prof. dr hab. Leszek Wojciechowski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

Stanowisko: Profesor

2019

Prace magisterskie
 • Polscy święci i świątobliwi w dziełach Jana Długosza
 • Święty Stanisław biskup krakowski i męczennik w świetle wybranych przykładów hagiografii nowożytnej. Analiza porównawcza

2017

Prace magisterskie
 • Kult „świętych egipskich” na terenach Rzeczpospolitej do końca XVIII w.

2015

Prace magisterskie
 • Przeszłość prahistoryczna i historyczna (do końca XVI w.) obszaru między Bugiem oraz Janowem Podlaskim,Woskrzenicami a Kodniem.
 • Gospodarka bartna według pierwszej polskiej pracy dotyczącej pszczelarstwa Walentego Kąckiego z 1614 roku. Z problematyki archeologii doświadczalnej.

2014

Rozprawy doktorskie
 • "XVIII-wieczne reformackie katalogi hagiograficzne"
Prace magisterskie
 • Uzbrojenie piechoty polskiej na przełomie XIV i XV wieku. Z problematyki archeologii doświadczalnej.

2013

Rozprawy doktorskie
 • Staropolskie druki propagujące ośrodki kultu wizerunków maryjnych. Wizerunki koronowane w XVIII wieku
Prace magisterskie
 • Herby, postaci i sceny rodzajowe w nowożytnych (XVI/XVII w.) prezentacjach miast obszaru Rzeczypospolitej i Śląska. Z problematyki historii kultury materialnej.
 • Poczty władców polskich XVI - XVII w. Kanon i cechy atrybutywne wizerunków

2012

Prace licencjackie
 • Opisy Mazowsza w średniowiecznym i wczesnonowożytnym piśmiennictwie powstałym w Polsce.
 • Polski wojownik pieszy-ciężkozbrojny ok.1410. Z problematyki archeologii doświadczalnej
 • Pszczoły i pszczelarstwo w Rzeczpospolitej w świetle relacji cudzoziemców XVI - XVII w.
 • Problematyka Turecka w dziełach powstałych w Polsce w drugiej połowie XV i na początku XVI w.
Prace magisterskie
 • Kult Jacka Odrowąża w świetle dzieła Seweryna Lubomlczyka.
 • Kobieta w "De nugis curialium" Waltera Mapa. W kręgu mentalności średniowiecznej.
 • Świat minerałów w encyklopedii Bartłomieja Anglika "De rerum Proprietatibus". W kręgu mentalności średniowiecznej.

2011

Prace licencjackie
 • Zakony rycerskie (Templariusze, Joanici, Krzyżacy) w Ziemi Świętej w świetle Historiae Orientalis Jacques de Vitry.
 • Obraz Opatowa w rocznikach Jana Długosza.
 • Obraz Wrocławia, Krakowa i Nysy w "Liber Chronicarum" Hartmanna Schedla.
 • Postaci biblijne i antyczne w kronikach Anonima tzw. Galla i mistrza Wincentego.
 • Obraz diecezji krakowskiej w wstępie do tzw. Liber Beneficiorum Jana Długosza.
Prace magisterskie
 • Wizerunki cieszące się kultem w Rzeczypospolitej w świetle wykazu zamieszczonego w "Nowych Atenach" Benedykta Chmielowskiego z problematyki pobożności staropolskiej.
 • Obraz początków państwa i przyjęcia chrześcijaństwa w kronikach Anonima Galla, Kosmasa i Powieści Minionych Lat.

2010

Rozprawy doktorskie
 • Leżajski kult pątniczy w świetle miracula z XVI-XVIII wieku
Prace licencjackie
 • Osobliwości Dalekiego Wschodu w dziełach Marco Polo i Anastazego Nilutina.
 • Zjawiska nadnaturalne w kronice Thietmara.W kręgu mentalności wczesnośrediowiecznej.
 • Świat kobiet w "Historii Franków" Grzegorza z Tours. Z problematyki dziejów społeczeństwa średniowiecznego.
 • Historia w "Imago Mundi" Honoriusza z Augustodunum.
Prace magisterskie
 • Obraz Egiptu i Nilu w "Liber de natura rerum" Tomasza z Cantimpre na tle tradycji encyklopedycznej do XIII wieku.

2009

Prace magisterskie
 • Symbolika zwierzęca w "Sermones de tempore et de sanctis" Perygryna z Opola.
 • Miłość, jako podstawa związku państw w świetle dokumentu unii horodelskiej wystawionego przez panów polskich.

2008

Prace magisterskie
 • Skarb w '' Historii Franków" Grzegorza z Tours. Studium z historii mentalności wczesnośredniowiecznej.
 • "Dzieje Zakonu Paulinów i dzieje Polski w dziele Andrzeja Eggerera "Fragmen panis".
 • Obraz krajów północy w piśmiennictwie staropolskim do połowy XVII w.
 • Obraz człowieka przyrody i kosmosu w świetle układu dzieł encyklopedycznych z XII wieku i pierwszej połowy XIII wieku.

2007

Prace magisterskie
 • Miejsce kultu religijnego w dziełach Jana Długosza.
 • Opis i symbolika ptaków w "De naturis rerum" Aleksandra Neckama.Z problematyki recepcji dziedzictwa antycznego w renesansie XII wieku.
 • Obraz życia monastycznego w świetle dzieła Jana Sebastiana Piskorskiego "Żywoty Ojców"
 • Obmywanie relikwi w sanktuariach Polski wczesnonowożytnej. Studium z kultury religijnej.