dr hab. Zbigniew Wróblewski (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Stanowisko: Profesor KUL

2021

Prace licencjackie
 • Wpływ języka obcego na decyzje moralne na podstawie dylematów wagonikowych w języku polskim i rosyjskim

2020

Prace licencjackie
 • Różnice płciowe w poznaniu matematycznym w świetle metaanalizy Janet Hyde.
 • Metaanaliza badań z wykorzystaniem programu "Filozofia dla dzieci" w interwencji opartej na dialogu. Rozumienie emocji przez dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Badania rozwoju zdolności emocjonalnych u dzieci w wieku 5-6 lat z wykorzystaniem narzędzia TEC.
 • Wpływ układu immunologicznego na starzenie kognitywne.
 • Sketchnoting jako metoda usprawniania pamięci. Badanie uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.
 • Plastyczność dojrzałego mózgu w świetle wybranych badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metody fMRI.
 • Społeczne parametry ujęcia kategorii miłości bohatera literackiego (przypadek Wokulskiego). Kulturowe czytanie literatury.
 • Budowanie nawyków w oparciu o intencje implementacji. Analiza testu Stroopa.
 • Warstwa dźwiękowa komunikatu w reklamie radiowej. Analiza wybranych strategii tworzenia reklamy.
Prace magisterskie
 • Iluzja bycia sobą. Fenomenalny model jaźni w ujęciu Thomasa Metzingera.
 • Kognitywne aspekty funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Badanie studentów z wykorzystaniem metod narracyjnych i fokusowych.
 • Biologiczny wymiar rytuału w praktykach neoszamańskich.
 • Metabolizm informacyjny w ujęciu Antoniego Kępińskiego
 • Religijność rodziców i dzieci, a rozumienie umysłów zwyczajnych i nadzwyczajnych: badania rozwojowe.

2019

Prace licencjackie
 • Koncepcja genezy świadomości w ujęciu Petera Godfreya-Smitha
 • Koncepcja emocji epistemicznych w ujęciu Alison Gopnik
Prace magisterskie
 • Geneza informacji biologicznej według Craiga Ventera.
 • Od uniwersalności do polisemii - międzykulturowe podejście do miłości. Filozoficzna analiza dzieł literackich
 • Rozwój zdolności meta myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym. Piagetowska idea rozmowy o myśleniu. Badanie za pomocą następujących narzędzi RoM i OTSR.
 • "Dziecięca konceptualizacja wszechwiedzy w badaniach nad rozumieniem umysłu. Badania rozwojowe."
 • Badania nad rozumieniem pojęcia kreatywności u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

2018

Prace licencjackie
 • Hipoteza komórek pojęciowych i jej implikacje dla psychologicznych teorii pojęć.
 • Asymilacja genetyczna w ewolucji neuroplastyczności homininów
 • Zaburzenia mind-readingu na przykładzie osób z autyzmem
 • Neuronalne i ewolucyjne uwarunkowania stereotypu w poznaniu społecznym
 • Koncepcja percepcji środowiska w ujęciu Tima Ingolda
 • Zaburzenia mechanizmów poznania moralnego w psychopatii w ujęciu Simona Barona-Cohena.
 • Kognitywne aspekty amuzji.
 • Deformacje estetyczne a kreowanie wizji świata przez malarzy z zaburzeniami percepcji wzrokowej
 • Styl myślenia a ocena wybranych mechanizmów perswazyjnych w reklamie.
 • Wpływ przekazu reklamowego na odbiór świata rzeczywistego u dzieci
Prace magisterskie
 • Filozoficzna analiza przesłania Voyagerów.

2016

Prace dyplomowe
 • Samochody hybrydowe. Konspekty lekcji przyrody w liceum
 • Walory przyrodnicze i ochrona przyrody w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym
 • Ciąg Fibonacciego i złota proporcja w przyrodzie. "Matematyczne piękno przyrody"

2015

Prace licencjackie
 • Koncepcja nadczłowieka w ujęciu transhumanizmu
 • Wybrane aspekty filozoficzne natury człowieka w świetle Teorii Opanowania Trwogi
 • Światopoglądowe implikacje odkrycia życia pozaziemskiego w ujęciu Carla Sagana

2014

Prace licencjackie
 • Argument szowinizmu gatunkowego w etyce ochrony zwierząt.

2013

Prace dyplomowe
 • Wynalazek – pożytek czy zagrożenie. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Co każdy turysta wiedzieć powinien, wyjeżdżając do odległych państw. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Od oka do aparatu. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • GMO-szansa czy zagrożenie dla ludzkości. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Bioetyczne aspekty wykorzystania GMO w rolnictwie, przemyśle oraz medycynie. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Dzieła sztuki w aspekcie badań przyrodniczych i humanistycznych. Konspekt lekcji przyrody w liceum
Prace licencjackie
 • Swoistość gatunku Homo sapiens w ujęciu Tadeusza Bielickiego.
 • Metodologiczne kontrowersje wokół naukowych podstaw diety wegetariańskiej
 • Koncepcja teleologii przyrody w ujęciu arcybiskupa Józefa Życińskiego.
 • Cybernetyczna definicja życia w ujęciu Bernarda Korzeniewskiego
 • Kognitywne warunki "planowania" u zwierząt
Prace magisterskie
 • Zachowania decepcyjne u zwierząt. Aspekty etologiczne i filozoficzne.
 • Jose Luisa Bermudeza koncepcja umysłu zwierząt

2012

Prace dyplomowe
 • Zrównoważony rozwój alternatywą dla rozwoju świata. Konspekt lekcji przyrody w liceum.
 • Wybrane aspekty zdrowia człowieka. Konspekt lekcji przyrody w liceum.
 • Inżynieria genetyczna - możliwości wykorzystania na przykładzie organizmów genetycznie modyfikowanych. Konspekt lekcji przyrody w liceum.
 • Piękno i uroda. Konspekt lekcji przyrody w liceum.
 • Biologiczne uwarunkowania i adaptacyjna rola procesów uczenia się. Konspekt lekcji przyrody w liceum.
 • Śmieję się więc czuję, płaczę więc jestem. Konspekt lekcji przyrody w liceum.
Prace licencjackie
 • Relacje między kulturą i naturą w ujęciu Jana Gwalberta Pawlikowskiego
 • Koncepcja genomu dynamicznego w ujęciu Piotra Lenartowicza.
Prace magisterskie
 • Koncepcja organizmu w świetle zasad akupunktury

2011

Prace licencjackie
 • Geneza duszy ludzkiej w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego
 • Układ warstwowy bytu realnego według Nicolaia Hartmanna a teoria emergencji
Prace magisterskie
 • Statyczno-komparatywny model genezy rewolucji neolitycznej. Analiza metodologiczna

2010

Prace licencjackie
 • Aspekty teleologiczne biocybernetycznego modelu organizmu