Ks. dr hab. Maciej Hułas

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2022

Prace magisterskie
 • Readaptacja zawodowa osób z niepełnosprawnością umysłową
 • Narkomania jako przyczyna zaburzeń w zachowaniach młodzieży. Analiza wybranych raportów Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Kondycja rodziny polskiej w warunkach migracji poakcesyjnej
 • Integracja społeczna na przykładzie działalności klubów seniora
 • Szanse i bariery w procesie readaptacji społeczno-zawodowej osób opuszczających zakłady karne
 • Zażywanie substancji psychoaktywnych w opinii młodzieży. Analiza wybranych raportów Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Przemoc w rodzinie jako patologia społeczna
 • Stabilizacja życiowa seniorów po śmierci współmałżonka
 • Problemy rodzin w Polsce po 2015 r. na podstawie analizy wyników badań CBOS

2021

Prace magisterskie
 • Podział cyfrowy w społeczeństwie polskim w latach 2014-2018. Na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego

2015

Prace licencjackie
 • Idea patriotyzmu w twórczości Michaiła Szołochowa
 • Wyznaczniki globalizacji według Witolda Morawskiego
 • Religijna kondycja młodzieży polskiej w ujęciu Janusza Mariańskiego
 • Czynniki zagrażające rodzinie w ujęciu Leona Dyczewskiego
 • Koncepcja patriotyzmu konstytucyjnego w ujęciu Jürgena Habermasa
 • Źródła tożsamości narodowej w ujęciu Benedicta Andersona, Jürgena Habermasa i Ernesta Gellnera. Analiza porównawcza
 • Społeczno-etyczne implikacje rozumienia rodziny w Casti Connubii, Familiaris Consortio i Relatio Synodi

2014

Prace licencjackie
 • Zmiana postaw moralnych Polaków po transformacji ustrojowej. Analiza socjologiczna w ujęciu wybranych autorów
 • Hannah Arendt koncepcja pracy ludzkiej
 • Rola autonomii w kształtowaniu sfery publicznej. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Franciszka Mazurka polemika z liberalizmem
 • Granice wolności obywatelskiej według Johna Stuarta Milla
 • Moralne zobowiązanie socjologii w ujęciu Michaela Burawoy'a
 • Krytyka sfery publicznej w kulturze medialnej w ujęciu Jürgena Habermasa
 • Typy sfery publicznej w eksplikacji Jürgena Habermasa

2013

Prace licencjackie
 • Ograniczanie praw człowieka na przykładzie polityki antynatalnej w ChRL
 • Znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w tworzeniu lokalnego kapitału społecznego na przykładzie gminy Drohiczyn
 • Carla Schmitta krytyka ojczyzny jako struktury politycznej
 • Idee obywatelskie w twórczości zespołu “Perfect"
 • Totalitaryzm w ujęciu Hannah Arendt
 • Znaczenie religii dla sfery publicznej w ujęciu Jose Casanovy

2012

Prace licencjackie
 • Gettoizacja przestrzeni miejskiej według Bohdana Jałowieckiego
 • Funkcje wolnej konkurencji według encykliki Centesimus annus
 • Nowe typy terytorialności według Saskii Sassen
 • Prawa pracowników według encykliki "Laborem exercens"
 • Koncepcja ładu społeczno-gospodarczego według encykliki Centesimus annus a dylemat Böckenförde
 • Funkcje rodziny według encykliki Casti connubii i adhortacji Familiaris consortio. Analiza porównawcza
 • Religia w przestrzeni publicznej według Juergena Habermasa
 • Społeczna gospodarka rynkowa według Franciszka Mazurka
 • Performatywność jako forma autoekspresji według Richarda Sennetta
 • Sposoby przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu według encykliki Caritas in veritate
 • Pokój jako warunek funkcjonowania przestrzeni publicznej w encyklice Pacem in terris
 • Systemowe ujęcie globalizacji według Witolda Morawskiego
 • Prawo do pracy według encykliki Laborem exercens
 • Obszary zastosowania zasady zrównoważonego rozwoju według encykliki Caritas in veritate
 • Korupcja w przestrzeni publicznej według Jurija Kozovkova
 • Kryzys tezy sekularyzacyjnej według Janusza Mariańskiego
 • Wyznaczniki globalizacji według encykliki Caritas in veritate
 • Migracja poakcesyjna a nowy model rodziny migracyjnej w świetle badań socjologicznych
 • Ewolucja zasady pomocniczości w encyklikach społecznych Jana Pawła II

2011

Prace licencjackie
 • Prawo do zatrudnienia według encyklik społecznych
 • Prawo do zrzeszania według encyklik społecznych
 • Postawy kibiców „Górnika Łęczna” jako przykład lokalnego patriotyzmu
 • Sfera publiczna jako obszar pozainstytucjonalnego wyrażania interesów społeczeństwa obywatelskiego według Michaela Burawoya
 • Kształtowanie globalizacji jako postulat według encykliki „Caritas in veritate”
 • Relacja „praca – kapitał” według encykliki „Quadragesimo anno”. Analiza społeczno–etyczna
 • Typy ruchów migracyjnych w Unii Europejskiej po 2004 roku.
 • Moda jako wyznacznik statusu społecznego na podstawie dodatku prasowego „Wysokie Obcasy”
 • Redefinicja patriotyzmu w dobie globalizacji. Studium społeczno etyczne
 • Koncepcja demokracji gospodarczej według Oswalda von Nell–Breuninga
 • Rola religii w życiu publicznym według Vittorio Possentiego. Studium społeczno-etyczne
 • Kosmopolityzm jako wyraz nowej lojalności globalnej. Studium społeczno-etyczne
 • Resocjalizacja nieletnich dziewcząt na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem
 • Rola ekspertów w kształtowaniu sfery publicznej
 • Lokalne zakorzenienia jako podstawa tożsamości według Craiga Calhouna
 • Kryteria wymiany ekonomicznej według encykliki „Caritas in veritate”
 • Ekonomiczna rola kobiety w religii monoteistycznej na przykładzie chrześcijaństwa
 • Rola mass mediów według Papieskiej Komisji do Spraw Środków Społecznego Przekazu
 • Sytuacja migrantów poakcesyjnych z Polski w rejonie Północno-Wschodnim (Szkocja)
 • Aspekt społeczno-etyczny kohabitacji jako alternatywnej formy życia

2010

Prace licencjackie
 • Gospodarcze aspekty integralnego rozwoju w encyklice Caritas in veritate
 • Problem troski o środowisko naturalne w encyklice Caritas in veritate
 • Troska o przestrzeń społeczną w encyklice "Caritas in veritate"
 • Problem bezrobocia w listach Episkopatu Polski po 1989 roku
 • Wartość pracy ludzkiej w Laborem exercens
 • Prawo do życia w encyklice Evangelium vitae
 • Empatia jako sposób w rozumieniu odczuć innych osób
 • Rozumienie własności w encyklice Quadragesimo anno
 • Rozwój koncepcji kapitalizmu w encyklikach społecznych
 • Problem zjawiska "eurosieroctwa" w Polsce po 1 maja 2004 r. Aspekt etyczno-społeczny
 • Znaczenie zatrudnienia dla rodziny w listach Episkopatu Polski po 1989 roku
 • Etyczne wymogi reklamy według dokumentu „Etyka w reklamie”