dr Ewelina Szlachta

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii

Stanowisko: Asystent


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ralization of moral values in the opinion of respondents as a factor conditioning educational achievements
  [Urzeczywistnianie wartości moralnych w ocenie badanych jako czynnik warunkujący osiągnięcia edukacyjne]
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • Filozofowanie jako czynnik stymulujący rozwój myślenia dywergencyjnego u dzieci w młodszym wieku szkolnym
  [w:] Państwo i Społeczeństwo

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wartość osoby i wartość pracy punktem wyjścia w procesie kształcenia zawodowego - perspektywa personalistyczna

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wartość osoby i wartość pracy punktem wyjścia w procesie kształcenia zawodowego - perspektywa personalistyczna

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Miłość wychowawcza jako czynnik zmniejszający doznawanie traumy przez dziecko cudzoziemskie

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Iluzja wolności w kłamstwie - wychowanie do poszanowania prawdy i odpowiedzialności za słowo
  [w:] Вісник післядипломної освіти

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Podmiotowość dziecka a jego uzdolnienia twórcze - rozważania teoretyczno-empiryczne - wskazania praktyczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria - badania - innowacyjne rozwiązania pedagogiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wolność w kłamstwie, kłamstwo w wolności – wychowanie do poszanowania prawdy
 • Iluzja wolności w kłamstwie – wychowanie do poszanowania prawdy i odpowiedzialności za słowo

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Urzeczywistnianie wartości moralnych a osiągnięcia edukacyjne uczniów szkół średnich (badania w województwie lubelskim)

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Urzeczywistnianie wartości moralnych jako trajektoria budowania bezpieczeństwa w edukacji