prof. dr hab. Paweł Matyaszewski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Kultur i Literatur Romańskich

Stanowisko: Profesor


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • La possibilité d’une île, ou le Jugement dernier des rois de Sylvain Maréchal (1793)
  [w:] Cahiers ERTA

Działalność odczytowa

 • Monteskiusz o Polsce
 • "Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelki" Olimpii de Gouges - 1791

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Le voyage utopique de Wojciech Gutkowski: la Pologne se trouve-t-elle en Australie?
  [w:] Romanica Wratislaviensia

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Monteskiusz, czyli jak można być Persem

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Rapperswilskie silva rerum (pod red. Jana Wolskiego), Rzeszów, Biblioteka „Frazy”, 2017, 159 stron
  [w:] Studia Polonijne
 • Oświeceniowa podróż po Oświeceniu. Rec.: Marc Fumaroli, Gdy Europa mówiła po francusku, przekład Wawrzyniec Brzozowski, Jan Maria Kłoczowski, wstęp Anna Grześkowiak-Krwawicz, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa 2017
  [w:] Wiek Oświecenia

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Institut de Philologie Romane de l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II (KUL)
  [Institut de Philologie Romane de l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II (KUL)]

Recenzja artykułu naukowego

 • La figure de l'enseignant ou le retour éternel de la dyade maître-disciple dans l'oeuvre de Rousseau
 • L’armée, livre des hommes : passeurs de symboles et personnages liminaires dans Servitude et grandeur militaires d’Alfred de Vigny
 • D’un maître aux maîtres dans Candide ou l’optimisme (1759) de Voltaire : une expérience désacralisante de la vie
 • Paul Bourget avant et après Le Disciple. Figures du professeur et de l’élève dans Mensonges et L’Étape
 • Les Philosophes de Palissot, ou comment discréditer Diderot et les Encyclopédistes ?
 • Le narrateur de Manuel de l’arriviste d’Henri Château ou comment devenir un arrivé
 • Penser par soi-même ou la question du maître dans l’Encyclopédie de Diderot et de d’Alembert
 • La querelle du luxe sur les planches: Le Dissipateur de Du Rivet

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Le mythe de l’androgyne dans la littérature française fin-de-siècle et dans la littérature polonaise à l’époque de la Jeune Pologne, sur l’exemple des œuvres choisies de Rachilde, J.-K. Huysmans, M. Komornicka et S. Przybyszewski
  [Mit androginii w literaturze francuskiej epoki fin-de-siecle'u oraz w literaturze Młodej Polski, na przykładzie dzieł wybranych Rachilde, J.-K. Huysmansa, M. Komornickiej i St. Przybyszewskiego]

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • ocena dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego dr hab. Maciej Foryckiego, prof. UAM

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

 • Prowadzenie spotkania autorskiego z prof. dr hab. Jackiem Kowalskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagroda wewnętrzna

 • nagroda indywidualna I stopnia Rektora KUL

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Monteskiusz w Polsce. Wczoraj i dziś

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Les Constitutions d’Ardenson (1723) : une charte maçonnique cosmopolite?
  [Konstytucje Andersona (1723) - masońska karta kosmopolityczna?]

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Troglodyci Monteskiusza

Recenzja artykułu naukowego

 • recenzja artykułu naukowego: "Kryzys powieści, powieść kryzysu. Projekt wyjścia z naturalistycznego impasu w powieści La-Bas J.-K. Huysmansa
 • recenzja artykułu naukowego: "L’arriviste : emblème du déplacement dans le roman français du XIXe siècle".
 • recenzja artykułu naukowego "Les théories intermodales de Diderot: théâtraliser la peinture/peindre le théâtre"
 • recenzja artykułu naukowego: "Montaigne, czyli o wielkości małych słów".
 • recenzja artykułu naukowego: "A Misinterpreted Classical Reminiscence in a French Libertine Novel ? (Histoire du Prince Apprius by Godard de Beauchamps)".
 • La vanite en mouvement

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja rozprawy doktorskiej L’histoire d’Athalie et de Joas dans les textes théâtraux – métamorphoses du récit comme un problème d’intertextualité

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • opinia w sprawie awansu na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Le voyage utopique de Wojciech Gutkowski, ou comment (s’)imaginer la Pologne en Australie.
  [Utopijna podróż Wojciecha Gutkowskiego, czyli jak wyobrazić sobie Polskę w Australii]
 • Les „Constitutions” d’Anderson (1723) – une charte cosmopolite?
  ["Konstytucje" Andersona (1723) - karta kosmopolityczna?]

Usługi eksperckie w kraju

 • recenzja w ramach programu Universalia 2.2 wniosku o grant: "Kartezjusz: Rozprawa o metodzie, Dioptyka, Meteory oraz Geometria. Przekład z języka francuskiego i komentarz"

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • «Je suis amoureux de l’amitié» – Montesquieu et ses amis
  ["Jestem zakochany w przyjaźni" – Monteskiusz i jego przyjaciele]
 • La vie de la comtesse Rosalie Rzewuska (1788-1865) : de Paris, par Opole près de Lublin, vers le monde
  [Życie hr. Rosalii Rzewuskiej (1788-1865): z Paryża, przez Opole koło Lublina, do świata]

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Un mot de silence (introduction)
  [Un mot de silence (wstęp)]

Artykuł w czasopiśmie

 • In Memoria - dr Krzysztof Sobczyński (1955-2017)
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Zakochani w przyjaźni
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych

 • tekst podziękowania Profesora Georges Jacques za otrzymaną nagrodę KUL Gratae Memoriae Signum Universitatis
 • laudacja na cześć profesora Georges Jacques z okazji przyznania mu nagrody KUL Gratae Memoriae Signum Universitatis

Recenzja artykułu naukowego

 • Les Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre : des “ailes de l’imagination” aux “sandales des faits observés”
 • (Nie)zgodnie z przekonaniami ojca, (nie) zgodnie z Biblią, czyli o intelektualnym świecie odniesień biblijnych w powieści "Franz i Francois" Francoisa Weyergansa
 • Biblia w stylu rokoko. Malarstwo religijne w dobie kryzysu sztuki francuskiej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Reconfigurations romanesques de Minuit: Jean Echenoz, Éric Chevillard, Tanguy Viel, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2017
 • L’hybridité du roman français à la première personne (1789-1820), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • La comtesse Rosalie Rzewuska (1788-1865); de Paris, par Opole près de Lublin, vers le monde
  [Hrabina Rozalia Rzewuska (1788-1865): z Paryża, przez Opole Lubelskie, ku światu]
 • Instytut Filologii Romańskiej KUL wczoraj i dziś

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • 100 ans de l'Université catholique de Lublin
  [100 lat historii KUL]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Prezentacja Instytutu Filologii Romańskiej KUL

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • promotor rozprawy doktorskiej "Ideowy obraz Rosji w pismach Joseph’a de Maistre"

2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Maistre juge de Jean-Jacques, ou une relation ambivalente
  [Maistre sędzią Jana-Jakuba, czyli relacja ambiwalentna]
 • Maistre juge de Jean-Jacques, ou une relation ambivalente
  [Maistre sędzią Rousseau, czyli relacja ambiwalentna ]

Recenzja książki naukowej

 • Le jeu dans tous ses états. Etudes dix-neuviémistes
  [Gra we wszystkich postaciach.Studia o literaturze francuskiej XIX wieku]
 • De la Renaissance aux Lumieres: Allemagne, France, Pologne: unite et diversite
  [Od Renesansu do Oświecenia: Niemcy, Francja, Polska. Jedność i różnorodność]
 • Didaskalia i didaskaliczność

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • ocena dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego "Sanguine Cyrnaei luimus perjuria Regis. La figura di Napoleone nella letteratura italiana del primo Ottocento
 • ocena dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego "L’envers étrange du quotidien. Le fantastique de Jean Muno" (Lublin, Wyd. UMCS, 2016).

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Montesquieu voyageur, ou comment peut-on être Européen?
  [Monteskiusz podróżnik, czyli jak można być Europejczykiem?]

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Voltaire dans la Lorraine de Stanislas
  [Wolter w Lotaryngii Stanisława]
  [w:] Revue Voltaire
 • Tłumaczenia dzieł Monteskiusza na język polski. Od XIX wieku do współczesności
  [w:] Wiek Oświecenia

Artykuł w czasopiśmie

 • O Francuzie co umarł za Gdańsk
  [w:] Wiek Oświecenia

Recenzja książki naukowej

 • Organizacja dyskursu naukowego. Polsko-francuski słownik wyrażeń używanych do pisania prac naukowych w dziedzinach humanistycznych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Montesquieu et la Pologne
  [Monteskiusz a Polska]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • la participation active a la discussion lors de la "Table ronde"
  [udział w dyskusji panelowej]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Jan Potocki 200 ans plus tard
  [Jan Potocki po 200 latach]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Historyczne i intelektualne tło francuskiego Oświecenia

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Lotaryngia Stanisława Leszczyńskiego (1737-1766) – słownik biograficzny.

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Deux traductions polonaises de l’”Esprit des lois” de Montesquieu: de Mateusz Czarnek (1777) à Tadeusz Boy-Żeleński (1927)
  [Dwa tłumaczenia "O duchu praw" Monteskiusza: od Mateusza Czarnka (1777) do Tadeusza Boy-Żeleńskiego (1927)]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • La Pologne dans l’imaginaire de Montesquieu
  [Polska w wyobrażeniu Monteskiusza]
 • Les „Lettres persanes” de Montesquieu: de la fiction des lettres à la vérité des sciences
  ["Listy perskie" Monteskiusza: od fikcji listów do prawdy nauki]

Hasło encyklopedyczne

 • Voltaire

Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego

 • Construction d’un imaginaire collectif européen. De la Renaissance aux Lumières, Allemagne, France, Pologne – unité et diversité
  [Budowanie wspólnej wyobraźni europejskiej. Od Renesansu do Oświecenia. Niemcy, Francja, Polska - jedność i różnorodność]

Recenzja książki naukowej

 • Pamięć i zapomnienie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Joseph de Maistre: de l’initiation maçonnique à l’illumination mystique
  [Joseph de Maistre; od inicjacji masońskiej do illuminacji mistycznej]
 • Voltaire dans la Lorraine de Stanislas
  [Wolter w Lotaryngii króla Stanisława]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Les „Lettres persanes” de Montesquieu – une fiction romanesque autobiographique?
  ["Listy perskie" Monteskiusza - powieść autobiograficzna?]

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • organizacja na KUL- serii wykładów prof. Georges Jacques (Belgia) na temat belgijskiej i francuskiej literatury współczesnej
 • "Cyrulik sewilski…z Paryża"

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Traduire Montesquieu en Pologne au XVIIIe siècle
  [Tłumaczyć Monteskiusza w Polsce osiemnastego wieku]
  [w:] Revue française d\'histoire du livre
 • Tłumaczenia dzieł Monteskiusza w Polsce w XVIII wieku. Studium chronologiczne
  [w:] Wiek Oświecenia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Montesquieu et le roi Stanislas - korespondencja między estetyką a wymianą listów
  [Monteskiusz i król Stanisław - korespondencja między estetyką a wymianą listów]

Recenzja książki naukowej

 • Wokół narracyjnego zwrotu. Szkice krytyczne

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • ocena dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego "Droga do Rosji. Spór o imperium carów (1761-1839)
 • ocena dorobku naukowego oraz opracowania naukowego "Entre la connaisance et l'amour: le regard dans l'univers romanesque de Chretien de Troyes"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Maistre juge de Jean-Jacques, ou une relation ambivalente
  [Maistre sędzią Jana-Jakuba, czyli ambiwaletna relacja]
 • Les „Lettres persanes” de Montesquieu: de la fiction des lettres à la vérité des sciences
  ["Listy perskie" Monteskiusza: od fikcji listów do prawdy nauki]

Nagroda wewnętrzna

 • indywidualna nagroda II stopnia Rektora KUL za „całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych”

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Le vieillard dans "Paul et Virginie" de Bernardin de Saint-Pierre: personnage ou heros?
  [Postać starca w "Pawle i Wirginii" Bernardin'a de Saint-Pierre]
 • Le voyage en tant qu'attitude philosophique - le cas Montesquieu
  [Le voyage en tant qu'attitude - le cas Montesquieu]
 • Les "Lettres persanes" de Montesquieu - un voyage autobiographique
  ["Listy perskie" Monteskiusza jako powieść autobiograficzna]

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Montesquieu en Pologne
  [Monteskiusz w Polsce]

Hasło encyklopedyczne

 • Saint-Martin Louis Claude de
 • Robespierre Maximilien François
 • Sade Donatien de

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • W kręgu Augusta Zamoyskiego: studia z historii sztuki w czterdziestą rocznicę śmierci artysty

Recenzja książki naukowej

 • Aux confins de l'absence
 • Fiction de l'histoire: formes et imaginaire de la rupture
 • Francois Poulain de la Barre (1647-1723) wobec problemów społecznych swojej epoki
 • Odeurs de l'ecriture. Expression de l'olfaction dans les litteratures francaise et francophone

Inny wyjazd naukowy

 • Staż naukowy w charakterze "professeur invite".

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Tłumaczenie na języki europejskie akademickiego utworu Monteskiusza z 1725 roku: "Discours sur les motifs qui doivent nous encourager aux sciences"

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Universite catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique
  [Universite Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgia)]

Odznaczenie zagraniczne

 • Medal Miasta La Brede

Działalność odczytowa

 • Le voyage de Montesquieu
 • Montesquieu en Lorraine chez le roi de Pologne

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna
 • Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • O duchu praw Monteskiusza - charaktery i namiętności w żywiole klimatu

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Montesquieu, sa femme et ses filles
  [Monteskiusz, jego żona i córki]
  [w:] Romanica Wratislaviensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Lublin w życiu i twórczości Andrzeja Struga

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Pour une philologie romane moderne
  [W stronę nowoczesnej filologii romańskiej]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • członek Rady Naukowej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Montesquieu et le roi Stanislas: de la correspondance de gouts a l'echange de lettres

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Le vieillard dans "Paul et Virginie" de Bernardin de Saint-Pierre: personnage ou heros?

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora KUL za

Działalność odczytowa

 • Prezentacja mojej książki "Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna"

2010


Stypendium finansowane z innych środków

 • bourse du Gouvernement francais
  [stypendium Rządu Francuskiego]

2009


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Aleksander Hall, Francja i wielcy Francuzi, Warszawa 2007.
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Dawne literatury romańskie: żywioły, temperamenty, charaktery

2008


Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Towarzystwo Naukowe KUL
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Nagroda wewnętrzna

 • indywidualna nagroda III stopnia Rektora KUL za „szczególne osiągnięcia organizacyjne na stanowisku dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej”

2006


Recenzja podręcznika akademickiego

 • Historia Literatury Francuskiej

2002


Książka naukowa recenzowana

 • La philosophie de la societe ou l'idee de l'unite humaine selon Joseph de Maistre

1997

 • La pensee politique d'Antoine de Rivarol

 • Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Towarzystwo Naukowe KUL

  1996


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

  • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym