dr Piotr Sławicki

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Negocjacji i Mediacji

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

 

dr Piotr Sławicki - adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Pełnione funkcje:

- sekretarz Katedry Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Studia prawnicze w KUL ukończył z wyróżnieniem w 2010 r. broniąc pracę magisterską pt. „Czynności prawne nieistniejące”. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych.

 

W dniu 16 września 2014 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Piotra Sławickiego pt. "Negocjacje jako sposób zawarcia umowy cywilnoprawnej", zaś 23 września 2014 roku Rada WPPKiA nadała mu stopień doktora nauk prawnych.

 

W 2010 r. rozpoczął Aplikację Ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Następnie podjął Aplikację Sędziowską, którą ukończył, uzyskując ocenę celującą z egzaminu sędziowskiego.

 

Zainteresowania badawcze: negocjacje w prawie cywilnym, ugoda mediacyjna.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

I. Monografie:

1. Negocjacje jako sposób zawarcia umowy, Lublin 2018, ss. 214.

2. Postępowanie klauzulowe. Art. 776-795 k.p.c. Komentarz, Warszawa 2020, ss. 430 (współautorstwo z Pawłem Sławickim).

II. Artykuły:

1. Polityka budżetowa powiatu na przykładzie budżetu powiatu kraśnickiego na rok 2009 [w:] 10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009), M. Klimek, J. Czerw (red.), Stalowa Wola 2009.

2. Ingerencje genetyczne w postanowieniach prawa międzynarodowego [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, M. Królikowski, L. Bosek (red.), Warszawa 2010.

3. Selected Issues of The Convention on Human Rights and Biomedicine developed by the Council of Europe and its Additional Protocols [w:] BИБPAHИ POБOTИ УЧACHИКIB II МNAROДHOГO HAУKOBO-ПPAKTИЧO ФORУ "BERХOBEHCTBO ПPABA TA ПPABA ЛЮДИНИ, Kijów 2010.

4. Czas pracy a pakiet antykryzysowy [w:] Kryzys ekonomiczny a prawo pracy, red. Z. Góral, Łódź 2011.

5. Katalog czynności prawnych nieistniejących na gruncie polskiego porządku prawnego, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. XXI, 2011, nr 2.

6. Samoobrona w polskim prawie karnym na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, "Studenckie Zeszyty Naukowe" 2011, z. 21 (współautorstwo z Pawłem Sławickim).

7. Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie w świetle nowej ustawy, „Państwo i Prawo” 2012, nr 4 (współautorstwo z Pawłem Sławickim).

8. Odpowiedzialność za naruszenie poufności w trakcie negocjacji [w:] Odpowiedzialność cywilna. Materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów, red. Ł.J. Korporowicz, M. Kostwiński, Łódź 2012.

9. Postępowanie mediacyjne w świetle projektu nowelizacji KPK, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, Zeszyt specjalny (4)/2012 (współautorstwo z Kamilem Golemą).

10. Czy sędzia może komentować działanie władz publicznych? [w:] Otwarte usta. Wolność słowa i mediów w przestrzeni publicznej, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013 (współautorstwo z Pawłem Sławickim).

11. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej samorządu gminnego [w:] Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. Doświadczenia i perspektywy, red. M. Klimek, J. Czerw, B. Więckiewicz, Lublin 2013.

12. Władza sądownicza w perspektywie szkolenia aplikantów na sędziów [w:] Oblicza władzy. Współczesne władze państwowe w relacji ze społeczeństwem, red. L. Nowakowska, Bydgoszcz 2013 (współautorstwo z Pawłem Sławickim).

13. Prawa wyborcze obywateli UE w wyborach do PE na tle polskiego Kodeksu Wyborczego [w:] Dostosowywanie polskiego prawa publicznego do prawa Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia, red. M. Chrzanowski, W. Orłowski, Zamość 2013 (współautorstwo z Pawłem Sławickim).

14. Defects of a Declaration of Will on the Grounds of the Code of Obligations of 1933, „Review of Comparative Law” 2013, nr 18.

15. Mortgage Registers and Mortgage Council in the Kingdom of Poland, "Miscellanea Historico-Iuridica", t. XII.

16. Mediator: czy potrzebna specjalna ustawa, "Rzeczpospolita" z 12.03.2014 r. (współautorstwo z Włodzimierzem Brońskim).

17. Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem w świetle nowelizacji k.p.c. z dnia 16 września 2011 roku, "Studia prawnicze KUL" 2014, nr 4.

18. Postanowienie o ustaleniu kosztów egzekucji i zakończeniu egzekucji podpisane przez aplikanta komorniczego jako orzeczenie nieistniejące. Glosa do uchwały SN z dnia 6 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP 26/14, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2015, nr 9.

19. Postępowanie upominawcze po skierowaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego – wybrane zagadnienia, "Monitor Prawniczy" 2016, nr 3.

