dr hab. Ewa Domagała-Zyśk (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Racjonalne dostosowania i modyfikacje w edukacji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne
 • Teaching Deaf and Hard of Hearing Students English as a Foreign Language in Inclusive and Integrated Primary Schools in Poland
  [Nauczanie niesłyszących i słabosłyszących uczniów języka angielskiego jako języka obcego w szkołach integracyjnych i integracyjnych w Polsce]
 • Rodzina w procesie wspierania rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci z chorobami przewlekłymi

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Talent do uczenia sie języka obcego i dysfunkcja słuchu – czy to da się pogodzić?
  [w:] Języki Obce w Szkole
 • Dostosowanie podstawy programowej w zakresie języka obcego do potrzeb uczniów z dysfunkcja słuchu
  [w:] Języki Obce w Szkole
 • Integral development of students with special educational needs in inclusive education from a personalistic perspective
  [Integralny rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji inkluzyjnej z perspektywy personalistycznej]
  [w:] PAEDAGOGIA CHRISTIANA
 • Motywacja do uczenia się języka obcego studentów niesłyszących lub słabosłyszących
  [w:] Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 • Diagnoza funkcjonalna jako standard pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od założeń teoretycznych do praktyki diagnostyczno-terapeutycznej
  [w:] Kwartalnik Pedagogiczny
 • Emotional and social competences in students with mild intellectual disability – research using TROS-KA battery
  [Kompetencje emocjonalne i społeczne u uczniów z łagodną niepełnosprawnością intelektualną - badania z wykorzystaniem baterii TROS-KA]
  [w:] Przegląd Badań Edukacyjnych
 • Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów z niepowodzeniami szkolnymi – badania pilotażowe z zastosowaniem modelu TROS-KA
  [w:] Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej
 • Older persons with subjectively assessed hearing problems in poland: quality of life and coping strategies
  [w:] AMERICAN ANNALS OF THE DEAF
 • Znaczenie diagnozy funkcjonalnej w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • Strategies of oral communication of deaf and hard of hearing (D/HH) non-native users
  [w:] European Journal of Special Needs Education

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • More Alike than Different: Educational and Social Aspirations and Paths to Successful Adulthood of Polish Deaf and Hard of Hearing Adolescents

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zasady postępowania diagnostycznego w badaniach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi
 • Standardy i wskazówki przygotowywania oraz adaptacji narzędzi diagnostycznych i procesu diagnostycznego dla dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami w uczeniu się
 • Możliwości i doświadczenia nauczania języka angielskiego jako obcego studentki z zespołem Ushera
 • Trudności w czytaniu i pisaniu i osób niedosłyszących i słabosłyszących – diagnoza i terapia
 • Trudności w czytaniu i pisaniu i osób niedosłyszących i słabosłyszących – uwarunkowania i symptomatologia

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zasoby odpornościowe uczniów w środkowym wieku szkolnym a ryzyko niedostosowania społecznego
  [w:] Ruch pedagogiczny
 • Uczenie się języka obcego przez osoby korzystające z implantów ślimakowych.
  [w:] Szkoła Specjalna
 • Dostosowanie lekcji języka angielskiego jako obcego do potrzeb uczniów z dysfunkcją słuchu w nauczaniu wczesnoszkolnym
  [w:] Szkoła Specjalna
 • Uczeń z dysfunkcją słuchu – współpraca logopedy z nauczycielem języka angielskiego
  [w:] Forum Logopedyczne
 • Matriculation Exams for Deaf and Hard of Hearing Students: Polish and Israeli Experiences
  [Egzaminy maturalne dla uczniów głuchych i niedosłyszących: doświadczenia polskie i izraelskie]
  [w:] MultiColors: An International Journal of Educational Research and Theory
 • Diagnoza kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów zdolnych w środkowym wieku szkolnym z wykorzystaniem baterii TROS-KA - doniesienie z badań
  [w:] Ruch pedagogiczny
 • Zapisywanie symultaniczne – adekwatna forma wspierania edukacji, pracy oraz udziału w życiu społecznym i kulturalnym osób niesłyszących i słabosłyszących.
  [w:] LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY
 • Notatki jako forma wsparcia edukacji studentów i uczniów niesłyszących i słabosłyszących
  [w:] Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania
 • Chrześcijański kontekst niepełnosprawności i edukacji specjalnej w dzisiejszych czasach
  [w:] Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change.

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wymiary budowania wspólnoty w pedagogice Jeana Vaniera

Artykuł w czasopiśmie

 • Uczeń z dysfunkcją słuchu – współpraca logopedy z nauczycielem języka angielskiego
  [w:] Forum Logopedy

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Od trudności do umiejętności: modele wsparcia uczniów zagrożonych niepowodzeniem szkolnym; udział w dyskusji panelowej jako ekspert.
 • Projektowanie uniwersalne w edukacji osób niesłyszących i słabosłyszących
 • Wymiary budowania wspólnoty w pedagogice Jeana Vaniera
 • Uniwersalne projektowanie w codziennej praktyce pedagogicznej
 • Projektowanie uniwersalne w nauczaniu w inkluzyjnej szkole ogólnodostępnej
 • Diagnozowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – doniesienie z badań z zastosowaniem baterii TROS-KA.
 • Diagnoza kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prezentacja baterii narzędzi TROS-KA.
 • Diagnozowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – doniesienie z badań z zastosowaniem baterii TROS-KA.
 • Dojrzałość społeczno-emocjonalna dzieci z Zespołem Downa.

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Model wsparcia uczniów zagrożonych niepowodzeniem szkolnym w programie "Od trudności do umiejętności"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • English as a Foreign Language for Deaf and Hard-of-Hearing Persons – Polish and International Perspective
  [ English as a Foreign Language for Deaf and Hard-of-Hearing Persons – Polish and International Perspective]
 • Ani drugi, ani obcy – język angielski w międzynarodowej komunikacji osób głuchych i słabosłyszących.
 • Dostosowanie lekcji języka angielskiego jako obcego do potrzeb uczniów z dysfunkcją słuchu w nauczaniu wczesnoszkolnym.
 • Ani drugi ani obcy – język angielski w edukacji osób niesłyszących i słabosłyszących.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3 – zakres zastosowania i korzyści dla praktyki.
 • Kształcenie osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych – dobre praktyki.
 • Skuteczne matematyzowanie świata dziecka w wieku przedszkolnym
 • Strategie komunikowania się osób niedosłyszących w języku angielskim.

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Fakty i mity nauczania języka obcego głuchych i słabo słyszących
 • Metody wsparcia studentów z dysfunkcja słuchu w warunkach uczelni.
 • Jakich nauczycieli języków obcych potrzebujemy? Przygotowanie do zawodu przyszłych nauczycieli języków.
 • Diagnoza i terapia specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z FAS.

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Głębokie i powierzchniowe strategie uczenia się języka obcego studentów niesłyszących i słabosłyszących
  [w:] Rozprawy Społeczne
 • Preventing social exclusion of people with disabilities and their families
  [Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin]
  [w:] Rozprawy Społeczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Vocabulary teaching strategies in EFL classes for deaf and hard of hearing students
 • Studium indywidualnego przypadku jako metoda badań naukowych w pedagogice specjalnej
 • Przekonania studentów słyszących i niesłyszących o uczeniu się języka obcego
 • Nauczanie języka angielskiego jako drugiego języka osób głuchych i niedosłyszących

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Język i wychowanie. Księga Jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak
 • English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons. Challenges and strategies
  [Angielski jako język obcy dla głuchych oraz osób niedosłyszących. Wyzwania i strategie]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Christian Special Education – mercy or brotherhood?
 • Kim jest – kim powinien być surdoglottodydaktyk języka obcego?
 • Participation of persons with disabilities in social life – a sign of unity
 • Inclusion of deaf and hard of hearing students in university education: chances and challenges

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencję Naukową Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Badania uczestniczące i transformujące w pedagogice specjalnej.
 • Edukacja ucznia z autyzmem w szkole ogólnodostępnej.
 • Nauczanie języków obcych studentów niedosłyszących i niesłyszących
 • Czy da się żyć bez coacha czyli o sztuce samowychowania.
 • Strategie nauczania we współczesnej surdoglottodydaktyce.
 • Otwartość na osobę z niepełnosprawnością intelektualną w programie wychowawczym szkoły – inspiracje na podstawie pism i dzieł Jeana Vaniera.

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Skuteczne nauczanie języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Społeczny model niepełnosprawności a izolacja więzienna.

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Surdoglottodydaktyka. Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabołyszących
 • Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się nauczania języków obcych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Inspiracje Jeana Vaniera dla budowania rodziny jako wspólnoty
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Postrzeganie pracy przez osoby niesłyszące i słabosłyszące
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia
 • Uczenie się języków obcych jako element poszerzania udziału w kulturze dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących
  [w:] Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej
 • Relacje społeczne osób niesłyszących i słabosłyszących w środowisku pracy
  [w:] CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO
 • Kompetencje w zakresie języka angielskiego studentów niesłyszących i słabosłyszących w opinii ich lektorów
  [w:] Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • O pasji uprawiania surdoglottodydaktyki – nowego pola badawczego w pedagogice
 • Gry dydaktyczne w kształtowaniu kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ryzyka dysleksji.
 • Kobiety niesłyszące i słabosłyszące na współczesnym rynku pracy
 • Teaching English as a Second Language to Deaf and Hard-of-Hearing Students
  [Nauczanie języka angielskiego jako drugiego języka osób niesłyszących i słabosłyszących]

Podręcznik szkolny

 • Doświadczam – rozumiem – wiem. E – poradnik metodyczny dla klasy I. Część I Scenariusze i karty pracy do innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej.
 • Doświadczam – rozumiem – wiem. E – poradnik metodyczny dla klasy II. Część 1. Scenariusze i karty pracy do innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej.Część II Karty pracy dla niedowidzących uczniów klasy II.
 • Doświadczam – rozumiem – wiem. E – poradnik metodyczny dla klasy III. Część I Scenariusze i karty pracy do innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej.Część II Karty pracy dla niedowidzących uczniów klasy

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja pracy doktorskiej mgr Moniki Toczyńskiej pt. „Psychologiczne uwarunkowania uczenia się języka angielskiego przez dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie metody Musical Babies”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Challenge of learning a foreign language for students with disabilities.
  [Wyzwanie uczenia się języka obcego przez studentów z niepełnosprawnością]
 • Specyfika relacji studentów słyszących i niesłyszących. Badania pilotażowe w University of Central Lancashire (UK) i KUL.
 • Teaching English as a foreign language to the deaf and hard of hearing adult learners of different educational backgrounds.
  [Nauczanie języka angielskiego jako obcego dorosłych uczniów z różnych środowisk edukacyjnych ]
 • Teaching Communication strategies in EFL for the Deaf and Hard of hearing Classes.
  [Nauczanie strategii komunikacyjnych ucznió niesłyszących i słabosłyszących ]
 • Deaf and Hard of Hearing University Students – Achievements and Challenges.
  [Studenci niesłyszący i słabosłyszący - osiągnięcia i wyzwania]
 • Willingness to communicate in English as a foreign language of the deaf and hard of hearing students.
  [Motywacja do komunikowania się w jezyku angielskim studentów niesłyszących i słabosłyszących ]
 • Forms of support for people with disabilities and their families preventing social exclusion.
  [Formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin zapobiegające wykluczeniu społecznemu]
 • Nauczanie języka angielskiego studentów niesłyszących i słabosłyszacych.
 • Gry dydaktyczne w kształtowaniu kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Mistrzostwo trwania we wspólnocie – Jean Vanier i jego dzieło
 • Learning and teaching strategies in English as a foreign language classes for the deaf and hard-of-hearing students.
 • Perceived and expected support and study satisfaction of university students with disabilities.
  [Postrzegane i oczekiwane wsparcie społeczne a satysfakcja ze studiów studentów z niepełnosprawnościami ]
 • Learning and teaching strategies in English as a foreign language classes for the deaf and hard-of-hearing students.
  [Strategie uczenia się i nauczania języka angielskiego jako obcego niesłyszacych i słabosłyszących studentów ]
 • Perceived and expected support and study satisfaction of university students with disabilities.
  [Postrzegane i oczekiwane wsparcie a satysfakcja ze studiów studentów z niepełnosprawnościami]
 • Deaf and hard of hearing university students – framework and strategies of foreign language teaching and learning.
  [Niesłyszący i słabosłyszacy studenci - formy i strategie nauczania języków obcych ]
 • The role of speech and sign language in teaching English as a foreign language to deaf and hard of hearing students.
  [Rolan mowy i języka migowego w nauczaniu języka obcego studentów niesłyszących i słabosłyszących]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Nauczanie języka angielskiego studentów niesłyszących i słabosłyszacych.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wychowanie do pracy w kontekście wady słuchu.
 • Zrównoważony rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • O tym się nie mówi – że osoby słabosłyszące mówią w językach obcych.
 • Kobieta z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy.
 • O tym się nie mówi – że osoby słabosłyszące mówią w językach obcych.
 • Aktualność nauczania Jana Pawła II o osobach chorych i niepełnosprawnych.
 • Zrównoważony rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Aktywizacja starszych osób z niepełnosprawnością.
 • Nowe formy i metody wsparcia edukacji osób z wadą słuchu w Wielkiej Brytanii.
 • Skuteczne kształcenie osób niesłyszących i słabosłyszących na uniwersytecie
 • Aktywizacja starszych osób z niepełnosprawnością.
 • Kobieta z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy.
 • Nauczanie języków obcych studentów niesłyszących.
 • Jak uczyć języka, kiedy problemem jest język?
 • Starsze osoby z niepełnosprawnością intelektualną – specyficzne potrzeby i współczesne rozwiązania
 • Możliwości i doświadczenia nauczania języka angielskiego jako obcego osób z równoczesnych uszkodzeniem wzroku i słuchu.
 • Pedagogika lecznicza w ujęciu Profesor Teresy Kukołowicz.
 • Aktualność nauczania Jana Pawła II o osobach chorych i niepełnosprawnych.
 • Wczesna diagnoza – trudności i potencjalne rozwiązania.
 • Znaczenie badań uczestniczących (participatory research) w badaniach narracyjnych w pedagogice specjalnej
 • Surdoglottodydaktyka – nowe trans dyscyplinarne pole badań i działalności praktycznej.

