Aleksandra Krauze-Kołodziej

dr Aleksandra Krauze-Kołodziej

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • I quattro elementi nell’iconografia medievale del Giudizio Universale? Una nuova proposta iconografica per la lettura del mosaico della parete ovest a Torcello (Venezia, Italia) – parte I
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • 2020: Virtual International Medieval Congress 2020 "Borders", 6th-10th July 2020; presentation: The Goddess-Queen of the Sea on "Iconograhic Borders" - the Transition and Transformation of the Motif;
 • 2020: Sixth Annual Conference of the Late Antique and Medieval Postgraduate Society at the University of Edinburgh (Virtual Conference), 16th-17th July 2020; presentation: Between the East and the West. The Conglomerate of Influences of Latin and Byzantine Tradition on the Example of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island;

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • 2020: wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy bibliotecznej, Rzym

Działalność odczytowa

 • 2020: wystąpienie i warsztaty dla dzieci zatytułowane Italia è bella – krótka podróż po „włoskim bucie” dla Uniwersytetu Otwartego KUL (9-10.01.2020 – trzy edycje)
 • 2020: wystąpienie pt. Tajemnice Weneckiej Laguny, czyli dlaczego warto odwiedzić nie tylko Wenecję dla Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (21.01.2020)

2019


Książka naukowa recenzowana

 • The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island - Historical and Iconographic Comparative Analysis of the Representation at the Crossroads of Latin and Byzantine Culture. Patterns - Reminiscences - Contexts

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Mit obrazem współczesności czy współczesność odbiciem mitu, czyli Homer, Iliada Alessandro Baricco
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Light and Luminosity in Early Medieval Mosaics on the Example of the Representation of the Last Judgement on the West Wall of Torcello’s Basilica
  [Światlo i jasność we wczesnośredniowiecznych mozaikach na przykładzie "Sądu Ostatecznego" na zachodniej ścianie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Torcello]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • 2019: International Medieval Congress 2019, University of Leeds, 1st-4th July 2019; presentation: The Interior of the Earth in Latin and Byzantine Iconography: The 'Material' Landscape and Its Metaphorical Interpretation (Session 805);
  [2019: wygłoszenie referatu na międzynarodowej konferencji International Medieval Congress 2019 (1-4.07.2019); tytuł wystąpienia: The Interior of the Earth in Latin and Byzantine Iconography: The 'Material' Landscape and Its Metaphorical Interpretation (Sesja 805)]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • 2019: moderator of Session 726 entitled Visual and Literary Imaginations of Death and the Apocalypse
  [2019: moderowanie sesji 726 zatytułowanej Visual and Literary Imaginations of Death and the Apocalypse]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • 2019: V Konferencja Bizantynistyczna z cyklu Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej pt. Bizantyńskie doktryny z zakresy filozofii władzy, teologii politycznej oraz ideologii wojny, Lublin, 21-22.11.2019; wystąpienie: Amfitryta jako władczyni mórz w bizantyńskiej ikonografii Sądu Ostatecznego? Pochodzenie i rozwój motywu;

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

 • 2019: 7-day study tour - realisation of a short form of education consisting of a stay in host institutions - the University of Leeds in Great Britain in order to realize library queries and to participate activly in the International Medieval Congress 2019 - part of the Non-Competition Project of the Polish National Agency for Academic Exchange entitled "International scholarship exchange of doctoral students and academic staff", project number POWR.03.03.00-IP.08-00-P13 / 18, within Activity: 3.3 Internationalization of Polish higher education, PO WER (30th June 2019 - 6th July 2019)
  [2019: realizacja krótkiej formy kształcenia polegającej na pobycie w instytucjach przyjmujących - University of Leeds w Wielkiej Brytanii w celu wykonania kwerend bibliotecznych oraz aktywnym uczestnictwem w konferencji International Medieval Congress 2019 w ramach Projekt pozakonkursowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, nr projektu POWR.03.03.00-IP.08-00-P13/18, realizowane w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowie]
 • 2019: 2-week study tour - short course "Masters of Didactics" delivered by UCL Institute of Education, London, 13th-25th May 2019 as a part of the project for Tutors in Higher Education "Masters of Didactics" - non-competitive implementing project of the Ministry of Science and Higher Education in Poland co-financed by the European Union (POWER program)
  [2019: wizyta studyjna oraz 2-tygodniowy kurs "Masters of Didactics" w UCL Institute of Education, Londyn, 13-25 maj 2019 w ramach projektu Mistrzowie Dydaktyki - projektu pozakonkursowego MNiSW o charakterze wdrożeniowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • 2019 (listopad): wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy bibliotecznej, Rzym
 • 2019: wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy bibliotecznej, Rzym

Usługi dydaktyczne w kraju

 • kurs języka włoskiego "Uniwersyteckie Powtórki przed Maturą 2019" dla Uniwersytetu Otwartego KUL (10h; marzec-kwiecień 2019)

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Członek Komitetu Naukowego Konferencji Międzynarodowej Colloque international jeunes chercheurs Travaux d’aujourd’hui, chercheurs de demain
 • Członek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Zapachy starożytności (17 maja 2019)

Organizacja festiwalu nauki

 • funkcja Koordynatora Wydziału Nauk Humanistycznych KUL podczas XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki (14.09.-20.09.2019)

Udział w festiwalu nauki

 • przygotowanie wystąpienia pt. Design all'italiana. Dlaczego cały świat fascynuje się włoskim stylem? na XVI Lubelski Festiwal Nauki (16.09.2019)
 • przygotowanie wystąpienia pt. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Czy starożytni mieli swoje autostrady? na XVI Lubelski Festiwal Nauki (16.09.2019)

Działalność odczytowa

 • wystąpienie dla Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. "Wieczne Miasto i jego tajemnice" (26.03.2019)
 • wystąpienie pt. "Nie tylko Wenecja, czyli co kryje Laguna Veneta" podczas Dnia Romanisty 2019
 • wystąpienie dla Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. "Amfitryta jako bogini i personifikacja morza w bizantyńskiej ikonografii. Pochodzenie i rozwój motywu" (30.04.2019)

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • 2019: koordynowanie Dnia Otwartych Drzwi dla młodzieży z liceum w Rybniku na kierunku historia sztuki (promocja kierunku, wystąpienie, quiz)
 • pomoc w organizacji i koordynowanie części włoskiej Dnia Romanisty 2019 organizowanego przez Instytut Filologii Romańskiej KUL oraz Koło Romanistów

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • “Xaire 'Orpheu!". Perception of a mystery: the images of the myth of Orpheus on ancient coins
  [“Xaire 'Orpheu!”. Perception of a mystery: the images of the myth of Orpheus on ancient coins]
  [w:] Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • La cultura e la lingua italiana nello sviluppo della conoscenza delle basi culturali d'Europa” – corso di introduzione per il I Liceo di M. Skłodowska-Curie a Ryki (Polonia)
  [Włoska kultura i język w rozwoju wiedzy o podstawach kultury Europy ”- kurs wprowadzający do 1. Liceum im. M. Skłodowskiej-Curie w Rykach (Polska)]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • International Medieval Congress 2018, University of Leeds, 2nd-6th July 2018; presentation: Remembering the past? Amphitrite in Byzantine iconography of the Last Judgement - Change or Continuity of the Ancient Motif?
  [International Medieval Congress 2018, University of Leeds, 2-6.07.2018; wystąpienie: Remembering the past? Amphitrite in Byzantine iconography of the Last Judgement - Change or Continuity of the Ancient Motif?]
 • wygłoszenie referatu oraz prezentacja na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „W dialogu języków i kultur”, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 14-15 listopada 2018 r.; wystąpienie pt. "Kultura "na językach" – elementy kulturowe jako integralna część kursu językowego"
 • 17th International Congress on Christian Archaeology. FRONTIERS. THE TRANSFORMATION AND CHRISTIANIZATION OF THE ROMAN EMPIRE BETWEEN CENTRE AND PERIPHERY, Utrecht University and the Radboud University Nijmegen, 2nd-6th July 2018; presentation: Amphitrite as the goddess queen of the sea on “iconographical frontiers”. The transformation and Christianization of the motif;
  [17th International Congress on Christian Archaeology. FRONTIERS. THE TRANSFORMATION AND CHRISTIANIZATION OF THE ROMAN EMPIRE BETWEEN CENTRE AND PERIPHERY, Utrecht University and the Radboud University Nijmegen, 2-6.07.2018; wystąpienie: Amphitrite as the goddess queen of the sea on “iconographical frontiers”. The transformation and Christianization of the motif;]

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

 • 1-month abroad internship in the Department of Art History of the Pázmány Péter Catholic University in Hungary (NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) scholarship; as a part of a Cooperation Program between the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland and the Ministry of Education of the Republic of Hungary in 2018/2019)
  [miesięczny staż zagraniczny w Katedrze Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Pázmány Péter na Węgrzech (stypendium NAWA) w ramach programu współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Edukacji Republiki Węgierskiej na 2018/2019 r.)]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej - Rzym

Inny wyjazd naukowy

 • Wyjazd naukowy w celu przeprowadzenia warsztatów dla studentów IFK w Neapolu

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Złożenie projektu naukowego w konkursie MINIATURA 2

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Corso di lingua estivo "Italiano senza confini" (3 gruppi - livelli A1, A1+ e B1 per 30h) per Universita' Aperta KUL
  [Wakacyjny kurs konwersacyjny "Italiano senza confini" (3 grupy - A1, A1+ oraz B1 po 30h) dla Uniwersytetu Otwartego KUL]
 • 2018-2019: corso "Italia senza misteri – corso della lingua e della cultura italiana" (livello A1- principianti, A1 - dopo semestre, A1 - dopo un anno, A1+, A2, B1) per Universita' Aperta KUL (2 semestri- ogni 30h per ogni gruppo)
  [2018-2019: autorski kurs Włochy bez tajemnic – kurs języka włoskiego i kultury Włoch (poziom A1- początkujący, A1 - po semestrze, A1 - po roku, A1+, A2, B1) dla Uniwersytetu Otwartego KUL (2 semestry po 30h dla każdej z grup)]
 • autorski kurs Włochy bez tajemnic – kurs języka włoskiego i kultury Włoch (poziom A1- początkujący, A1 - po semestrze, A1 - po roku, A1+, A2, B1) dla Uniwersytetu Otwartego KUL

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Promotore della tesi di laurea breve di Sig.a Emilia Brzęk
  [Promotor pracy licencjackiej Pani Emilii Brzęk]

Działalność odczytowa

 • wykład otwarty "Segreti di Citta' Eterna" podczas Dnia Języka Włoskiego i Włoskiej Kultury 2018 zorganizowanego przez IFR dla ucznió 9 LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
 • warsztaty dla dzieci pt. "Ciao Italia! - pierwsze kroki z włoskiej kultury i języka włoskiego" w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL- 4 edycje projektu
 • warsztaty - gra terenowa "Quest all'italiana" - podczas Dnia Języka Włoskiego i Włoskiej Kultury 2018 zorganizowanego przez IFR dla uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikolaja Kopernika w Lublinie (18.04.2018)

