dr hab. Aneta Kramiszewska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Dorobek naukowy

 

książki

 1. Visio religiosa w polskiej sztuce barokowej. Ze studiów nad ikonografią hagiograficzną, Lublin 2003.
 2. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza z komentarzem teologiczno-biblijnym i ikonograficznym, Lublin 2007. [komentarz teologiczno-biblijny ks. Antoni Paciorek].
 3. Tobie mówię, wstań! Cuda Jezusa w Ewangeliach, Tarnów 2009. [komentarz teologiczno-biblijny ks. Antoni Paciorek].
 4. Pan rzeczywiście zmartwychwstał! Nowotestamentalne orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa z komentarzem teologiczno-biblijnym i ikonograficznym, Tarnów 2010. [komentarz teologiczno-biblijny ks. Antoni Paciorek].
 5. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba! Opowieść etiologiczna miejsc świętych w zwierciadle sztuki, Lublin 2012.
 6. Aleje Racławickie 14. Historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019.

 

redakcje

 1. Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, Lublin: TN KUL 2009 [wraz z R. Knapińskim].
 2. Fides imaginem quaerens. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin: Werset 2011.
 3. Fides ex visu, Lublin: TN KUL 2011 [wraz z R. Knapińskim].
 4. Fides ex visu. Okiem mistyka, Lublin: Werset 2012.
 5. Fides ex visu. U drzwi Twoich, Lublin: Werset 2013 [wraz z R. Knapińskim].

 

rozprawy i artykuły

 1. Galeria portretowa w pałacu biskupów krakowskich w Kielcach, „Roczniki Humanistyczne” 47:1999, z. 4, s. 75–102.
 2. Objawienie czy wizja? Obrazowanie wizji mistycznych – ich semiotyka w teologii i historii sztuki, „Zeszyty Naukowe KUL” 45:2000, nr 3-4, s. 19–38.
 3. Rola i znaczenie słów auditio w polskich barokowych przedstawieniach wizji mistycznych, „Biuletyn Historii Sztuki” 62:2000, nr 3–4, s. 363– 393.
 4. „Jam jest biskup krakowski Stanisław...” Przyczynek do barokowej ikonografii św. Stanisława Szczepanowskiego, „Roczniki Humanistyczne” 50:2002, z. 4, s. 93 – 119.
 5. Wybrane zagadnienia ikonografii tzw. Wielkiej Świętej Rodziny, „Analecta Cracoviensia” 34:2002, s. 353 –369.
 6. Mówiące Krucyfiksy w ikonografii świętych, w: Słowo do oglądania, red. G. Kubski, Zielona Góra 2004, s. 61 – 71.
 7. Ikonografia Niepokalanego Poczęcia Maryi jako wyraz kultu Maryi Imakulaty, w: Święty wyjątek. Niepokalane Poczęcie Maryi, red. J. Królikowski, Kraków 2004, s. 127 – 155.
 8. Maryja w koronie drzewa. Obrazowanie legend o początkach sanktuariów na tle tradycji ikonograficznej, w: Obraz i przyroda, M. U. Mazurczak, J. Patyra, M. Żak, Lublin 2005, s. 473 – 496.
 9. Średniowieczny obraz Misericordia Domini jako inspiracja dla barokowej ikonografii św. Jana Kantego, w: W kręgu wielkopostnej pobożności i bractw religijnych. Materiały z V Polsko – Hiszpańskiego Sympozjum Historycznego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 21 maja 2006 r., red. J. Bień i inni, Lublin 2007, s. 121-141.
 10. Rzeźba Matki Bożej w legendzie ikonograficznej św. Jacka, w: Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 96-114.
 11. Drzewo w centrum przestrzeni sakralnej – status, wymowa ideowa, oprawa artystyczna, w: Ogród sakralny – idea i rzeczywistość. VII Międzynarodowa konferencja o architekturze i sztuce sakralnej z cyklu „Kościoły naszych czasów”, Kielce 2008, s. 37-49.
 12. Święty Franciszek jako orędownik grzeszników w scenach gniewu Bożego, w: Święty Franciszek w sztuce, red. M. Lipok-Bierwiaczonek, J. Dębski, Tychy 2009, s. 37-52.
 13. Idea Rex regum Dominus dominantium jako czynnik kształtujący ikonografię Jezusa w sztuce chrześcijańskiego Zachodu, w: Ewangelia o Królestwie, Lublin 2009, s. 545-562, [Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie 1].
 14. Credo Apostolorum w polichromii kościoła Bernardynów w Skępem, w: Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, red. R. Knapiński, A. Kramiszewska, Lublin: TN KUL 2009, s. 309-342.
 15. Powołanie św. Pawła na apostoła Jezusa Chrystusa. Próba opisu doświadczenia wewnętrznego językiem sztuki, w: Perfundit orbem radiis. Święty Paweł w dziejach monodii liturgicznej, red. B. Bodzioch, Lublin 2010, 33-64.
 16. A gdy się do tego tu obrazu ofiarował, uzdrowiony zostałPielgrzymka jako podróż artystyczna?, w: Podróże artystyczne, artysta w podróży, red. R. Kasperowicz, J. Jaźwierski, M. Pastwa, Lublin 2010, s. 255-282.
 17. Doświadczenie mistyczne w przekładzie na język sztuki. Wyzwania i pułapki na przykładzie ikonografii Trójcy Świętej, w: Fides ex visu. Okiem mistyka, red. A. Kramiszewska, Lublin: Werset 2012, s. 211-223.
 18. Brama jako symbol idei Maryi Pośredniczki w ikonografii chrześcijańskiej, w: Fides ex visu. U drzwi Twoich, red. R. Knapiński, A. Kramiszewska, Lublin: Werset 2013, s. 131-151.
 19. Zatopiona w męce Syna. Wizerunki Matki Bożej w otoczeniu arma passionis (XIV-XVIII wiek), „Salvatoris Mater” 14(2012), nr 1-4, s. 149-166 [2015].
 20. Opowieść założycielska rzeszowskiego Sanktuarium w świetle źródeł ikonograficznych, w: Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, red. A. K. Sitnik, W. P. Tokarski, Kalwaria Zebrzydowska 2016, s. 385-399.
 21. „Weź swój krzyż i idź za Jezusem…” Wizerunek człowieka niosącego krzyż jako alegoria życia zakonnego, „Folia Historica Cracoviensia” 22 (2016), s. 173-188.
 22. Dialog czy dwa monologi? Koncepcja prezentacji zbiorów sztuki w Muzeum Katedralnym w Würzburgu, „Studia i Materiały Lubelskie” 19 (2017), s. 19-27.
 23. Można je podziwiać i … modlić się przed nimi. Ikonografia malarstwa religijnego Antoniego Michalaka, w: Dla nieba i ziemi. Antoni Michalak – malarstwo, red. B. Kasperowicz, Lublin 2018, s. 9-30.

