Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Struktura i kompetencje Dykasterii ds. integralnego rozwoju człowieka
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Recenzja książki naukowej

 • Recenzja wydawnicza "Współpraca przemysł - nauka. Dobre praktyki"

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja rozprawy doktoratu

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 30. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim "Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II"
 • VIII Polsko-Hiszpańską Konferencję Europejskiej Tradycji Prawnej „Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne”
 • Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „Prorok Ukrainy. Błogosławiony Grzegorz Chomyszyn, greckokatolicki biskup stanisławowski: życie, działalność, tradycja”
 • I Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego „Prawa człowieka a nowe technologie”

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Prowadzenie sesji

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu"

Udział w konferencji

 • Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Pecunia servire debet non regere z okazji 70. rocznicy urodzin Ks. dr. hab. Stanisława Dubiela, prof. KUL

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Uzyskanie stypendium na wyjazd dydaktyczny

Staż finansowany ze środków własnych

 • Prácticas científicas
  [Odbycie stażu naukowego]

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Clases de enseñanza
  [Prowadzenie zajęć dydaktycznych]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Lecture on Postgraduate on mediation and conflict resolution
  [Wykład na Studiach Podyplomowych]

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • La tutela sobre los católicos orientales en los territorios de la Iglesia latina
  [Opieka nad katolikami wschodnimi na terytoriach Kościoła łacińskiego]
  [w:] Review of Comparative Law

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Święty Izydor Rolnik - orędownik ludzi wsi

Recenzja książki naukowej

 • Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983 – 2015
 • Recenzja wydawnicza ksiązki "Niedziela Dniem Świętym. Studium kanoniczno-pastoralne"
 • Přezkoumání „Adnotatio Iurisprudentiae” Supplementum 2 (2016)
  [Recenzja „Adnotatio Iurisprudentiae” Supplementum 2 (2016)]
 • Recenzja wydawnicza czasopisma "Prawdy Wiary" 2/2016

Recenzja artykułu naukowego

 • La conferencia episcopal española: ¿hay necesidad de una normativa particular sobre fundaciones autónomas?
  [Konferencja Biskupów Hiszpanii: potrzebna jest norma partykularna odnośnie fundacji autonomicznych?]
 • Prałatura personalna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • El derecho a la educación católica a la luz del documento de la V Conferencia General Episcopal Latinoamericana APARECIDA
  [Prawo do wychowania katolickiego w ujęciu dokumentu V Ogólnej Konferencji Biskupów Południowo-Aamerykańskich APARECIDA]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Bożego MISERICORDIA ET IUS. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Początki Kościoła ormiańskiego na ziemiach polskich

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Prowadzenie sesji na Konferencji Międzynardowej
 • Prowadzenie Panelu na Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanoniczno-prawna ochrona życia”
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Referat "AMORIS LAETITIA. Rozeznanie, towarzyszenie osobom żyjącym w związkach niesakremntalnych z perspektywy prawa kanonicznego"

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa Biblioteka UPJPII

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • El papel del Tribunal Constitucional en Polonia
  [Rola Trybunału Konstytucyjnego w Polsce]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Recebimineto de prof. María Concepción Rayón Ballesteros
  [Przyjęcie prof. María Concepción Rayón Ballesteros]
 • Guia cientifica de estancia de dr María de las Mercedes Rosa Rodríguez
  [Opieka naukowa nad stażem dr María de las Mercedes Rosa Rodríguez]
 • Guia cientifica de estancia de prof. María Concepción Rayón Ballesteros
  [Opieka naukowa nad stażem prof. María Concepción Rayón Ballesteros]

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Brązowy Medal za długoletnią służbę

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • El proceso de la declaración de muerte presunta
  [Proces stwierdzenia domniemanej śmierci]
  [w:] Review of Comparative Law
 • El papel del perito en los procesos de nulidad matrimonial
  [Rola biegłego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeńskiej]
  [w:] Review of Comparative Law

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Status prawny Kościoła sui iuris

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Traducción de ponencia en la Conferencia Internacional „Jesteś drogocennym diamentem w oczach Boga”
  [Tłumaczenie wykładu na Konferencji Międzynarodowej „Jesteś drogocennym diamentem w oczach Boga”]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek w komitecie redakcyjnym "The Review of Comparative Law"
  [w:] The Review of Comparative Law

Recenzja książki naukowej

 • Bp Krzysztof Nitkiewicz, Katolickie Kościoły Wschodnie. Kompendium prawa, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2014,
 • Miejsca i czasy święte w aktualnym prawie kodeksowym oraz partykularnym

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Recepcja trydenckiej doktryny o małżeństwie przez Synod Kościoła Maronickiego z 1736 roku
 • Utrata stanu duchownego w świetle KKKW

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Prowadzenie sesji na Konferencji Międzynardowej "Wartość Życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w 20 rocznicę jej ogłoszenia"
 • Prowadzenie sesji na Konferencji Naukowej

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Relaciones entre Iglesia y Estado en Polonia contemporánea
  [Relacje Kościoł - Państwo w Polsce wspólczesnej]
 • Clases didácticas "Derechos e obligaciones de ciudadano polaco según Constitución"
  [Wykłady "Prawa i obowiązki obywatela RP według Konstytucji" ]
 • Clases didácticas "Los derechos y libertades civiles"
  [Wykłady "Prawa i wolności obywatelskie"]
 • Proceso de la integración de Polonia en Comunidad Europea. Asuntos jurídicos
  [Proces integracji Polski w Unii Europejskiej. Aspekty prawne]

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

 • Uczestniczenie w podpisaniu umowy z Universidad Complutense
 • Uczestniczenie w podpisaniu umowy z Universidad Nebrija
 • Uczestniczenie w podpisaniu umowy z Universidad Internacional de Rioja

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Guia cientifica de estancia de prof. María Concepción Rayón Ballesteros
  [Opieka nad stażem prof. María Concepción Rayón Ballesteros]

2014


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Miembro de Consejo de redaccion "Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional"
  [Członek w komitecie redakcyjnym "Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional"]
  [w:] Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Miembro de evaluador extereno "Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional"
  [Członek w zespole recenzentów "Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional"]
  [w:] Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukową pt. Religion in floating territories - Eurel Conference 2014
 • Międzynarodowa konferencja „Prymat papieski w służbie jedności Kościoła”
 • Konferencja Międzynarodowa „Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich”
 • Międzynarodowa Konferencja „Rodzina i polityka w 20. rocznicę Międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014”

Udział w konferencji krajowej

 • Konferencja Krajowa „Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE”
 • III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w Badaniach Młodych Naukowców”
 • XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania
 • Konferencja Naukowa „Chrześcijanie w Syrii - zapomniani bracia”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Reformy ustrojowe w Polsce. 1989–1998?”
 • Konferencja Naukowa „Ekumenizm dla Ewangelizacji”
 • Międzynarodowe Sympozjum „Święty pośród Świętych”. Przed kanonizacją Jana Pawła II
 • Konferencja Naukowa „Dziedzictwo patriarchatu Antiocheńskiego – Maronici”
 • Konferencja Naukowa "Rodzina drogą Kościoła"

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa "Kongregacja dla Kościołów Wschodnich"
 • Kwerenda naukowa "Sytacja prawna chrześcijan w Libanie"

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Clases para los estudiantes "Estatuto canónico del Patriarca oriental" y "Atención pastoral a los fieles de la diáspora"
  [Wykład dla studentów "Estatuto canónico del Patriarca oriental" i "Atención pastoral a los fieles de la diáspora"]

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Estatuto canónico del Patriarca oriental
  [Opieka duszpasterska wiernych obrządku wschodniego w Polsce]
 • Wykład dla studentów "Atención pastoral a los fieles de la diáspora"
  [Opieka duszpasterska wiernych w diasporze]

Działalność odczytowa

 • Promocja książki bpa Krzysztofa Nitkiewicza "Katolickie Kościoły Wschodnie"

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Znaczenie Synodu Monte Libano z 1736 roku dla Kościoła maronickiego. Studium historyczno-kanoniczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • System polityczno-prawny w Hiszpanii

Recenzja książki naukowej

 • Czasy święte w prawodawstwie Kościoła katolickiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • República de Polonia
  [Rzeczpospolita Polska]
 • Presentacion del libro
  [Prezentacja książki La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: pasado, presente y futuro]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Etyka i tajemnica zawodowa w zawodzie prawnika kanonisty

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etycznej i prawne”

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa nt. Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie
 • Kwerenda naukowa „Sytuacja chrześcijan wschodnich na Bliskim Wschodzie”

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Derecho de familia en Unión Europea
  [Prawo rodzinne w UE]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Derecho de familia en Polonia
  [Prawo rodzinne w Polsce]

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Clases para estudiantes "Derecho de la familia en Unión Europea"
  [Wykłady dla studentów "Prawo rodzinne w Unii Europejskiej"]
 • Wykłady dla studentów "Derecho de familia en Polonia"
  [Wykłady dla studentów "Prawo rodzinne w Polsce"]

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich. Wybrane zagadnienia

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • República de Polonia
  [Rzeczpospolita Polska]
 • República de Lituania
  [Republika Litewska]
 • Presentación
  [Prezentacja]

Hasło encyklopedyczne

 • Prezenta
 • Przymus kościelny

Hasło słownikowe

 • Checa Iglesia
  [Czeski Kościół]
 • Serbo-Montenegrina Iglesia
  [Serbsko-Czarnogórski Kościół]
 • Rutena Iglesia
  [Rusiński Kościół]
 • Siria Iglesia
  [Syryjski Kościół]
 • Caldea Iglesia
  [Chaldejski Kościół]

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Sposób finansowania instytucji kościelnych w Hiszpanii
 • La reforma de la ley orgánica de libertad religiosa en España, ¿hay necesidad o no?

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: Pasado, Presente y Futuro
  [Rozszerzenie Unii Europejskiej w latach 2004-2007: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość]

Recenzja książki naukowej

 • Miejsca święte w prawodawstwie Kościoła katolickiego
 • Miejsca święte w prawodawstwie Kościoła katolickiego

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji rozpoczęcia Roku Wiary „Porta fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła”
 • Católicos y Vida Pública
  [Katolicy i życie publiczne]

Udział w konferencji krajowej

 • IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej „Poszukiwanie człowieka w człowieku – chrześcijańskie korzenie nadziei”
 • Konferencja Naukowa pt. „Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
 • Konferencja „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koła Kanonistów KUL pt. Adwokat kościelny – czyli kto?

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Polonia en la Comunidad Europea
  [Polska w Unii Europejskiej]
 • Czy "tak" na zawsze jest mozliwe?

Udział w konferencji

 • Seminarium bolońskie "Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia"
 • Duszpasterskie Wykłady Akademickie "Rok Wiary - rok odnowy"

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • El proceso de nulidad matrimonial canónica en Polonia
  [Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Polsce]
 • La situación de los cristianos en Medio Oriente
  [Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie]
 • La libertad religiosa en el mundo
  [Wolność religijna na świecie]
 • La libertad religiosa en Oriente Próximo
  [Wolność religijna na Bliskim Wschodzie]

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Projekt Badawczy Relaciones con el denominado Partenariado Oriental

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Conferencia abiertas dr María Concepción Rayón Ballesteros
  [Wykłady otwarte dr María Concepción Rayón Ballesteros]
 • Conferencias abiertas de prof. dr Remigio Beneyto Berenguera
  [Wykłady otwarte prof. dr. Remigio Beneyto Berenguera]

