Dorota Śliwa

prof. dr hab. Dorota Śliwa

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Instytut Językoznawstwa

Stanowisko: Profesor zwyczajny


2020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Je regarde ton âme avec délice – analyse contrastive des verbes de perception visuelle polonais et français à partir de Dzienniczek (Petit Journal) de Soeur Faustine
  [Analiza kontrastywna polskich i francuskich czasowników percepcji wizualnej na podstawie "Dzienniczka" siostry Faustyny]

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prédicats polonais et français relatifs aux étapes de la panification et leur application pour analyser les corpus bilingues comparables
  [Polskie i francuskie predykaty związane z etapami wypieku chleba oraz ich zastosowanie w analizie dwujęzycznych tekstów porównywalnych]
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Présentation
  [Wstęp]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Les dénominations polonaises et françaises des outils d’artisanat en tant qu’attributs des Saints et des Bienheureux dans l’iconographie
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Terminy i relacja w dwujęznych korpusach z dziedzin rzemiosła, session 2
  [Terminy i relacja w dwujęznych korpusach z dziedzin rzemiosła, sesja 2]

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Konfesjonimia, czyli o terminologii dotyczącej wyznań
  [w:] Acta Philologica
 • Locution verbale espagnole dejar caer — typologie, classification des emplois et tentative de leur traduction en français et en polonais à travers une méthodologie à objets.
  [w:] Białostockie Archiwum Językowe
 • Boire et (-)pić (się) : analyse et désambiguïsation
  [w:] Studia romanica posnaniensia
 • L'impact de la politique de gestion de l'entreprise dans le discours organisationnel
  [L'impact de la politique de gestion de l'entreprise dans le discours organisationnel]
  [w:] Studia romanica posnaniensia
 • Tête des mots
  [w:] Białostockie Archiwum Językowe
 • L’actualité mise en mots dans le discours journalistique. Le cas du conflit de Notre-Dame-des-Landes
  [w:] Białostockie Archiwum Językowe
 • Reformy organizacji Kościoła Rzymskokatolickiego we Francji w latach 1789-1790
  [w:] Kościół i Prawo

Recenzja książki naukowej

 • Między językami, między kulturami. Prace ofiarowane Krystynie Wróblewskiej-Pawlak. / Entre langues, entre cultures. Mélanges offerts à Krystyna Wróblewska-Pawlak.

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Termes et relations dans les corpus bilingues des domaines de l’artisanat
  [Terminy i relacja w dwujęznych korpusach z dziedzin rzemiosła]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Les N métalinguistiques dans les définitions lexicographiques des dénominations des plantes médicinales de la famille Astéracées
  [Rzeczowniki metajęzykowe w definicjach leksykograficznych nazw roślin leczniczych z rodziny Astrowate]
 • Les noms prédicatifs dans les composés endocentriques et dans les collocations verbo-nominales: une réflexion à partir d’un corpus parallèle polonais-italien-français
  [Rzeczowniki predykatywne w złożeniach endocentrycznych i kolokacjach czasownikowo-rzeczownikowych - badania kontrastywne na korpusie równoległym polskim, włoskim i francuskim]
 • Prédicats polonais et français désignant les étapes de la panification : proposition de méthode d’analyse des corpus bilingues comparables
  [Polskie i francuskie predykaty desygnujące etapy wypieku chleba: propozycja metody analizy dwujęzycznych korpuów porównywalnych]
 • Les antithèses dans les « songes » de Mariam, la petite Arabe (1846-1878)
  [Antytezy w "snach" Mariam, małej Arabki (1846-1878)]
 • Les relations conceptuelles hiérarchiques peuvent-elles être appliquées aux définitions lexicographiques? Exemples français et polonais
  [Relacje konceptualne hierarchiczne a definicje leksykograficzne]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Termes et relations dans les corpus bilingues des domaines de l’artisanat, session 1 et 5
  [Terminy i relacja w dwujęznych korpusach z dziedzin rzemiosła sesja 1 i 5]
 • Analyse contrastive et langues spécialisées
  [Analiza kontrastywna i języki specjalistyczne ]
 • VI Congrès International de Phraséologie et Parémiologie
  [VI Międzynarodowy Kongres Frazeologii i Paremiologii]

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Termin i jego relacje w ujęciu poznawczym
  [w:] Orbis Linguarum
 • Les expressions de la gradation absolue dans « Dzienniczek » (Petit Journal) de la soeur Faustine et leurs traductions en français
  [Wyrażenia gradacyjne stopnia absolutnego w "Dzienniczku" siostry Faustyny oraz ich tłumaczenia na język francuski]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • A propos des nomina actionis des verbes de perception visuelle polonais et français
  [A propos nomina actionis polskich i francuskich czasowników percepcji wzrokowej ]

Hasło encyklopedyczne

 • Doroszewski Witold
 • Czerny Zygmunt
 • Mańczak Witold

Artykuł w czasopiśmie

 • Présentation
  [Słowo wstępne]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naukowy Zeszytu 8 "Lingwistyka korpusowa i translatoryka"
  [Redaktor naukowy Zeszytu 8 "lingwistyka korpusowa i translatoryka"]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • O czym śpiewa aşık, gazelhan i şarkıcı? Problemy badawcze w procesie tłumaczenia terminologii muzycznej języka tureckiego.
  [w:] Investigationes Linguisticae
 • Recenzja artykułu naukowego
  [w:] Investigationes Linguisticae

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Evaluateur
  [Recenzent]
  [w:] Studia romanica posnaniensia
 • Evaluateur
  [Recenzje]
  [w:] Białostockie Archiwum Językowe
 • Evaluateur
  [Recenzent]
  [w:] Synergie Pays Riverains de la Baltique (1766 - 3059)
 • Recenzent
  [w:] Acta Humana
 • Evaluateur d'un article
  [Recenzja artykułu naukowego]
  [w:] Lublin Studies in Modern Language and Literature = Lubelskie Materiały Neofilologiczne
 • Recenzja artykułu naukowego
  [w:] Rivista Phrasis
 • Evaluateur
  [Recenzent]
  [w:] Acta Philologica

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • "Cette vision a rempli mon âme de joie": nomina actionis polonais et français des verbes de perception visuelle en discours
  [Widzenie to napełniło duszę moją radością : polskie i francuskie nomina actionis czasowników percepcji wizualnej]
 • Les verbes polonais de perception visuelle dans Dzienniczek (Petit Journal) de la soeur Faustine et leurs traductions en français
  [Czasowniki percepcji wizualnej w "Dzienniczku" siostry Faustyny i ich tłumaczenia na język francuski]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Termin i jego relacje w ujęciu poznawczym

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Wokół terminologii: teoria, dydaktyka, praktyka - sesja 8 marca godz. 15.00

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Dwujęzyczne korpusy językowe z dziedzin rzemiosła

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Les hypocoristiques polonais : noms et adjectifs dérivés
  [Hipokoristika polskie: derywowane rzeczowniki i przymiotniki]
 • Acquisition des connaissances en biologie et leurs dénominations. Un regard de linguiste sur la constitution des taxonomies en français et en polonais.
  [Spojrzenie lingwisty na tworzenie taksonomii biologicznej w języku francuskim i polskim]

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Greka i łacina w globalizacji terminów nauk przyrodniczych – polskie i francuskie nazwy ryb i dziesięcionogów w rozporządzeniach UE

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prédicats en tant qu’expressions des relations du concept : Etude des termes juridiques français et polonais du ‘mariage’
  [Predykaty jako wyrażenia relacji konceptu: Analiza polskich i francuskich terminów prawnych ‘małżeństwo’]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Présentation
  [Słowo wstępne]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Evaluateur
  [Recenzent]
  [w:] Lublin Studies in Modern Language and Literature = Lubelskie Materiały Neofilologiczne
 • Evaluateur d'articles
  [Recenzent artykułów dla czasopisma naukowego]
  [w:] ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA ROMANICA
 • Evaluateur
  [Recenzent]
  [w:] Studia romanica posnaniensia