 

inne

 1. Jezus według mistrzów, Warszawa 2008. s. 220-221;226-229; 234-235;240-243;248-249.
 2. Święci według mistrzów, Warszawa 2009, s. 72-73; 86-87; 148-149; 146-147; 192-193; 198-200; 208-211; 214-215; 238-239; 250-251; 258-259.
 3. Wprowadzenie, w: Fides ex visu. Okiem mistyka, red. A. Kramiszewska, Lublin: Werset 2012, s. 7-10.
 4. Wprowadzenie, w: Fides ex visu. U drzwi Twoich, red. R. Knapiński, A. Kramiszewska, Lublin: Werset 2013, s. 7-10.

 

hasła leksykograficzne

 1. Łukasz ewangelista. Ikonografia, w: Encyklopedia Katolicka, t. XI, Lublin 2006, kol. 614-616.
 2. Łódź (czółno, barka, statek, okręt). Średniowiecze i czasy nowożytne, j. w., kol. 568 – 570.
 3. Małgorzata Colonna. Ikonografia, j. w., kol. 1017.
 4. Małgorzata z Kortony. Ikonografia, kol. 1018-1019.
 5. Małgorzata Maria Alacoque. Ikonografia, j. w., kol. 1021.
 6. Małgorzata Węgierska. Ikonografia, j. w., kol. 1023-1024.
 7. Maria Egipcjanka. Ikonografia, j. w., kol. 1305-1306.
 8. Mechtylda z Hackeborn. Ikonografia, w: Encyklopedia Katolicka, t. XII, Lublin 2008, kol. 361-362.
 9. Ikonografia, j. w., kol. 1204.
 10. Miles Christianus, j. w., kol. 1044-1046.
 11. W sztuce, j. w., kol. 1330-1332.
 12. III. Ikonografia, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 143-144.
 13. Narzędzia Męki Pańskiej, j. w., kol. 769-772.
 14. Noli me tangere, j. w., kol. 1358-1361.
 15. Obraz, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 220-226.
 16. Piotr Apostoł. IV Ikonografia, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 632-635.
 17. Potop. 3. W ikonografii, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Lublin 2012, kol. 125-126.
 18. Przypowieść. 2. W ikonografii, j. w., kol. 785-788.
 19. Sacra conversazione, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin 2012, kol. 820-821.
 20. Tron Łaski, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1039-1041.
 21. Trójca Święta. VI. W ikonografii, j. w., kol. 1065-1067.
 22. Ukrzyżowanie. 2. W ikonografii, j. w., kol. 1315-1316.
 23. Zdjęcie z krzyża, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014, kol. 1322-1323.
 24. Zesłanie Ducha Świętego, III Ikonografia, j. w., kol. 1358-1359.
 25. Złożenie do grobu, j. w., kol. 1439-1441.

 

udział w konferencjach naukowych

 

 1. Auditio w mistycznych przedstawieniach barokowych; sympozjum Słowo do oglądania. Napis i zapis w przekazie artystycznym, 15-16 listopada 2002, Zielona Góra, organizator: Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury Uniwersytet Zielonogórski.
 2. Gniew Boży – ewolucja tematu w sztuce europejskiej; sympozjum Kult świętych a ikonografia chrześcijańska, 5-6 grudnia 2003, Chełm, organizator: Muzeum Chełmskie.
 3. „Natura wybrana”. Znaczenie i funkcja przyrody w ikonografii legend o początkach sanktuariów; sympozjum Obraz i przyroda, 13-15 październik 2003, Lublin, organizator: Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Europejskiej, Instytut Historii Sztuki KUL.
 4. Ikonografia niepokalanego poczęcia jako przejaw kultu Maryi Imakulaty; Niepokalane Poczęcie Maryi „Święty Wyjątek”, II Sympozjum Maryjne, 25 września 2004, Bochnia.
 5. Wizja św. Jana Kantego – modyfikacje średniowiecznego tematu Misericordia Domini w sztuce barokowej; sympozjum Spotkania mediewistyczne, 23 marca 2005, Warszawa, organizator: Instytut Badań Literackich.
 6. Św. Jan Kanty i obraz Misericordia Domini. O trwałości średniowiecznego wizerunku w polskiej sztuce nowożytnej; sympozjum Bractwa religijne, manifestacje pobożności, Wielki Tydzień, V Sympozjum z Historii Porównawczej Polsko-Hiszpańskiej, 22 maja 2006, Lublin, organizator: Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL – Catedra de Historia Moderna (Universidad de la Rioja).
 7. Spotkanie św. Pawła z Jezusem pod Damaszkiem. Próba opisu doświadczenia wewnętrznego językiem sztuki; Religia i ekstaza. V Interdyscyplinarna Konferencja Młodszych Pracowników Nauki, 1-3 grudnia 2006, Poronin, organizator: Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński.
 8. Rzeźba Matki Bożej w legendzie ikonograficznej św. Jacka; sympozjum Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej, 15-16 listopada 2007, Zabrze, organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach.
 9. Św. Franciszek z Asyżu jako orędownik ludzi w scenach gniewu Bożego; sympozjum Św. Franciszek z Asyżu w sztuce. Ikonografia i kontekst kulturowy, 12 marca 2008, Tychy, organizator: Muzeum Miejskie w Tychach.
 10. „A gdy się do tego tu obrazu ofiarował, uzdrowiony został”. Pielgrzymowanie jako podróż artystyczna?; sympozjum Podróże artystyczne – artysta w podróży, 4-6 czerwca 2008, Kazimierz Dolny, organizator: Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
 11. Drzewo w centrum przestrzeni sakralnej – status, oprawa artystyczna, wymowa ideowa – w kościołach zbudowanych wokół drzew związanych z objawieniami prywatnymi; sympozjum Ogród Sakralny – idea i rzeczywistość. VII Międzynarodowa Konferencja o Architekturze i Sztuce Sakralnej, 16 czerwca 2008, Kielce, organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kielce.
 12. Credo apostolorum w polichromii kościoła Bernardynów w Skępem; sympozjum Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, 7-8 listopada 2008, Lublin, organizator: Katedra Historii Sztuki Kościelnej KUL.
 13. Opowieść etiologiczna miejsc świętych w sztuce barokowej i jej współczesne kontynuacje; sympozjum Dziedzictwo i Perspektywy. VIII Międzynarodowa Konferencja o Architekturze i Sztuce Sakralnej, 09 czerwca 2009, Kielce, organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kielce.
 14. Spotkanie św. Pawła z Jezusem pod Damaszkiem. Sztuka w konfrontacji z doświadczeniem wewnętrznym św. Pawła; sympozjum „Perfundit orbem radiis…” Św. Paweł w dziejach monodii liturgicznej, 20 maja 2009, Lublin, organizator: Katedra Monodii Liturgicznej, Instytut Muzykologii KUL.
 15. Legenda etiologiczna miejsca świętego jako czynnik kształtujący wyobraźnię religijną wiernych na przykładzie wystroju kościoła w Głotowie; sympozjum Fides ex visu, 20-22 maja 2010, Lublin, organizator: Katedra Historii Sztuki Kościelnej KUL.
 16. Doświadczenie mistyczne w przekładzie na język sztuki – wyzwania i pułapki na przykładzie ikonografii Trójcy Świętej; sympozjum Fides ex visu. Okiem mistyka, 10-11 czerwca 2011, Lublin, organizator: Katedra Historii Sztuki Kościelnej KUL.