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Clases para estudiantes "La situación de los cristianos en Medio Oriente"
  [Wykłady dla studentów "Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie"]
 • Clases para estudiantes "La libertad religiosa en el mundo"
  [Wykłady dla studentów "Wolność religijna na świecie"]
 • Clases para estudiantes "El proceso de nulidad matrimonial canónica en Polonia"
  [Wykłady dla studentów "Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Polsce"]
 • Clases para estudiantes "La libertad religiosa en Oriente Próximo"
  [Wykłady dla studentów "Wolność religijna na Bliskim Wschodzie"]

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Status prawny Kościoła metropolitalnego sui iuris
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Lech Walesa: El joven electricista polaco de los astilleros de Gdansk
  [Lech Wałęsa. Młody polski elektryk, stoczniowec z Gdańska]

Hasło encyklopedyczne

 • Personat

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • La libertad religiosa en el mundo actual y la situación de cristianos en Oriente Próximo
  [Wolność religijna w aktualnym świecie i sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XIV Międzynarodowym Kongresie Prawa Kanonicznego „Administracja w prawie kanonicznym”
 • Conférence „Responsabilité de l'État”
  [Konferencja „Responsabilité de l'État”]
 • Conférence „De l'indifférence à l'absence de justice”
  [Konferencja „De l'indifférence à l'absence de justice”]
 • Congreso Internacional de Universidades Católicas
  [Międzynarodowy Kongres Uniwersytetów Katolickich]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Małżeństwo pomiędzy stroną katolicką a muzułmańską

Udział w konferencji krajowej

 • Conférence scientifique „Les relations entre la Suisse et l'Union européenne: fondements et actualités”
  [Konferencja naukowa "Relacje pomiedzy Szwajcaria i UE: podstawy i teraźniejszość"]

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Relaciones Iglesia-Estado: la tutela de la libertad religiosa en Europa
  [Relacje Kościół - Państwo: ochrona wolnosci religijnej w Europie]

Udział w konferencji

 • Konferencja "Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi"
 • Conference "Human Rights Day Conference The UN Human Rights Council: Commissions of Inquiry"
  [Dzień Praw Człowieka Konferencja Praw Człowieka ONZ: komisja śledcza ]

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • La libertad religiosa y de conciencia como principios generales
  [Wolność religijna i sumienia jako podstawy ogólne wolności]
 • La situación político-jurídica entre Polonia y Rusia
  [Sytuacja polityczno-prawna pomiedzy Polską a Rosją]
 • El proceso declarativo del nulidad matrimonial
  [Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa]

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Projekt badawczy "Las últimas ampliaciones de la Unión Europea en 2004 y 2007: análisis y valoración de sus consecuencias"

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Clases abiertas El sistema jurídico y político en España
  [Wykłady otwarte System polityczno-prawny w Hiszpanii]

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Clases para estudiantes "La libertad religiosa y de conciencia como principios generales"
  [Wykłady dla studentów "Wolność religijna i sumienia jako ogólne podstawy wolności"]
 • Clases para estudiantes "El proceso declarativo del nulidad matrimonial"
  [Wykłady dla studentów "Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa"]
 • Clases para estudiantes "La situación político-jurídica entre Polonia y Rusia"
  [Wykłady dla studentów "Sytuacja polityczno-prawna pomiedzy Polską a Rosją"]

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

2010


Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Wykład otwarty Hiszpańskie ustawodawstwo cywilne
 • Wykład otwarty Relacje Kościół - Państwo w Hiszpanii
 • Wykłady otwarte nt. Wprowadzenie o politycznej organizacji Hiszpanii

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sacri canones - dwadzieścia lat doświadczeń; z okazji 20 rocznicy promulgacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sacri canones - dwadzieścia lat doświadczeń; z okazji 20 rocznicy promulgacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
 • Convegno di studio in occasione del 20 anniversario della promulgazione del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
  [Konferencja naukowa z okazji 20 rocznicy promulgacji Kodeksu Katolickich Kościołów Wschodnich]
 • I Congreso internacional de Derecho islámico e interculturalidad
  [I Kongres Międzynarodowy o Prawie muzułmańskim i interkuturowym]
 • Maimónides, el Gran Águila del judaísmo español; su vida y sus obras
  [Maimónides, wielki fenomen judaizmu hiszpańskiego. Życie i dzieła.]
 • XIV Convegno di Studi della Facoltà di Diritto Canonico, CRISTIANI ORIENTALI E PASTORI LATINI
  [XIV Konferencja Naukowa Wydziału Prawa Kanonicznego: Chrześcijanie wschodni i I duszpasterstwo łacińskie.]

Udział w konferencji krajowej

 • Dzień informacyjny nt. Europejskich programów edukacyjnych dla szkolnictwa wyższego
 • Konferencja Naukowa nt. Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy
 • Konferencję naukowa "Wspólnota Anglikańska a ekumenia. Wokół konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus Benedykta XVI"
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie”
 • Konferencja Naukowa poświęcona 300. rocznicy konstytucjonalizmu ukraińskiego „Pacta et Constitutiones hetmana Filipa Orlika. Historia, tradycja i współczesność”
 • Konferencja Naukowa nt. Zdolność/niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego - perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanoniczna

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sytuacja społeczna i prawna Kościoła katolickiego w dzisiejszej Hiszpanii

Udział w konferencji

 • Wykład otwarty ks. prof. Roberto German Zurriarain nt. „Prawno-medycznych aspektów problematyki zapłodnienia in vitro i postępowania z zamrożonymi embrionami, ze szczególnym uwzględnieniem hiszpańskich regulacji prawnych w tym zakresie (Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Asistida en España: un estudio interdisciplinar)
 • Seminarium „System akumulacji i transferu punktów w świetle nowego Przewodnika dla użytkowników ECTS i rozporządzeń ministerialnych”
 • Dzień Informacyjny na temat programu Erasmus Mundus

Staż finansowany ze środków UE

 • Un vistazo de estudios dentro del programa "Moderna tecnología ICT en el mejoramiento del rendimiento ciencia"
  [Wyjazd studyjny w ramach programu „Nowoczesne technologie ICT w ulepszaniu osiągnięć nauki”]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa nt. Maronici w Libanie

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Las elecciones polacas
  [Wybory w Polsce]
 • Relaciones hispano-polacas. Una visión jurídica
  [Relacje hiszpańsko-polskie. Wizja prawna]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Clases Legislación civil española
  [Wykład otwarty Hiszpańskie ustawodawstwo cywilne]
 • Clases de sobre La Introduccion organizacion política en Espana
  [Wykłady otwarte nt. Wprowadzenie o politycznej organizacji Hiszpanii]
 • Clases Las relaciones Iglesia - Estado en España
  [Wykład otwarty Relacje Kościół - Państwo w Hiszpanii]

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Clases para estudiantes "Relaciones hispano-polacas. Una visión jurídica"
  [Wykłady dla studentów "Relacje hiszpańsko-polskie. Wizja prawna"]
 • Clases para estudiantes "Las elecciones polacas"
  [Wykłady dla studentów "Wybory w Polsce"]

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Status prawny Kościoła patriarchalnego. Zarys problematyki
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Równość - zróżnicowanie: powracające antytezy
 • Od intymności do ochrony danych osobowych (wymogi prawnonaturalne i uwarunkowania historyczne prawa) (ECURRENTEE LA INTIMIDAD A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Exigencias jurídico-naturales e historicidad del derecho)

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Konferencja międzynarodowa, Podstawy regulacji stosunków Państwo - Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej
 • Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła
 • VIII Międzynarodowe Sympozjum z prawa kanonizacyjnego pt. Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Studia kanonistyczne w Hiszpanii
 • Erasmus - szansa dla młodych kanonistów

Udział w konferencji krajowej

 • Konferencja naukowa „Kościół a prawa autorskie”
 • Konferencja naukowa, "Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby"
 • Konferencja naukowa w ramach II Dni Kanonistów nt. „Kościół i Europa - wspólna droga
 • Sympozjum "Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym"

