniu zdobywanej wiedzy

Na ocenę 3
Podstawowe przyjęcie i zrozumienie przestawianych na zajęciach zagadnień i pojęć
Student potrafi posługiwać się zdobywaną wiedzą w stopniu podstawowym
Student umie czerpać ze zdobywanej wiedzy w sposób ledwo zadowalający

Na ocenę 4
Aktywne uczestnictwo w zajęciach wskazujące na dobre opanowanie materiału zajęć dydaktycznych
Student wykazuje swobodę w operowaniu wykładanymi treściami
Student może przekazywać innym swoje umiejętności w stopniu zadowalającym

Na ocenę 5
Bardzo dobra znajomość omawianego materiału oraz taka sama aktywność intelektualna
Bardzo dobra umiejętność wykorzystania zdobywanej wiedzy
Student może być autorytetem wśród innych osób
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001; K. Dybeł, B. Marczuk, J. Prokop, Historia literatury francuskiej, Warszawa 2005; A. Adam, G. Lerminier, E. Morot-Sir, Literatura francuska, Warszawa 1974; J. Heinstein, Historia literatury francuskiej od początków do czasów najnowszych, Wrocław 1997; A. Thibaudet, Historia literatury francuskiej od Rewolucji do XX wieku, Warszawa 1997.
Literatura podstawowa i uzupełniająca jest określana na bieżąco w zależności od wybranego przez studenta tematu badawczego.

Oświecenie we Francji - wykład

Cele przedmiotu:
1. Prezentacja historii i myśli francuskiego Oświecenia
2. Analiza najważniejszych tekstów epoki Oświecenia we Francji
3. Ukazanie ponadczasowości refleksji oświeceniowej
Wymagania wstępne:
1. Podstawowa znajomość historii Francji i Europy nowożytnej
2. Umiejętność analizy tekstu
3. Zainteresowania historyczne i literackie
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK W1 odkrywanie podstawowych pojęć związanych z francuskim Oświeceniem
EK W2 odkrywanie najsłynniejszych autorów osiemnastowiecznej Francji
EK W3 odkrywanie istotnych wydarzeń i pojęć z historii kultury Francji doby Oświecenia
EK W4 odkrywanie podstawowych pojęć filozoficznych/politycznych/literackich epoki Oświecenia we Francji


UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 umiejętność analizy tekstów.
EK U2 umiejętność samodzielnej refleksji
EK U3 umiejętność kojarzenia zjawisk literackich i kulturowych
EK U4 umiejętność odkrywania w historii idei problemów współczesnościKOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Kompetencje językowe: student rozwija swoją znajomość języka francuskiego w stopniu pozwalającym mu na swobodną pracę nad tekstami literackimi
EK K2 Kompetencje intelektualne – student rozwija swoje zdolności i umiejętność samodzielnej refleksji i analizy
EK K3 Kompetencje socjologiczne – poprzez pracę w grupie, student potrafi sam określić zadania i metody służące realizacji okreś¬lonego projektu zbiorowego
EK K4 Kompetencje dydaktyczne – student nabywa umiejętności samokształcenia, a zarazem przekazywania swej wiedzy innym
EK K5 Kompetencje kulturowe – student nabywa i poszerza swoją znajomość podstawowych pojęć i fenomenów kultury i cywilizacji Francji
Metody dydaktyczne:
1. Przekaz ustny
2. Rzutnik multimedialny
3. Analiza tekstu
Treści programowe:
1. Co to jest światło?
2. Co to jest Oświecenie? (Kant)
3. Oświecenie - jedność czy różnorodność?
4. Kosmopolityzm
5. Podróż jako metoda filozoficzna
6. W poszukiwaniu szczęścia
7. Religia i religie w XVIII wieku
8. Między religią a polityką
9. Wolnomularstwo
10. Fenomen Encyklopedii
11. Między formą a treścią - problem sposobu wypowiedzi
12. Kobieta w Oświeceniu
13. Rewolucja - od nowego człowieka ku nowemu światu
14.Rewolucja vs Kontrewolucja
15. Francja przed i po 1789 - próba bilansu


Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę niedostateczną
brak jakichkolwiek postępów w nabywaniu wiedzy
Student nie wykazuje umiejętności samodzielnego myślenia
Brak umiejętności zdobywania wiedzy
Na ocenę dostateczną
Nauczenie się podstawowych pojęć i terminów

Umiejętność posługiwania sie zdobywaną wiedzą w stopniu podstawowym
Umiejętność wykorzystania zdobywanej wiedzu w stopniu przeciętnym
Na ocenę dobrą
wystarczające opanowanie
omawianego materiału
Zadowalająca umiejętność samodzielnego myślenia
Swobodne orientowanie się w tematyce
Na ocenę bardzo dobrą
Student wykazuje się wielce zadowalającą wiedzą
Bardzo dobra umiejętność kojarzenia faktów i swobodne posługiwanie się zdobywana wiedzą
Bardzo dobre i inteligentne posługiwanie się opanowanym materiałem
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
P. Chaunu, Cywilizacja Wieku Oświecenia, Warszawa 1989; Z. Libera, Oświecenie, Warszawa 1991; J. Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat, Warszawa 1993; M. Senkowska-Gluck, Żyć po rewolucji, Warszawa 1994; U. Im Hof, Europa Oświecenia, Warszawa 1995; Michel Vovelle (pod red.), Człowiek Oświecenia, Warszawa 2001