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • Koordynator wydarzenia Dzień Języka Włoskiego i Włoskiej Kultury 2018

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • “And they will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth” (Mt 13,42). The Representation of Divine Justice in Latin and Byzantine Iconography of the Last Judgement – Part I
  [“I wrzucą ich w piec rozpalony, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 13,42). Przedstawienie Boskiej Sprawiedliwości w ikonografii łacińskiej i bizantyjskiej na temat Sądu Ostatecznego - Część I]

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Sztuka dla języka, język dla sztuki, "Stop-klatka. Magazyn filmowy dla nauczycieli", WSiP 2017, 2017, s. 30-35.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • 2017: "Transmitting and Circulating the Late Antique and Byzantine Worlds" The Oxford University Byzantine Society’s 19th International Graduate Conference, 24th-25th February 2017; presentation: Both the East and the West. Latin and Byzantine tradition in the complex mosaic decoration from Torcello;
 • 2017: International Medieval Congress 2017, University of Leeds, 3rd - 6th July 2017; presentation: Diversity and Otherness in Hell: Representation of the Damned in Latin and Byzantine Iconography of the Last Judgement;
  [2017: International Medieval Congress 2017, University of Leeds, 3rd-6th July 2017; wystąpienie: Diversity and Otherness in Hell: Representation of the Damned in Latin and Byzantine Iconography of the Last Judgement;]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • 2017: konferencja „Antyczne źródła i ich współczesne interpretacje”, Instytut Filologii Klasycznej KUL, 6-7.10.2017; wystąpienie: Mit obrazem współczesności czy współczesność odbiciem mitu, czyli Homer, Iliada Alessandro Baricco;
 • 2017: IV Konferencja Bizantynistyczna z cyklu Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej pt. Słowo i obraz w kulturze bizantyńskiej, Lublin, 16-17.11.2017; wystąpienie: Słowo, które dopełnia obraz – interpretacja inskrypcji oraz dekoracji mozaikowej Bazyliki Santa Maria Assunta na Torcello;

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • 2017: warsztaty dla studentów filologii klasycznej, historii i filozofii Instytutu Filologii Klasycznej KUL oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowane przez Instytut Filologii Klasycznej KUL w Atenach zatytułowane “Kultura mykeńska i jej wytwory” oraz „Wstęp do sztuki bizantyńskiej” (24.04.-7.05.2017)

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • 2017: złożenie wniosku w programie SONATINA 1 (NCN)
 • 2017: złożenie wniosku w programie SONATA 13 (NCN)

Usługi dydaktyczne w kraju

 • corso Italia senza segreti – corso della lingua e cultura italiana (livello A1-principianti, A1-principianti+, A1+ , A2+, B1) per Universita' Aperta KUL
  [kurs Włochy bez tajemnic – kurs języka włoskiego i kultury Włoch (poziom A1-początkująca, A1-kontynuacja, A1+ , A2+, B1) dla Uniwersytetu Otwartego KUL]
 • 2017: Wakacyjny kurs konwersacyjny "Italiano senza confini" (2 grupy - principianti, avanzati) dla Uniwersytetu Otwartego KUL

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • 2017-: członek Towarzystwa Naukowego KUL;

Organizacja festiwalu nauki

 • 2017: Koordynator Pikniku Naukowego XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki (organizator główny edycji: KUL)

Udział w festiwalu nauki

 • 2017: wykład otwarty Zanim narodził się Rzym, XIV Lubelski Festiwal Nauki (28.09.2017)
 • 2017: wykład otwarty Jedź z nami do Grecji! (współautor), XIV Lubelski Festiwal Nauki (28.09.2017)
 • 2017: warsztaty podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego Quiz ze świętymi, XIV Lubelski Festiwal Nauki (30.09.2017)

Działalność odczytowa

 • 2017: wykład otwarty dla uczniów szkół podstawowych Czy starożytni mieli autostrady?, Uniwersytet Otwarty KUL (13.01.2017)
 • 2017: wykład otwarty dla uczniów szkół podstawowych Na tropie starożytnych tajemnic - jakie drogi prowadziły do Rzymu?, Uniwersytet Otwarty KUL (13.01.2017)
 • 2017: 2. Edycja wykładu otwartego Pizza, pasta e basta dla Uniwersytetu Otwartego KUL (14.03.2017)
 • 2017: wykład otwarty Pizza, pasta e basta dla młodzieży z Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie (10.11.2017)

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • 2017: warsztaty dla studentów filologii klasycznej, historii i filozofii zorganizowane przez Instytut Filologii Klasycznej KUL w Atenach zatytułowane “Kultura mykeńska i jej wytwory” oraz „Wstęp do sztuki bizantyńskiej” (24.04.-7.05.2017)
 • 2017: uczestnictwo w programie telewizyjnym "Poranek między Wisłą a Bugiem" - promocja XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • 2017: udział w programie telewizyjnym "Login: Nauka" dla TVP3 Lublin - promocja XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki

2016


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • 2016: Symposium Classicum Peregrinum 2016. “The Mysteries of Mithras and other Mystic Cults in the Roman World”, Tarquinia 16th-19th June 2016; presentation in cooperation with Dott. Francesca Ceci, Capitoline Museums: Perception of Mystery. The Images of the Myth of Orpheus on Ancient Coins
  [2016: Symposium Classicum Peregrinum 2016. “The Mysteries of Mithras and other Mystic Cults in the Roman World”, Tarquinia 16-19.06.2016; wystąpienie wraz z Dott. Francesca Ceci, Muzea Kapitolińskie: Perception of Mystery. The Images of the Myth of Orpheus on Ancient Coins]
 • 2016: konferencja "Divine (In)Justice in Antiquity and in the Middle Ages"; University of Sheffield, Sheffield 4.11.2016; wystąpienie: „And they will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth.” (Mt 13, 42). The representation of Divine Justice in Latin and Byzantine iconography of the Last Judgement;

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • 2016: II Ogólnopolski Kongres Młodych Bizantynistów "Extra limites. Konstantynopol poza granicami Cesarstwa", UAM, Poznań, 1-2.04.2016; wystąpienie: Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Wpływ tradycji łacińskiej i bizantyńskiej na zespół mozaikowy ściany zachodniej Bazyliki Santa Maria Assunta na Torcello
 • 2016: III Ogólnopolski Kongres Młodych Bizantynistów "Cesarstwo Bizantyńskie i bizantyński krąg kulturowy"; Uniwersytet Łódzki, 25-26.11.2016; wystąpienie: Amfitryta jako bogini i personifikacja morza w bizantyńskiej ikonografii - pochodzenie i rozwój motywu

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • 2016: złożenie wniosku w programie SONATA 12 (NCN)

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN

 • 2016: złożenie projektu w konkursie OPUS (wykonawca w projekcie)

Wyróżnienie krajowe

 • 2016: nominacja do nagrody im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Klub Stypendystów FNP;

Organizacja festiwalu nauki

 • 2016: Koordynator Artystyczny z ramienia KUL podczas XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki (18-25.09.2016)

Udział w festiwalu nauki

 • 2016: wykład otwarty Citta' Eterna, czyli tajemnice Wiecznego Miasta, XIII Lubelski Festiwal Nauki (19-20.09.2016)
 • 2016: warsztat otwarty Rośliny „zatopione” w obrazach – warsztat historii sztuki dla osób niewidomych i niedowidzących, Piknik Naukowy, XIII Lubelski Festiwal Nauki (18.09.2016)
 • 2016: warsztat otwarty Quiz all'italiana, czyli co wiemy o Włoszech i Włochach Piknik Naukowy, XIII Lubelski Festiwal Nauki (18.09.2016)
 • 2016: warsztat otwarty Gra ze świętymi, czyli pokaż mi swój atrybut a powiem Ci kim jesteś Piknik Naukowy, XIII Lubelski Festiwal Nauki (18.09.2016)

Działalność odczytowa

 • 2016: wykład otwarty W poszukiwaniu zaginionej wyspy. Torcello pomiędzy Wschodem a Zachodem w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław (21.05.2016)
 • 2016: wykład otwarty dla uczniów szkół podstawowych Na tropie starożytnych tajemnic - wynalazki Uniwersytet Otwarty KUL (10.06.2016)
 • 2016: wykład dla studentów filologii klasycznej KUL pt. Wstęp do kultury Cesarstwa Bizantyńskiego (22.03.2016)
 • 2016: wykład dla uczestników konkursu przedmiotowego Italiada VI organizowanego przez Instytut Filologii Romańskiej KUL pt. Segreti della Città Eterna. Visitare Roma in pratica (9.03.2016)

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • 2016: zagraniczne warsztaty dla studentów filologii klasycznej pt. Tajniki greckiej architektury, czyli budujemy starożytną świątynię zorganizowane w Atenach przez Instytut Filologii Klasycznej KUL (17-27.04.2016)
 • 2016: uczestnictwo w programie telewizyjnym na temat Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki KUL pt. "Nauka" dla TVP

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • 2015: A. Krauze-Kołodziej, Hades as the ruler of the Damned in the mosaic complex on the west wall of Basilica Santa Maria Assunta in Torcello, Italy [w:] Sapiens ubique Civis. Proceedings of International Conference on Classical Studies (Szeged, Hungary, 2013). Antiquitas • Byzantium • Renascentia, t. XIII, red. J. Nagyillés, A. Hajdú, G. Gellérfi, A. Horn Baroody, S. Baroody, ELTE Eötvös József Collegium, Budapest 2015, s. 379-395.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żywioły w języku, literaturze i sztuce włoskiej i polskiej” Convegno Internazionale “I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca” (Sosnowiec, 6–8 listopad 2014)
  [w:] Seria 12/15

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • W ferworze tesser, czyli kilka uwag na temat techniki mozaiki na podstawie dekoracji ściany zachodniej Bazyliki Santa Maria Assunta na Torcello

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • 2015: International ILA Congress "LVMEN!" Past, Present & Future. In memoriam Dorin Alicu, 8th - 12th September 2015 organized in Sibiu, Romania; presentaion: Christ – Sol Invictus/Helios in medieval iconography? Ancient origin and development of the motif;
  [2015: International ILA Congress "LVMEN!" Past, Present & Future. In memoriam Dorin Alicu, 8-12.09.2015, Sibiu, Romania; wystąpienie: Christ – Sol Invictus/Helios in medieval iconography? Ancient origin and development of the motif]
 • 2015: International Conference VII Colloquia Orphica in Nieborów, 7th-9th October 2015, presentation: Christ and Sol Invictus in early Christian and medieval iconography – introduction to the study;
  [2015: międzynarodowa konferencja VII Colloquia Orphica w Nieborowie, 7-9.10.2015, wystąpienie: Christ and Sol Invictus in early Christian and medieval iconography – introduction to the study]
 • 2015: 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces. Society and Economy, 11-13.11.2015; Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik, Universität Wien; wystąpienie wraz z Dott.ssa Francesca Ceci (Muzea Kapitolińskie): Una stele di Orfeo. Il monumento funerario di Marco Aurelio Vero a Poetovium (Ptuj, Slovenia). Uno studio iconografico
 • 2015: 9th London Ancient Science Conference, 16-18.02.2015, Institute of Classical Studies, the Department of Science and Technology Studies UCL and the British Society for the History of Science, Londyn; wystąpienie: The interior of the earth in Latin and Byzantine iconography – evolution or revolution of ancient tradition?
 • 2015: International Conference "Wiedza/wiara/praktyka. Filozofia i religia w świecie antycznym" ("Knowledge/faith/practise. Philosophy and religion in ancient world"), 27th April - 4th May 2015 organized in Humanistic Institute in Athens, Greece; presentation: „(…) The perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality (…)” (1 Cor 15, 54) Resurrection of the dead in tradition and iconography. Origin and development of the motive; workshops for students: Title: Śladami procesji nowego peplosu, czyli studium fryzu panatenajskiego; Place: New Acropolis Museum ; Title: Tajemnice greckiego malarstwa wazowego, czyli co kryje kolekcja waz z Narodowego Muzeum Archeologicznego w Atenach; Place: National Archaeological Museum;
  [2015: międzynarodowa konferencja "Wiedza/wiara/praktyka. Filozofia i religia w świecie antycznym", 27.04.-4.05.2015, Instytut Humanistyczny w Atenach; wystąpienie: „(…) The perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality (…)” (1 Cor 15, 54) Resurrection of the dead in tradition and iconography. Origin and development of the motive; warsztaty dla studentów: Śladami procesji nowego peplosu, czyli studium fryzu panatenajskiego (New Acropolis Museum); Tajemnice greckiego malarstwa wazowego, czyli co kryje kolekcja waz z Narodowego Muzeum Archeologicznego w Atenach (National Archaeological Museum)]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • 2015: III Konferencja Bizantynistyczna z cyklu Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej, pt. Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkanach, 26-27.11.2015; wystąpienie: „Ucisk i udręka dotknie duszę każdego człowieka popełniającego zło, (…) Gdyż Bóg wszystkich ludzi traktuje jednakowo” (Rz 2, 9-11). Władza kościelna i władza świecka w bizantyńskiej ikonografii Sądu Ostatecznego

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • 2015-: członek ILA (International Lychnological Association);

Organizacja festiwalu nauki

 • 2015: Koordynator Artystyczny z ramienia KUL podczas XII Lubelskiego Festiwalu Nauki (19-25.09.2015)

Udział w festiwalu nauki

 • 2015: wystąpienie Co włoscy nobliści pili na śniadanie? O tajemnicach włoskiej kawy podczas XII Lubelskiego Festiwalu Nauki (19-25.09.2015)

Działalność odczytowa

 • 2015: wykład otwarty Tajemnice Wiecznego Miasta, czyli jak zwiedzić "prawdziwy" Rzym dla Uniwersytetu Otwartego KUL (29.10.2015)
 • 2015: wykład otwarty na Dzień Otwarty KUL Chleba naszego greckiego... czyli rzecz o kuchni greckiej (20.03.2015)
 • 2015: wykład otwarty dla młodzieży szkolnej Śladami starożytnych Greków i Rzymian 1. Domostwo, Uniwersytet Otwarty KUL (6.03.2015)
 • 2015: wykład otwarty dla młodzieży szkolnej Posiadłość, willa czy apartament, czyli jak mieszkali starożytni Grecy i Rzymianie, Uniwersytet Otwarty KUL (6.03.2015)
 • 2015: wykład otwarty dla młodzieży szkolnej Pizza, pasta e basta, czyli co wiemy o Włoszech i Włochach, Uniwersytet Otwarty KUL (23.01.2015)

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • 2015: warsztaty dla studentów zorganizowane przez Instytut Filologii Klasycznej KUL w Atenach: Śladami procesji nowego peplosu, czyli studium fryzu panatenajskiego (New Acropolis Museum); Tajemnice greckiego malarstwa wazowego, czyli co kryje kolekcja waz z Narodowego Muzeum Archeologicznego w Atenach (National Archaeological Museum)

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • 2014: A. Krauze-Kołodziej, Sprawozdanie z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Studentów Języków Romańskich (Sosnowiec, 25–26 maja 2013), "Seria 12/15" 6(2014), s. 128-130. (ISSN: 2082-9442).
  [w:] Seria 12/15
 • 2014: A. Krauze-Kołodziej, Nel mondo delle immagini – l’opera d’arte durante la lezione di lingua italiana, „Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitatis Catholicae in Ružomberok” 5(2014), s. 167-175. (ISSN 1336-2232)
  [w:] Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitatis Catholicae in Ružomberok

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • 2014: International Conference in Nieborów VI Colloquia Orphica, 15th-18th September 2014 organized by Institute of Classical Philology at the John Paul II Catholic University of Lublin and Institute of Political Studies at University Ignatianum, Nieborów (Poland); presentation: Vision of the interior of the earth in Latin and Byzantine tradition – introduction to the study;
  [2014: konferencja międzynarodowa VI Colloquia Orphica w Nieborowie, 15-18.09.2014, wystąpienie: Vision of the interior of the earth in Latin and Byzantine tradition – introduction to the study]
 • 2014: International PhD Student Conference in Classical Studies “Sapiens Ubique Civis II” in Szeged, Hungary; 27th-29th August 2014; presentation: To overcome the death: The Resurrection of the dead as a part of the representation of the Last Judgement from Torcello - origin, interpretation and development of the motive;
  [2014: International PhD Student Conference in Classical Studies “Sapiens Ubique Civis II” w Szeged, Węgry; 27-29.08.2014; wystąpienie: To overcome the death: The Resurrection of the dead as a part of the representation of the Last Judgement from Torcello - origin, interpretation and development of the motive]
 • 2014: International Conference "I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell'arte italiana e polacca" w Sosnowcu (6-9.11.2014); wystąpienie: Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi nel fondo del mare (Es 15,8). I quattro elementi nell’iconografia medievale del Guidizio Universale? Nuova proposta iconografica
 • 2014: abroad Conference "Między Atenami a Jerozolimą. Człowiek, religia, państwo w kulturze antycznej i chrześcijańskiej"(Between Athens and Gerusalem. People, religion, state in ancient and Christian culture) organized in Institute of Humanisties in Athens, Greece; 27th April - 4th May 2014; presentation: Gestus ut motus et signum. The meaning and significance of gesture in early Christian and medieval art basing on the representation of the Damned in Hell
  [2014: zagraniczna konferencja "Między Atenami a Jerozolimą. Człowiek, religia, państwo w kulturze antycznej i chrześcijańskiej, Instytut Humanistyczny w Atenach; 27.04.-4.05.2014; wystąpienie: Gestus ut motus et signum. The meaning and significance of gesture in early Christian and medieval art basing on the representation of the Damned in Hell]

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

 • soggiorno scientifico - borsa di studio di 5 mesi all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (cooperazione tra Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); brevi soggiorni scientifici a Roma e Venezia
  [ 5-miesięczne stypendium badawcze na Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie; pobyt badawczy w Rzymie oraz Wenecji (prowadzenie badań do rozprawy doktorskiej);]

Stypendium MNISW

 • 2015-2014: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe za rok akademicki 2014/2015;

Inny wyjazd naukowy

 • 2014: pomysłodawca i kierownik projektu badawczego – objazdów naukowych dla pracowników, doktorantów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do Mediolanu; 28.05.-1.06.2014, zorganizowany przez KSS KUL; temat: Od starożytnego Mediolanum do stolicy Światowej Wystawy Expo

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • 2014-: członek AIAC (Associazione Internazionale di Archeologia Classica);

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • 2014-: członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Lubelskie Koło PTF);

Udział w festiwalu nauki

 • 2014: wystąpienie La „dolce vita all’italiana”, czyli świat włoskich słodkości podczas XI Lubelskiego Festiwalu Nauki (20-26.09.2014)

Działalność odczytowa

 • 2014: wykład otwarty dla młodzieży szkolnej Giro d' Italia, czyli tajemnice włoskiego buta Uniwersytet Otwarty KUL (4.10.2014)
 • 2014: wykład otwarty W poszukiwaniu zaginionej wyspy, czyli śladami weneckich piratów, Uniwersytet Otwarty KUL (16.10.2014)

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • 2013: A. Krauze-Kołodziej, Il linguaggio dell’immagine – osservazioni preliminari sull’uso delle rappresentazioni per migliorare le competenze linguistiche e interculturali sulla base del Giudizio Universale a Torcello, "Seria 12/15" 5(2013), s. 45-52. (ISSN 2082-9442; ISBN 978-83-63527-37-2)
  [w:] Seria 12/15
 • 2013: A. Krauze-Kołodziej, „Roma sotterranea” czyli w poszukiwaniu starożytnego miasta (wyjazd naukowy do Rzymu i okolic, 23 VII - 30 VII 2013), "Vox Patrum" 33(2013), v. 59. Evil in a Man, in the Church and in the world according to the Fathers of the Church. Ancient and Byzantine Cookery, s. 719-723 (ISSN 0860-9411).
  [w:] VOX PATRUM
 • 2013: A. Krauze-Kołodziej, Corpi dei Dannati all'Inferno sulla base della rappresentazione dalla Basilica di Torcello, [w:] Studia Anthropologica. Pogranicza historii sztuki i kultury, red. U. M. Mazurczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 197-208. (ISBN: 978-83-7702-811-7)
  [w:] Studia Anthropologica. Pogranicza historii sztuki i kultury, red. U. M. Mazurczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
 • 2013: A. Krauze-Kołodziej, Konferencja naukowa "Sapiens ubique Civis. International PhD Student Conference on Classics" Segedyn (Węgry), 28-30 sierpnia 2013 roku, "Roczniki Humanistyczne", 61 (2013) z. 3. Filologia Klasyczna, s. 125-126. (ISSN 0035-7707)
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • 2013: International Conference “A man doth not live by bread only. Food, kitchen and cuisine in antiquity”, UWr; 13-15.06.2013; wystąpienie: "And they, (…) breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness (…) of heart (Acts 2, 46)” – early Christian feasts and “cuisine”
 • Hades as the ruler of the Damned in the Last Judgement in the representation on the west wall of Torcello’s Basilica
  [Hades jako władca Potępionych w scenie Sądu Ostatecznego na ścianie zachodniej Bazyliki w Torcello]
 • Flavia Iulia Helena in the iconography of the 4th century - realy image or political convention?
  [Flavia Iulia Helena w ikonografii IV wieku - prawdziwy obraz czy polityczna konwencja?]
 • 2013: międzynarodowa konferencja 2°CONVEGNO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE LINGUA E CULTURA ITALIANA NELL‘EUROPA CENTRALE, 6-8.11.2013, Catholic University of Ruzomberok, Słowacja, wystąpienie: Nel mondo delle immagini – l’opera d’arte durante la lezione di lingua italiana
 • 2013: International PhD Student Conference in Classical Studies “Sapiens Ubique Civis” in Szeged, Hungary; 28th-30th August 2013; presentation: Suffering of the Damned in the representation on the west wall of Torcello’s Basilica;
  [2013: International PhD Student Conference in Classical Studies “Sapiens Ubique Civis” w Szeged, Węgry; 28-30.08.2013; wystąpienie: Suffering of the Damned in the representation on the west wall of Torcello’s Basilica]
 • 2013: Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Studentów Języków Romańskich (International Interdisciplinary Conference of Students of Romance Languages, University of Slask, Sosnowiec, Poland); 25th - 26th May 2013; presentation: L’opera dell’arte durante la lezione di italiano – come e perché usarla?
  [2013: Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Studentów Języków Romańskich, Sosnowiec; 25-26.05.2013; wystąpienie: L’opera dell’arte durante la lezione di italiano – come e perché usarla?]
 • 2013: International Conference in Nieborów (V Colloquia Orphica, 2nd-5th October 2013) organized by Departament of Greek Philology and Institute of Classical Philology at the John Paul II Catholic University of Lublin and Institute of Political Studies at University Ignatianum, Nieborów (Poland); presentation: Orpheus, Adam or God the Father? Some notes on iconographical and cultural continuity between ancient and early medieval motives;
  [2013: konferencja międzynarodowa w Nieborowie (V Colloquia Orphica, 2-5.10.2013);n wystąpienie: Orpheus, Adam or God the Father? Some notes on iconographical and cultural continuity between ancient and early medieval motives;]
 • 2013: International Interdisciplinary Symposium "Constantine and the Grandeur that was Rome" organized by Kellogg College and Oxford Centre for Late Antiquity and Oxford Centre or the Study of Religion in Public Life, 11th-13th December 2013, University of Oxford, England; presentation: Power in the son’s shadow: Flavia Iulia Helena – her figure, importance and influence in the 4th century
  [2013: International Interdisciplinary Symposium "Constantine and the Grandeur that was Rome", Kellogg College and Oxford Centre for Late Antiquity, Oxford Centre or the Study of Religion in Public Life, 11-13.12.2013, University of Oxford; wystąpienie: Power in the son’s shadow: Flavia Iulia Helena – her figure, importance and influence in the 4th century]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • 2013: XVI International Congress of Christian Archaeology (XVI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana) in Rome (22nd-28th September 2013)
  [2013: XVI International Congress of Christian Archaeology (XVI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana) in Rome (22-28.09.2013)]