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Recenzent

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Termes et relations dans les textes spécialisés
  [Terminy i relacje w tekstach specjalistycznych]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Livres de grammaire française pour étrangers: entre les théories linguistiques et leurs applications en didactique. Expériences polonaises et lituaniennes.
  [Książki do gramatyki francuskiej dla obcokrajowców: między teoriami językoznawczymi a ich zastosowaniem w dydaktyce. Doświadczenia polskie i litewskie]
 • La concession : relation «cause – conséquence» perturbée. Expression en français et en polonais
  [Przyzwolenie: relacja przyczynowo-skutkowa zaburzona?]
 • Étude des connecteurs de conséquence polonais et français dans les encycliques de Jean-Paul II
  [Konektory polskie i francuskie wyrażające "konsekwencję" (skutek lub wynikanie) w encyklikach Jana Pawła II]
 • Les grammaires du français écrites par des romanisants de l’Université Jagellonne. Un aperçu des problèmes
  [Gramatyki języka francuskiego pisane przez romanistów związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • La linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives
  [Lingwistyka kontrastywna - metody badań, zastosowanie]

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Les modèles de la formation de noms aux prises avec les taxonomies biologiques. Exemples polonais et français
  [Modele słowotwórcze rzeczowników w zmaganiach z taksonomiami biologicznymi. Przykłady polskie i francuskie.]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • „Hodowcy jabłek i gruszek”? Normy językowe a neologizmy w przekładach Rozporządzeń (WE)
 • L’intensité comme facteur d’expression de l’émotion dans le discours de Jean-Paul II au corps diplomatique (2005) Etude du texte parallèle polonais et français
  [Intensywność jako czynnik wyrażania emocji w przemówieniu Jana Pawła II do korpusu dyplomatycznego (2005). Studium paralelnego tekstu w języku polskim i francuskim]

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redakcja naczelna czasopisma naukowego
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa
  [w:] ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Membre du comité de lecture
  [Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego]
  [w:] Studia romanica posnaniensia
 • Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Significations du terme bien(s) et ses équivalents polonais
  [Znaczenia terminu bien i jego polskie ekwiwalenty]
  [w:] LINGUA LEGIS

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Kolokacje z przymiotnikiem "écologique" (ekologiczny) i jego quasi-synonimy. Analiza semantyczno-dyskursywna

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • „Norma a uzus – przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji”, Obrady plenarne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Greka i łacina w globalizacji terminów nauk przyrodniczych – na przykładzie polskich i francuskich terminów polileksykalnych

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • „Norma a uzus – przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji”, Obrady plenarne

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Parlons cerises : les prédicats et les relations dans les définitions lexicographiques et dans les énoncés définitoires
  [Pomówmy o czereśniach i wiśniach : predykaty i relacje w definicjach leksykograficznych oraz w wypowiedziach definicyjnych]
  [w:] Białostockie Archiwum Językowe
 • Les verbes "garantir" et "assurer" et leurs équivalents polonais dans le texte constitutionnel contemporain d’un Etat et dans « Gaudium et spes » (1965)
  [Czasowniki "garantir" i "assurer" oraz ich polskie ekwiwalenty w tekście konstytucji państwowej i w „Gaudium et spes” (1965)]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • La synonymie des termes juridiques polonais et français
  [Synonimia prawniczych terminów polskich i francuskich]

Artykuł w czasopiśmie

 • Halina Grzmil-Tylutki (1954-2015)
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Présentation
  [Słowo wstępne]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • In memoriam : Mme le Professeur Halina Grzmil-Tylutki
  [Halina Grzmil-Tylutki (1954-2015)]

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redactrice en chef
  [Redaktor naczelna]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Membre du comité de lecture
  [Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego]
  [w:] ROMANICA CRACOVIENSIA
 • Membre du comité de lecture
  [Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego]
  [w:] Studia romanica posnaniensia

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Membre du comité de lecture
  [Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego]
  [w:] Białostockie Archiwum Językowe

Recenzja artykułu naukowego

 • Marques d'oralité dans la presse écrite actuelle: troncations et hypocoristiques (domaine roumain)
  [Marques d'oralité dans la presse écrite actuelle: troncations et hypocoristiques domaine roumain)]
 • Czytanie świętego Franciszka. Wskazania interpretacyjne w rekomendacjach odautorskich
 • Les procédés d'intégration prédicative dans les traductions médiévales françaises
 • Titres officiels des directives européennes et ce qu'on en fait dans l'emploi courant

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Termes et relations dans les textes constitutionnels bilingues
  [Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji / Termes et relations dans les textes constitutionnels bilingues]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Les verbes "garantir" et "assurer" et leurs équivalents polonais dans le texte constitutionnel contemporain d’un Etat et dans « Gaudium et spes » (1965) )
  [Czasowniki "garantir" i "assurer" oraz ich polskie ekwiwalenty w tekście konstytucji państwowej i w „Gaudium et spes” (1965)]
 • Les verbes "garantir" et "assurer" et leurs équivalents polonais dans le texte constitutionnel contemporain d’un Etat et dans « Gaudium et spes » (1965)
  [Czasowniki "garantir" i "assurer" oraz ich polskie ekwiwalenty w tekście konstytucji państwowej i w „Gaudium et spes” (1965)]
 • Les prédicats dans les définitions des noms et dans les énoncés définitoires
  [Predykaty w definicjach rzeczowników i w wypowiedziach definicyjnych]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Termes et relations dans les textes constitutionnels bilingues
  [Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji ]
 • Le mot dans la langue et dans le discours
  [Wyraz w języku i w dyskursie]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Hodowcy jabłek i gruszek” : neologizmy w aktach normatywnych

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Le verbe garantir dans “Gaudium et spes” et ses équivalents polonais: une proposition d’analyse des verbes en contexte spécialisé.
  [Czasownik "garantir" w "Gaudium et spes" i jego polskie ekwiwalenty: propozycja analizy czasowników w kontekście specjalistycznym]

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Słowo wstępne
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Godność i prawa kobiety / la dignité et les droits de femme dans les textes de Jean-Paul II – une contribution de la linguistique du corpus à l’élaboration des dictionnaires bilingues
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redactrice en chef
  [Redaktor naczelna]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Membre du comité de lecture
  [Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego]
  [w:] ROMANICA CRACOVIENSIA

Recenzja artykułu naukowego

 • Teksty średniowieczne w nauczaniu języków obcych a sukces glottodydaktyczny

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Formation des noms et des termes composés français et polonas : de la cognition à la traduction
  [Tworzenie rzeczowników złożonych francuskich i polskich: od poznania do tłumaczenia]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Słowo wstępne
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Testament : entité - concept - termes français et polonais dans leurs relations pluridimensionnelles
  [Testament: byt - pojęcie - francuskie i polskie terminy w ich wielowymiarowych relacjach]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707) z. Językoznawstwo korpusowe i translatoryka

Organizacja konferencji krajowej

 • Termes et relations dans les corpus bilingues
  [Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • « A propos du testament : entité, concept et terme dans le droit de succession polonais et français »

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Prowadzenie sesji w dn. 17-10-2013, godz. 16-18

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Les noms composés exocentriques français et polonais
  [Francuskie i polskie rzeczowniki złożone egzocentryczne]

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • La méronymie dans un segment du guide touristique – vers une analyse cohérente des corpus comparables bilingues
  [Meronimia w segmencie przewodnika turystycznego – ku spójnej analizie dwujęzycznych korpusów porównywalnych]
  [w:] Roczniki Humanistyczne, (60) z. 8 "Lingwistyka korpusowa i translatoryka"

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Verba dicendi français et polonais en prise sur la formation de mots en discours
  [Francuskie i polskie verba dicendi - tworzenie wyrazów w dyskursie]

Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

 • Les bases de l’organisation administrative dans l’Eglise Catholique
  [Zasady organizacji administracji w Kościele Katolickim]

Tłumaczenie książki

 • Zeszyty Marty Robin. Dokumenty I. Męki Marty Robin (piątkowe zapiski ks. Faure'a, proboszcza w Chateauneuf-de-Galaure)
 • Życie Marty Robin

Recenzja artykułu naukowego

 • Majster Tydzień i jego dzieci a problem przekładalności
 • De quelques procédés d’adoucissement des injonctions en polonais et en français
  [O niekórych procesach łagodzenia wykrzykników w polskim i francuskim]
 • Axiologie des contes – entre tradition et modernité »
  [aksjologia baśni - pomiędzy tradycją a nowoczesnością]
 • „Dziecko opowiedziane przez dorosłego. Dorośli oglądani oczami dziecka. O polskich przekładach powieści La gloire de mon père Marcela Pagnola“
 • L’image de la rose dans les douze traductions polonaises du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
  [Obraz róży w dwunastu polskich tłumaczeniach "Małego Księcia" Antoine de Saint-Exupéry ]
 • Les copains polonais du petit Nicolas, ou comment les traductions peuvent influer sur les la culture réceptrice »
  [Polscy kumple Mikołajka, czyli jak tłumaczenia wpływają na kulturę kraju docelowego]
 • Traduire la dédicace du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry – les douze tentatives polonaises
  [Tłumaczene dedykacji w książce "Mały Książę" Antoine de Saint-Exupéry – dwanaście polskich próbises]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Vers une méthode d'analyse intégrale du sens des noms composés
  [O metodzie analizy integralnej znaczenia rzeczowników złożonych]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Les cours
  [Wyjazd dydaktyczny]

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Inférences à fondement lexical : pour une dimension ontologique de la sémantique lexicale
  [Inferencje leksykalne - o wymiar ontologiczny w semantyce leksykalnej]
  [w:] Recherches Linguistiques,
 • Racines/korzenie : à la recherche d’une méthode d’analyse cohérente des corpus parallèles
  [Racines/ korzenie : w poszukiwaniu spójnej metody analizy korpusów równoległych]
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • «Les compétences discursives dans la formation de termes composés – une contribution à la traduction spécialisée »,
  [Kompetencje dyskursywne w tworzeniu terminów złożonych - przyczynek do tłumaczeń specjalistycznych]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • „Encyklika Caritas in Veritate w językoznawstwie korpusowym (analiza terminu miasto człowieka w językach romańskich)
 • Coeur et sentiments: une étude cognitive des collocations françaises et polonaises
  [Serce i uczucia. Studium kognitywne kolokacji]

Artykuł w czasopiśmie

 • Béatification de Jean-Paul II : la source cachée de Lublin en Pologne (wywiad z s.prof. J.Zdybicką o ks kard. Karole Wojtyle na KUL)
  [wywiad z s.prof. J.Zdybicką o ks kard. Karole Wojtyle na KUL]
  [w:] Famille Chrétienne

Tłumaczenie książki

 • Les Cahiers de Marthe. La douloureuse Passion du Sauveur I: Préparation de la Pâque
  [Zeszyty Marty Robin. Bolesna Męka Zbawiciela, I. Przygotowanie Paschy, ]

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • "Terminy i relacje a problem przekładu"
 • Terminy i relacje a problem przekładu

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Les inférences à fondement lexical – pour une dimension ontologique de la sémantique lexicale
  [Inferencje leksykalne - o wymiar ontologiczny w semantyce leksykalnej]
 • „Verba dicendi français et polonais en prise sur la formation de mots »
  [Verba dicendi francuskie i polskie a tworzenie wyrazów w dyskursie]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Christine Durieux

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Le mot "fundamentum" et ses relations en discours polonais et français »
  [Słowo "fundamentum" i jego relacje w dyskursie polskim i francuskim]
 • Analiza znaczeniowa słów "prawda" w „Veritatis Splendor” (1993) i "życie" w „Evangelium Vitae” (1995)

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Terminologies franco-polonaises et application des méthodes d'analyse linguistique dans la traduction. Problèmes choisis
  [Wybrane problemy terminologii francusko-polskiej oraz metod badań językoznawczych w tłumaczeniach, ]

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja w przewodzie doktorskim

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • La terminologie franco-polonaise de la famille (corpus parallele)
  [Francusko-polska terminologia rodziny na bazie korpusu równoległego]

2009


Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent

2008


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Język jako sztuka wyrażania się dziecka w świecie

Tłumaczenie książki

 • Mariam. Święta Palestynka. Życie siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

2007


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • członkowstwo w radzie naukowej
  [w:] Roczniki Przekładoznawcze

2000


Książka naukowa recenzowana

 • Aspects dénominatifs de la morphologie dérivationnelle : étude des noms d'artefacts en français et en polonais
  [Aspekty nazwotwórcze w słowotwórstwie : na przykładzie nazw artefaktów w j.francuskim i j.polskim]

1995


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • „W nurcie mistyki chrześcijańskiej: nasze twórcze istnienie w świecie”

1994


Tłumaczenie książki

 • Życie Marty Robin

1985


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze