dr Barbara Borowska

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Biografistyki Pedagogicznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Barbara Borowska - asystent

 

Wykształcenie:


Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, filologia polska (1987-1992)

Praca magisterska na temat: Kultura czytelnicza absolwentów szkoły średniej

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Siekierski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (Uchwała Rady Wydziału 12.04.2011)

Stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2004-2009)

Stacjonarne studia doktoranckie na Université Paris Sorbonne-Paris IV-UFR D`Etudes Slaves (2007-2008)

Temat rozprawy:

Zainteresowania czytelnicze i kulturalne młodzieży liceów ogólnokształcących na przykładzie byłego województwa radomskiego oraz liceów francuskich w regionie Île-de-France (2005-2008)

Promotor rozprawy:

prof. dr hab. Roch Sulima (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:
prof. dr hab. Michel Maslowski (Université Paris Sorbonne – Paris IV – UFR D`Etudes Slaves, oraz opiekun naukowy w czasie studiów doktoranckich we Francji)

prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Socjologii UW)

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą (2002-2003)

Nauczyciel dyplomowany (2001)

Kursy i szkolenia:

·   Pomiar dydaktyczny, Ośrodek diagnoz i Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (1998)

·  Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli jako strategia Rozwoju Organizacyjnego Szkoły, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (1999)

· Aktywne metody nauczania w edukacji humanistycznej, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów (1999)

·  Obsługa komputera JBM PC, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (1999)

· Planowanie własnego rozwoju zawodowego, Ośrodek doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (2000)

·  Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie radomskim, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (2000)

· Kształcenie językowe w zreformowanej szkole a standardy wymagań, Warmińsko-Mazurski Ośrodek doskonalenia Nauczycieli w Elblągu (2000)

· Dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie (2000)

·  Komputer w pracy nauczyciela, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu (2001)

· Rola samooceny w mierzeniu jakości pracy nauczyciela doradcy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (2001)

·  Interpretacja tekstu przez pryzmat fragmentów, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów  (2000)

· Sprawozdanie i dokumentowanie dorobku zawodowego za okres stażu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (2001)

· Wypalenie zawodowe nauczycieli – przyczyny, objawy, zapobieganie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (2001)

·   Egzamin gimnazjalny z humanistyki zintegrowanej, PWN Warszawa (2001)

· Hospitacja diagnozująca, Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (2002)

· Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych i ich znaczenie w systemie edukacji, Instytut Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu (2001)

· Techniki radzenia sobie ze stresem, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (2001)

· Doskonalenie umiejętności asertywnych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (2001)

·  Jak korzystać z programów krajowych i UE dla młodzieży, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Radomiu (2001)

·  Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?, Instytut Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu (2002)

· Sztuka właściwej emisji głosu w pracy nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (2002)

·  Wizualizacja procesu nauczania, PWN Warszawa (2003)

·  Język polski w szkołach ponadgimnazjalnych, WSiP Warszawa (2003)

· Dla kierowników wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczo-turystycznych, Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu (2003)

· Konstruowanie programów autorskich, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (2003)

·  Związki muzyki i literatury w dobie romantyzmu, STENTOR Warszawa (2003)

· Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej – ścieżki edukacyjne, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (2003)

· Szkolenie dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (2003)

· Udzielanie pierwszej pomocy, Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu (2003)

· Przygoda z językiem polskim, Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kazimierzu Dolnym (2003)

· Inspiracje, czyli zafrapować ucznia lekturą, Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kroczycach (2004)

· Wprowadzenie do interpretacji obrazu malarskiego i filmowego, Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli w Warszawie (2004)

· Mierzenie jakości w placówce edukacyjnej, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (2005)

· Edukacja europejska w szkole, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Radomiu (2005)

· Szkolenie dla kandydatów na ekspertów, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie (2010)

 

Pełnione funkcje:

 Wizytator i doradca metodyczny języka polskiego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (1999-2004)

 Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej w Lipsku (od 1988)

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do przeprowadzania egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z języka polskiego (od 2001)

Ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy z przedmiotów humanistycznych i zarządzania oświatą w województwie mazowieckim (od 2001)

Ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy z przedmiotów humanistycznych i zarządzania oświatą w Departamencie Oświaty Ministerstwa Rolnictwa (od 2008)

 

Nagrody:

Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej (1999)

Nagroda Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu za innowacyjną pracę doktorską (2009)