dr Anna Karczewska

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Logiki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


Foundations of Logic for Philosophers - tutorial

Cele przedmiotu:
1. To acquaint the attendee with key concepts, problems and outcomes of first-order logic.
2. To develop the attendee\'s ability to use logical concepts and tools.
Wymagania wstępne:
Rudiments in mathematics and in classical propositional logic.
Efekty kształcenia:
KNOWLEDGE
1. Acquaintance with basic concepts of logic. (K_W03).
2. Acquaintance with key concepts and outcomes of first-order logic (K_W03).
2. Acquaintance with basic philosophical problems in classical logic (K_W03).
SKILLS
1. Solving rudimentary problems in first-order logic (K_U04).
2. Analysis of basic philosophical problems in logic (K_U05).
ATTITUDES
1. knows and understands advanced methods of analyzing and interpreting various forms of philosophical statements (K_W07 ).
Metody dydaktyczne:
lecture, text analysis, solving problems, solving problems as a team, debate.
Treści programowe:
Basic concepts of logic, first-order language; models; tableau method, identity and function symbols;
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
5 - Comprehensive and integral knowledge, ability to use the knowledge in practical situations. Unaided formulating and solving all the problems. Perfect attitude.
4 - Comprehensive and integral knowledge, possibly with secondary faults. Unaided solving typical problems. Perfect attitude.
3 - Acquaintance with basic concepts of first-order logic. Assisted solving simple problems. Acceptable attitude.
2 - Lack of any condition to be met for the mark 3.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
D. Bonevac, Deduction. Introductory Symbolic Logic,
Blackwell Publishers Ltd., 2003.
J. C. Beall, B. C. van Fraassen, Possibilities and
Paradox. An Introduction to Modal and Many-Valued Logic,
Oxford 2003.

Logika - wykład

Cele przedmiotu:
1. Zapoznanie studenta z głównymi pojęciami, problemami i osiągnięciami logiki, w tym metalogiki.
2. Zapoznanie studenta z klasycznym rachunkiem logicznym i wybranymi prostymi logikami nieklasycznymi.
3. Wykształcenie u studenta umiejętności rozwiązywania zadań z logiki.
4. Uczulenie studenta na problematykę poprawności logicznej i błędu logicznego.
Wymagania wstępne:
Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student zna podstawowe typy wyrażeń, główne sposoby uzasadniania twierdzeń i główne typy wiedzy oraz rozumie ich specyfikę (K_W02, K_W03).
2. Student zna i rozumie podstawowe zasady budowy i własności teorii oraz znaczenie i sposób dowodzenia głównych twierdzeń limitacyjnych (K_W02, K_W03).
UMIEJĘTNOŚCI
3. Student potrafi analizować proste rozumowania, ustalając ich strukturę i oceniając poprawność (K_U05).
4. Student umie rozwiązywać zadania w zakresie klasycznego rachunku logicznego (K_U04, K_U05).
5. Student umie rozwiązywać najprostsze zadania w zakresie wybranych logik nieklasycznych (K_U04, K_U05).
6. Student potrafi badać poprawność sformalizowanych dowodów (K_U04).
7. Student umie rozpoznawać i charakteryzować podstawowe błędy logiczne (K_U04, K_U05).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
8. Student wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań i merytorycznej dyskusji (K_K04).
Metody dydaktyczne:
Wykład: tradycyjny wykład z elementami metody problemowej i dyskusji.
Ćwiczenia: analiza wykładu, wspólna analiza tekstu, wspólne i samodzielne rozwiązywanie zadań, dyskusja.
Treści programowe:
Budowa, rodzaje i własności wnioskowania, poprawność wnioskowania i błędy we wnioskowaniu. Wynikanie logiczne, sprzeczność i zależności pokrewne. Budowa rachunku logicznego, pojęcie interpretacji i modelu. Wybrane pojęcia z teorii mnogości, algebry i arytmetyki. Klasyczny rachunek zdań. Logika pierwszego rzędu, teoria identyczności, logika wyższych rzędów. Logika a arytmetyka, problem adekwatności i rozstrzygalności. Geneza logik nieklasycznych, logika w sporach filozoficznych i światopoglądowych, wybrane logiki nieklasyczne. Budowa i własności teorii, teorie pierwszego rzędu, aksjomatyzacja, dowodzenie, definiowanie. Teorie bogate, diagonalizacja, twierdzenia limitacyjne: pierwsze i drugie twierdzenie Gődla, twierdzenie Tarskiego, twierdzenie Churcha. Pluralizm typów wiedzy, typy nauk.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
OCENA NIEDOSTATECZNA
WIEDZA
Student nie posiada wymaganej wiedzy na temat wnioskowania lub definicji. Student nie ma elementarnej wiedzy o budowie teorii, typach wiedzy lub twierdzeniach limitacyjnych.
UMIEJĘTNOŚCI
Student nie potrafi analizować wnioskowań, rozpoznawać błędów logicznych, rozwiązywać zadań z logiki.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student nie angażuje się w proces kształcenia.
OCENA DOSTATECZNA
WIEDZA
Student opanował materiał dotyczący budowy, własności, rodzajów i poprawności wnioskowania oraz definicji. Student ma ogólne pojęcie o budowie teorii, typach wiedzy i treści twierdzeń limitacyjnych.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi ustalać strukturę prostych wnioskowań, dyskutować ich poprawność, rozpoznawać i omawiać błędy logiczne. Z pomocą nauczyciela potrafi
rozwiązywać najprostsze zadania z logiki formalnej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student angażuje się w proces kształcenia.
OCENA DOBRA
WIEDZA
Wiedza studenta obejmuje całość przedstawionego materiału, ale może mieć braki w nieistotnych szczegółach.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania w zakresie wszystkich wymaganych umiejętności.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student angażuje się w proces kształcenia.
OCENA BARDZO DOBRA
WIEDZA
Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę, obejmującą całość
przedstawionego materiału, i potrafi swobodnie korzystać z tej wiedzy w sytuacjach
problemowych.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe i nieco trudniejsze od typowych zadania w zakresie wszystkich wymaganych umiejętności, potrafi samodzielnie formułować problemy, wskazywać ich możliwe rozwiązania oraz znajdować przykłady.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student wzorowo angażuje się w proces kształcenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Obowiązuje materiał przerobiony na zajęciach. Literatura jest podawana dla chętnych.
D. Bonevac, Deduction. Introductory Symbolic Logic,
Blackwell Publishers Ltd., 2003.
J. C. Beall, B. C. van Fraassen, Possibilities and
Paradox. An Introduction to Modal and Many-Valued Logic,
Oxford 2003.
R. M. Smullyan, Goedel’s Incompleteness Theorems, Oxford 2001.