Staż finansowany ze środków UE

 • Scientific and didactic internship
  [Staż naukowo-dydaktyczny ]

2014


Książka naukowa recenzowana

 • Surdoglottodydaktyka : lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Poznawcze możliwości uczniów z wadą słuchu a ich integracja w klasach ogólnodostępnych
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Teaching English as a foreign language to a student with hearing loss combined with slight autistic disorders.
  [Nauczanie języka angielskiego jako obcego ucznia z zaburzeniami słuchu oraz niewielkimi zaburzenaimi autystycznymi ]
 • Deaf and hard of hearing graduates on the contemporary work market
  [Niesłyszący i słabosłyszący absolwenci na współczesnym rynku pracy]
 • Specyfika prowadzenia badań naukowych wśród osób niesłyszących i słabosłyszących
 • Starsze osoby z niepełnosprawnością intelektualną - specyficzne potrzeby i współczesne rozwiązania
 • Teraźniejszość i perspektywy współczesnej surdoglottodydaktyki

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Developing language competence of people with hearing and speech disorders

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Jestem dorosły- chcę pracować. Program wspierający młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kompetencje uczniów niesłyszących i słabo słyszących w zakresie posługiwania się językiem angielskim w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
  [w:] NEOFILOLOG

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Deaf and hard of hearing primary school pupils' motivation to learn English as a foreign language
  [Motywacja niesłyszących i słabosłyszących uczniów szkół podstawowych do uczenia się j. angielskiego ]
 • Kompetencje młodzieży gimnazjalnej z uszkodzeniami słuchu w zakresie pisania w języku angielskim
 • Poziom motywacji niesłyszących studentów do uczenia się języków obcych
 • Teaching and learning in mutual relationships between disabled and non-disabled persons
  [Uczenie sie i nauczanie we wzajemnej relacji między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi ]
 • Mistrzostwo trwania we wspólnocie. Jean Vanier i jego dzieło
 • Udział w kulturze studentów niesłyszących i słabosyszących- rzeczywistość i obszary wsparcia
 • Współczesne rozwiązania w zakresie wspierania zatrudnienia osób z uszkodzeniami słuchu
 • Written English of Polish deaf and hard of hearing grammar school students
  [Piisanie w języku angielskim przez niesłyszących i słabosłyszacych uczniów szkół średnich ]
 • Using technology to teach English as a foreign language to the deaf and hard of hearing
  [Wykorzystanie technologii w nauczaniu języka angielskiego jako obcego uczniów niesłyszących i słabosłyszacych ]

Kurs e-learningowy

 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Angielski jako język obcy dla głuchych oraz osób niedosłyszących w Europie

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Written Output of the Deaf and Hard of Hearing Primary School Students Learning English as a Second Language
  [Osiągniecia w pisaniu niesłyszacych i słabosłyszących uczniów szkół podstawowych uczacych się języka angielskeigo jako obcego]
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • Strategie nauczania języka angielskiego jako obcego uczniów z uszkodzeniami słuchu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
  [w:] CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Supporting Deaf and Hard of Hearing Learners in Foreign Language Classes in an Inclusive Settings.
  [Wspieranie niesłyszących i słabosłyszących uczniów na lekcjach języka obcego w klasach ogólnodostępnych]
 • Dorosłe osoby z trudnościami w czytaniu i pisaniu a idea kształcenia ustawicznego
 • Trudności osób niesłyszących w zakresie opanowania systemu leksykalnego i składniowego języka angielskiego jako obcego i strategie pokonywania tych trudności
 • Deaf university students as foreign language learners in mainstream settings.
  [Niesłyszacy studenci na zajęciach z języka obcego w środowisku inkluzyjnym]
 • Cued Speech – a Tool to Enhance Development, Education and Full Family Life
  [Fonogesty - narzedzie wspierania rozwoju, edukacji i pełni życia rodzinnego ]
 • Wspieranie ucznia z chorobą przewlekłą w środowisku szkolnym
 • Doradztwo zawodowe dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnej szkole ogólnodostępnej
 • Umiejętności polskich studentów z uszkodzeniami słuchu w zakresie posługiwania się mówioną formą języka angielskiego
 • Kompetencje wzrokowe osób niesłyszących i możliwości ich wykorzystania w zakresie nauczania języków obcych
 • Relacje rówieśnicze uczniów z niespecyficznymi trudnościami w nauce.

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Symultanic translation - International Conference Responsibility in Deaf Education
  [Tłumaczenie w czasie konferencji międzynarodowej Odpowiedzialność za edukację niesłyszącychh]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Consejo cientifico - Escuela Abierta
  [ Członkowsktwo w radzie naukowej czasopisma Escuela Abierta (czasopismo University of Sevilla - San Paolo Foundation]
  [w:] Escuela Abierta

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych.
 • Social and Educational Support in Life-long Human Development
  [Wsparcie społeczne i edukacyjne w rozwoju całożyciowym]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odpowiedzialność wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • International Conference: Responsibility for education of people with hearing impairment
  [Międzynarodową Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Written output of the deaf and hard of hearing EFL learners.
  [Umiejętność pisania niesłyszących i sąłbosłyszących uczestników Lektoratu języka angielskiegoo]
 • Segregacja-integracja – inkluzja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – czy idziemy w dobrym kierunku?
 • Language Education of Polish Deaf and Hard of Hearing Students at Primary, Secondary and Tertiary Levels of Education
  [Jezyk obcy w edukacji ucznió nieśłuszacych w Polsce na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, i szkoły średniaj]
 • Wspieranie niesłyszacych i słabosłyszacych uczestników lektoratu języka angielskeigo jako obcego w uczeniu się gramatyki i słownictwaFacilitating teaching grammar and vocabulary to the deaf and hard of hearing students.
 • Deaf university students as foreign language learners in mainstream settings.
  [Studenci niesłyszący jako uczestnicy lektoratu języka obcego w kontekśie inkluzji ]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • English as a foreign language for hard of hearing Polish students
  [Jezyk angielski jako jezyk obcy dla polskich studentów słabosłyszacych]

Organizacja konferencji krajowej

 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej – obszary wsparcia

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Projekt Kompetentne wsparcie jako przykład działania wspierającego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Jestem dorosły - chcę pracować - prezentacja programu

Prezentacja na konferencji

 • Dostępnośc KUL dla studentów słabosłyszacych

Udział w festiwalu nauki

 • Jestem dorosły - chcę pracować

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Student niesłyszący we wspólnocie akademickiej. Informator o warunkach edukacji wyższej osób z uszkodzeniami słuchu
 • Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kompetencje uczniów niesłyszących i słabosłyszących w zakresie posługiwania się językiem angielskim w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
  [w:] NEOFILOLOG

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Podstawowe trudności osób niesłyszących w opanowaniu pisowni języka obcego i ich kompensowanie
 • Style uczenie preferowane przez niesłyszących uczestników lektoratu języka obcego
 • Współpraca Instytutu Pedagogiki KUL z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi
 • Students with severe hearing impairments as competent learners of English as a foreign language
  [Studenci z głebokimi uszkodzeniami słcuchu jako kompetentni uczestnicy zajęć jezykowych]
 • Autumn Seminars 2008 – A step forward in educationg social workers for building civil society and fighting social exclusion
  [Jesienne Seminaria 2008 - krok w kierunku kształcenia pracowników socjalnych do budowania społeczeństwa obywatelskiego i zwalczania wykluczenia społecznego]
 • Młodzi wobec osób z niepełnosprawnością
 • Benefits and mechanisms of social support within a family context
  [Skutki i mechanizmy wsparcia społecznego w kontekście rodziny]
 • Wspieranie osób z uszkodzeniami słuchu w edukacji uniwersyteckiej w Polsce i na świecie

Artykuł w czasopiśmie

 • Współpraca WNS z Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen w Kolonii
  [w:] Przegląd Akademicki

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Symultanic translation - International Conference Multidimensionality of development
  [Tłumaczenie w czasie konferencji międzynarodowej Wielowymiarowość rozwoju]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • European Social Work – Identity, International Problems and Interventions
  [Europejska praca socjalna - tożsamość, międzynarodowe problemy i intwerwencje]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • International Conference: Pedagogical multidimensionality od development: individual-social sphere-institution
  [Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju: jednostka- przestrzeń społeczna- instytucja]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Niesłyszacy wielojezyczni. Nauczanie jezyka angielskiego jako obcego osób niesłyszących w Europie
 • Teaching English as a foreign language to the deaf as overcoming the language barriers
  [Nauczanie języka obcego uczniów niesłyszących jako przekraczanie barier w rozwoju językowym. ]
 • Linguistic competence of the persons with severe hearing impairment in English as a foreign language
  [Kompetencje językowe osób z powaznymi uszkodzenaimi słuchuw jezyku angielskim jako obcym]
 • Opinie nauczycieli języka obcego dotyczące uczenia się języków obcych przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu.
 • Kształtowanie motywacji uczniów z uszkodzeniami słuchu do uczenia się języków obcych – szansa na zmniejszanie się dystansu społecznego.
 • Program wspomagający uczniów z niepełnosprawnością umysłową w dojrzewaniu do znalezienia i utrzymania zatrudnienia, czyli czego szkoła może więcej nauczyć?

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Psychologiczne aspekty współczesnego ojcostwa a naprzemienny model opieki nad dzieckiem

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Strategie radzenia sobie z trudnościami edukacyjnymi i trudnościami w codziennym funkcjonowaniu przez dorosłe osoby z dysleksją.

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL

2010


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • European Social Work – State of the Art And Future Challenges
  [Europejska praca socalna - stan obecny i przyszłe wyzwania]

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i walka z wykluczeniem społecznym – współczesne wyzwania dla pracy socjalne
 • Strategie nauczania języków obcych uczniów z uszkodzeniami słuchu.

Prezentacja na konferencji

 • prezentacja w ramach cyklu European Success Stories pt. Erasmus IP Building Civil Society and Fighting Social Exclusion as an example of good practice in solving problems of social exclusion.
  [Erasmus IP Building Civil Society and Fighting Social Exclusion as an example of good practice in cosial work training]

Staż finansowany ze środków UE

 • Visiting researcher in the Agean University
  [Staż naukowy w the Agean University ]

Działalność odczytowa

 • 2. Konferencja Dobry start w nauce języków obcych początkiem drogi do sukcesu. Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Zielona Góra, 24.09.2010. Wykład: Strategie nauczania języków obcych uczniów z uszkodzeniami słuchu.

2009


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Język angielski w międzynarodowej komunikacji niesłyszących studentów - modele nauczania i współczesne wyzwania edukacyjne w Polsce i na świecie.

2005


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

2004

 • Towarzystwo Naukowe KUL