20. Odsetki za czas opóźnienia w świetle ustawy z 9 października 2015 r. – wybrane zagadnienia materialne i procesowe, "Palestra" 2016, nr 7-8 (współautorstwo z Piotrem Jerzym Kędzierskim).

21. Brak formalne pozwu po przekazaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego - glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25.06.2015 r. (III CZP 33/15), "Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach" 2016, nr 4.

22. Przeniesienie z urzędu wpisów ujawnionych w dziale III księgi wieczystej do współobciążenia, "Rejent" 2017, nr 4 (współautorstwo z Piotrem Blusem i Pawłem Sławickim).

23. Obowiązki mediatora w zakresie przygotowania ugody przed nim zawartej i złożenia protokołu mediacyjnego w sądzie, "ADR. Arbitraż i Mediacja" 2017, nr 2.

24. Należności biegłego w postępowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia, "Polski Proces Cywilny" 2017, nr 2 (współautorstwo z Pawłem Sławickim).

25. Zasada dobrowolności mediacji w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10.09.2015 r., "ADR. Arbitraż i Mediacja" 2017, nr 4 (współautorstwo z Kamilem Golemą).

26. Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w postępowaniu wieczystoksięgowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2018, z. 101.

27. Zasada neutralności mediatora w polskim prawie cywilnym [w:] Doświadczenia arbitrażu i mediacji. Perspektywa prywatnoprawna oraz publicznoprawna – między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa Ku Czci Prof. Jana Łukasiewicza, J. Olszewski, Ł. Błaszczak, R. Morek (red.), Rzeszów 2018 (współautorstwo z Włodzimierzem Brońskim).

28. Rola adwokata w ugodowym załatwieniu sporu cywilnego [w:] Rocznik Towarzystwa Prawniczego w Lublinie. Zeszyt Historyczno-Wspomnieniowy 2019, K. Kukuryk (red.), Lublin 2019 (współautorstwo z Włodzimierzem Brońskim).

29. Czy potrzebna jest odrębna regulacja mediacji gospodarczej? [w:] Ekonomia i prawo. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, P. Antonowicz, M. Chmielewski, P. Pisarewicz (red.), Gdańsk 2019.

30. Wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na postępowanie klauzulowe i egzekucyjne, "Roczniki Nauk Prawnych", t. XXIX, 2019, nr 2.

31. Zastosowanie mediacji w sporach z udziałem uczelni publicznych, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja” 2020, nr 2 (współautorstwo z Kamilem Golemą).

32. Wpływ ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 na terminy w prawie cywilnym, „Monitor Prawniczy” 2020, nr 12.

 

Najważniejsze wystąpienia:

1. Referat pt. „Zasady przeprowadzania przesłuchań w postępowaniu karnym” wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Sądowej i Resocjalizacji, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, 20-21 XI 2009 r.

2. Referat pt. „Czynności prawne nieistniejące – de lege lata i de lege ferenda” wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesne wyzwania dla prawa cywilnego”, Uniwersytet Gdański, 20-22 X 2010 r.

3. Referat pt. „Mediacja jako skuteczna forma rozwiązywania konfliktów między agresorem a ofiarą” wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Oko w oko z agresją”, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, 13-14 IV 2011 r., (wspólnie z Pawłem Sławickim).

4. Referat pt. „Czy potrzebna jest zmiana przepisów o postępowaniu mediacyjnym w kodeksie postępowania cywilnego?” wygłoszony na Konferencji Naukowej organizowanej w ramach XX Tygodnia Prawników, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20 IV 2012 r., (wspólnie z Markiem Dąbrowskim).

5. Referat pt. „Aplikacja sędziowska w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z perspektywy aplikanta" wygłoszony na konferencji „Przyszłość zawodów i aplikacji prawniczych”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16 IV 2013 r.

6. Referat pt. „Procedura zawierania umów w polskim i estońskim prawie cywilnym" wygłoszony na II Kazimierskich Spotkaniach Cywilistycznych - Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europeizacja Prawa Prywatnego”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 4-5 V 2013 r. (wspólnie z Pawłem Sławickim).

7. Referat pt. "Konstrukcja negocjacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej" wygłoszony na Konferencji Naukowej "Paragrafy w medycynie", Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 6 XII 2013 r.

8. Referat pt. "Zasada poufności w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów gospodarczych" wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych w spółkach handlowych", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 27 XI 2014 r.

9. Referat pt. "Postępowanie mediacyjne w prawie wykroczeń" wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nowe spojrzenie na polubowne metody rozwiązywania sporów", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 19 VI 2015 r.

10. Referat pt. "Prawo rodzinne w kontekście postępowania wieczystoksięgowego – wybrane zagadnienia" wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych", Uniwersytet Rzeszowski, 9-10 XI 2017 r.

11. Referat pt. "Electronic Court in Poland – Basic Rules of Procedure" wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej "AI & Law. Between Disruption and Regulation", Universidad Cardenal Herrera w Walencji (Hiszpania), 26-28 II 2020 r.