Logiki nieklasyczne w analizie głównych problemów filozoficznych - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1. Zapoznanie studenta z genezą, głównymi pojęciami, problemami i osiągnięciami logik nieklasycznych.
C2. Wykształcenie u studenta umiejętności krytycznej oceny użyteczności rachunków logicznych w rozwiązywaniu problemów filozoficznych.
Efekty kształcenia:
W_01 Student zna filozoficzne założenia logiki klasycznej oraz główne logiki nieklasyczne. W02, W03, W04, W09
W_02 Zna wybrane przykłady zastosowania logik nieklasycznych w analizie problemów filozoficznych K_W01, K_W05
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi posługiwać się wybranymi logikami nieklasycznymi w analizie problemów filozoficznych. U04
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań i merytorycznej dyskusji. K05
Treści programowe:
Zagadnienie zastosowania logiki; założenia filozoficzne logiki klasycznej; zagadnienie rewizji logiki; geneza logik nieklasycznych; wybrane logiki nieklasyczne a problemy filozoficzne (paradoksy, problem istnienia, dowodów na istnienie Boga, wolności, modalności).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna (2):
WIEDZA: Student nie ma wymaganej wiedzy na temat założeń logiki klasycznej. Student nie ma elementarnej wiedzy o logikach nieklasycznych.
UMIEJĘTNOŚCI: Student nie potrafi analizować problemów filozoficznych przy pomocy omawianych logik nieklasycznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie angażuje się w proces kształcenia.
Ocena dostateczna (3):
WIEDZA: Student opanował materiał dotyczący założeń logiki klasycznej. Student ma ogólne pojęcie o specyfice omówionych logik nieklasycznych.
UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi wskazać niektóre trudności związane z zastosowaniem logiki klasycznej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student angażuje się w proces kształcenia.
Ocena dobra (4):
WIEDZA: Wiedza studenta obejmuje całość przedstawionego materiału, ale może mieć braki w mniej ważnych szczegółach.
UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi analizować problemy filozoficzne przy użyciu omówionych logik nieklasycznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student angażuje się w proces kształcenia.
Ocena bardzo dobra (5):
WIEDZA: Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę, obejmującą całość przedstawionego materiału, i potrafi swobodnie korzystać z tej wiedzy w sytuacjach problemowych.
UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi analizować problemy filozoficzne przy użyciu omówionych logik nieklasycznych, dyskutować poprawność proponowanych w literaturze rozwiązań oraz przydatność rachunków logiki nieklasycznej do analizy problemów filozoficznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student wzorowo angażuje się w proces kształcenia. 

Zaliczenie na podstawie prezentacji przygotowanej przez studenta oraz dyskusji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa: D. Bonevac, Deduction. Introductory Symbolic Logic, Blackwell Publishers Ltd., 2003. G. Priest, An Introduction to Non-Classical Logic, Cambridge 2001. G. Priest, Logic. Sterling [Nook Book], 2010. J. C. Beall, B. C. van Fraassen, Possibilities and Paradox. An Introduction to Modal and Many-Valued Logic, Oxford 2003. G. Malinowski, Logiki wielowartościowe, Warszawa 1990. M. Tkaczyk, Futura Contingentia, Lublin 2015.

Set Theory - classes

Cele przedmiotu:
1. To acquaint the attendee with key concepts, problems and outcomes of set theory.
2. To introduce the attendee to the foundations of mathematics.
3. To develop the attendee\'s ability to use set theoretical concepts and tools.
Wymagania wstępne:
Rudiments in mathematics and in formal logic.
Efekty kształcenia:
KNOWLEDGE
1. Acquaintance with basic views in foundations of mathematics and set theory. (K_W03).
2. Acquaintance with key notions and outcomes of set theory (K_W03).
SKILLS
1. Solving rudimentary problems in set theory, including the concept of infinity (K_U04).
2. Analysis of basic views in philosophy of mathematics and set theory (K_U05).
3. Describing set theoretical antinomies and methods to remedy them (K_U05).
ATTITUDES
8. Awareness of cultural significance of pure fundamental research (K_K04).
Metody dydaktyczne:
text analysis, solving problems, solving problems as a team, debate.
Treści programowe:
Elements of philosophy of mathematics, unification of classical mathematics. Classical set theory. Antinomies in set theory. Theory ZF. Reduction of arithmetics to set theory. Infinite sets. Ordered sets. Non standard counterparts to set theory.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
5 - Comprehensive and integral knowledge, ability to use the knowledge in practical situations. Unaided formulating and solving all the problems. Perfect attitude.
4 - Comprehensive and integral knowledge, possibly with secondary faults. Unaided solving typical problems. Perfect attitude.
3 - Acquaintance with basic concepts of set theory. Assisted solving simple problems. Acceptable attitude.
2 - Lack of any condition to be met for the mark 3.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
H. B. Enderson, Elements of Set Theory, 1977, Academic Press.
M. D. Potter, Sets: An Introduction, Oxford 1990, Oxford University Press.
W. V. O. Quine, Set Theory and its Logic, 1963, Harvard University Press.
R. R. Stoll, Set Theory and Logic, San Francisco 1963, W. H. Freeman Press.

Set Theory - lecture

Cele przedmiotu:
1. To acquaint the attendee with key concepts, problems and outcomes of set theory.
2. To introduce the attendee to the foundations of mathematics.
3. To develop the attendee\'s ability to use set theoretical concepts and tools.
Wymagania wstępne:
Rudiments in mathematics and in formal logic.
Efekty kształcenia:
KNOWLEDGE
1. Acquaintance with basic views in foundations of mathematics and set theory. (K_W03).
2. Acquaintance with key notions and outcomes of set theory (K_W03).
SKILLS
1. Solving rudimentary problems in set theory, including the concept of infinity (K_U04).
2. Analysis of basic views in philosophy of mathematics and set theory (K_U05).
3. Describing set theoretical antinomies and methods to remedy them (K_U05).
ATTITUDES
8. Awareness of cultural significance of pure fundamental research (K_K04).
Metody dydaktyczne:
lecture, text analysis, solvind problems, solving problems as a team, debate.
Treści programowe:
Elements of philosophy of mathematics, unification of classical mathematics. Classical set theory. Antinomies in set theory. Theory ZF. Reduction of arithmetics to set theory. Infinite sets. Ordered sets. Non standard counterparts to set theory.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
5 - Comprehensive and integral knowledge, ability to use the knowledge in practical situations. Unaided formulating and solving all the problems. Perfect attitude.
4 - Comprehensive and integral knowledge, possibly with secondary faults. Unaided solving typical problems. Perfect attitude.
3 - Acquaintance with basic concepts of set theory. Assisted solving simple problems. Acceptable attitude.
2 - Lack of any condition to be met for the mark 3.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
H. B. Enderson, Elements of Set Theory, 1977, Academic Press.
M. D. Potter, Sets: An Introduction, Oxford 1990, Oxford University Press.
W. V. O. Quine, Set Theory and its Logic, 1963, Harvard University Press.
R. R. Stoll, Set Theory and Logic, San Francisco 1963, W. H. Freeman Press.