dr hab. Małgorzata Gruchoła (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów

Stanowisko: Profesor KUL


2023


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Między wykluczeniem cyfrowym a kompetencjami – wsparcie medialne w okresie pandemii COVID-19

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Emotions and Education. Media Representations of School Closures in the Polish and British Internet Portals
  [Emocje i edukacja. Mediatyzacja emocji w dyskursie o zamknięciu szkół w polskich i brytyjskich portalach internetowych]
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Introduction
  [Wprowadzenie]
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Medialne mechanizmy generowania emocji podczas pierwszej fali pandemii covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
  [w:] Pielęgniarstwo XXI Wieku
 • Conceptualisation of Emotions
  [Konceptualizacja emocji]
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Perspectives of Cultural Studies (Conceptualisation of Emotions in the Discourse of Cultural Studies)
  [Perspektywy nauk o kulturze (konceptualizacja emocji w dyskursie nauk o kulturze)]
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Recenzja artykułu naukowego

 • Kybernetes
 • Kybernetes
 • Res Rhetorica
 • Homo et Societa. Wokół Pracy Socjalnej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kulturowe uwarunkowania konsumpcjonizmu pokolenia Z

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Measuring Human Rights Performance - Identifying New Challenges for the Rule of Law
  [Pomiar praw człowieka: identyfikacja nowych wyzwań dla państw prawa]

Organizacja konferencji krajowej

 • Dehumanizacja komunikacji – humanizacja automatów

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Etyczne aspekty sztucznej inteligencji w medycynie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa zdrowotnego
 • Czy sztuczna inteligencja może stać się "religią" współczesnego człowieka? Wyniki z badań
 • Interreligijna współpraca etyków wokół zagadnień sztucznej inteligencji
 • Wielokontekstowość symboliki religijnej we współczesnej kinematografii polskiej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kino religijne we współczesnej kulturze – wielokontekstowość narracji
 • Dehumanizacja komunikacji – humanizacja automatów

Udział w konferencji

 • III Kongres Edukacji Klasycznej
 • VII Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej: Od teorii do praktyki

Staż finansowany ze środków własnych

 • Staż naukowy

Inny wyjazd naukowy

 • Wizyta studyjna
 • Posiedzenie Polskiej Akademii Umiejętności

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Wartość ciała biologicznego i ciała humanoida w świetle założeń teologii ciała

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Projects of technological human enhancement in the light of Christian culture: in search of boundaries
  [Projekty technologicznego udoskonalania człowieka w świetle kultury chrześcijańskiej: w poszukiwaniu granic]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Co wiesz o bezpieczeństwie? - realizacja edukacyjnych materiałów z zakresu bezpieczeństwa

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Ciało robotyczne w etyce personalistycznej

Działalność odczytowa

 • Roboty humanoidalne w literaturze i filmie. Pomiędzy fikcją a rzeczywistością
 • Kultura narcyzmu pokolenia Z

2022


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zamknięcie szkół z powodu pandemii COVID-19 w dyskursach medialnych Polityki.pl,

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Mass Culture: An Aesthetic Experience or An Experience of Fear?
  [Kultura masowa: doświadczenie estetyczne czy doświadczenie strachu?]
  [w:] Studia Gilsoniana
 • Digital Competence in Cybercrime Behaviours: A Study Based on Eurobarometer Research
  [Kompetencje cyfrowe użytkowników internetu w zachowaniach cyberprzestępczych. Studium na podstawie badań Eurobarometru]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Przemoc w konsekwencjach pandemii COVID-19: analiza społeczno-kulturowa
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Technologia sztucznej inteligencji w dziennikarstwie a perspektywa deantropocentryzmu dziennikarza
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Editor of volume 1/2023: Mediatisation of Emotions in the Time of COVID-19 Pandemic: Insights From Media, Culture and Society
  [Redakcja naukowa tomu nr 1/2023: Mediatisation of Emotions in the Time of COVID-19 Pandemic: Insights From Media, Culture and Society]
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Recenzja książki naukowej

 • VADEMECUM „FAMILIARIS"
 • Od monady do hybrydy. Przemiany kultury
 • BRANDCASTING

Recenzja artykułu naukowego

 • Roczniki Nauk Społecznych
 • Kybernetes
 • Central European Journal of Communication
 • Wydawnictwo Naukowe Tygiel
 • Cztery koncepcje relacji człowiek-technika

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Spaces of visual communication – new perspectives, with the leitmotif: Christian cinema in the contemporary culture
  [Przestrzenie komunikacji wizualnej – nowe odsłony: Kino chrześcijańskie we współczesnej kulturze]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Symbolika religijna w filmie na podstawie Bożego Ciała w reżyserii Jana Komasy i Powołany w reżyserii Jana Sobierajskiego
 • The Biological Body and the Robotic Body in the Context of the Theology of the Body
  [Ciało biologiczne i ciało robota w kontekście teologii ciała]
 • Präfigurative Kultur im Bereich der Neuen Medien als Beispiel Intergenerationeller Kultureller Distanz
  [Kultura prefiguratywna w zakresie nowych mediów jako przykład kulturowego dystansu międzypokoleniowego]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • The Biological Body and the Robotic Body in the Context of the Theology of the Body
  [54. Światowa Konwencja ASEEES w Chicago]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ewolucja roli dziennikarza w erze algorytmów i danych
 • Robodziennikarstwo: od kreatora do „nadzorcy”. Zmiany statusu dziennikarza

Udział w konferencji krajowej

 • NAUKA, ETYKA, MEDIA
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Konferencja PAN: Nauka - Etyka - Media

Inny wyjazd naukowy

 • Wizyta studyjna

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN

 • Legal implications of using artificial intelligence in escalating copyright trolling threats
  [Implikacje prawne zastosowania sztucznej inteligencji w eskalacji zagrożenia copyright trollingiem]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Pandemia COVID-19 w Europie

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL

 • Medialne, społeczne i kulturowe determinanty postrzegania Unijnych Certyfikatów Covid-19 (UCC) w UE – międzynarodowe badania porównawcze

Usługi eksperckie w kraju

 • Konsultacja ekspercka - rekrutacja do Collegium Invisibile

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Robot humanoidalny jako podmiot życia społecznego - problemy filozoficzne i społeczne

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

Działalność odczytowa

 • "Sekrety nauki": wywiad w Polskim Radio Lublin

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ochrona użytkowników internetu

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Mit „ciemnego” średniowiecza we współczesnym dyskursie społecznym
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Osoby starsze w świecie nowych mediów i technologii
  [w:] Teologia i Moralność
 • Metafory fotografii w kulturze wizualnej
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redakcja naukowa tomu nr 3/2021: Metafory kultury wizualnej
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Recenzja książki naukowej

 • Poradnictwo rodzinne na emigracji
 • Media w dobie pandemii COVID-19

Recenzja artykułu naukowego

 • Funkcje prasy sandomierskiej na przykładzie „Ucha Igielnego” i „Sandomierskiej Strefy”
 • Wokół początku i końca ludzkiego życia. Refleksja nad stosunkiem Polaków do wybranych kwestii bioetycznych z zakresu nauczania Kościoła katolickiego w świetle badań opinii społecznej
 • Milczenie jako strategia komunikacyjna ludzi w kulturze ubóstwa
 • Parafia 2.0. Wybrane narzędzia on-line w procesie podtrzymywania relacji we wspólnocie parafialnej w dobie pandemii Covid-19. Analiza historyczno-empiryczna.

Udział w konferencji międzynarodowej

 • “Nauka poprzez służbę - Learning by serving”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zamknięcie szkół z powodu pandemii Covid-19 w dyskursach medialnych Polityki.pl
 • Między wykluczeniem społecznym a kompetencjami cyfrowymi – wsparcie medialne w okresie pandemii Covid-19

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Digitalization, sexualization and mental health among young women in Europe
  [Cyfryzacja, seksualizacja i zdrowie psychiczne młodych kobiet w Europie]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Od cyborgów do postczłowieka: projekty człowieka rozszerzonego w świetle dziedzictwa kultur chrześcijań-skich

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Prorektora KUL za najlepiej punktowaną publikację naukową opublikowaną w roku 2021

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Prasa samorządowa w dyskursie publicznym i społecznym
 • Społeczne postrzeganie przemocy w internecie – analiza porównawcza
 • Zmiany w obszarze interakcji społecznych w ujęciu Jonathana H. Turnera w kulturze robotycznej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "The culture of fear" of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic - a study based on the reports of the Eurobarometer
  [w:] SAFETY SCIENCE
 • Technological ‘Extensions’ of the Body and the Value of the Human Body
  [Techniczne „rozszerzenia” ciała i wartość ciała ludzkiego]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Maszyna w ciele - ciało w maszynie: postrzeganie ciała ludzkiego w społeczeństwie post-biologicznym
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Problematyka ciała w kontekście cyborga i robota społecznego

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Zamknięte cmentarze skłaniają do duchowego przeżywania listopadowych świąt
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Komitetu Redakcyjnego
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Redaktor tematyczny: socjologia kultury, kultura medialna
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • .
  [w:] Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Recenzja artykułu naukowego

 • Wystraszyć i rozbawić. Emocje w radiowych serwisach informacyjnych
 • Urządzenia do noszenia w społeczeństwie cyfrowym: rozpoznawanie, użytkowanie i gotowość do użycia przez młodych konsumentów
 • Emocje, jako element struktury przekazu samorządu lokalnego w mediach społecznościowych. Studium przypadku oficjalnego profilu miejskiego miasta stołecznego Warszawy w serwisie Facebook.com
 • Medialne reprezentacje biedy
 • Integracja i relacje międzykulturowe wczoraj i dzisiaj. Filozofia migracji

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Kultura strachu” mieszkańców państw UE w ich reakcji na pandemię COVID-19 – studium na podstawie raportów Eurobarometru
 • Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców państw UE w czasie pandemii Covid-19 w świetle badań Eurobarometru

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Ślady obecności Zofii Kossak na obszarach przygranicznych (opracowanie publikacji książko-we, szlaku turystycznego, wirtualnej mapy biografii i bibliografii multimedialnej)

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Służyć przyszłości człowieka – mediateka naukowa

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • „Kultura strachu” mieszkańców państw UE w ich reakcji na pandemię COVID-19 – studium na podstawie raportów Eurobarometru

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Zamknięte cmentarze skłaniają do duchowego przeżywania listopadowych świąt

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zmiany w relacjach nadawca – odbiorca w przestrzeni komunikacyjnej internetu: od człowieka do robota społecznego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kultura wizualna technologii ubieralnej
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Kompetencje medialne nauczycieli w dobie nowych technologii. Kilka refleksji socjologa i kulturoznawcy
  [w:] LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w świetle badań opinii społecznej (1989-2017)

Artykuł w czasopiśmie

 • Ubieralne technologie - ubrania przyszłości?
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja książki naukowej

 • Brat naszego Boga - Albert Chmielowski
 • Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1 ,24). Księga Pamiątkowa Księdza Profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa

Recenzja artykułu naukowego

 • Społeczny świat publicznego teatru w Polsce jako przestrzeń dyskursywna
 • Triada grecka w świecie 2.0
 • Dyskurs o wielokulturowości w mediach lokalnych. Przykład medialnych kreacji wielokulturowego Lublina
 • "KAWIARNIA" filmowy eksperyment
 • Ostatni papieros i tytoniowa wróżba, czyli kilka uwag o folklorze palaczy

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Mediatyzacja emocji robota humanoidalnego: jej ciągłość i zmiana w tradycyjnych i w nowych mediach
 • Społeczny wymiar zagrożeń w cyberprzestrzeni w świetle badania Eurobarometru

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje, Sesja panelowa II

Udział w konferencji międzynarodowej

 • "Welcome to KUL. Wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na uniwersytecie"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Osoby starsze w świecie nowych mediów i technologii
 • Społeczne postrzeganie przemocy w internecie - analiza porównawcza

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Prymas - Rodzina – Media

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Mediatyzacja emocji. Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje diagnostyczne

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL

 • Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej

Udział w festiwalu nauki

 • Roboty i ludzie: pomiędzy fikcją i rzeczywistością
 • Moda z duchem czasu - technologie ubieralne

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Małgorzata Gruchoła. Wywiad przeprowadziła Marta Wójcicka

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Physical activity of Poles in the light of public opinion polls,
  [Aktywność fizyczna Polaków w świetle badań opinii publicznej]
  [w:] Health Problems of Civilization
 • Wearable technology wyznacznikiem transgresji czy regresu intelektualno-kulturowego? (na przykładzie transhumanizmu)
  [w:] Społeczeństwo i Rodzina
 • Aktywność fizyczna Polaków, czy bierne zainteresowanie? – w świetle badań opinii społecznej
  [w:] Żywienie Człowieka i Metabolizm
 • Ubiór, strój i kostium w kontekście ubieralnej elektroniki (wearable electronic)
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Multimodalne przekazy telewizyjne na przykładzie talk show
 • Doświadczenie ikony
 • Media i nowe technologie – czynnik kształtujący czy kształtowany?

Hasło encyklopedyczne

 • Gruchoła Małgorzata
 • Kulturoznawstwo
 • „Roczniki Kulturoznawcze”
 • Instytut Kulturoznawstwa

Recenzja artykułu naukowego

 • Kultura komunikacyjna w Internecie w środowisku akademickim –refleksje badawcze
 • Kontekst medialny fotografii mortualnej na przykładzie zdjęć pośmiertnych Stanisława Wyspiańskiego i Adama Mickiewicza
 • Wizualny aspekt przekazu treści religijnych w polskiej prasie katolickiej. Od teorii do praktyki (na przykładzie „Gościa Niedzielnego” i „Tygodnika Powszechnego”)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Bezpieczeństwo rodziny a „tajemnice” nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Organizacja konferencji krajowej

 • Film - między realizmem a fikcją
 • Uniwersytet – Komunikacja – Media
 • Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa: Jakie media? X lat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kultura więzienna w „Symetrii" reż. Konrada Niewolskiego - między realizmem a fikcją
 • Nowe technologie- czy w służbie człowieka? Kilka refleksji socjologa i kulturoznawcy
 • Komunikacja wizualna odzieży z zakresu technologii ubieralnych
 • Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w świetle badań opinii społecznej (1987-2017)
 • Zmiany w relacjach nadawczo-odbiorczych: przejaw transgresji czy regresu społeczno-kulturowego?
 • Kompetencje medialne nauczycieli w kontekście cyfrowych zagrożeń. Kilka refleksji socjologa i kulturoznawcy

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Współczesne media –problemy i metody badań nad mediami
 • Przestrzenie komunikacji wizualnej - nowe odsłony: Film - między realizmem a fikcją; sesja popołudniowa, sekcja 2
 • Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa: Jakie media? X lat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Udział w konferencji krajowej

 • „Kultura i Tożsamość” - konferencja z cyklu „Polonia Restituta - Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”

Udział w konferencji

 • II Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej w Warszawie: „Obywatel – polityk – przedsiębiorca. Między partykularyzmem a dobrem wspólnym”
 • Akademia Kozłowiecka

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Elektronika ubieralna – moda w duchu czasów

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Traces of the presence of Zofia Kossak in the borderland territories
  [Ślady obecności Zofii Kossak na obszarach przygranicznych]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

 • KUL i świat mediów: ludzie – dokonania – inspiracje (1918-2018). Leksykon i Repozytorium medialne

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Dziedzictwo historyczne i kulturowe Kresów Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w archiwach lubelskich mediów (1918-2018)
 • Wkład polskiej humanistyki w światowe dziedzictwo kulturowe. Perspektywa stulecia niepodległości
 • KUL i świat mediów: ludzie – dokonania – inspiracje (1918-2018). Leksykon i Repozytorium medialne

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN

 • Opekun naukowy projektu: Robot humanoidalny jako podmiot życia społecznego - problemy filozoficzne i społeczne

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL

Udział w festiwalu nauki

 • Ludzie i roboty - czy możemy żyć razem?
 • Czy technologie ubieralne (wearables technology) są ubiorem?

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Władysław Froch. W poszukiwaniu tożsamości...

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wearable technology: przejawem nowych form komunikacji społecznej i konsumpcjonizmu?
 • Charakterystyka wątków skandalizujących w telewizyjnych programach reality show

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nowe formy zachowań społecznych wobec i pod wpływem mediów oraz nowych technologii: analizy porównawcze
  [w:] Państwo i Społeczeństwo
 • Konsumpcjonizm – nowa religią współczesnego człowieka?
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Aspekty konsumpcyjne w zachowaniach użytkowników ubieralnej technologii
  [w:] Rozprawy Społeczne

Recenzja książki naukowej

 • TOTA PULCHRA. 520 Rocznica przywiezienia Figury Matki Bożej Brzemiennej – Pani Skępskiej z Poznania do Skępego 1496-2016

Recenzja artykułu naukowego

 • Bankowość elektroniczna – zagrożenia

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Pokolenia medialne wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni
 • Aktywność fizyczna czy bierne ciało? – zmiany stylów życia pokoleń medialnych

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na zakończenie Roku Adama Chmielowskiego - świętego Brata Alberta, pt. Brat naszego Boga

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki: „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”.
 • Kultura i metoda; pt. Religia a kultura

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Multimodalne przekazy telewizyjne na przykładzie talk show
 • Konsumpcjonizm – nową religią współczesnego człowieka?

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Współczesne media – media multimodalne Sesja C
 • Kultura i metoda; pt. Religia a kultura, Sesja 1

Udział w konferencji krajowej

 • Przyszłość ludzkości – wyzwania antropologii

Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja krajowa

 • Projekt GlobELL (Global Education Living Laboratory)

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUDa oraz Małego AKLAUDa (1/10-3-12-40-17-27)

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Udział w festiwalu nauki

 • Sztuczna inteligencja a język naturalny
 • Być czy mieć, a może wyglądać? Nowa religia współczesnego człowieka - konsumpcjonizm
 • Być czy mieć, a może wyglądać? Nowa religia współczesnego człowieka-konsumpcjonizm (29 września 2017)
 • Sztuczna inteligencja a język naturalny (29 września 2017)
 • Wirtualna rzeczywistość coraz bardziej realna… (29 września 2017)
 • Wirtualna rzeczywistość coraz bardziej realna…

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Konsumpcjonizm współczesnego człowieka
 • Rola kulturoznawcy we współczesnym świecie - wywiad dla Polskiego Radia Lublin

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Komodyfikacja „kultury” w telewizji publicznej
  [w:] Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy
 • Pokolenie Alpha – nowy wymiar tożsamości?
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • W pajęczynie globalnej sieci: szanse i zagrożenia
  [w:] Społeczeństwo i Rodzina
 • Społeczne postrzeganie statusu zawodowego dziennikarzy przed i po 1989 roku. Analizy porównawcze
  [w:] Zeszyty Prasoznawcze
 • The baptism of Poland in public opinion
  [Chrzest Polski w opinii społecznej]
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym

 • Mother Francis of sacred paintings 1897-1970
 • Madre Francesca dei sacri dipinti 1897-1970
 • Matka Franciszka od świętych obrazów 1897-1970

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Roczniki Kulturoznawcze
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Recenzja książki naukowej

 • Matka Franciszka od świętych obrazów 1897-1970

Recenzja artykułu naukowego

 • Ochrona dzieci przed cyberprzestępczością w międzynarodowym i polskim porządku prawnym. Wybrane zagadnienia
 • Kobiety w kulturze medialnej. Zarys na podstawie seriali fabularno-dokumentalnych
 • Kultury narodowe w kontekście europejskości i wielokulturowości w refleksji Leona Dyczewskiego

Organizacja konferencji krajowej

 • Kultura i metoda. Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Determinizm wiekowy a tożsamość odbiorców mediów
 • Zasady i uwarunkowania wątków skandalizujących w programach rozrywkowych polskiej telewizji (analiza z zakresu kultury medialnej)
 • Wearable technology: przejawem nowych form komunikacji społecznej czy konsumpcjonizmu?
 • „Kultura” w polskiej telewizji. Między misją a komercją

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kultura i metoda. Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem, Sesja 4

Udział w konferencji krajowej

 • Mosty Nadziei - dziedzictwo dialogu Krakowa. Myśl Jagiełły, Włodkowica, Decjusza i Jana Pawła II inspiracją dla rozwoju

Udział w festiwalu nauki

 • Człowiek-robot: strach, fascynacja, przyjaźń? (K #743/1379)
 • Pokolenie Alpha - koniec czy początek homo internetus? (K#744/1374)

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Konsekwencje medialnego obrazu świata w Internecie
 • Rola instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w ochronie niematerialnego dziedzictwa kultury na przykładzie gminy Kock

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Internet Web 3.0 w społeczeństwie transgresyjnym - Internet wykluczania?
  [w:] Społeczeństwo i Rodzina
 • Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Studium na podstawie wsi Białobrzegi w województwie lubelskim
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z kobietą w ciąży oraz prognozy i wróżby dotyczące płci mającego narodzić się dziecka. Studium wsi Białobrzegi w województwie lubelskim
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym

 • [Rec.:] Anna Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa: Wydawnictwo Difin SA 2014, ss. 272

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Społeczne postrzeganie statusu zawodowego dziennikarzy, przed i po 1989 roku. Analizy porównawcze

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Internet Semantyczny - wykluczenie informacyjne?
 • Komodyfikacja „kultury” w telewizji publicznej. Analizy porównawcze

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Konferencja krajowa

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Od Grand Tour po Gap year - nowe doświadczenia w komunikacji międzykulturowej
 • Od pokolenia X do pokolenia Alpha - style życia

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-Regionalne

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa IV stopnia

Udział w festiwalu nauki

 • Od maszyny Turinga do superinteligencji
 • XII Lubelski Festiwal Nauki pod hasłem: Nauka drogą do Nobla Referat: Od maszyny Turinga do superinteligencji –(K 142)

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z seminarium naukowego: Skuteczna ochrona dzieci i młodzieży w Internecie. Kto za to odpowiada?
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Telewizja publiczna „narzędziem” w konstruowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Od pokolenia X do pokolenia Alpha - wartości mediów

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Chronić czy bronić internautów? A może wystarczy tylko edukować?
  [w:] Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Organizacja konferencji krajowej

 • Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Konsekwencje medialnego obrazu świata w Internecie

Udział w konferencji

 • Jak chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe? Współpraca w obszarze dziedzictwa niematerialnego organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej
 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Udział w festiwalu nauki

 • W pajęczynie globalnej sieci: internet Web 3.0 - społeczeństwo transgresyjne

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Elementy wizerunku medialnego w internetowych serwisach plotkarskich w świetle badań
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Elementy wizerunku medialnego w internetowych serwisach plotkarskich w świetle badań ankietowych
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Współczesne programy rozrywkowe na przykładach Kuba Wojewódzki Show i Szymon Majewski Show
  [w:] Społeczeństwo i Rodzina

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Zarys parafii rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku
  [w:] Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie
 • Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzie-ży w Internecie” w Warszawie, 20-21 września 2012 roku,
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja krajowa: Kultura i metoda

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Od pokolenia X do pokolenia Alpha - wartości mediów

Udział w konferencji

 • Skuteczna ochrona dzieci i młodzieży w Internecie. Kto za to odpowiada?
 • "Odebrana niewinność. Seksualizacja kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie - przyczyny, skutki, możliwe scenariusze"

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Suppliers' and users' responsibility for the contents of internet pages under the legal and social regulations,
  [Odpowiedzialność dostawców i użytkowników internetu za zawartość stron internetowych w świetle prawnych i społecznych regulacji. ]
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Gap year jako nowe zjawisko kulturowe
  [w:] Społeczeństwo i Rodzina
 • Odpowiedzialność dostawców i użytkowników internetu za zawartość stron internetowych w świetle prawnych i społecznych regulacji
  [w:] Rozprawy Społeczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kulturotwórcza rola mediów publicznych: upadek czy rozwój?
 • Polityka Unii Europejskiej w zakresie cyberprzestępczości

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Dlaczego warto studiować?
  [w:] Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Polityka Unii Europejskiej w zakresie cyberprzestępczości

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rola instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w dokumentowaniu, badaniu, zabezpieczaniu oraz promowaniu niematerialnego dziedzictwa kultury na przykładzie gminy Kock

Udział w konferencji krajowej

 • Siódma Ogólnopolska Sesja Naukowa: Wokół chleba

Członkostwo w radzie naukowej instytucji

 • Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytuł naukowy profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego do Rady Wydziału Filozofii KUL na kadencje 2012/2016

2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Doświadczenie aksjologiczne w ujęciu socjologicznym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ochrona małoletnich internautów w prawie i praktyce państw Unii Europejskiej
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Ochrona małoletnich internautów w prawie i praktyce państw Unii Europejskiej
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ,,Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie’’, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 16-17 marca 2011 r.
  [w:] Studia Gdańskie
 • Ochrona małoletnich internautów jako zadanie i wyzwanie dla rodziny w państwach Unii Europejskiej
  [w:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Edukacja medialna zadaniem mediów publicznych
 • Przedsiębiorczość akademicka w województwie lubelskim w świetle wybranych stron internetowych
 • Polityka kulturalna ochrony użytkowników internetu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Prawne podstawy ochrony małoletnich internautów w państwach Unii Europejskiej

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Ochrona przed propagandą rasistowską i ksenofobiczną w internecie
  [w:] Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zagrożenia w internetowej komunikacji a ochrona internautów w dobie konwergencji mediów
 • Polityka kulturalna ochrony internauty w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie

Organizacja konferencji krajowej

 • Rozwój Regionu Wschodniego: szanse i zagrożenia

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Prawne podstawy ochrony małoletnich internautów w państwach Unii Europejskiej
 • Kulturotwórcza rola mediów publicznych: upadek czy rozwój?
 • Ochrona przed propagandą rasistowską i ksenofobiczną w internecie
 • Przedsiębiorczość akademicka w województwie lubelskim w świetle wybranych stron internetowych

Udział w konferencji krajowej

 • Interdyscyplinarne horyzonty badań mediów - 18.11.2011

Udział w festiwalu nauki

 • VIII Lubelski Festiwal Nauki

Działalność odczytowa

 • Wygłoszenie wykładu inauguracyjnego

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Umiejętność korzystania z mediów wyzwaniem i potrzebą XXI wieku
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Konferencja Naukowa „Media zwierciadłem kultury? Kultura zwierciadłem mediów?” Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 28 września 2010 roku
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Umiejętność korzystania z mediów wyzwaniem i potrzebą XXI wieku
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Kultura w ujęciu socjologicznym
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

2009

 • Poakcesyjny Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Kock
  [w:] Zeszyty Naukowe WSEI seria EKONOMIA
 • Ochrona użytkowników internetu w prawie i praktyce Republiki Federalnej Niemiec
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

 • Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  • Sekretarz
   [w:] Roczniki Kulturoznawcze KUL

  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

  • Roczniki Kulturoznawcze KUL
   [w:] Roczniki Kulturoznawcze

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

  2008


  Książka naukowa recenzowana

  • Polityka społeczna w gminie Kock

  2006

 • Gmina Kock dawniej i dziś

 • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Ochrona dzieci i młodzieży przez prawo medialne Republiki Federalnej Niemiec
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych

  2003


  Książka naukowa recenzowana

  • Ochrona telewidza w III Rzeczypospolitej