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Prawo małżeńskie w Kościele
 • Katolickie prawo małżeńskie

Udział w konferencji

 • Wykład otwarty „Rodzina w islamie”
 • Duszpasterskie Wykłady Akademickie nt. „Współczesne fenomeny Ducha Świętego”
 • Konferencja promująca udział w międzynarodowych programach edukacyjnych "Bądź mobilny!"
 • „Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła”

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Proceso de nulidad matrimonial en Derecho canónico
  [Proces kanoniczny o stwierdzenie nieważności małżeństwa]
 • Las relaciones jurídicas entre las Iglesias: Oriental y Occidental en Europa y España
  [Relacje prawne pomiędzy Kosciołami wschodu i zachodu w Europie i Hiszpanii]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Clases "La historia de la legislación canónica medieval".
  [Wykład "Historia prawa kanonicznego w średniowieczu"]

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

 • Umowa w ramach programu Erasmus - Universidad de Navarra

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • El procedimiento de unificación del Derecho europeo

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Clases para estudiantes "Las relaciones jurídicas entre las Iglesias: Oriental y Occidental en Europa y España"
  [Wykłady dla studentów "Relacje prawne pomiędzy Kosciołami wschodu i zachodu w Europie i Hiszpanii"]
 • Clases para estudiantes "La historia de la legislación canónica medieval"
  [Wykłady dla studentów "Historia prawa kanonicznego w średniowieczu"]
 • Clases para estudiantes "Proceso de nulidad matrimonial en Derecho canónico"
  [Wykłady dla studentów "Proces kanoniczny o stwierdzenie nieważności małżeństwa"]

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Małżeństwo a prawo kanoniczne
  [w:] Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nowicki Jan (1894-1973)
 • Nowicki Jan (1894-1973)
 • Przekop Edmund (1937-1999)

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XXV Curso Internacional de derecho canonico "Legislación y reformas en el derecho de la Iglesia (1983-2007)"
  [25 Międzynarodowy Kurs Aktualizacji z Prawa kanonicznego, nt. Legislación y reformas en el derecho de la Iglesia (1983-2007)]

Udział w konferencji krajowej

 • „Prawa człowieka. Przesłanie moralne Kościoła”

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • La tutela de la libertad religiosa en Europa poscomunista
  [Ochrona wolności religijnej w Europie postkomunistycznej]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa nt. Ustrój hierarchiczny w Katolickich Kościołach wschodnich

2007


Książka naukowa recenzowana

 • Las competencias patriarcales en el derecho canónico oriental
  [Kompetencje patriarchy w prawie katolickich Kościołach wschodnich]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Recenzja: K. Mikołajczuk, Realizacja zasady jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie Kościoła katolickiego, Kielce 2006
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z Sympozjum naukowego "La instrucción Dignitas Connubii"
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Prałatura personalna Opus Dei w strukturze Kościoła partykularnego
  [w:] Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja z okazji 15-lecia wejścia w życie KKKW Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kościoły patriarchalne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Communicatio in sacris w porządku kanonicznym

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Relaciones Iglesia-Estado en Polonia contemporánea
  [Relacja Kościół - Państwo w Polsce współczesnej]

2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Świeccy i urzędy kościelne w aktualnym prawie wschodnim
  [w:] Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej
 • Celibat kapłański w perspektywie prawodawstwa Jana Pawła II
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół

Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Res iudicata w Prawie rzymskim
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół
 • Res iudicata w średniowiecznym prawie kanonicznym
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Simposio Científico "La Instruccion Dignitas connubii sobre los procesos de nulidad matrimonial"
  [Sympozjum naukowe "La Instruccion Dignitas connubii sobre los procesos de nulidad matrimonial"]

Udział w konferencji krajowej

 • Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem

Udział w konferencji

 • Sesji naukowej „Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym.”

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Los derechos y deberes del patriarca en el derecho canónico oriental
  [Prawa i obowiązki patriarchy w kanonicznym prawie wschodnim]
  [w:] Cuadernos doctorales