dr hab. Anna Kucharska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • L'uso degli articoli e la coesione in testi narrativi scritti di studenti polacchi
  [Użycie rodzajników i kohezja w tekstach narracyjnych napisanych przez polskich studentów]
  [w:] Romanica Cracoviensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Mezzi retorici in testi argomentativi scritti da apprendenti di italiano LS
  [Środki retoryczne w tekstach argumentacyjnych napisanych przez uczących się włoskiego jako języka obcego.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • La causalité en tant que manifestation des relations entre le locuteur et l’énonciateur dans des dissertations écrites par les étudiants de FLE
  [Wyrażenia przyczynowe jako demonstracja relacji między lokutorem i enuncjatorem w rozprawkach napisanych przez uczących się języka francuskiego jako obcego.]
 • La posture de l’apprenant-scripteur de la dissertation en FLE
  [Postawa uczącego się języka-piszącego wypracowanie - rozprawkę w języku francuskim jako obcym]

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Między klasyczną retoryką a współczesną edukacją akademicką. Rozprawka w kontekście nauczania/uczenia się języka francuskiego jako obcego

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • La théorie des techniques argumentatives de Perleman et Olbrechts-Tyteca à l’appui de l’évaluation du degré de l’argumentativité des dissertations en FLE
  [Teoria technik argumentacyjnych Perelmana i Olbrechts-Tyteki w ocenie stopnia argumentacyjności rozprawek w języku francuskim jako obcym]

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Mail - analiza wypowiedzi pisemnej uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Mezzi retorici in testi argomentativi scritti da apprendenti dell’italiano LS
  [Środki retoryczne w tekstach argumentacyjnych napisanych przez uczących się języka włoskiego jako obcego.]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ocenianie kompetencji pragmalingwistycznych w języku obcym na podstawie tekstu argumentacyjnego

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Ekspert/Recenzent Zewnętrzny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu maturalnego z języka francuskiego

Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej

 • Associazione Internazionale Professori di Italiano

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
 • Towarzystwo Naukowe KUL
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Testo scritto come l'input linguistico nella didattica dell'italiano LS
  [Test jako input językowy w dydaktyce języka włoskiego jako obcego.]
  [w:] Neophilologica. Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes. Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach
 • Complessità linguistica e testuale in alcune descrizioni scritte da apprendenti d’italiano di livello intermedio
  [Różnorodność technik językowych i strategii tekstualnych opisów zredagowanych przez osoby uczące się języka włoskiego na poziomie średniozaawansowanym]
  [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Le seguenze descrittive e dialogiche nei testi degli studenti polacchi di filologia romanza
  [Sekwencje opisowe i dialogowe w tekstach napisanych przez polskich studentów filologii romańskiej]
 • Internet podczas zajęć z języka obcego wśród przedstawicieli pokolenia X i Y - wyobrażenia studentów, oczekiwania uczniów i rzeczywistość nauczycieli

Recenzja artykułu naukowego

 • Le potenzialità ana-cataforiche dei pronomi dimostrativi italiani questo e quello
  [_____________]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • La coesione in testi narrativi scritti di studenti polacchi.Articoli e pronomi nelle catene anaforiche realizzate da mezzi grammaticali.
  [Kohezja w tekstach narracyjnych napisanych przez polskich studentów. Rodzajniki i zaimki w łańcuchach anaforycznych utworzonych przy pomocy środków gramatycznych.]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Mezzi retorici in testi argomentativi scritti da apprendenti dell'italiano LS
  [Środki retoryczne w tekstach argumentacyjnych napisanych przez uczących się języka włoskiego jako obcego.]

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Staff mobility for teaching between Programme Countries
  [Wymiana nauczycieli akademickich Ersamus+]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Zbieranie danych bibliograficznych

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Recenzent/Ekspert zewnętrzny w centralnym zespole matury języka francuskiego w CKE

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Test di controllo di glottodidattica italiana - sfida linguistica
  [w:] Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
 • Myślenie szybkie a stereotypy - jak rozwijać kompetencję kulturową
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Analiza ocen wypowiedzi pisemnych licealistów wykonanych przez studentów specjalizacji nauczycielskiej filologii romańskiej
 • Rozumienie i tworzenie komizmu słownego w języku obcym
 • Realizacja aspektu pragmatycznego wypowiedzi pisemnej w analizie kompetencji dyskursywnej uczących się.