Organizacja konferencji krajowej

 • IX Studencka Konferencja Starożytnicza "Navigare necesse. Morze – podróż – przejście – przemiana"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • 2013: I Narodowy Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki, 10-12.10.2013, UJ, Kraków, wystąpienie: Przedstawienie Potępionych i Zbawionych na przykładzie sceny Sądu Ostatecznego z Torcello

Inny wyjazd naukowy

 • 2013: pomysłodawca i kierownik projektu badawczego – objazdów naukowych dla pracowników, doktorantów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do Rzymu; 23-30 lipca 2013 roku, organizowany przez KSS KUL, temat: Roma sotterranea, czyli w poszukiwaniu starożytnego miasta;

Usługi dydaktyczne w kraju

 • 2018-2013: innovative courses Italy without secrets - the course of Italian language and culture (level A1, A1+, A2 and A2+, B1) for the Open University at the John Paul II Catholic University of Lublin
  [2018-2013: autorski kurs Włochy bez tajemnic – kurs języka włoskiego i kultury Włoch (poziom A1, A1+, A2, A2+, B1) dla Uniwersytetu Otwartego KUL]

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • 2013-: członek stowarzyszenia Sotterranei di Roma oraz Centro Ricerche Speleo Archeologiche in Rome;

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
 • 2013-: członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego;

Udział w festiwalu nauki

 • 2013: wystąpienie Italia è la pizza, świat włoskiej pizzy podczas X Lubelskiego Festiwalu Nauki (14-20.09.2013)
 • 2013: wystąpienie „Jedzą, piją, lulki palą, / Tańce, hulanka, swawola” (A. Mickiewicz) - uczty w starożytnej Grecji i Rzymie podczas X Lubelskiego Festiwalu Nauki (14-20.09.2013)

Działalność odczytowa

 • 2013: wystąpienie Męki piekielne z Torcello dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku (12.11.2013)

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rzym jako jeden z głównych celów XVII/XVIII-wiecznego Grand Tour, czyli śladami pierwszych „badaczy” po antycznych zabytkach Wiecznego Miasta – część 2. Sprawozdanie z objazdu naukowego do Rzymu i okolic w dniach 23-31 lipca 2012
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • La lingua attraverso la cultura. Elementi culturali nel processo di insegnamento della lingua
  [Język poprzez kulturę. Elementy kulturowe w procesie nauczania języka obcego]
  [w:] Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok
 • La lingua attraverso la cultura. Elementi culturali nel processo di insegnamento della lingua
  [Język poprzez kulturę. Elementy kulturowe w procesie nauczania języka obcego]
  [w:] Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok
 • Convivium, fractio panis, or maybe coena coelestis?
  [ Convivium, fractio panis, a może coena coelestis?]
  [w:] Littera Antiqua

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Od antycznej bogini do chrześcijańskich aniołów, czyli o przekraczaniu granic ikonograficznych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Light and Luminosity in Early Medieval Mosaics on the Example of the Representation of the Last Judgement on the West Wall of Torcello’s Basilica

Organizacja konferencji krajowej

 • Organizacja VIII Studenckiej Konferencji Starożytniczej "Śmierć i zniszczenie"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • 2012: IV Colloquia Orphica w Nieborowie, 3-6.10.2012; wystąpienie: So what for the monument, if my monument are sounds of the lyre - lyre of Orpheus...”(J. J. Rojek). Several iconographical remarks on the Stella of Orpheus in Ptuj, Slovenia
 • Więc na co pomnik, skoro mym pomnikiem są dźwięki liry – liry Orfeusza...” (J. J. Rojek). Kilka uwag ikonograficznych o Steli Orfeusza z Ptuj

Organizacja konferencji

 • Współorganizacja konferencji pt. Certyfikaty językowe. Jak? Gdzie? Po co?
 • Współprganizacja konferencji pt. Dlaczego złota rybka czasem jest czerwona. Słów kilka o różnicach kulturowych i ich znaczeniu dla nauki języków obcych

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Certyfikaty językowe z języka włoskiego
 • Język obrazu - wykorzystanie przedstawienia Sądu Ostatecznego z Torcello dla podniesienia kompetencji językowych i interkulturowych

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Wyjazd na kwerendę biblioteczną do Rzymu

Inny wyjazd naukowy

 • Objazd naukowy do Rzymu 2012

Udział w festiwalu nauki

 • Anielskie tajemnice, czyli od antycznej bogini do wczesnochrześcijańskich posłańców
 • Pasta italiana, czyli świat włoskich makaronów
 • 2012: wystąpienie "Sekrety aniołów - czyli od antycznej bogini do wczesnochrześcijańskich aniołów" podczas IX Lubelskiego Festiwalu Nauki (15-21.09.2012)

Działalność odczytowa

 • Profesor dr hab. Karol Myśliwiec śladami faraonów...

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Współpraca przy tworzeniu programu telewizyjnego pt. Starożytny Lublin. Smaki
 • Opieka merytoryczna nad wystąpieniem pt. Zdrady i długów nie wybaczają. Mafia włoska wczoraj i dziś przygotowanego w ramach Tygodnia z Pasją

2011


Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Tłumaczenie ustne wystąpienia prof. Orazio A. Bologna pt. Un intricato processo per omicidio (Zawiły proces o zabójstwo)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • La lingua attraverso la cultura. Elementi culturali nel processo di insegnamento della lingua italiana
 • Teaching the language, learning the culture. Modern methods of rousing the multiculturalism during the foreign language courses

Organizacja konferencji krajowej

 • Organizacja VII Studenckiej Konferencji Starożytniczej „Prawda i kłamstwo w starożytności”, KUL, Lublin

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Czy anioły zawsze miały skrzydła? Kilka uwag metodologicznych i merytorycznych o badaniach przeprowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej z historii sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej
 • Flavia Iiulia Helena w ikonografii IV wieku – prawdziwe oblicze czy polityczna konwencja? Czyli kilka uwag o rzymskim portrecie okresu Późnego Antyku

Stypendium finansowane przez uczelnię

 • Borsa di ricerca dalla Fondazione Funduszu im. Tadeusza i Stanisławy Witkowskich per l'escursione scientifica a Torcello per realizzare documentazione fotografica (ricerca per tesi di Dottorato)
  [Stypendium z Funduszu im .Tadeusza i Stanisławy Witkowskich na wyjazd naukowy do Torcello w celu wykonania dokumentacji fotograficznej do pracy doktorskiej]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Wyjazd na kwerendę biblioteczną do Rzymu

Inny wyjazd naukowy

 • Objazd naukowy do Rzymu 2011
 • Uczestnictwo w archeologicznym kursie specjalistycznym Instrumentum domesticum della Tarda Antichità e dell’Alto Medioevo w Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana w Rzymie

Działalność odczytowa

 • Rzym jako jeden z głównych celów XVII/XVIII-wiecznego Grand Tour, czyli śladami pierwszych „badaczy” po antycznych zabytkach Wiecznego Miasta
 • 2011: wystąpienie Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu dla studentów na kierunku retoryka stosowana na KUL (27.01.2011)

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Pomysłodawca i organizator wystawy fotografii po I objeździe naukowym do Rzymu pt. Urbs Aeterna oczami filologów klasycznych

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Czy anioły zawsze miały skrzydła? Kilka uwag metodologicznych i merytorycznych o badaniach przeprowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej z historii sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Od antycznej Pietas do wczesnochrześcijańskich przedstawień orantów

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • William Hogarth - malarz prawdziwego człowieczeństwa
  [w:] ARTykuły : Magazyn Studentów Historii Sztuki KUL

Organizacja konferencji krajowej

 • Współorganizacja VI Studenckiej Konferencji Starożytniczej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Od Horai do tempora anni. Personifikacje pór roku w sztuce antycznej i wczesnochrześcijańskiej
 • Od antycznej bogini do chrześcijańskich aniołów, czyli o przekraczaniu granic ikonograficznych

Nagroda krajowa

 • 2010: tytuł laureatki etapu uczelnianego oraz wojewódzkiego konkursu na najlepszego studenta Polski Studencki Nobel 2010;

2009


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Convivium, fractio panis, a może coena coelestis?

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Flavia Iiulia Helena w ikonografii IV wieku

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • stypendium Erasmus - Placement (staż)

2008

 • studia w ramach programu Erasmus w Rzymie

 • Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Koło Starożytnicze Studentów KUL

  Nagroda krajowa

  • 2008: tytuł laureatki etapu uczelnianego konkursu na najlepszego studenta Polski Primus Inter Pares Roku 2008;

  2007


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Od antycznej Pietas do wczesnochrześcijańskich przedstawień orantów