Martyna Płudowska

dr Martyna Płudowska

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rola samooceny i lęku-cechy w wyjaśnianiu subiektywnej jakości życia osób zorientowanych materialistycznie
  [w:] Czasopismo Psychologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wybrane aspekty wspomagania uczniów zdolnych w Europie
 • Gifted Education in Europe
  [Edukacja uczniów zdolnych w Europie]

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Inconspicuous consumption: a departure from materialism or its new manifestation?
  [Nieostentacyjna konsumpcja – odejście od materializmu czy nowy jego przejaw?]
  [w:] Roczniki Psychologiczne
 • Współczesne tendencje w badaniach nad wybitnymi zdolnościami oraz wspomaganiem osób zdolnych
  [w:] Przegląd Psychologiczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Samoocena i lęk jako predyktory poczucia jakości życia osób o wysokim nasileniu materializmu charakterologicznego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Orientacja materialistyczna jako moderator zależności między samooceną i lękiem a poczuciem jakości życia w sferze psychospołecznej

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Psychologiczne predyktory poczucia jakości życia u osób o orientacji materialistycznej
  [w:] Przegląd Psychologiczny

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Self-esteem and trait anxiety as predictors of achievement motivation: The study of professionally active young adults
  [Samoocena i lęk-cecha jako predyktory motywacji osiągnięć. Badania młodych dorosłych aktywnych zawodowo]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Samoocena i lęk jako predyktory poczucia jakości życia osób o wysokim nasileniu materializmu charakterologicznego

Inny wyjazd naukowy

 • wizyta studyjna

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Konfrontacja ze sobą, z wartościami czy ze zmianą? Przegląd badań na temat związków twórczości i wartości
  [w:] Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Psychological correlates of subjective quality of life among people with materialistic orientation
  [Psychologiczne korelaty subiektywnej jakości życia wśród osób o orientacji materialistycznej]

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Orientacja materialistyczna jako zgeneralizowane nastawienie na mieć - psychologiczne konsekwencje funkcjonowania w kulturze konsumpcyjnej

2014


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Masz osiągnięcia więc jesteś człowiekiem sukcesu? Motywacja osiągnięć a orientacja materialistyczna
 • Materializm a jakość życia. Przegląd badań

2013

 • Psychologiczne aspekty kultury konsumpcji – czym jest materializm?

 • 2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Support of the Education of Gifted Students in Poland
   [Wsparcie w edukacji uczniów wybitnie zdolnych w Polsce]
   [w:] JOURNAL OF HIGH ABILITY STUDIES ECHA

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Współczesne przemiany społeczne a psychospołeczne funkcjonowanie człowieka - jednostka w perspektywie kultury konsumpcyjnej

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Niepokój egzystencjalny i lęk u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych
   [w:] Studia z Psychologii