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Tłumaczenie wł-pol, fr.-pol., ang.-pl scenografii Jeziora Łabędzie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Testo scritto come l'input linguistico nella didattica dell'italiano
  [Tekst pisany jako input językowy w dydaktyce języka włoskiego.]
 • Complessità linguistica e testuale nelle descrizioni scritte da apprendenti d’italiano di livello intermedio.
  [Złożoność językowa i tekstualna w opisach zredagowanych przez uczących się języka włoskiego na poziomie średniozaawansowanym]

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Zespół ekspertów KUL
 • Ekspert/Zewnętrzny Recenzent Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds egzaminu maturalnego z języka francuskiego

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe

Udział w festiwalu nauki

 • Lubelski Festiwal Nauki

Działalność odczytowa

 • Dobra szkołą to ...

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Regionalny Konkurs Języka Włoskiego

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Postrzeganie przez uczących się języka obcego na poziomie zaawansowanym subiektywnych informacji w tekście specjalistycznym napisanym we włoskim języku prawniczym
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • La compréhension des textes écrits selon la perspective du Programme d’éducation intermédiaire
  [Rozumienie tekstów pisanych wg Programu MYP]
 • Lis et écris... de l’activité de compréhension des textes écrits à la production écrite
  [__________]
 • Kształcenie przyszłych nauczycieli w kierunku nauczania i doskonalenia wypowiedzi pisemnej uczniów

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Le sequenze descrittive e dialogiche nelle scritture degli studenti polacchi di filologia romanza.
  [Sekwencje deskryptywne i dialogowe w pracach pisemnych polskich studentów filologii romańskiej]
 • Postrzeganie, przez uczących się na poziomie zaawansowanym, subiektywnych informacji w tekście specjalistycznym napisanym we włoskim języku prawniczym

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Mail – analiza wypowiedzi pisemnej uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Rozumienie i tworzenie komizmu słownego w języku obcym

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Student filologii – przyszły nauczyciel, tłumacz czy bezrobotny

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej

 • Associazione Internazionale Professori di Italiano

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Wojewódzki Konkurs Jezyka Włoskiego

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Projekt - sukces czy porażka w nauczaniu języka?
 • Projekt na zajęciach z języka specjalistycznego na studiach filologicznych

Skrypt dydaktyczny

 • _________________________________
  [Program kursu przygotowującego do egzaminu CELI3]

Tłumaczenie audiowizualne

 • Tłumacz ustny negocjacji wspieranych elementami audiowizualnymi

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Nauczanie i uczenie się języka hiszpańskiego i włoskiego

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • IIe Congres International des Professeurs de Francais Enseignement/Apprentissage du francais face aux defis de demain
  [II Kongres Nauczycieli Języka Francuskiego Nauczanie i uczenie się francuskiego wobec wyzwań przyszłości]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • La compréhension des textes écrits selon la perspective du Programme d’éducation intermédiaire
  [______]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Internet podczas zajęć z języka obcego - kompetencje nauczycieli i studentów specjalizacji dydaktycznej

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Tłumaczenie audiowizualne - dlaczego Kyle staje się Zdzisiem i czy Camorra zacznie mówić z góralskim akcentem?

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • "PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy"

Udział w festiwalu nauki

 • W co grają uczniowie? Nauka języka obcego poprzez zabawę
 • Na renesansowym dworze... Warsztaty z nauki tańców dawnych oraz historyczna żonglerka flagami

Organizacja konkursów i olimpiad

 • II Dyktando Romanisty
 • Italiada

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Autonomia uczącego się w korygowaniu błędów
  [w:] KONIŃSKIE STUDIA JĘZYKOWE

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ocenianie kształtujące jako forma dialogu między uczniem a nauczycielem
 • Jakiego koloru jest złota rybka we Włoszech i co to znaczy otrzymać pomoc z Pizy? - przysłowia i powiedzenia jako nośniki kultury
 • Wpływ kompetencji ogólnych na wykonywanie ćwiczeń językowych w podręcznikach do nauki języka włoskiego w gimnazjum
 • Comment enseigner le lexique aux futurs traducteurs
  [Jak nauczać słownictwa przyszłych tłumaczy]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Projekt - sukces czy porażka w nauczaniu języka
 • Il corso di lingua speciale per studenti di neofilologia

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Poziom języka a poziom refleksji. Studenci I roku Filologii Romańskiej i Lingwistyki Stosowanej – ich poglądy i oczekiwania w stosunku do wybranego kierunku studiów.

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Nauczycieli Jezyka Francuskiego Prof Europe

Działalność odczytowa

 • Kolory w języku włoskim

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Włoski bohater literacki znany w Polsce - konkurs plastyczny

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Elementi culturali in Roman Holiday (Vacanze Romane) di William Wyler nei sottotitoli italiani, francesi e polacchi
  [Elementy kulturowe w "Rzymskich wakacjach" Williama Wylera na podstawie napisów włoskich, francuskich i polskich]
  [w:] Studia scientifica Facultatis Pedagogicae

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Matka Boska Większa, destynacja, kartuzja - terminologia w tłumaczeniach przewodników turystycznych
 • Aspekt kulturowy w tłumaczeniu audiowizualnym na podstawie filmu "Malena"

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • Traduzione della recensione dell'attivita scientifica del Card. Gianfranco Ravasi
  [Tłumzenie recenzji wniosku w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa KUL JPII kard. Gianfranco Ravasiemuac]
 • Tłumaczenie recenzji działalności Jego Eminencji Kardynała Gianfranco Ravasiego
 • Recenzja wniosku w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II kard. Gianfranco Ravasiemu
 • Traduzione della Laudatio all'occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa al Cardinale G. Ravasi
  [Tłumaczenie Laudacji z okazji nadania stopnia doktora honoris causa Prof. G. Ravasiemu]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Autonomia uczącego się w korygowaniu błędów.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Jakiego koloru jest złota rybka we Włoszech i co to znaczy otrzymać pomoc z Pizy? – przysłowia i powiedzenia jako nośniki kultury
 • Dlaczego gimnazjalista ma problemy z zarezerwowaniem pokoju hotelowego? – poziom kompetencji ogólnych przyczyną niepowodzenia w wykonaniu ćwiczenia językowego; na podstawie podręczników do nauki języka włoskiego w gimnazjum.
 • Milczenie, wieloznaczność, trywializm – jak podjąć trudny temat? – analiza filmu Ferzana Özepeteka pt.: Mine vaganti. O miłości i makaronach

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe

Udział w festiwalu nauki

 • "Jak tworzyć napisy do filmów? Czy to tłumaczenie czy pisanie nowych dialogów?"

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • La cultura implicita inserita nei dialoghi
  [Implicytne elementy kulturowe dialogów]
  [w:] Italica Wratislaviensia
 • Problematyka tłumaczeń medycznych
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Uczeń z odległym doświadczeniem szkolnym - co robić, żeby nie ulec stereotypom?
 • Des programmes europeens d'education - une possibilite d'echange culturel
  [Europejskie programy edukacyjne - możliwość wymiany kulturowej]
 • Karty dań jako przykłady tekstów nacechowanych kulturowo i ich tłumaczenie na język włoski i francuski
 • Tłumaczenie techniczne a kształcenie przyszłych tłumaczy

Tłumaczenie książki naukowej

 • Praca w zespole tłumaczeniowym Wielkiej Encyklopedii Medycznej

Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych

 • Statuto della Facolta di Teologia dell'Universita Cattolica Giovanni Paolo II
  [Statut Wydziału Teologii KUL JP II]
 • Statuto dell’Istituto del Diritto Canonico della Facoltà di Giurisprudenza, Diritto Canonico e Amministrazione dell’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II
  [Statut Instytutu Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II]
 • Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Statuto della Facolta di Filosofia dell'Universita Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II
  [Statut Wydziału Filozofii KUL JP II]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Problematyka tłumaczeń medycznych
 • Powiedz mi co jesz, a powiem Ci jakiej jesteś narodowości? Różnice kulturowe w nazewnictwie kulinarnym. Studium porównawcze języka polskiego, włoskiego i francuskiego.
 • Comment enseigner le lexique aux futurs traducteurs?
  [Jak nauczać słownictwa przyszłych tłumaczy?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Włochy w cieniu Mussoliniego – tłumaczenie elementów kulturowych w filmach Malena i Nieuczciwa konkurencja
 • Ocenianie kształtujące jako forma dialogu między uczniem i nauczycielem

2010


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Aspekt kulturowy w tłumaczeniu audiowizualnym na podstawie filmu „Malena”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość tłumaczenia w dydaktyce
 • Matka Boska Większa, destynacja, kartuzja – terminologia w tłumaczeniach przewodników turystycznych
 • Che cosa fa la famiglia Bianchi la sera, perché Gianni abita sempre con sua madre, come reagisce Giulia quando è arrabbiata? – la cultura implicita inserita nei dialoghi dei manuali d’italiano
  [_______________]
 • Uczeń z odległym doświadczeniem szkolnym – co robić, żeby nie ulec stereotypom?

2004


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Figure et image de la mère dans Mérope de Voltaire et Alfieri
  [Postać matki w Meropie Woltera i Alfieriego]

2003


Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Figure et image de la mère dans Mérope de Voltaire et Alfieri
  [Postać matki w Meropie Woltera i Alfieriego]

2002


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • La transformation de Pantalon chez Carlo Goldoni
  [Transformacja Pantalona u Carlo Goldoniego]
  [w:] Lublin Studies in Modern Languages and Literature