prof. dr hab. Pavel Urbanovich

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Informatyki Stosowanej

Stanowisko: Profesor


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Моделирование и анализ надежностных параметров полупроводниковой памяти информационно-вычислительных устройств
  [Modelowanie i analiza parametrów niezawodności pamięci półprzewodnikowej urządzeń informatycznych]
  [w:] Труды БГТУ

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Security of applications for computer games
  [Bezpieczeństwo aplikacji do gier komputerowych]
 • Применение форматов электронных книг при передаче конфеденциальной информации методами компьютерной стеганографии
  [Wykorzystanie formatów książek elektronicznych do przekazywania informacji poufnych metodami steganografii komputerowej]
 • Methods, Software and Hardware Tools for Cryptocurrency Technologies
  [Metody, oprogramowanie i narzędzia sprzętowe dla technologii kryptowalutowych]
 • Улучшение точности позиционирования динамических объектов в системах геолокации
  [Ulepszenie dokładności pozycjonowania obiektów dynamicznych w systemach geolokacyjnych]
 • МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ МНОГОКЛЮЧЕВОЙ СИСТЕМЫ
  [Modelowanie matematyczne odporności steganograficznej systemu wielokluczowego]

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Software tool for the analysis of the text steganography method based on the modification of the characters color
  [Oprogramowanie do analizy metody steganografii tekstowej na podstawie modyfikacji koloru znaków]
 • Probabilistic measure of space for neurocryptographic system solutions
  [Probabilistyczna miara przestrzeni dla rozwiązań systemu neurokryptograficznego]
 • Error modeling in semiconductor memory of computers
  [Modelowanie błędów w pamięci półprzewodnikowej komputerów]

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • A model of multi-key steganographic system
  [Model multi-kluczowy systemu steganograficznego]

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • A method of syntactic text steganography based on modification of the document-container aprosh
  [Metoda syntaktycznej steganografii tekstowej bazowana na modyfikacji aproszu dokumentu-kontenera]
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny
 • Using Full Covariance Matrix for CMU Sphinx-III Speech Recognition System
  [Wykorzystanie pe ł nej macierzy kowariancji w systemie rozpoznawania mowy CMU Sphinx II]
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny

2017


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Using Full Covariance Matrix for CMU Sphinx-III Speech Recognition System
  [Wykorzystanie pełnej macierzy kowariancji w systemie rozpoznawania mowy CMU Sphinx III]
 • A formal description of a multi-key steganographic systems
  [Formalny opis wielokluczowego systemu steganograficznego]
 • A method of syntactic text steganography based on modification of the document-container aprosh
  [Metoda syntaktycznej steganografii tekstowej bazowana na modyfikacji aproszu dokumentu-kontenera]

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni a prawo karne
 • Theoretical Model of a Multi-Key Steganography System
  [Teoretyczny model wielokluczowego systemu steganograficznego]
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do uzgadniania kluczy kryptograficznych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The use of pitch in Large-Vocabulary Continuous Speech Recognition System
  [ Wykorzystanie wysokości tonu głosu w systemach rozpoznawania mowy ciągłej z dużą ilością słów]
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny
 • Modeling and Software Implementation of Fibrous Waste Disposal Processes
  [ Modelowanie i wdrażanie oprogramowania procesów unieszkodliwiania odpadów włóknistyc]
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny

2015

 • Tuning a CMU Sphinx-III speech recognition system for Polish language
  [Dostrajanie systemu rozpoznawania mowy CMU Sphinx-III dla języka polskiego]
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny
 • Математическая модель системы текстовой стеганографии на основе модификации пространственных и цветовых параметров символов текста
  [Model matematyczny systemu steganografii tekstowej na podstawie modyfikacji przestrzennych i kolorystycznych ustawień znaków tekstowych]
  [w:] Труды БГТУ
 • The algorithm for determining the errors multiplicity by multithreshold decoding of iterative codes
  [Algorytm wykrywania wielokrotności błędów podczas wieloprogowego dekodowania kodów iteracyjnych]
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny
 • Использование абстрактных синтаксических деревьев для обфускации кода
  [Zastosowanie abstrakcyjnych drzew składni do kodu zaciemniania]
  [w:] Труды БГТУ

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • The Concept of Dynamic modeling and Optimization of Fibrous Waste Disposal Processes
   [Koncepcja dynamicznego modelowania i optymalizacji procesów utylizacji włóknistych odpadów]

  2014

 • Channel Adapted Decoding Algorithms for Correction Modular Errors and Erasures in Communication System
  [Adaptacja z kanałem algorytmów dekodowania do korekcji błędów modularnych i elementów wymazanych w systemie komunikacji]

 • 2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Mathematical foundations of composite desirability function for evaluation of the product quality in the relationship with anthropogenic impacts on the environment
   [Matematyczne podstawy zespolonych funkcji celów stosowanych do ewaluacji jakości produktu w związku z antropogenicznym wpływem środowiska]
   [w:] Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Tuning a CMU Sphinx-III speech recognition system for Polish language
   [Dostrajanie systemu rozpoznawania mowy CMU Sphinx-III dla języka polskiego]
  • The algorithm for determining the errors multiplicity by multithreshold decoding of iterative codes
   [Algorytm wykrywania wielokrotności błędów podczas wieloprogowego dekodowania kodów iteracyjnych]
  • Data mining for industrial facilities
   [Eksploracja danych w obiektach przemysłowych]

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wygląd konfliktu podczas wykorzystywania funkcji chaosu do obliczeń skrótowych
   [w:] Przegląd Elektrotechniczny
  • Liczby podwójne i ich modyfikacje w neurokryptografii
   [w:] Przegląd Elektrotechniczny

  2011


  Podręcznik akademicki

  • Компьютерные сети
   [Sieci komputerowe]

  2004


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Использование нейронных сетей в системах криптографического преобразования информации
   [Zastosowanie sieci neuronowych w systemach konwersji informacji kryptograficznych]
   [w:] Известия белорусской инженерной академии