 17. Opowieści etiologiczne miejsc świętych w Rzeczypospolitej jako źródło do ikonografii; sesja naukowa Sztuka po Trydencie, 31 maja – 1 czerwca 2012, Kraków, organizator: Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 18.  Pamięć o początkach. Wyznaczenie w przestrzeni sakralnej i oprawa artystyczna miejsca cudu inicjacyjnego; konferencja Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia. Literatura. Sztuka, 17-18 października 2013, Rzeszów, organizator: Uniwersytet Rzeszowski Wydział Sztuki, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 19. Witaj Bramo wzniosłej tajemnicy… Witaj kluczu Królestwa Chrystusa… Maryjna metafora bramy w średniowieczu, konferencja Ikonografia drzwi w wybranych programach ideowych średniowiecza. VI konferencja naukowa w cyklu Spotkania malborskie im. Macieja Kilarskiego, 10 września 2014, Malbork, organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku.
 20. Kto chce Mnie naśladować… Alegoria życia zakonnego w nowożytnej sztuce europejskiej, konferencja W kręgu sztuki zakonnej, 9-10 kwietnia 2015, Kraków, organizator: Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych.
 21. Wizerunek św. Franciszka z Asyżu w doświadczeniu mistycznym Teresy od Jezusa Marchockiej, konferencja Oblicza mistyki. W pięćsetlecie narodzin św. Teresy od Jezusa, 23-24 kwietnia 2015, Katowice, organizator: Wydział Teologiczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 22. XIV Konferencja o architekturze i sztuce sakralnej. Kościoły naszych czasów. Forum zamknięte. Spotkanie zaproszonych uczestników cyklu konferencji w latach 2002-2015. Kielce 22 czerwca 2015, organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział Kielce we współpracy z Targami Kielce.
 23. O pożądaniu mistyki, odrzuceniu ikonografii i roli przypadku. Rzecz o witrażu Gerharda Richtera w katedrze kolońskiej, konferencja IX Konferencja naukowa Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, 9-11 października 2015, Lublin, organizator: Stowarzyszenie Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” i Instytut Historii Sztuki KUL.
 24. Kobiecy ideał ducha i ciała zawarty w postaci Maryi na przykładzie grafiki z przedstawieniem Matki Bożej Lewiczyńskiej (1694 r.), interdyscyplinarna konferencja naukowa Kobiety Europy epok dawnych – źródła i perspektywy, 24-25 października 2015, Warszawa, organizator: Uniwersytet Warszawski Wydział Neofilologii, Instytut Germanistyki, Instytut Romanistyki, Zespół Badań Nad Kulturą Dawną.
 25. Koncepcja prezentacji sztuki religijnej w Muzeum Katedralnym w Würzburgu, konferencja Dialog czy dwa monologi? Sztuka współczesna w kontekście muzeum, 23 listopada 2015, Lublin, organizatorzy: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Lubelskie w Lublinie.
 26. Gniew i miłosierdzie. Król Dawid jako figura grzesznika pokutującego przed obliczem Pana, konferencja Grzech w sztukach plastycznych i w systemie wartościowania, 13-14 stycznia 2016, Gdańsk, organizatorzy: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
 27. Narracja historyczna jako element budowania tożsamości miejsca sanktuarium maryjnego w Leśnej Podlaskiej, V Ogólnopolskie Sympozjum – Sztuka Sakralna w XIX i XX wieku. „Polonia Sacra. Historia Polski w ikonografii sztuki sakralnej i religijnej, 20-21 października 2016, Rzeszów, organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski Wydział Sztuki, Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej.
 28. Ołtarz jako „świadectwo o początku” miejsca kultu, konferencja „Okno przez które wkracza do nas rzeczywistość Boga”. Ołtarz w świetle historii sztuki, teologii i liturgii, 1-2 czerwca 2017, Łódź, organizatorzy: Uniwersytet Łódzki Katedra Historii Sztuki
 29. Malarstwo religijne Antoniego Michalaka wobec tradycji ikonografii chrześcijańskiej, konferencja Cenne – niedocenione. Z badań nad współczesną sztuką sakralną i religijną XIX-XXI wieku, 16-17 listopada 2017, Rzeszów, organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Historii Sztuki; Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki, Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Kościelnej.
 30. Moralny wymiar przedstawień siedmiu sakramentów w sztuce nowożytnej, konferencja Sztuka życia. Tematyka moralistyczna w sztukach plastycznych, muzyce, literaturze i teatrze Europy nowożytnej, 18 grudnia 2019, Gdańsk, organizatorzy: Muzeum Narodowe w Gdańsku.