dr hab. Arkadiusz Gudaniec

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Esse personale. Zwrot w rozumieniu człowieka

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • 'Esse personale' come fondamento della persona umana
  ['Esse personale' jako podstawa osoby ludzkiej]
  [w:] Divus Thomas

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Słownik-indeks terminów greckich, łacińskich i polskich
 • Ludzka natura podstawą rozumnego działania

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ku integralnej wizji człowieka-osoby. Elementy antropologii Karola Wojtyły [przedruk]
  [w:] Cywilizacja
 • Ku integralnej wizji człowieka-osoby. Elementy antropologii Karola Wojtyły
  [w:] Studia Elbląskie

2016


Książka naukowa recenzowana

 • U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Amore e bellezza – contemplazione e compiacenza: riflessioni sulla base del pensiero di san Tommaso d’Aquino
  [Miłość i piękno - kontemplacja i upodobanie. Refleksje na podstawie myśli św. Tomasza z Akwinu]
  [w:] Espíritu (Barcelona)

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dobro i miłość w relacjach osobowych

Hasło encyklopedyczne

 • Miłość (aspekt filozoficzny)
 • Uczucia (aspekt filozoficzny)
 • Przyjaźń (aspekt filozoficzny)

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Paradoks bezinteresownej miłości. Studium z antropologii filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Love as the Principle of the Dynamism of Beings (an analysis of the arguments of St. Thomas Aquinas)
  [Miłość jako zasada dynamizmu bytów]
  [w:] Studia Gilsoniana
 • The Foundations of Mieczysław Albert Krąpiec’s Metaphysical Personalism
  [Podstawy metafizycznego personalizmu Mieczysława Alberta Krąpca]
  [w:] Forum Philosophicum

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • M. A. Krąpiec’s Philosophical Anthropology and the Turbulent Currents of Contemporary Culture
  [Antropologia M. A. Krąpca jako odpowiedź na zawirowania współczesnej kultury]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • U podstaw pedagogiki personalistycznej : filozoficzny kontekst sporu o wychowanie
 • W poszukiwaniu szczęścia : śladami aretologii Platona i Arystotelesa
 • Spór o początek i koniec życia ludzkiego

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Miłość i dobro. Przedmiotowy aspekt miłości osobowej i związany z nim paradoks – refleksja na podstawie pism św. Tomasza z Akwinu
 • Miłość jako zasada dynamizmu bytów (analiza argumentów św. Tomasza z Akwinu)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przyjaźń jako odkrywanie osobowej wspólnoty. Refleksje na kanwie myśli Arystotelesa i Tomasza z Akwinu
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Spór o naturę ludzką

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Piękno i miłość. Relacja między miłością a poznaniem

2011


Hasło encyklopedyczne

 • Metafizyka człowieka w ujęciu Krąpca

2004


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Amore come „complacentia boni” in Tommaso d’Aquino
  [Miłość jako 'complacentia boni' u Tomasza z Akwinu]

2003


Hasło encyklopedyczne

 • Heraklit z Efezu

1998


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • O dychotomii miłości i przyjaźni u św. Tomasza z Akwinu
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL