dr hab. Aneta Duda

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Kultury Medialnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się obecnie wokół socjotechnik konsumpcji: reklamy i public relations.

 

Monografie:

Język mitu w reklamie, Lublin 2010, Wydawnictwo KUL

Public relations miast i regionów. Dobre praktyki (redakcja), Warszawa 2010, Wydawnictwo Difin.

Medialne reprezentacje kultury. Społeczeństwo. Polityka. Promocja (redakcja), Lublin 2014, Wydawnictwo KUL.

 

Wybrane artykuły:

Reklama w teorii kultury - przegląd wybranych stanowisk, „Kultura i Edukacja" 2005, nr 1, s. 32-47.

Rodzina - dziecko - media, „Ruch Pedagogiczny" 2006, nr 5-6, s. 108-113.

Globalne strategie reklamowe w przestrzeni wielokulturowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" z. 2, 2007, s. 197 - 210. 

Kulturowe i międzykulturowe konteksty reklamy, [w:] D. Wadowski (red.), Kultura - Media - Społeczeństwo, Lublin 2007, 145 - 161.

 Instytucja społecznie zaangażowana, [w:] B. Rożnowski (red.), Zarządzanie projektami społecznymi, Lublin2007, s. 139-150.

Rola mitów w reklamowym dyskursie kultowych marek, [w:] S. Partycki (red.), Kultura i Rynek, Lublin 2008, s. 35-40.

Public relations – informacja?, [w:] L. Dyczewski (red.), Jaka informacja? Lublin 2009, s. 121-130.

Istota i rola public relations, [w:] A. Duda (red.), Public relations w samorządzie. Dobre praktyki, Lublin 2010, s. 15-49.

Znaczenie komunikacji wewnętrznej dla funkcjonowania urzędu [współaut. B. Dembska], [w:] A. Duda (red.), Public relations w samorządzie. Dobre praktyki, Lublin2010, s. 117-135.

Wioski tematyczne – wspólnotowy wymiar sukcesu, [w:] A. Duda (red.), Public relations w samorządzie. Dobre praktyki, Lublin 2010, s. 193-203.

Społeczności marki w kształtowaniu tożsamości konsumentów, 2011, [w:] J. Szulich-Kałuża, L.Dyczewski, R.Szwed, Tożsamość i komunikacja, Lublin: KUL 2011, s. 179-189.

Kontrowersje wokół reklamy. Próba podsumowania społecznej krytyki tego zjawiska, „Roczniki Nauk Społecznych” t. 3(39), 2011, s. 177-193.

Public relations in Poland in the light of results of empirical studies; w: Michal Mokryš, Anton Lieskovský (eds.), EIIC, 2012, s. 406- 416.

Culture of Consumption: Poles‘ Consumer Attitudes, w:  „Advances in Social Sciences Research“, Y.Y.Yue (ed.), Australian International Cultural and Educational Institute, Sydney 2013, s. 171-186.

Strategie oporu konsumenckiego – dezercja z rynku czy współpraca?, „Kultura i Społeczeństwo”, 2013, nr 4, s. 49 – 67.

E-public relations w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa, w: Transfer wiedzy szansą biznesu, LAOS, PAN 2013, s. 55-62.

Socjotechniki marki w kontekście teorii kultury konsumenckiej i kontestujących ją ruchów społecznych, „Forum Socjologiczne” 2013 nr 4, s.133-153.

Czym się bawić? Funkcje marek dla dzieci – raport z badań siedmiolatków, „Kultura i Edukacja” 2014 nr 3 (103), 288-312.

Społeczne znaczenia marek wśród dzieci, „Marketing i Rynek”  nr 4/2014, s. 38-44.

Consumer Identity discourses in polish women's magazines, „Sociology & Healthcare” t. 2, 2014, s. 359-374.

 

Autorka i koordynatorka projektów realizowanych ze środków MNiSW oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zrealizowane projekty:

Projekt badawczo-szkoleniowy Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Projekt Bliżej klienta - Public Relations w instytucjach rynku pracy zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej - projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Współczesne mity społeczne upowszechniane w dyskursie reklamowym -  grant finansowany z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.